Consell Social

2/10, de 19 de juliol de 2010

2/10, de 19 de juliol de 2010

INGRÉS DEL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA A LA CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS

Exposició de motius:

Atès que la associació Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas té les finalitats següents:

a) Apoyar la actuación de los consejos sociales, respetando la autonomía de cada Universidad en las misiones y competencias de las universidades públicas que defina la legislación vigente.

b) Promover la colaboración e intercambios de experiencias de estos consejos, en particular en lo que se refiere a la adaptación al Espacio Europeo de la Enseñanza Superior.

c) Cooperar en las iniciativas de los consejos sociales referidas a las relaciones entre las universidades y la sociedad.

d) Cualesquiera otra actividad que permita reforzar la presencia y participación de los consejos sociales, tanto en la sociedad como en la Universidad.

Atès que davant el fet que la majoria de consells socials de les universitats catalanes, entre aquests el de la UdG,o no eren membres de l’associació o no hi participaven activament, el president de la Conferència va iniciar converses amb els presidents respectius.

Atès que els presidents dels consells socials de les universitats catalanes van plantejar una sèrie de requeriments a la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas que han estat atesos i que, en aquest cas, es van comprometre a sol·licitar coordinadament l’ingrés a l’associació o, si escau, la regularització de la seva participació.

S’APROVA:

Sol·licitar l’ingrés del Consell Social de la Universitat de Girona a l’associació Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas.

 

 

 

 

EL BALANÇ, LA MEMÒRIA ECONÒMICA, EL COMPTE DE RESULTATS I LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA DE L’EXERCICI DE 2009

D’acord amb el que regula l’article 89 lletra e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (DOGC núm. 3826 de 20 de febrer de 2003)

S’APROVEN:

Els comptes anuals de l’exercici 2009 que apleguen el balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de liquidació del pressupost d’ingressos i despeses i la memòria, d’acord amb l’annex adjunt.

 

 

 

CREACIÓ DE LA FACULTAT D’INFERMERIA DE LA UDG

Exposició de motius:

L’any 1989 la Universitat Autònoma de Barcelona crea l’Estudi General de Girona, el qual engloba tots els estudis universitaris que es realitzen a la ciutat, entre els quals hi ha Infermeria. L’any 1990 es signa el conveni de col·laboració acadèmica amb la UAB.

La Universitat de Girona es crea per la Llei del Parlament de Catalunya 35/1991, de 30 de desembre de 1991. A partir d’aquest moment s’inicia el procés d’adscripció de l’Escola Universitària d’Infermeria de la Diputació de Girona a aquesta universitat.

Per Decret 131/1992, de 22 de juny, es revoca l’adscripció a la Universitat Autònoma de Barcelona de l’Escola Universitària d’Infermeria de Girona i s’adscriu a la Universitat de Girona. En el seu annex I, substituït i actualitzat per l’annex del Decret 48/1996, de 6 de febrer, es relaciona el personal que es traspassa a la Universitat de Girona.

En data 15 de setembre de 1994 es signa el conveni entre el Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i la Universitat de Girona en què es fixen les condicions de la integració de l’Escola Universitària d’Infermeria de Girona a la Universitat de Girona. Aquest conveni es prorroga per Addenda de 2 de gener de 1996.

Per Decret 332/1996, de 29 d’octubre, s’autoritza la integració de l’Escola Universitària d’Infermeria de Girona a la Universitat de Girona, cedint la Diputació de Girona la titularitat de l’Escola Universitària d’Infermeria a la Universitat de Girona en els termes subscrits en el conveni anteriorment esmentat i la seva addenda.

El setembre de l’any 1998 l’EUI es trasllada del Puig d’en Roca a l’edifici de l’antiga Annexa (carrer Emili Grahit, número 77, de Girona) on comparteix espai amb la Facultat de Ciències de l’Educació fins al febrer del 2010, en què aquesta facultat canvia d’edifici. A partir del 2010 es preveu que l’EUI comparteaixi l’edifici d’Emili Grahit amb la Facultat de Medicina.

