If the contents are not translated, you can use the automatic translator

School of Doctoral Studies

Program description

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de l'Aigua (curs 2017-2018)

Línies de recerca

Línies de recerca del Grup de Física Ambiental de la UdG

1. Hidrodinàmica i processos físics en sistemes aquàtics (730)

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Xavier Casamitjana Vila, Dr. Jordi Colomer Feliu, Dra. Elena Roget Armengol, Dra. Teresa Serra Putellas

Tutors: Dr. Xavier Casamitjana VilaDr. Jordi Colomer FeliuDra. Elena Roget ArmengolDra. Teresa Serra Putellas

 

2. Qualitat de l’aigua i transport de partícules (1229)

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Xavier Casamitjana Vila, Dr. Jordi Colomer Feliu, Dra. Elena Roget Armengol, Dra. Teresa Serra Putellas

Tutors: Dr. Xavier Casamitjana VilaDr. Jordi Colomer FeliuDra. Elena Roget ArmengolDra. Teresa Serra Putellas

 

3. Reutilització d’aigües residuals

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Xavier Casamitjana Vila, Dr. Jordi Colomer Feliu, Dra. Teresa Serra Putellas

Tutors: Dr. Xavier Casamitjana VilaDr. Jordi Colomer FeliuDra. Teresa Serra Putellas

 

Línies de recerca en Química Analítica i Ambiental (UdG i ICRA)

4. Desenvolupament de mètodes per a la determinació de contaminants orgànics (plaguicides, antibiòtics i derivats fenòlics) i metalls en el medi (aigües, sòls, sediments i mostres biològiques) (635)

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Damià Barceló, Dra. Clàudia Fontàs Rigau, Dra. Manuela Hidalgo Muñoz, Dra. Eva Margui Grabulosa, Dra. Mira Petrovic, Dra. Victoria Salvadó MartínDra. Sara Rodríguez-Mozaz, Dra. Jelena Radjenovic

Tutors: Dra. Clàudia Fontàs RigauDra. Manuela Hidalgo MuñozDra. Eva Margui GrabulosaDra. Victoria Salvadó Martín

 

5. Estudi dels processos de transport, degradació i risc de contaminants orgànics i metalls en diferents matrius ambientals (aigües, sòls, sediments i mostres biològiques) (636)

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Damià Barceló, Dra. Clàudia Fontàs Rigau, Dra. Eva Margui Grabulosa, Dra. Manuela Hidalgo Muñoz, Dra. Mira Petrovic, Dra. Victoria Salvadó MartínDra. Sara Rodríguez-Mozaz, Dra. Jelena Radjenovic

Tutors: Dra. Clàudia Fontàs RigauDra. Manuela Hidalgo MuñozDra. Eva Margui GrabulosaDra. Victoria Salvadó Martín

 

Línies de recerca de l'IDAEA del CSIC en Contaminació Ambiental

6. Contaminants orgànics emergents en l’ecosistema aquàtic: anàlisi, destí, processos i riscos

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Silvia Díaz Cruz, Dr. Sergi Díez Salvador, Dr. Joan Grimalt Obrador

Tutors: Dra. Anna M. Romaní Cornet

 

7. Estudi de contaminants en aigües continentals de zones remotes

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Silvia Díaz Cruz, Dr. Sergi Díez Salvador, Dr. Joan Grimalt Obrador

Tutors: Dra. Anna M. Romaní Cornet

 

8. Toxicologia ambiental

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Carlos Barata Martí, Dr. Benjamí Piña Capó

Tutors: Dra. Anna M. Romaní Cornet

 

Línies de recerca d'investigació d'Ecologia (UdG i ICRA)

9. Limnologia de llacunes i aiguamolls, estructura de les comunitats aquàtiques (1215, 1216 y 1217)

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Daniel Boix Masafret, Dr. Emili García-Berthou, Dra. Estefania Gascon GarcíaDr. Francesc X. de Quintana Pou

Tutors: Dr. Daniel Boix MasafretDr. Emili García-BerthouDra. Estefania Gascon GarcíaDr. Francesc X. de Quintana Pou

 

10. Biogeoquímica de sistemes fluvials i lacustres

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Anna M. Romaní Cornet, Dr. Sergi Sabater Cortés, Dr. Rafael Marcé Romero, Dra. Helena Guasch Padró

Tutors: Dra. Anna M. Romaní CornetDr. Sergi Sabater CortésDra. Helena Guasch Padró

 

11. Ecologia de llacs i embassaments

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Emili García-Berthou, Dr. Rafael Marcé Romero, Dr. Sergi Sabater Cortés

Tutors: Dr. Emili García-BerthouDr. Sergi Sabater Cortés

 

12. Modelatge d’ecosistemes aquàtics

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Sergi Sabater Cortés, Dr. Rafael Marcé Romero

Tutors: Dr. Sergi Sabater Cortés

 

13. Conservació i gestió d’ecosistemes aquàtics (1218).

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Daniel Boix Masafret, Dr. Emili García-Berthou, Dra. Helena Guasch Padró, Dra. Anna M. Romaní Cornet, Dr. Sergi Sabater Cortés, Dra. Anna Vila Gispert

