Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre

Calendari de conservació i eliminació

Contacte

Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre
Secció de Registre
 
Oficina Central de Registre
Rectorat *
Plaça Sant Domènec, 3
Campus Barri Vell
17071 Girona

Tel. 972 41 89 72
Fax 972 41 80 31
* registre@udg.edu

Oficina Auxiliar de Montilivi
Edifici CIAE accés al mapa
Campus Montilivi 17071 Girona
Tel. 972 41 98 51

Fax 972 41 98 44
* registre@udg.edu

 

Horari

 

Secció de Gestió Documental i Arxiu
 
Pujada Alemanys, 16 -1a planta accés al mapa
Campus Barri Vell
17071 Girona

Tel. 972 41 80 74
Fax 972 41 80 31
* arxiuiregistre@udg.edu


 

contador de visitas

Registre electrònic

Calendari de conservació i eliminació

Les taules d’avaluació documental aprovades fins ara mitjançant una Odre del conseller o la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya i publicades al DOGC, que determinen els terminis de conservació i eliminació dels expedients i documents públics, són d’aplicació a la documentació en suport paper i signatura manuscrita.

La Llei 59 / 2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica (BOE núm. 304, de 20/12/2003) estableix que la signatura electrònica reconeguda tindrà, respecte de les dades consignades en forma electrònica, el mateix valor que la signatura manuscrita en relació amb les dades consignades en paper (Art. 3.4).

La Universitat de Girona està implantant l’ús de la signatura electrònica reconeguda (Art. 11 – 14 ) amb els certificats emesos per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert). En conseqüència els documents electrònics signats amb els esmentats certificats (certificat digital d’identificació i signatura CPISRC-1 i personal de xifratge CPX-1) tenen la consideració d’exemplar original i els terminis de conservació i eliminació que se’ls aplicaran seran els que s’estableixen a les corresponents taules d’avaluació documental (calendari de conservació i eliminació dels documents administratius de la UdG) per als mateixos documents i expedients principals en suport paper i signatura manuscrita.