Consell Social

4/10

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

4/10, de 23 de desembre de 2010

 

PRESA DE POSSESSIÓ DEL REPRESENTANT DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR


Exposició de motius:
De conformitat amb l’article 83 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que determina que els membres del Consell Social que pertanyen al consell de Govern de la universitat són un representant dels estudiants, un representant del personal docent i investigador i un representant del personal d’administració i serveis elegits pel mateix consell de govern d’entre els seus membres per un període màxim de quatre anys, d’acord amb els estatuts de cada universitat.

I de conformitat amb l’article 66c dels Estatuts de la Universitat de Girona que regulen dins les competències del Consell de Govern la capacitat d’elegir els seus representants en el Consell Social.

S’APROVA:

Designar el doctor Daniel Varona Gómez com a representant del personal docent i investigador al Consell Social que pertany al Consell de Govern.
 

MODIFICACIONS DE LES MEMÒRIES DE LES TITULACIONS DE GRAU QUE LA UDG REMETRÀ A VERIFICACIÓ (ANECA) PER A SER IMPLANTADES (DIUIE) EN EL CURS 2011-2012


Exposició de motius:
A l’octubre de 2009, per acord del Consell de Govern es va determinar el procediment de modificació de les memòries de grau que es varen implementar majoritàriament en el curs 2009-2010.

Aquest procediment té la voluntat d’ordenar la modificació de les memòries que serà necessària a mesura que avanci el desplegament dels graus. S’estableix que aquestes modificacions podran dur-se a terme com a màxim cada dos anys. Medicina i Publicitat i Relacions Públiques han començat en el curs 2010-2011 el tercer curs, i la majoria de la resta de graus, han encetat ara el 2n curs.

Al mes de gener de 2010, l’ANECA va emetre un document on s’informava del procediment per fer modificacions i indicava aquelles que considerava significatives o majors. Aquestes modificacions majors són les que afecten principalment a la informació que consta en el RUCT (Registre universitari de centres i títols).

Les modificacions majors que es presenten responen a tres tipus:

- Ajustament del nombre de places de nou accés a les aprovades per el DIUiE per la curs 2009-2010. En aquest cas es troben Ciències Polítiques i de l’Administració, i Infermeria.
- Incorporació a les memòries de la possibilitat de retitulació de diplomats dels plans no adaptats. En aquest cas es troben Ciències Polítiques i de l’Administració, i Turisme.
- Modificacions del Pla d’estudis per haver detectat en el desplegament, elements del pla d’estudis i metodologia que no estaven funcionant tal i com s’havien previst. En aquest cas estan Medicina i Publicitat i Relacions Públiques, que són els dos primers graus que es van implantar en el curs 2008-2009.

S’APROVEN:

Les modificacions de les memòries de les titulacions de Grau que la UdG remetrà a verificació (ANECA) per a ser implantades (DIUiE) en el curs 2011-2012, d’acord amb les memòries adjuntes

Per al curs 2011-2012, es presenta la modificació de les memòries següents:

- Ciències Polítiques i de l’Administració
- Infermeria
- Medicina
- Publicitat i Relacions Públiques
- Turisme
 

MODIFICACIONS DE LES MEMÒRIES DE LES TITULACIONS DE MÀSTER UNIVERSITARI QUE LA UDG REMETRÀ A VERIFICACIÓ (ANECA) PER A SER IMPLANTADES (DIUIE) EN EL CURS 2011-2012


Exposició de motius:
A l’octubre de 2009, per acord del Consell de Govern es va determinar el procediment de modificació de les memòries de màster que s’han anat implantant des del curs acadèmic 2006-2007.

Aquest procediment té la voluntat d’ordenar la modificació dels títols de màster, per anar millorant el disseny en base a l’experiència i mantenir-los adequats a la demanda social.

S’ha de recordar que els màsers que es varen implantar en el curs 2006-2007 i en el curs 2007-2008 van ser previs al Decret 1393 que regula l’ordenació dels graus, màster i doctorats, que fixa els graus de quatre anys i els màsters d’un o dos anys.

Dels màsters implantats dins d’aquest marc normatiu, alguns varen ser dissenyats per dos cursos acadèmics (120 crèdits), i incorporaven els 2n cicles com a part dels màster. El nou marc normatiu no ho permet, i la majoria dels màsters que responien a aquest disseny s’han anat adaptant, passant de 120 crèdits a màster de 60 crèdits.

La modificació major que es presenta respon a l’ajustament del màster de 120 crèdits a 60, pels motius abans exposats.