L’any 2000 la Universitat de Girona és avaluada per l’AQU que informa favorablement sobre la titulació d’Infermeria de l’Escola Universitària d’Infermeria.

La Secretaria General del Consejo de Coordinación Universitària, en data 13 de maig de 2009, comunica l’acord de la Comisión de Verificación de Planes de estudios, designada pel Ple del Consejo de Universidades, d’adopció de la resolució de verificació positiva de la proposta de Grau en Infermeria de la Universitat de Girona.

En virtut de l’ordre del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa IUE/364/2007 d’1 d’octubre, pel que s’implanten i es reconeix la implantació dels programes oficials de postgrau aprovats en el marc de la programació universitària de Catalunya, per al període 2007-2008, a les universitats públiques i privades, respectivament, conduents a l’obtenció dels títols de màster i doctorat, s’implanta el programa oficial de Màster en Promoció de la Salut.

Per acord de la Junta de l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Girona, sessió ordinària núm. 2/10, de 24 de març de 2010, s’aprova la proposta de transformació de l’Escola Universitària d’Infermeria en Facultat d’Infermeria, així com elevar la memòria de creació de la Facultat d’Infermeria al Consell de Govern de la UdG.

En virtut d’allò que s’estableix a la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (modificada per la Llei 4/2007, de 12 d’abril); a la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; en el Reial Decret 557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris; en el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d’implantació d’ensenyaments, en relació amb la creació de facultats i escoles universitàries.

Acomplert el tràmit d’informació pública acordat en el Consell de Govern en sessió núm. 4/10 de 29 d’abril de 2010.

Per tot, l’anteriorment exposat,

Seguidament, s’aprova la proposta elevada pel Consell de Govern, en la sessió ordinària núm. 6/10, que va tenir lloc el dia 15 de juliol de 2010, que transcrita literalment diu el següent:

D’acord amb el que regula l’article 88 lletra b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (DOGC núm. 3826 de 20 de febrer de 2003)

S’APROVA:

La supressió de l’Escola Universitària d’Infermeria i la creació de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona, juntament amb la memòria justificativa, que s’annexa a l’acta com a annex núm. 3, als efectes de l’aprovació de la sol·licitud i la seva tramitació davant el Departament competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya.

 

 

 

MEMÒRIA DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN CATÀLISI HOMOGÈNIA PER A SER IMPLANTADA (DIUIE) EL CURS 2010-2011

Exposició de motius:

Atès que el procediment fixat per l’administració universitària determina que les universitats sotmetran les memòries de programació de nous màsters a verificació per part d’ANECA (R.D.1393/2008) i que, en paral·lel, hauran de presentar-ne un resum al DIUiE.

Atès que ANECA, analitzarà les memòries des del punt de vista de l’acompliment dels criteris de verificació, i el DIUiE, al seu torn, vetllarà per l’acompliment dels criteris de programació del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

Atès que s’havia condicionat la tramitació d’aquest màster davant el DIUiE a la verificació que havia d’efectuar la universitat coordinadora, i ara ja l’ha executada.Atès l’acompliment dels criteris continguts en “L’acord sobre el procediment de presentació i programació de les propostes de màsters universitaris de la UdG” (Aprovat pel CdG en la sessió 06/08 del 24 de juliol de 2008).

Atès que a tenor del que marca el RD 56/2005 i la pròrroga que especifica el RD 189/2008, la UdG va iniciar el procés d’extinció del doctorats i el de la seva transformació a màsters universitaris.

Atès l’informe favorable de la Comissió d’Estudis de Postgrau en sessió 02/10, celebrada el 15 de març de 2010.

En virtut de tot l’anteriorment exposat;

S’APROVA:

La proposta d’aprovació de la memòria del Màster interuniversitari en Catàlisi Homogènia.