Tutors: Dr. Daniel Boix MasafretDr. Emili García-BerthouDra. Helena Guasch PadróDra. Anna M. Romaní CornetDr. Sergi Sabater CortésDra. Anna Vila Gispert

 

14. Invasions biològiques en aigües continentals: rutes i vectors d’introducció, cicles vitals i impactes biològics (1219)

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Daniel Boix Masafret, Dr. Emili García-BerthouDra. Anna Vila Gispert

Tutors: Dr. Daniel Boix MasafretDr. Emili García-BerthouDra. Anna Vila Gispert

 

15. Ecologia fluvial i ecotoxicologia (1214)

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Emili García-Berthou, Dra. Helena Guasch Padró, Dra. Anna M. Romaní Cornet, Dr. Sergi Sabater Cortés

Tutors: Dr. Emili García-BerthouDra. Helena Guasch PadróDra. Anna M. Romaní CornetDr. Sergi Sabater Cortés

 

Línia de recerca del Laboratori d'Ictiologia genètica de la UdG

16. Recursos genètics d’organismes aquàtics (1307 y 1309)

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Jose Luis García Marín, Dra. Sandra Heras Mena, Dra. Maria Inés Roldán Borassi

Tutors: Dr. Jose Luis García MarínDra. Sandra Heras MenaDra. Maria Inés Roldán Borassi

 

Línies de recerca en Ecología Aquàtica del CSIC-Blanes

17. Biogeodinàmica i biodiversitat d’aigües continentals

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. David Alonso, Dr. Emilio Ortega CasamayorDra. Esperança Gàcia PasolaDra. Eugènia Martí Roca,  Dr. Marc Ventura Oller

Tutors: Dra. Anna M. Romaní Cornet

 

18. Biodiversitat i funcionament del bentos marí

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Rafael Coma Bau, Dr. Manuel Maldonado Barahona

Tutors: Dra. Anna M. Romaní Cornet

 

Línies de recerca en Ecologia Microbiana Molecular (UdG i ICRA)

19. Diversitat dinàmica i activitat de microorganismes en ecosistemes aquàtics continentals (610)

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Jose Luis Balcázar, Dr. Lluís Bañeras Vives, Dr. Carles Borrego Moré, Dr. Emilio Ortega Casamayor, Dra. Anna M. Romaní Cornet, Dr. Xavier Vila PortellaDr Frederic Gich Batlle 

Tutors: Dr. Lluís Bañeras VivesDr. Carles Borrego MoréDra. Anna M. Romaní CornetDr. Xavier Vila PortellaDr Frederic Gich Batlle 

 

20. Caracterització de microorganismes útils en biotecnologia i enginyeria ambiental (611)

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Jose Luis Balcázar, Dr. Lluís Bañeras Vives, Dr. Carles Borrego Moré, Dr. Xavier Vila Portella, Dr Frederic Gich Batlle

Tutors: Dr. Lluís Bañeras VivesDr. Carles Borrego MoréDr. Xavier Vila PortellaDr Frederic Gich Batlle

 

Línies de recerca en Enginyeria Química i Ambiental (UdG i ICRA)

21. Disseny, operació i control de processos avançats per al tractament biològic d’aigües residuals urbanes i industrials (678)

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. M. Dolors Balaguer Condom, Dr. Jesús Colprim Galceran, Dr. Joaquim Comas Matas, Dr. Lluís CorominasDr. Manel Poch Espallargas, Dr. Ignasi Rodríguez Roda, Dr. Sebastià Puig Broch, Dra. M. Teresa Pijuan Vilalta, Dr. Oriol Gutiérrez

Tutors: Dra. M. Dolors Balaguer Condom, Dr. Jesús Colprim GalceranDr. Joaquim Comas MatasDr. Manel Poch EspallargasDr. Ignasi Rodríguez RodaDr. Sebastià Puig Broch

 

22. Sistemes d’ajuda a la decisió aplicats a dominis ambientals (679)

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Joaquim Comas Matas, Dr. Lluís CorominasDr. Manel Poch Espallargas, Dr. Ignasi Rodríguez Roda

Tutors: Dr. Joaquim Comas MatasDr. Manel Poch EspallargasDr. Ignasi Rodríguez Roda

 

23. Processos d’adsorció/oxidació per al tractament d’efluents (680)

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Rafael González Olmos, Dr. Gianluigi Buttiglieri, Dr. Wolfgang GernjakDra. M. Dolors Balaguer Condom, Dra. Maria José Martín Sánchez, Dr. Manel Poch Espallargas

Tutors: Dra. M. Dolors Balaguer CondomDra. Maria José Martín SánchezDr. Manel Poch Espallargas

 

24. Valoració de recursos en el binomi aigua i energia (681)

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. M. Dolors Balaguer Condom, Dr. Jesús Colprim GalceranDra. Maria José Martín Sánchez, Dr. Sebastià Puig Broch, Dr. Rafael González OlmosDr. Gianluigi Buttiglieri 

Tutors: Dra. M. Dolors Balaguer CondomDr. Jesús Colprim GalceranDra. Maria José Martín SánchezDr. Sebastià Puig Broch