S’APROVEN:

La modificació de la memòria del Màster universitari en disseny molecular en química mèdica (MECHMOD) que la UdG remetrà a verificació (ANECA) per a ser implantades (DIUIE) en el curs 2011-2012, d’acord amb la memòria adjunta.
 

MEMÒRIES DE LES TITULACIONS DE MÀSTER UNIVERSITARI QUE LA UDG REMETRÀ A VERIFICACIÓ (ANECA) PER A SER IMPLANTADES (DIUIE) EN EL CURS 2011-2012


Exposició de motius:
El Consell de Direcció va fixar com objectiu definir uns criteris de programació i desprogramació de títols de graus i màsters, que serveixin com a marc de referència d’una banda, per avaluar propostes noves, i d’altra, per revisar i reorganitzar l’oferta de títols, en un context cada vegada més restrictiu quan a recursos.

El 26 d’octubre de 2010 es va constituir la Comissió de Programació d’Estudis aprovada en el CdG 4/10 d’abril de 2010 que entre les seves funcions té la d’aprovar la programació i desprogramació de títols de graus i màsters universitaris, tant oficials com a propis, dels centres integrats i dels centres adscrits.

Aquesta comissió ha abordat com a primer objectiu l’elaboració dels criteris de programació i desprogramació de màsters. Aquesta comissió ha estat treballant intensament en l’últim trimestre de l’any per disposar d’aquests criteris poder-los aplicar a l’oferta del curs 2011-2012.

D’altra banda, el Consell Interuniversitari de Catalunya ha restringit la possibilitat de programar nous títols per al curs acadèmic 2011-2012 i obrir un període de reflexió i reorganització de l’oferta, en especial la de màsters, que supera la xifra de graus en el Sistema Universitari Català. En el cas dels màsters, els criteris CIC per aprovar nous màsters han estat els següents:

- Màsters internacionals
- Màsters estratègics per a la Universitat
- Fusions o reorganitzacions de màsters existents
- Màsters amb atribucions professionals

En aquest context, la UdG presenta dos màsters nous, que acompleixen els criteris del CIC, per ser dos màsters internacionals, com son Polítiques i Planificació Urbana, Ambiental i Paisatge (PPCEL). Aquest màster en el qual participa la UAB, a més de la Università IUAV di Venezia, Università degli Studi di Sassari, Universidade Técnica de Lisboa, i coordina a nivell estatal la UdG, de 120 crèdits, en semestres de 30 crèdits, es combina a la UdG amb el Màster de Medi Ambient de la UdG (60 crèdits); i Visió per computador i robótica (VICOT). Aquest màster es deriva del VIBOT (Erasmus Mundus), integrat per la Universitat de Borbonya, la Universitat Heriot-Watt d’Escòcia, i la UdG. El VIBOT té un gran nombre de preinscrits que queden fora de la possibilitat de les 20 beques Erasmus Mundus. El VICOT, integrat únicament per la Universitat de Borgonya i la UdG respon a la forta demanda que queda fora del VIBOT. És un màster integrament en anglès.

S’APROVEN:

Les memòries de les titulacions de Màster que la UdG remetrà a verificació (ANECA) per a ser implantades (DIUIE) en el curs 2011-2012, i d’acord amb les memòries adjuntes:

- Màster in planning & policies for cities environment and landscape (PPCEL)
- Màster in computer vision and robotics (VICOT)
 

MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SUPRESSIÓ DE L’ESCOLA DE POSTGRAU (GIGS)


Exposició de motius:
Atès que en la sessió 3/10, de 18 d’octubre, el ple del Consell Social va aprovar la creació de l’Escola de Doctorat, juntament amb la memòria justificativa;

Atès que en la sessió 8/10, de 28 d’octubre, el Consell de Govern va aprovar la normativa d’adscripció dels estudis de màster universitari de la UdG;

Atès que aquest mateix Consell de Govern ha aprovat la supressió de l’Escola de Postgrau;

Vista la resolució de la rectora de contribuir la Unitat Tècnica de Màster dins el Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants;

Marc legal:

En virtut de les funcions que l’art. 7h dels Estatuts de la UdG, aprovats per Decret 200/2003, de 26 d’agost, atribueix a la Universitat de Girona pel que fa a l’establiment i modificació de la relació de llocs de treball;

Vistes les competències atribuïdes al Consell de Govern, atenent allò disposat a l’art. 66 dels mateixos Estatuts, i en relació a les previstes per l’art 15 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU);

Atès el que disposa l’art. 172 dels Estatus de la UdG quan a la normativa que és d’aplicació al personal d’administració i serveis de la Universitat, en relació a allò previst a l’art. 74 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC).