 

 

 

 

CONVOCATÒRIA 2010-11 DE LES BEQUES DE TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ (BTI)

Exposició de motius:

La Universitat de Girona manifesta en l’eix 3 del seu Pla estratègic 2008-13 la voluntat “d’impulsar polítiques que potenciïn l’efectivitat de l’activitat investigadora i de transferència”, amb l’objectiu de portar a terme accions encaminades a incrementar la transferència del coneixement i la innovació amb empreses, especialment en la preparació de projectes precompetitius entre Universitat i Empresa.

Atès doncs, que la UdG assumeix la importància de les activitats de transferència de coneixement i innovació, es presenta la convocatòria 2010-11 de Becaris de Transferència i Innovació (BTI), amb la voluntat de potenciar i incrementar el ventall d’activitats concretes de relació amb les empreses i institucions, així com generar perfils universitaris orientats a la problemàtica de la transferència i la innovació.

Enguany, amb la mateixa voluntat de fomentar la transferència i l’orientació cap a l’entorn empresarial i institucional i ateses les previsions del Pla de valorització dels Serveis Tècnics de Recerca (STR), s’amplia aquesta convocatòria amb una sèrie de beques per a les unitats dels SRT.

Aquesta convocatòria completa un cicle de 5 anys durant els quals la UdG i el seu Consell Social ha apostat per les beques BTI com a mitjà per fomentar la transferència i la innovació entre els estudiants i els agents de recerca de la UdG i per enfortir, específicament, els grups membres de la xarxa Tecnio.

En virtut de tot allò exposat, i vist l’informe favorable de la Comissió de Recerca de la UdG efectuat en sessió 09/10 de 30 de juny de 2010.

S’APROVA:

La convocatòria 2010-2011 de Becaris de Transferència i Innovació (BTI).

 

 

 

 

PREUS DELS PROGRAMES DE MÀSTERS, DIPLOMES DE POSTGRAU, CURSOS DE POSTGRAU I DIPLOMES D’ESPECIALITZACIÓ PROPIS PER AL CURS 2010-2011 (2A CONVOCATÒRIA)

Exposició de motius:

Atès que l’article 8.2 del Reglament d’Estudis Propis de Formació Continuada de la Universitat de Girona, modificat per acord del Consell de Govern en la sessió núm. 1/04, de 29 de gener de 2004, estableix que els cursos i activitats que constitueixen l’oferta d’estudis propis de formació continuada requereixen l’aprovació del Consell de Govern, una vegada informats per la Comissió de Formació Continuada.

Atès que s’ha acomplert el que s’estableix en l’article 12.2 de l’esmentat Reglament, pel qual les propostes han de disposar d’un període de deu dies hàbils de tràmit d’audiència en el vicerectorat responsable de la formació continuada, abans de la seva presentació a la Comissió de Formació Continuada.

Atès que la Comissió de Formació Continuada, en la sessió núm. 2/10, de 5 de juliol de 2010, ha analitzat els programes presentats, amb les memòries acadèmiques i econòmiques corresponents, seguint el que s’estableix en l’article 12.1 del Reglament, i ha acordat elevar al Consell de Govern els programes.

S’APROVEN:

Els preus dels programes de Màsters, Diplomes de Postgrau, Cursos de Postgrau i Diplomes d’Especialització propis per al curs 2010-2011 (2a convocatòria).

 

 

 

 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE CARÀCTER ESPECIAL DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER DOTAR LES PLACES DEL CONSELL D’ESTUDIANTS PER AL CURS 2010-2011

Exposició de motius:

1.Objecte de la convocatòria

Aquests ajuts tenen com a finalitat fomentar la participació dels estudiants a les delegacions generals, les delegacions a les Facultats o Escoles, a Comissions i de suport a Accions del Consell d’Estudiants de la Universitat de Girona, per tal de permetre la col·laboració entre els estudiants i els seus òrgans de representació.

