Consell Social

EPP3/10

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, EPP3/10, de 28 de maig de 2010


PROPOSTA DE DESPESA PLURIANUAL RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS APARELLS ELEVADORS UBICATS ALS EDIFICIS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

Exposició de motius:

Vista la conveniència de procedir a la contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors ubicats als edificis de la Universitat de Girona (CPA 2008 33.12.15 / CPV 50413200-5), a càrrec dels pressupostos 2010, 2011 i 2012.

Atesa la delegació de funcions del Ple del Consell Social a les seves comissions, aprovada en sessió 1nc/04, amb data 28 de maig de 2004 (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre de 2009).

 

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, del servei de manteniment dels aparells elevadors ubicats als edificis de la Universitat de Girona (CPA 2008 33.12.15 / CPV 50413200-5), d’acord amb el desglossament següent:
Pressupost màxim de licitació: cent onze mil quatre-cents noranta-un euros amb dotze cèntims (111.491,12 €), distribuït de la següent manera:


Import de cada anualitat: 
               Base imposable   IVA (18 %)[*]           Import total
Any 2010 15.747,33 €         2.834,52 €               18.581,85 €
Any 2011 47.242,00 €         8.503,56 €               55.745,56 €
Any 2012 31.494,67 €         5.669,04 €               37.163,71 €


[*] Càlcul del 18 % en previsió d’allò establert a l’art. 79 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, que modifica l’art. 90 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit


Aplicació pressupostària: 227.02
Unitat de despesa: 11.18.007

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.