Consell Social

CU1/10

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Comissió de Comunitat Universitària, CU1/10, de 12 de maig de 2010

CANDIDATURES PER A L’OBTENCIÓ DE LA DISTINCIÓ JAUME VICENS VIVES A LA QUALITAT DOCENT UNIVERSITÀRIA


Exposició de motius:

Atesa la sol•licitud del Comissionat per a Universitats i Recerca, adreçada al Consell Social de la UdG, de proposta de candidats de la UdG per a la distinció Jaume Vicens Vives,

Atesa la delegació de funcions del Ple del Consell Social a les seves comissions, aprovada en sessió 1nc/04, amb data 28 de maig de 2004 (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre de 2009).

 

S’APROVA:


1. La candidatura a la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, a títol individual, de la Dra. Sílvia Simon i Rabasseda, professora titular adscrita a l’Àrea de Química Física del Departament de Química.


2. La candidatura a la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, a títol col•lectiu, de l’equip d’autors del portal informàtic GEOCAMP.

 

 

 

ATORGAMENT DELS TRAMS DOCENTS CORRESPONENTS A L’ANY 2009


Exposició de motius:

Atesos els informes favorables dels responsables acadèmics dels departaments i dels centres docents.

Atès que la Comissió de Docència de la Universitat de Girona, en la sessió 1/10 de 19
de març de 2010, ha informat favorablement de totes les sol•licituds presentades.

Marc legal: Normativa de sol•licitud, avaluació i resolució del complement específic per a mèrits docents de la Universitat de Girona, aprovada per Junta de Govern de 27 de juliol de 2000.

Atesa la delegació de funcions del Ple del Consell Social a les seves comissions, aprovada en sessió 1nc/04, amb data 28 de maig de 2004 (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre de 2009).

 

S’APROVA:

L’atorgament dels trams docents corresponents a l’any 2009.