 

2. Funcions

Aquesta col·laboració es basa en el desenvolupament de les següents funcions:

2.1 Funcions dels becaris del Consell d’Estudiants:

a. Desenvolupar la gestió i l’administració de les delegacions d’estudiants sota la supervisió del Consell d’Estudiants, per la qual cosa rebran d'aquest la formació i informació necessària.

b. Actuar com a informador als estudiants i al Consell d’Estudiants de totes aquelles qüestions que els afectin.

c. Procurar que tots els cursos dels diferents estudis de la Universitat de Girona tinguin un o més representants que actuaran com a intermediaris entre la classe, els representants dels estudiants i el propi beneficiari de l’ajut.

d. Fomentar la creació del Consell de Delegats de les diferents facultats o escoles universitàries, i reunir-los periòdicament.

e. Preparar un mínim de dos plens d’estudiants de facultat o escola universitària durant el curs acadèmic, per tal de promoure un punt de trobada perquè tots els estudiants de la universitat puguin participar activament en les activitats del Consell d’Estudiants.

f. Assistir com a secretari a les reunions dels representants dels estudiants de cada centre (Consell de Delegats, assemblees, etc.).

g. Fer d'enllaç entre els estudiants i el Deganat/Direcció, els òrgans i els Serveis de la Universitat de Girona que correspongui.

h. Presentar una memòria explicativa, a finals de cada quadrimestre, del funcionament de la delegació d’estudiants i de les activitats que s'han anat realitzant a la Facultat o Escola per part dels estudiants del mateix centre i també les que d'una manera o altra el Consell d'Estudiants hi ha participat.

i. Col·laborar en les tasques que s’encarreguin des del Consell d’Estudiants (barraques de fires, reunions, Ambientalització Universitària, Festa Major, etc.).

j. Col·laborar amb el Consell d’Associacions i amb les associacions d’estudiants de la Universitat en base a les indicacions que es donin des del Consell d’Estudiants en coordinació amb el Consell d’Associacions.

 

En cas de necessitat, els becaris de les places de les delegacions d’estudiants es podran traslladar a qualsevol altra delegació, puntualment, i sota l’aprovació de la comissió permanent del Consell d’Estudiants a proposta del Coordinador.

 

3. Dedicació i retribució

· Pel que fa a les places D1 a D5 (detallades a l’annex1) la col·laboració serà de 10 hores setmanals, distribuïdes entre els cinc dies de la setmana, l’horari es fixarà amb el Coordinador del Consell d’Estudiants. L’import d’aquests ajuts serà de 1.430€ cada un, que es cobrarà en 6,5 mensualitats de 220€.

· Pel que fa a la plaça D6 (detallada a l’annex I) la col·laboració serà de 15 hores setmanals, distribuïdes entre els cinc dies de la setmana, l’horari es fixarà amb el Coordinador del Consell d’Estudiants. L’import d’aquest ajut serà de 2.475€, que es cobrarà en 7,5 mensualitats de 330€.

· Pel que fa a les places D7 a D10 (detallades a l’annex1) la col·laboració serà de 10 hores setmanals, distribuïdes entre els cinc dies de la setmana, l’horari es fixarà amb el Coordinador del Consell d’Estudiants. L’import d’aquests ajuts serà de 1.430€ cada un, que es cobrarà en 6,5 mensualitats de 220€.

· Pel que fa a les places D11 a D14 (detallades a l’annex1) la col·laboració serà de 10 hores setmanals, distribuïdes entre els cinc dies de la setmana, l’horari es fixarà amb el Coordinador del Consell d’Estudiants. L’import d’aquests ajuts serà de 660€ cada un, que es cobrarà en 3 mensualitats de 220€.

· Pel que fa a les places D15 a D18 (detallades a l’annex1) la col·laboració serà de 10 hores setmanals, distribuïdes entre els cinc dies de la setmana, l’horari es fixarà amb el Coordinador del Consell d’Estudiants. L’import d’aquests ajuts serà de 1.100€ cada un, que es cobrarà en 5 mensualitats de 220€.

· Pel que fa a la plaça D19 (detallada a l’annex I) la col·laboració serà de 15 hores setmanals, distribuïdes entre els cinc dies de la setmana, l’horari es fixarà amb el Coordinador del Consell d’Estudiants. L’import d’aquest ajut serà de 1.650€, que es cobrarà en 7,5 mensualitats de 220€.

