Estudia a la UdG

Avançament de convocatòria (estudis de grau i màster)

Avançament de convocatòria per finalització d’estudis (estudis de grau i màster)

Els estudiants de grau i màster que estan a punt de completar un ensenyament i volen avançar el període de convocatòria de qualificació de totes o algunes de les assignatures pendents, per finalitzar abans els estudis, poden sol·licitar l’avançament de convocatòria d’aquestes assignatures al seu centre docent.

 

Qui ho pot sol·licitar Poden sol·licitar-ho els estudiants que s’hagin matriculat de tots els crèdits necessaris per finalitzar els estudis i que tinguin pendents una o més assignatures (amb excepció del treball final i de les pràctiques externes) per un valor màxim de 30 crèdits, matriculades en el curs anterior i avaluades amb qualificació de suspens.
No es tindrà en compte si s’ha acreditat la tercera llengua per poder concedir l’avançament de la convocatòria.
Procediment Els estudiants s'han de matricular ordinàriament d'aquestes assignatures i posteriorment n’han de sol·licitar l’avançament de convocatòria.
L’avaluació avançada consistirà en una prova de síntesi en la qual s'avaluaran únicament i exclusiva els resultats d'aprenentatge definits en el disseny de l’assignatura del curs acadèmic anterior.
Documentació que cal presentar Imprès de sol·licitud estàndard (original i còpia).
Lloc de presentació Secretaria acadèmica del centre docent corresponent.
Termini de presentació El termini de sol·licitud s’estableix en el calendari de cada centre docent, dins el període establert al calendari marc.
Resolució, notificació i efectes L’òrgan competent per resoldre les sol·licituds és, en el cas d’ensenyaments que s’imparteixen en centres docents integrats a la Universitat de Girona, el degà o director d’aquests centres, i en el cas d’ensenyaments que s’imparteixen en centres docents adscrits o vinculats a la Universitat de Girona, el degà delegat o director delegat d’aquests centres.
La secretaria acadèmica del centre docent ha de notificar a l’estudiant la resolució de la sol·licitud. La notificació a l’estudiant ha d’informar sobre el tipus de recurs que es pot interposar contra la resolució.
Hi ha la possibilitat de revocar la resolució si l’estudiant sol·licita renunciar a l’avançament de convocatòria, sempre que ho faci dins el mateix termini establert per sol·licitar-lo.
Els estudiants que han sol·licitat avançament de convocatòria per finalització d’estudis no perden el dret a assistir a les classes ordinàries en les assignatures en què estan matriculats, però no tindran dret a una nova avaluació en les assignatures ja avaluades dins del mateix curs acadèmic.
Recurs Contra la resolució de la sol·licitud, que no esgota la via administrativa, i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el rector en el termini d’un mes a partir del dia de recepció de la notificació, de conformitat amb el que disposa l’article 115.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
El recurs, degudament justificat, es pot presentar al centre docent on s’hagi lliurat la primera sol·licitud, preferentment, o a qualsevol oficina de registre de la Universitat de Girona.
Normativa Normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants (article 20)