Consell Social

Convocatòria

Convocatòria

Benvolguts, Benvolgudes,

 

Per indicació del president, us convoco a la sessió ordinària núm. 1/11 del Ple del Consell Social de la Universitat de Girona.

Dia:   1 de març de 2011

Hora inici:   9.00 hores

Lloc: Sala de Plens del Consell Social

 

ORDRE DEL DIA

 

1. Discussió i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 4/10, de 23 de desembre de 2010

2. Presa de possessió com a membre del Consell Social de la representant dels estudiants.

3. Informe del president

4. Informe de la rectora

5. Discussió i aprovació, si escau, dels criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost 2011 de la UdG. Ponent: vicepresident

6. Discussió i aprovació, si escau, del pressupost de la UdG per a l’exercici 2011. Ponent: gerent

7. Discussió i aprovació, si escau, de l’adscripció de l’Escola Universitària Audiovisuals i Multimèdia (ERAM) a la UdG. Ponent: secretari general

8. Discussió i aprovació, si escau, de la modificació de la memòria del  Grau en Audiovisual i Multimèdia que la UdG remetrà a verificació per a ser implantada en el curs 2011-2012. Ponent: secretari general

9. Discussió i aprovació, si escau, de la memòria del Grau en Gestió Hotelera i Turisme de l’Escola adscrita Sant Pol que la UdG remetrà a verificació  per a ser implantada en el curs 2011-2012. Ponent: secretari general

 

INFORMACIÓ SOBRE COMPETÈNCIES DELEGADES A LES COMISSIONS

10. Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni: contracte de lloguer per als locals de Castell de Peralada i sol·licituds d’exempcions de lloguer d’aules

11. Comissió de Programació i Gestió: autorització de la constitució de la Fundació Josep Pallach d’acord amb els Estatuts de la Fundació; autorització de la participació com a patró a la Fundació Barcelona Media i transferència al Parc Científic i Tecnològic de la UdG per fer front a les despeses generades per la ubicació del Consorci de Vivers Territorials

12. Assumptes de tràmit

13. Torn obert de paraules

 

El secretari,

 

Jaume Rufí

Girona, 21 de febrer de 2011