 

L’import màxim d’aquesta convocatòria és de 24.035 € (amb l’informe favorable del Consell Social) i serà distribuït en dos exercicis pressupostaris de la següent forma amb càrrec a l’aplicació pressupostària 482.10:

 

UNITAT DE DESPESA                IMPORT                     EXERCICI PRESSUPOSTARI

04.04.006                              3.248,00                          2010

02.60.004                              4.287,00                          2010

02.60.008                                 550,00                          2010

04.04.006                            14.850,00                          2011

02.60.008                              1.100,00                          2011

TOTAL                               24.035,00

 

4. Durada

La vigència dels ajuts serà:.

·        Les places D1 a D5: del 15 d’octubre al 31 desembre 2010 i de l’1 de febrer al 31 de maig de 2011

·        La plaça D6: del 15 d’octubre al 31 de desembre de 2010 i de l’1 de febrer al 30 de juny de 2011

·        Les places D7 a D10: del 15 d’octubre al 31 desembre 2010 i de l’1 de febrer al 31 de maig de 2011

·        Les places D11 a D14: de l’1 de febrer al 30 d’abril de 2011

·        Les places D15 a D18: de l’1 de novembre al 31 desembre 2010 i de l’1 de febrer al 30 d’abril de 2011

·        La plaça D19: del 15 d’octubre al 31 de desembre de 2010 i de l’1 de febrer al 30 de juny de 2011

 

5. Requisits dels candidats

Estar matriculat a qualsevol dels estudis que s’imparteixen a la Universitat de Girona, i haver estat matriculat en aquesta Universitat com a mínim en un curs anterior al 2010-2011.

 

6. Adjudicació

L'adjudicació d'aquest ajut no suspèn la tramitació de l'expedient de sol·licitud d'altres ajuts econòmics i/o beques convocats pel Ministeri d'Educació, ni serà incompatible amb la seva adjudicació per funcions similars.

Serà incompatible amb cap ajut a l’estudi dels programes de cooperació educativa, ni de promoció externa de la Universitat de Girona.

 

7. Temporalitat

Pel compliment de la dedicació setmanal de les places, els beneficiaris hauran de formular una proposta d'horari que tracti d'abastar les màximes possibilitats d'atenció al públic, que haurà de ser acceptada pel Coordinador del Consell d’Estudiants. Els horaris es faran públics, un cop acceptats.

Els períodes de vacances correspondran amb aquells que estiguin establerts en el calendari acadèmic de la Universitat de Girona. Durant el període d'exàmens i setmana cultural es permetrà certa flexibilitat d'horaris a les delegacions sempre i quan hi hagi una petició per escrit i registrat amb 15 dies d’antelació i s’obtingui el vist-i-plau del Coordinador del Consell d’Estudiants. Caldrà fer públics els nous horaris i hauran d’estar penjats a l’entrada a totes les delegacions, indicant el període de la seva vigència.

Per a qualsevol incidència o qüestió relacionada amb la prestació, se seguiran les directrius que indiqui el Coordinador del Consell d’Estudiants, el qual serà el responsable de traslladar-ho al Consell d’Estudiants.

Si renuncia a la plaça, el beneficiari ho haurà de comunicar per escrit i registrat al Consell d'Estudiants i a la Secció de Beques i Ajuts als Estudiants amb deu dies d'antelació perquè el tribunal faci una nova adjudicació de l’ajut. En aquest cas, l'estudiant només tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda pels dies que hagi col·laborat durant aquell mes.

 

8. Documentació

Imprès de sol·licitud emplenat (model de l'annex II). S'hauran d'adjuntar a la sol·licitud els documents següents:

a.       Fotocòpia de la declaració de renda (IRPF) de l'any 2009 de tots els membres computables de la família.

b.      Imprès de fitxa de creditor de la Universitat de Girona, omplert i segellat per l'entitat bancària.

c.       Fotocòpia del NIF del sol·licitant i de tots els membres computables de la família.

d.      Els certificats que acreditin el que es demana en la base 11. 

e.      1 còpia del “Currículum Vitae”.