Vist el que estableix el Decret Legislatiu 1/97, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509/Annex, de 3 de novembre de 1997) pel que fa a la creació i modificació, i concretament els arts. 5.f) i l’art. 31.b), quan a les competències de l’òrgan de govern per modificar i aprovar la RLT.

Ateses les disposicions establertes en el Reglament de Provisió de Llocs de Treball del Personal d’Administració i Servei funcionari de la UdG, aprovat per acord de la Junta de Govern de la UdG de data 30 de gener de 1997.

S’APROVA:


Modificar la relació de llocs de treball com a conseqüència de la supressió de l’Escola de Postgrau la creació de l’Escola de Doctorat i la constitució de la Unitat Tècnica de Màsters, dins del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants, d’acord amb l’annex núm. 9.
 

CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE RECERCA UDG 2011


Exposició de motius:
L’objectiu prioritari del Programa d’ajuts per a investigadors en formació (2011-2014), aprovat per Consell de Govern de 22 de desembre de 2010, és assegurar que el nombre de tesis doctorals a la UdG vagi augmentant, i que les tesis puguin ser realitzades en condicions adequades per part del personal investigador en formació. Aquest objectiu últim és totalment compatible amb un altre dels objectius estratègics de la UdG: la captació i retenció de talent, en aquest cas, predoctoral. A través d’actuacions com la que aquí es proposa, s’espera incrementar el nombre d’investigadors dels Grups de recerca així com la qualitat i competitivitat de la R+D que porten a terme. El programa també vol potenciar els diversos estudis de doctorat impartits per la Universitat de Girona.

Aquesta convocatòria de beques, a més a més, està alineada amb la línia d’actuació 2.2 del Pla Estratègic 2008-13 de la UdG, que indica que cal “dissenyar i promoure polítiques actives de captació, retenció i mobilitat de talent investigador, a nivell preuniversitari, de pregrau, predoctoral, i postdoctoral”.

En virtut de tot allò exposat, i vist l’informe de la Comissió de Recerca de la UdG efectuat en sessió 16/10 de 10 de desembre de 2010.

S’APROVA:

La convocatòria de Beques de Recerca UdG 2011, segons el document que s’annexa a l’acta com a annex núm. 10
 

ATORGAMENT DE LES RETRIBUCIONS ADDICIONALS PER MÈRITS DE DOCÈNCIA PER AL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR FUNCIONARI I LABORAL, CORRESPONENTS A LA CONVOCATÒRIA 2009


Exposició de motius:
L’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya recull la possibilitat que la Generalitat de Catalunya pugui establir retribucions addicionals per mèrits individuals de docència, recerca i gestió per al personal docent i investigador funcionari i contractat, d’acord amb allò establert per l’article 69.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. La Llei d’universitats de Catalunya atribueix la potestat per regular aquestes retribucions al Govern de la Generalitat i llur assignació al consell social de cada universitat, a proposta del respectiu consell de govern, i amb la prèvia avaluació favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Atès que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha resolt l’avaluació dels mèrits de docència corresponents a la convocatòria 2009;

S’APROVA:

Atorgar les retribucions addicionals per mèrits de docència a les persones que es relacionen a l’annex 11.

 

AUTORITZACIÓ PER A LA FORMALITZACIÓ DE L’ESCRIPTURA DEL DRET DE SUPERFÍCIE GRATUÏT PER 75 ANYS I DE LA CESSIÓ GRATUÏTA A FAVOR AL CAMPUS MONTILIVI


Exposició de motius:
La Universitat de Girona va sol•licitar a l’Ajuntament de Girona mitjançant escrits de 10 de maig i 18 de maig de 2010 que impulsés els tràmits necessaris per atorgar a favor de la UdG un dret de superfície en terrenys municipals per la construcció i manteniment de la Facultat de Turisme que vindrà a completar les instal•lacions i equipaments universitaris del campus de Montilivi, així com l'ampliació de l'Aulari.
Així mateix, la UdG també va demanar que es pogués cedir gratuïtament el dret de superfície quant a 2.730’70 m² per 30 anys, a favor de l’empresa pública ICF Equipaments SA o la que la pogués succeir en el futur, encarregades de la construcció de la Facultat esmentada. L’Ajuntament havia d’autoritzar a la UdG en aquest sentit.

Segons planimetria facilitada per la UdG i segons els antecedents administratius de l’Ajuntament de Girona, les anteriors peticions afectaven els 14.992 m² cedits a l’Escola Politècnica de Barcelona per acord plenari de 11 de març de 1977; els 14.737 m² cedits a la l’escola Politècnica de Catalunya per acord plenari el 21 de setembre de 1988; els 18.464 m² cedits a la UdG en dret de superfície per acord plenari adoptat el 10 de novembre de 1992, els 65.267 m² cedits a la UdG en drets de superfície per acord plenari de 4 de desembre de 1992; els 6.103 m² cedits a la UdG en drets de superfície i els 3.636,32 m² adscrits per acord plenari d'11 de juliol de 1995. Tots ells pendents de formalitzar en escriptura pública, excepte els 65.267 m² que es van escripturar el 24 de desembre de 2001 davant el Notari de Girona Sr. Ramon Coll núm. 5.534.

