La Unitat Igualtat de Gènere

La unitat

Contacte

Unitat d'Igualtat de Gènere

Direcció

Dra. ANNA Mª PLA BOIX

Delegada del rector per a la Igualtat de Gènere


Tècnica

Montse Castro Belmonte


Administració

Lourdes Goy 


Horari

De dilluns a divendres de 9:30 a 13:45h

Dijous de 15:30 a 16:45h

 

Adreça

Mòdul 23

Campus Montilivi

Telèfon: 972419647

 

Adreça electrònica

 

Facebook Unitat d'Igualtat de Gènere  Twitter de la Unitat

 

A la UdG T@TS IGUALS!


La unitat


Guia per a la incorporació de la diversitat sexual i de gènere a les universitats catalanes 

  

a partir de la Llei 11/2014

La Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, estableix un mandat clar per a les universitats perquè incloguin transversalment mesures de protecció, de suport i de recerca per a la visibilitat de les persones LGBTI, i mesures de sensibilització i de no discriminació. L’article 13 se centra específicament en les universitats, però al llarg del text hi fa referència en diverses ocasions quan menciona altres àmbits d’intervenció (vegeu el punt 3 per a un recull dels articles de la Llei rellevants per a l’àmbit universitari).

Aquesta Guia vol facilitar eines a tots els actors de l'administració universitària per tal de traduir en accions concretes allò que la Llei disposa.

Consulteu aquí el document  pdf

Protocol de prevenció i actuació davant situacions de violència o d'assetjament
   
per raó de sexe, gènere o sexualitat a la UdG

Aquest document va ser aprovat pel Consell de Govern, en la sessió ordinària núm. 5/2017 que va tenir lloc el 29 de juny de 2017.

Els objectius d'aquest protocol són, d'una banda, prevenir la violència i l'assetjament per raó de sexe, gènere i sexualitat entre els membres de la comunitat universitària, i, de l'altra, establir un procediment d'actuació per detectar les situacions de violència i assetjament, investigar-les, proposar actuacions (tant les orientades a l'atenció a les víctimes, com a persones presumptament assetjadores, com sobre l'entorn) i, si escau, proposar d'obertura de procediments disciplinaris.


Descarregar el Protocol de prevenció i actuació davant situacions de violència o d'assetjament per raó de sexe, gènere o sexualitat a la UdG  pdf

Descargar el Protocolo de prevención y actuación ante situaciones de violencia o acoso por razón de sexo, género o sexualidad en la UdG  pdf

Download the Protocol to prevent and act against violence or harassment based on sex, gender or sexuality at the UdG  pdf

 

 

El dia 21 de juliol de 2015 el Parlament aprova la Llei 17/2015 d'IGUALTAT EFECTIVA DE DONES I HOMES

Pla d'Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones de la Universitat de Girona

 
 
Antecedents del pla d’igualtat
 
A demanda de la Comissió de Dona i Ciència, el 21 d’Abril del 2006, la Junta Plenària del Consell Interuniversitari de Catalunya va instar, de manera oficial, a que totes les universitats catalanes iniciessin l’elaboració d’un pla d’igualtat entre homes i dones, i que aquest fos redactat abans de finals de l’any 2007.
 
 
A tal efecte, el 27 d’Octubre del mateix any, el consell de govern de la UdG aprova la creació d’una “Comissió per al Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones de la Universitat de Girona”. Les seves funcions són iniciar el procés d’elaboració del pla d’igualtat, vetllar per la seva implementació, afavorir-ne la difusió, i incrementar el contacte amb altres universitats i institucions compromeses amb la igualtat entre gèneres.
 
 
D'altra banda, el 22 de Març del 2007, va entrar en vigor la "LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres", la qual estableix que les empreses majors de 250 treballadors han d'elaborar un pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones- Aquesta pla ha de tenir la finalitat d'evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. Estableix que els plans han de projectar uns objectius que incloguin aspectes tals com l'accés al treball, la classificació de personal, la promoció i la formació, les retribucions, l'ordenació del temps de treball per a afavorir la conciliació laboral, personal i familiar, i la prevenció de la vexació sexual i la discriminació per raons de sexe o gènere.
 
 
L'Avenç del Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones de la UdG va ser aprovat pel Consell de Govern el 31 de Gener de 2008. Aquest document detalla els objectius del Pla, la seva estructura i el procés de desplegament. La implicació activa de la comunitat universitària en la dicussió sobre el disseny del Pla és un element clau d'aquest procés, per la qual cosa es plantegen una sèrie d'activitats de difusió i participació.

 

Consulta l'avenç del pla d'igualtat *
Annex 1: Resolució del Consell Interuniversitari de Catalunya *
Annex 2: Creació de la Comissió per al Pla d'Igualtat de la UdG *
Annex 3: "LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres*

 
El pla d’igualtat d'oportunitats entre dones i homes de la UdG
 
En el transcurs de l'any 2008, es va dur a terme l'elaboració del Pla d'Igualtat, seguint els passos marcats en l'Avenç del Pla. El procés de diagnosi va ser fonamental per al disseny del pla d'acció, així com totes les activitats que van permetre la implicació de la comunitat universitària, principlament l'enquesta i la jornada participativa.
 
D'altra banda, el setembre de 2008 s'aprova la Comissió de Seguiment del Pla d'Igualtat, la qual és l'encarregada d'elevar el Pla d'Igualtat al Consell de Govern. Finalment, el 29 de gener de 2009, és aprovat pel consell de govern de la UdG el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes.
 
Consulta el document d'aprovació de la Comissió de Seguiment *
Consulta el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la UdG:LinkClick.aspx
 
 
El Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones de la UdG està subvencionat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.  

 

Les activitats d'informació, difusió i reflexió del Pla d'Igualtat de la UdG és un projecte subvencionat per l' "Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Socials" del govern espanyol.

 

Instituto de la Mujer