 

9. Procediment i adjudicació

Els estudiants que vulguin sol·licitar l’ajut podran descarregar-se l’imprès de la pàgina web de la Universitat de Girona. On hi haurà de figurar explícitament (i per ordre de preferència) les places a les quals opta.

La sol·licitud es dirigirà a la secció de Beques i Ajuts als Estudiants i es presentarà a qualsevol oficina de registre de la Universitat de Girona.

El termini de presentació de sol·licituds s'acabarà el divendres dia 17 de setembre 2010 (13.30h)

En cas que la sol·licitud no reuneixi els requisits, es requerirà els interessats perquè, en el termini de 10 dies, esmenin la falta o aportin els documents, tenint en compte que, si no ho fan, es consideraran desistits de la seva petició amb resolució prèvia, tal com disposa l’art. 71 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999.

Per a l'estudi de les sol·licituds presentades i la selecció dels possibles adjudicataris, es constituirà un tribunal amb la composició següent:

President:  el Coordinador del Consell d’Estudiants, o persona que delegui

Vicepresidenta:la Vicerectora Delegada d'Estudiants, Cooperació i Igualtat, o persona que delegui

Vocals: 4 estudiants membres del Consell d’Estudiants

el Coordinador d’Associacions, o persona en qui delegui

Secretària, amb veu però sense vot: la cap de la secció de Beques i Ajuts als Estudiants de la Universitat de Girona.

No podran formar part del tribunal aquells estudiants que hagin sol·licitat un ajut a la present convocatòria.

En cas d’empat, dirimirà el vot de qualitat del president.

 

El tribunal acordarà proposar com a beneficiaris de l'ajut de caràcter especial els estudiants que resultin de la relació ordenada en funció de la puntuació total obtinguda sobre un màxim de 10 punts. La puntuació global procedirà de la suma dels diferents barems: barem econòmic (màxim 4,5 punts), barem d'aptituds (màxim 4,5 punts) i barem acadèmic (màxim1punt).

 

Per a escollir els beneficiaris de l’ajut, en primer lloc es farà una classificació dels sol·licitants ordenada segons la seva primera plaça demanada i s’ordenaran segons la puntuació obtinguda a partir dels barems econòmics, acadèmics i d’aptituds, calculats tal i com s’indica en l’annex III.

Si en alguna de les places convocades no hi hagués cap sol·licitud, s’adjudicaria l’ajut a l’estudiant amb més puntuació de la llista d’espera que no hagués obtingut plaça, i així successivament fins a esgotar la llista d’espera. En cas, que tots els estudiants de la llista d’espera renunciessin a l’esmentada plaça, aquesta es declararia deserta.

Si durant la vigència dels ajuts alguna de las places adjudicades quedés vacant per renúncia de l’interessat o qualsevol de les causes de revocació previstes en aquesta convocatòria, es procediria a l’adjudicació de la vacant mitjançant els estudiants que formen part de la llista d’espera per ordre de puntuació i que fins al moment no hagin obtingut cap plaça.

 

Les sol·licituds que no hagin estat beneficiàries de cap ajut, passaran a formar part d’una llista d’espera. Les sol·licituds que hagin estat desestimades per a les places demanades pel sol·licitant, podran ser objecte d’adjudicació d’alguna altra plaça a proposta del Tribunal. Posteriorment, l’interessat haurà de deixar constància per escrit registrat de la seva acceptació.

Per a l'adjudicació de les places, els sol·licitants que anteriorment haguessin estat beneficiaris d’aquest ajut de la Universitat de Girona podran tornar a ser-ho, sempre que compleixin els requisits i l'informe del Coordinador del Consell d’Estudiants no sigui negatiu.

 

L'adjudicació dels ajuts es farà pública mitjançant una resolució de la rectora de la Universitat de Girona, que es publicarà a la pàgina web d'aquesta universitat.

