Consell Social

EPP5

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, EPP5/10, de 5 d'octubre de 2010

PROPOSTA DE DESPESA PLURIANUAL RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA ALS DIVERSOS EDIFICIS DE LA UdG

 

Exposició de motius:

Vista la conveniència de procedir a la contractació del subministrament d’energia elèctrica als diversos edificis de la Universitat de Girona (CPA 2008 35.14.10 / CPV 09310000-5), a càrrec dels pressupostos 2010 i 2011.

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, del subministrament d’energia elèctrica als diversos edificis de la Universitat de Girona (CPA 2008 35.14.10 / CPV 09310000-5), d’acord amb el desglossament següent:

 

1.1   – Pressupost màxim de licitació: nou-cents cinc mil sis-cents noranta-quatre euros amb seixanta-tres cèntims (905.694,63 €), IVA exclòs, distribuït de la següent manera:

 

Import de cada anualitat:                       

                                                                                                      Import IVA exclòs

Any 2010: de l’1 d’octubre de 2010 a 31 de desembre de 2010.............. 232.515,00

Any 2011: de l’1 de gener de 2011 al 30 de setembre de 2011............... 673.149,63

 

1.2 – Aplicació pressupostària: 221.00

1.3 – Unitat de despesa: 11.18.006

 

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.