Documents acceptats

Documents acceptats

Documents que es poden presentar en el Registre electrònic.

De conformitat amb allò que estableix l’article 3 del Reglament de creació, organització i funcionament del registre electrònic d’entrada i sortida de documents de la Universitat de Girona, aprovat per acord adoptat pel Consell de Govern el 28 de juliol de 2011 (DOGC Núm. 5966 – 19.9.2011 i BOUdG Numero. 6/2011 de 14 de setembre de 2011), es fa avinent que actualment únicament es poden presentar en el Registre electrònic de la Universitat les solituds, escrits i comunicacions a les quals es refereix la lletra b) de l’apartat 1 de l’esmentat article. La presentació de qualsevol altre tipus de sol·licitud, escrit o comunicació als quals es fa referència a les lletres a) i c) dels mateixos apartat i article, es tindran per no presentats i no produiran cap efecte.

Els documents que es vulguin adjuntar a una sol·licitud que es desitgi presentar al Registre electrònic de la Universitat de Girona s'hauran  de trametre en algun dels formats recollits en el següent llistat:

 

Formats dels documents admesos