 

10. Barems econòmics

S’aplicarà, a l’hora de fer els càlculs econòmics, la mateixa normativa que per a les beques del Ministeri d’Educació.

 

S’ordenaran les sol·licituds, de menor a major, en funció de la seva renda per càpita. La renda per càpita s'obtindrà dividint la renda neta familiar pel nombre de membres computables. Per renda familiar s'entén l’obtinguda per tots els membres computables de la família durant l'any natural anterior (2009).

A l'efecte del càlcul de la renda familiar per càpita, són membres computables de la família el pare, la mare, el sol·licitant, els germans solters menors de 25 anys que visquin al domicili familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat, així com els ascendents dels pares que justifiquin que resideixen al mateix domicili amb el certificat municipal corresponent.

També seran considerats membres computables de la família les persones menors de 25 anys que es trobin acollides legalment o de dret per la família del sol·licitant i a càrrec seu, sempre que aquesta convivència quedi prou justificada i acreditada.

En cas de divorci o de separació dels pares, no es considerarà membre computable el pare o la mare si no viu amb el sol·licitant de la plaça. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable el nou cònjuge o persona unida per una relació anàloga.

En els casos en què el sol·licitant al·legui la independència familiar, sigui quin sigui el seu estat civil, haurà d'acreditar aquesta circumstància i el seu domicili, i també el pagament del lloguer, si s'escau, de l'habitatge i dels mitjans econòmics de què disposa. A més, haurà de presentar la declaració de renda dels pares, per tal d'acreditar que no apareix a la renda del pares.

A l'annex III es troba la fórmula pel càlcul de la puntuació dels sol·licitants.

 

11. Barems d'aptituds

Per a totes les places es valorarà positivament coneixements sobre gestió de xarxes informàtiques, creació, manteniment i actualització de pàgines web i coneixements d'ofimàtica.

S'atorgarà un punt per a cada certificació que es presenti de les següents característiques:

1. Pertànyer a una associació de la Universitat de Girona, caldrà aportar certificat del Secretari de l'associació.

2. Ser o haver estat delegat de classe, caldrà certificat del Coordinador de l'estudi corresponent.

3. Ser o haver estat membre de la Junta de Facultat o Escola, caldrà certificat del Degà o Director de la Facultat o Escola.

4. Ser o haver estat membre de la Comissió de Govern de la Facultat o Escola, caldrà certificat del Degà o Director de la Facultat o Escola

5. Ser o haver estat membre del Consell d'Estudis de la carrera, caldrà certificat del Coordinador d'Estudis.

6. Ser o haver estat membre Claustral de la Universitat de Girona, caldrà certificat del Secretari de la Universitat de Girona.

7. Ser o haver estat membre del Consell de Govern de la Universitat de Girona, caldrà certificat del Secretari de la Universitat de Girona.

8. Ser o haver estat membre del Consell Social de la Universitat de Girona, caldrà certificat del Secretari del Consell Social.

9. Acreditar coneixements avançats d’informàtica i ofimàtica, així com també de pàgines web, caldrà certificat acreditatiu.

A l'annex III es troba la formula pel càlcul de la puntuació dels sol·licitants.

 

12. Barems acadèmics

S'aplicarà la mateixa normativa que per a les beques del Ministeri d'Educació.

La nota mitjana s'obtindrà multiplicant la qualificació segons el barem pel nombre de crèdits de l’assignatura i dividint pel nombre total de crèdits matriculats. La suma d’aquests valors serà la mitjana (mitjana ponderada).

S’aplicarà el barem següent per fer la mitjana:

- Matrícula d'honor

10 punts

- Excel·lent

9 punts

- Notable

7,5 punts

- Aprovat

5,5 punts

- Suspens i no presentat

2,5 punts

 

Les convalidacions i adaptacions no es tindran en compte a cap efecte. En el cas que l’estudiant s’hagi matriculat d'un nombre de crèdits superior al mínim, es tindran tots en compte per al còmput de la nota mitjana.

A l'annex III es troba la formula pel càlcul de la puntuació dels sol·licitants.

