Seu Electrònica de la Universitat de Girona

Normativa

Contacte

Oficina Central de Registre

Ed. Les Àligues
17071 GIRONA mapa
Tel. 972 41 89 72
Fax 972 41 80 31
Envian'ns un correu

Normativa

Reglament de creació, d'organització i funcionament del registre electrònic d'entrada i sortida de documents de la Universitat de Girona

 

Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Article 24. Registres electrònics.
1. Les administracions públiques han de crear registres electrònics per a la recepció i remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions.

2. Els registres electrònics poden admetre:
a) Documents electrònics normalitzats corresponents als serveis, procediments i tràmits que s’especifiquin d’acord amb el que disposa la norma de creació del registre, formalitzats d’acord amb formats preestablerts.
b) Qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació diferent dels que esmenta l’apartat anterior adreçat a qualsevol òrgan o entitat de l’àmbit de l’administració titular del registre.

3. En cada Administració pública ha d’haver-hi, almenys, un sistema de registres electrònics suficient per rebre tot tipus de sol·licituds, escrits i comunicacions adreçats a l’esmentada Administració pública. Les administracions públiques, mitjançant convenis de col·laboració, poden habilitar els seus respectius registres per a la recepció de les sol·licituds, escrits i comunicacions de la competència d’una altra Administració que es determinin en el conveni corresponent.

4. En l’àmbit de l’Administració General de l’Estat s’han d’automatitzar les oficines de registre físiques a què es refereix l’article 38 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, a fi de garantir la interconnexió de totes les seves oficines i possibilitar l’accés per mitjans electrònics als assentaments registrals i a les còpies electròniques dels documents presentats. 

 
Article 25. Creació i funcionament.
1. Les disposicions de creació de registres electrònics es publiquen en el diari oicial corresponent i el seu text íntegre ha d’estar disponible per a consulta a la seu electrònica d’accés al registre. En tot cas, les disposicions de creació de registres electrònics han d’especificar l’òrgan o unitat responsable de la seva gestió, així com la data i l’hora oficial i els dies declarats inhàbils als efectes que preveu l’article següent.

2. A la seu electrònica d’accés al registre, hi ha de figurar la relació actualitzada de les sol·licituds, escrits i comunicacions a què es refereix l’apartat 2.a) de l’article anterior que s’hi poden presentar així com, si s’escau, la possibilitat de presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions a què es refereix l’apartat 2.b) de l’article esmentat.

3. Els registres electrònics han d’emetre automàticament un rebut consistent en una còpia autenticada de l’escrit, sol·licitud o comunicació de què es tracti, incloent la data i l’hora de presentació i el número d’entrada de registre.

4. Es poden aportar documents que acompanyin la corresponent sol·licitud, escrit o comunicació, sempre que compleixin els estàndards de format i requisits de seguretat que determinin els Esquemes Nacionals d’Interoperabilitat i de Seguretat. Els registres electrònics han de generar rebuts acreditatius del lliurament d’aquests documents que garanteixin la integritat i el no rebuig dels documents aportats.

 

 

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya.

 

Article 41
Els registres administratius

1. Els òrgans de les administracions públiques catalanes han de disposar, en la forma determinada per les disposicions reguladores corresponents, d'un registre general d'entrada i sortida de documents i, si escau, dels registres auxiliars que es considerin necessaris.

2. Els registres administratius han de permetre l'anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a les administracions públiques de Catalunya i dels que aquestes adrecen a altres administracions o als particulars.

3. Tot registre administratiu té l'obligació d'admetre, anotar i trametre a l'òrgan que correspongui els escrits que s'hi presenten i els documents que s'hi acompanyen, si es donen les condicions següents:

a) A l'escrit hi consten la identificació i la signatura de la persona que el subscriu.

b) L'escrit s'adreça a un òrgan de la mateixa administració pública, o bé a un òrgan d'una altra administració si el registre pertany a l'Administració de la Generalitat, als organismes i entitats públiques que en depenen, i a les entitats que integren l'Administració local si aquestes han subscrit el conveni corresponent.

4. Els registres administratius electrònics són els que permeten a les persones interessades presentar qualsevol document o comunicar-se amb les administracions públiques en suport electrònic i a distància. A cada administració pública ha d'existir, almenys, un sistema de registres administratius electrònics suficient per a la recepció dels documents que se li adrecen.

5. Les seus electròniques dels òrgans i de les administracions públiques han d'oferir a qualsevol persona interessada, directament o mitjançant un enllaç, el servei de registre electrònic.

6. Sens perjudici que el sistema d'anotació i enregistrament i de tractament i gestió de la informació i el funcionament dels registres siguin en suport electrònic, els ciutadans poden presentar-hi documents i sol·licitar-hi dades o certificacions en qualsevol altre suport. Els documents lliurats en format no electrònic poden ésser digitalitzats pel mateix registre.

7. L'inici del còmput dels terminis que han de complir els òrgans de les administracions públiques és determinat per la data i l'hora d'entrada en el registre de l'òrgan competent per a la tramitació del procediment. En el cas que es presenti un document electrònic normalitzat, si correspon als serveis, els procediments i els tràmits establerts per la norma de creació del registre i s'adequa als formats preestablerts, l'inici del còmput és determinat per la data i l'hora de presentació en el registre electrònic.

8. Els registres administratius electrònics han de permetre la presentació dels documents tots els dies de l'any, les vint-i-quatre hores del dia. A l'efecte del còmput legal dels terminis, la presentació en un dia inhàbil s'entén efectuada a la primera hora del primer dia hàbil següent, excepte que una norma en permeti la recepció en dia inhàbil.

9. El servei de registre electrònic es pot interrompre per motius justificats de caràcter tècnic, operatiu o relatius al manteniment. La interrupció s'ha d'anunciar als usuaris i a la seu electrònica amb la màxima antelació possible, indicant el sistema alternatiu de registre que es pot utilitzar mentre duri la interrupció.