Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre

Horaris

Contacte

Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre

Secció de Registre
Oficina Central de Registre
Rectorat *
Plaça Sant Domènec, 3
Campus Barri Vell
17004 Girona

Tel. 972 41 89 72

      972 41 95 81

Fax 972 41 80 31

* registre@udg.edu

 

Oficina Auxiliar de Montilivi
Edifici CIAE accés al mapa
Campus Montilivi 17003 Girona
Tel. 972 41 98 51

Fax 972 41 98 44
* registre@udg.edu

 

Horari

 

Secció de Gestió Documental i Arxiu
 
Pujada Alemanys, 16 -1a planta accés al mapa
Campus Barri Vell
17004 Girona

Tel. 972 41 80 74
Fax 972 41 80 31
* arxiuiregistre@udg.edu

 

 


 

Horaris

Secció de Registre

Instrucció del secretari general 1/2018, de 20 de desembre, per fer pública la llista completa de les oficines de registre de la Universitat de Girona, els seus sistemes d’accés i els horaris de funcionament per a l’any 2019

Oficina Central de Registre (Edifici "Les Àligues" - Campus Barri Vell) *  Calendari OCR 2019

Del 7 de gener al 31 de maig i de l’1 d’octubre al 22 de desembre de 2019 De dilluns a divendres, de 9:15 a 14:00 h
Dilluns i Dimarts de 15:30 a 16:45 h
De l’1 de juny al 30 de setembre de 2019 De dilluns a divendres, de 9:15 a 14:00 h
Els dies 23 d'abril (Sant Jordi), 28 d'octubre (Fires de Girona); 2 i 3 de desembre (Pont de la Puríssima); 23, 24, 30 i 31 de desembre (Nadal) de 2019
De dilluns a divendres, de 9:15 a 14:00 h
De l’1 al 6 de gener (Cap d’Any i Reis), del 15 al 19 d'abril(Setmana Santa) i el 27 de desembre de 2019
TANCAT
Oficina auxiliar de Registre del Campus de Montilivi (Edicifi CIAE - Campus Montilivi*  Calendari OARCM 2019
Del 7 de gener al 31 de maig i de l’1 d’octubre al 23 de desembre de 2019 De dilluns a divendres, de 9:30 a 13:45 h
Dimarts i dimecres de 15:30 a 16:30 h
De l’1 al 30 de juny, de l’1 al 30 de setembre, el 23 d'abril (Sant Jordi), el 30 d'octubre (Fires de Girona) i el 3 i 4 de desembre (Pont de la Puríssima) de 2019 De dilluns a divendres, de 9:30 a 13:45 h
De l’1 al 31 de juliol de 2019 De dilluns a divendres, de 9:30 a 13:15 h
De l’1 al 6 de gener (Cap d’Any i Reis); del 15 al 19 d'abril (Setmana Santa); de l’1 al 31 d’agost; i del 24 al 31 de desembre (Nadal) de 2019
TANCAT

 Oficines auxiliars dels centres docents  (Localització) Calendari OARCD 2019

Del 7 de gener al 31 de maig i de l’1 d’octubre al 23 de desembre de 2019 De dilluns a divendres, de 9:30 a 13:45 h
Dimarts, de 15:30 a 16:30 h
De l’1 al 30 de juny, de l’1 al 30 de setembre, el 23 d'abril (Sant Jordi), el 30 d'octubre (Fires de Girona) i el 3 de desembre (Pont de la Puríssima) de 2019 De dilluns a divendres, de 9:30 a 13:45 h
De l’1 al 31 de juliol de 2019 De dilluns a divendres, de 9:30 a 13:15 h
De l’1 al 6 de gener (Cap d’Any i Reis); del 15 al 19 d'abril  (Setmana Santa); de l’1 al 31 d’agost; del 24 al 31 de desembre (Nadal) de 2019
TANCAT

O bé, a altres llocs de presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a la Universitat de Girona segons l'
Article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú(*)

 

 (*) A partir del dia 2/10/2020 s’aplicarà l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del procediment  administratiu  comú de las administracions públiques

 

(*) Trobeu  l’oficina de registre que més us convingui:

De qualsevol administració pública:

http://administracion.gob.es/pagFront/atencionCiudadana/oficinas/encuentraOficina.htm

De la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions públiques catalanes:

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/registre.jsp