 

13. Caràcter de la col·laboració

En cap cas la formació i la col·laboració en les delegacions d'estudiants del Consell d'Estudiants i del Consell d’Associacions de la Universitat de Girona no suposarà una relació contractual ni laboral de cap tipus entre l'adjudicatari de l’ajut i la Universitat.

 

14. Interpretació de les bases

Correspondrà al tribunal resoldre els dubtes que es puguin generar en la interpretació o l’aplicació d’aquestes bases i el seu desenvolupament.

 

15. Difusió de la convocatòria

El Vicerectorat Delegat d’Estudiants, Cooperació i Igualtat procurarà fer la màxima difusió d'aquesta convocatòria, mitjançant el portal de La meva UdG i la pàgina inicial del web de la Universitat de Girona.

El Consell d’Estudiants farà difusió a través del bloc de La meva UdG que té disponible, i del web institucional propi.

 

16. Estudiants de mobilitat

Els estudiants provinents d’altres universitats, que cursen estudis a la Universitat de Girona, en virtut d’un conveni entre les dues universitats, gaudiran del dret de sol·licitar aquesta ajuts de caràcter especial en les mateixes condicions que els estudiants matriculats a la Universitat de Girona.

 

17. Compromisos dels beneficiaris dels ajuts

L'acceptació de l’ajut suposa que el beneficiari es compromet a:

- Assumir i desenvolupar les funcions descrites en l'apartat 2 d'aquestes bases.

- Complir la dedicació horària establerta.

- Assistir a les sessions de formació i informació del Consell d'Estudiants i/o del Consell d’Associacions.

- Fer un bon ús dels espais, equips, materials i recursos del Consell d'Estudiants i del Consell d’Associacions, no destinant-los a altres usos diferents dels que tenen assignats.

- Seguir regularment durant el curs acadèmic 2010/2011 els estudis impartits a la Universitat de Girona.

 

18. Revocació

Aquest ajut, tant si se n'ha abonat l'import mensual com si no, podrà ésser revocat en els casos següents:

a.       Quan es descobreixi que hi ha hagut ocultació o falsejament de dades en la documentació presentada.

b.      Quan hi hagi incompatibilitat amb ajuts de caràcter especial procedents d'altres organismes públics o privats.

c.       Quan es deixin de complir les funcions de les places de la convocatòria.

d.      En el cas que un beneficiari acabi els estudis abans del maig de 2011 o anul·li la matrícula dels estudis pels quals ha obtingut l’ajut.

e.      Pel reiterat incompliment dels horaris i les tasques acordades.

 En cas que durant la vigència de l’ajut, el Consell d’Estudiants rebés un informe negatiu dels representants de la Facultat o Escola, es donarà audiència al beneficiari per tal que el Coordinador del Consell d’Estudiants, valori les possibles incidències.

 

Així mateix, el Coordinador del Consell d’Estudiants, a iniciativa pròpia o dels claustrals del centre, tindrà la discrecionalitat d’emetre un informe negatiu motivat, per escrit i registrat, proposant al Vicerectorat Delegat d’Estudiants, Cooperació i Igualtat revocar l’ajut d’aquell estudiant per les causes previstes en aquest mateix punt, el qual donarà tràmit a l’esmentada sol·licitud.

S’APROVA:

La convocatòria d’ajuts de caràcter especial de la Universitat de Girona per dotar les places del consell d’Estudiants per al curs 2010-2011.

 

 

 

REDUCCIÓ DE LA RETRIBUCIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL SOCIAL PER A L’ASSISTÈNCIA A LES REUNIONS DEL PLE I COMISSIONS DEL CONSELL SOCIAL I A LES REUNIONS EN QUÈ PARTICIPIN EN REPRESENTACIÓ DEL CONSELL SOCIAL

S’APROVA:

La reducció del 5% en l’import de la retribució dels membres del Consell Social per assistència a les reunions de ple i comissions del Consell Social, i a les reunions en què es participi en representació d’aquest òrgan.

La reducció del 5% en l’import de la indemnització del president del Consell Social.