Escola de Doctorat

Descripció del programa

Programa de Doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida (curs 2014-2015)

Dades generals
Nom Programa de Doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida
Centre/s Escola de Doctorat
Nre. de places disponibles

15

Nre. d'estudiants matriculats

Dades oficials de matrícula

Preu

Preu públic. Vegeu Informació de preus

Altres informacions: Indicadors de seguiment | Sistema de qualitat

Amunt

Presentació
Per què fer un doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida a la UdG?

Aquest doctorat és una oportunitat de formar-se en recerca, per aquells a qui els interessa el canvi social positiu. Sota la perspectiva del benestar i la qualitat de vida, diferents investigadors altament qualificats ofereixen la seva experiència i les línies concretes d’investigació que es desenvolupen als seus respectius equips, per a que els estudiants de doctorat que hi optin, puguin adquirir coneixement, competències i habilitats concretes en el si de projectes de recerca actius, nacionals o internacionals. Les línies actives són:

1. Benestar psicològic, satisfacció vital i valors
2. Comportaments de risc per a la salut i prevenció de la malaltia
3. Subjectivitats, discursos i contextos
4. Processos psicològics bàsics i psicopatologia
5. Psicopatologia infantil i juvenil
6. Infància, joventut i família
7. Envelliment, discapacitat, cultura i salut
8. Psicologia i intervenció psicològica i social


Amunt

Objectius

El Programa de Doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida de la Universitat de Girona té com a objectiu principal formar investigadors en l’àmbit de la psicologia, la salut, el benestar i la qualitat de vida. Aquest programa de doctorat engloba tant continguts relatius als factors psicològics implicats en la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut, en àmbits d’especial interès social i sanitari (comportaments de risc relacionats amb la circulació viària, les addiccions, les relacions sexuals, l’estrès i el dolor, l’esgotament professional –burnout–, etc.), com qüestions relatives al benestar i a la qualitat de vida de les persones, estiguin sanes o malaltes, en les diferents fases del seu cicle vital, i ofereix en particular línies de recerca vinculades al desenvolupament de polítiques socials, en el seu sentit més ampli, i a programes d’intervenció social, psicosocial i psicosocioeducativa.


AmuntLínies de recerca

1. Benestar psicològic, satisfacció vital i valors

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Ferran Casas Aznar, Dra. Mònica González Carrasco, Dra. Carme Montserrat Boada, Dra. Sara Malo Cerrato, Dr. Ferran Viñas Poch

 • Satisfacció vital i valors aspirats
 • Drets dels infants i sistema de protecció social
 • Els mitjans audiovisuals entre els adolescents i els adults
 • Instruments psicometrics de benestar subjectiu i psicologia positiva

2. Comportaments de risc per a la salut i prevenció de la malaltia

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Montserrat Planes Pedra, Dra. M. Eugènia Gras Pérez, Dra. Carme Timoneda Gallart, Dra. Maria Aymerich Andreu, Dra. Sílvia Font Mayolas, Dra. Mònica Cunill Olivas, Dra. Rosa Suñer Soler

 

3. Subjectivitats, discursos i contextos

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Teresa Cabruja Ubach, Dra. Pilar Albertín Carbó

 • Subjectivitats, pràctiques discursives i relacions de poder en la ciència, la cultura i les interaccions quotidianes
 • Ciència, construcció de la diferència i societat
 • Etnografia: recerca sobre pràctiques culturals i imaginaris col.lectius (consum de drogues, socialització professional, violència i desigualtats de gènere).
 • Dona, victimologia i sistema penal

 

4. Processos psicològics bàsics i psicopatologia

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Esperança Villar Hoz, Dra. Beatriz M. Caparrós Caparrós, Dr. Jaume Juan Ferrer

 • Motivació humana i processos d'adaptació
 • Psicopatologia d'adults
 • Comunicació i memòria humanes

 

5. Psicopatologia infantil i juvenil

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Ferran Viñas Poch

 • Ús i abús d'internet i la telefonica mòbil
 • Personalitat i altres factors psicològics implicats en la gènesi i manteniment dels trastorns emocionals i del comportament

 

6. Infància, joventut i família

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Marta Sadurní Brugué

 

7. Envelliment, discapacitat, benestar i salut

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Manuel de Gracia Blanco, Dra. Mònica González Carrasco, Dra. Maria Aymerich Andreu, Dra. Pilar Monreal Bosch, Dra. Arantza del Valle Gómez, Dr. Santiago Perera Izquierdo, Dr. Bernat C. Serdà Ferrer

 • Adaptació i validació d'instruments psicomètrics en l'àmbit de l'envelliment, la discapacitat i la salut mental
 • Benestar psicològic i envelliment actiu i satisfactori

 

8. Psicologia i intervenció

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Ferran Casas Aznar, Dra. Sara Malo Cerrato, Dra. Carme Montserrat Boada

 

Requisits addicionals

 

La normativa d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de Girona estableix que les Comissions Acadèmiques de cada programa de doctorat poden establir requisits addicionals als que marca l'Ëscola de Doctorat en els següents casos:

 1. Les Comissions Acadèmiques podran establir requisits i criteris addicionals als previstos a l'article 3 per a la selecció i admissió dels estudiants al programa de doctorat corresponent.
 2. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per ser tutor de tesi.
 3. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per ser director de tesi.
 4. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per a l'autorització a presentar una tesi en la modalitat de compendi de publicacions.
 5. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per ser membre d'un tribunal de tesi.
 6. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per concedir la menció "cum laude".

Amunt

Tesis
Tesis doctorals llegides en el programa
Tesis doctorals llegides en l'àmbit

Amunt


Informació administrativa

El Programa de Doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida es regeix pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, que estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials de doctorat. Els requisits d’accés són els que marca aquest Reial decret, i es poden consultar a l’adreça www.udg.edu/doctorat/acces.


Amunt