If the contents are not translated, you can use the automatic translator

School of Doctoral Studies

Program description

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de l'Aigua (curs 2017-2018)

Informació administrativa

El Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de l’Aigua es regeix pel Reial decret 99/2011 de 28 de gener, que estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials de doctorat. Els requisits d’accés són els que marca aquest Reial decret i es poden consultar a l’adreça www.udg.edu/doctorat/acces.