Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Fundación Pedagógica Cristal

Fundación Pedagógica Cristal

OBJECTIU:

 Assessorament psicopedagògic i logopèdic a nivell d'equip docent de l'escola Fundación Pedagógica Cristal. i fer una intervenció directe amb els alumnes. 

SOL·LICITANT: Núria Romagós Colomer
CONTACTE: Núria Romagós Colomer
CORREU ELECTRÒNIC:  nuriaromagos@hotmail.com
CONTRAPART: Fundación Pedagógica Cristal
UBICACIÓ: Estelí. Nicaragua
FINANÇAMENT UdG: Mobilitat: 367,5€ (1 estudianta de la FEP)