Per poder formalitzar en escriptura pública totes les operacions a favor de la UdG i refondre per una banda els drets de superfície i per altra les cessions de domini, així com la declaració de les obres noves dels edificis, calia abans aclarir aspectes registrals i ajustar la limitació de les finques municipals objecte de dret de superfície i cessió gratuïta.
En aquest sentit el plenari de la corporació municipal, en sessió ordinària del dia 14 de setembre de 2010, va aprovar les actuacions pertinents per a la regularització patrimonial dels terrenys esmentats (s’adjunta còpia de l’aprovació del plenari)

Atès que per tal de poder signar l’escriptura pública que reculli tant el dret de superfície resultant de 90.462 m² com la cessió gratuïta de la plena propietat de 27.778 m², d’acord amb l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (DOGC 3826 de data 20/02/2003), cal l’aprovació prèvia del Consell Social.

S’APROVA
Autoritzar a la rectora, Dra. Anna M. Geli de Ciurana, per tal que procedeixi a portar a terme els anteriors acords mitjançant la signatura de l’escriptura pública corresponent.

 

DESAFECTACIÓ D’UN VEHICLE DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES PER DONAR-LO DE BAIXA I ADQUIRIR-NE UN DE NOU
 

Exposició de motius:
La Universitat de Girona té en propietat un vehicle Renault Express GI-7209-BF adquirit per la Facultat de Ciències l’any 1997.

Atesa l’antiguitat del vehicle i el seu ús divers i constant (qualsevol persona autoritzada el pot conduir, per tant no té un conductor habitual) el mateix està en condicions molt precàries, amb ITV cada vegada més freqüents i increment de reparacions.

Tot plegat ha fet estudiar la possibilitat d’adquirir-ne un de nou. La millor opció ha estat recórrer al concessionari que comercialitza la mateixa marca del vehicle que es vol desafectar, el qual s’encarregarà de la baixa definitiva del mateix i alhora aplicarà un descompte en l’adquisició del nou.

S’APROVA:

D’'acord amb l'article 7 del Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i d'acord amb l'article 89j) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, la desafectació del vehicle Renault Express GI-7209-BF adquirit per la Facultat de Ciències l’any 1997, i autoritzar la seva baixa definitiva, atesa la seva obsolescència.

 

PRESSUPOST DEL CONSELL SOCIAL DE LA UDG PER A L’EXERCICI DE 2011 DE LA UDG


S’APROVA:

El pressupost de l’exercici 2011 del Consell Social de la Universitat de Girona.
 

CONVOCATÒRIA DE 2011 D’AJUTS DEL CONSELL SOCIAL DE LA UDG


S’APROVA:

La convocatòria d’ajuts 2011 del Consell Social de la UdG.

 

PROPOSTA DE CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA I LA UNIVERSITAT DE GIRONA I EL SEU CONSELL SOCIAL PER A L’ESTABLIMENT D’UN MARC GENERAL DE COL•LABORACIÓ I PER A LA REALITZACIÓ I FINANÇAMENT DE LA QUARTA EDICIÓ DE L’ENQUESTA DE LA INSERCIÓ DELS GRADUATS EN EL MÓN LABORAL


Exposició de motius:
Atès que l’article 88.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya estableix que correspon als consells socials de les universitats públiques catalanes, entre altres funcions, la contribució i participació en la supervisió i l’avaluació de la qualitat, del rendiment i de la viabilitat econòmica i social de la universitat, en col•laboració amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Atès que un aspecte rellevant d’aquesta col•laboració és la participació de tots els consells socials en la realització i finançament de les successives edicions dels estudis conjunts sobre el seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris, que s’han realitzat triennalment des de l’any 2001 per conèixer, entre altres qüestions, els temps, la qualitat i les vies de la seva inserció, i també per saber el grau de satisfacció que tenen respecte a la formació rebuda.

Atès que l’any 2011 és el moment idoni per fer la quarta edició de l’avaluació de la inserció dels graduats en el món laboral i el segon estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors.

S’APROVA:

El conveni de col•laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Girona i el seu Consell Social per establir un marc general de col•laboració i per realitzar i finançar la quarta edició de l’enquesta d’inserció dels graduats en el món laboral.