Consell Social

EPP2/10

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, EPP2/10, de 26 de març de 2010

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 2010 D’AJUTS DEL CONSELL SOCIAL

Exposició de motius:

Atès que el Consell Social fa pública cada any una convocatòria d’ajuts, a partir de l’acord pres pel Ple en la sessió núm. 3nc, de data 30 de novembre de 2004.

Atès que el Consell Social va fer pública la convocatòria de 2010 d’ajuts, segons l’acord del Ple en la sessió 3/09 de 23 de desembre de 2009.

Atès que en les bases que regulen aquesta convocatòria s’estableix que la Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni del Consell Social, acordarà la concessió d’aquests ajuts.

Atesa la disponibilitat pressupostària i l’import total destinat a aquesta convocatòria que s’estableix en les bases que la regulen.

Atesos els requisits pel que fa a la sol·licitud i projecte adjunt, que s’estableixen en les bases que regulen aquesta convocatòria.

Atesa la valoració de l’adequació de les sol·licituds presentades a la finalitat de la convocatòria, que s’estableix en les bases que regulen aquesta convocatòria.

Atesa la valoració específica de l’orientació de les activitats als criteris que s’estableixen les bases que regulen aquesta convocatòria.

S’APROVA:

  1. Concedir ajut a les sol·licituds que s’adjunten a l’annex núm. 1
  2. Desestimar la concessió d’ajuts a les sol·licituds que s’adjunten a l’annex núm. 2

 

 

PROPOSTA DE DESPESA PLURIANUAL RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS DE REFORMA DELS ESPAIS DE L’EDIFICI EMILI GRAHIT PER A UBICAR-HI LA FACULTAT DE MEDICINA DE LA UdG
Exposició de motius:

Vista la conveniència de procedir a la contractació de l’obra per a l’execució dels treballs de reforma dels espais de l’edifici Emili Grahit per ubicar-hi la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona (CPA 2008 41.00.40 / CPV 45200000-9), a càrrec dels pressupostos 2010 i 2011.

Atesa la delegació de funcions del Ple del Consell Social a les seves comissions, aprovada en sessió 1nc/04, amb data 28 de maig de 2004 (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre de 2009).

 

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, de l’obra per a l’execució dels treballs de reforma dels espais de l’edifici Emili Grahit per ubicar-hi la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona (CPA 2008 41.00.40 / CPV 45200000-9), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació: vuit-cents noranta-vuit mil quatre-cents setanta-vuit euros amb dotze cèntims (898.478,12 €), distribuïdes de la següent manera:

Import de cada anualitat:                       

                             Base imposable                           IVA                 import total

Any 2010................... 658.367,59 .................... 105.338,81 ........... 763.706,40

Any 2011................... 116.182,52 ...................... 18.589,20 ........... 134.771,72

Aplicació pressupostària: 620.00

Unitat de despesa: 11.01.630 (Pla Plurianual d’Inversions, anualitat 2010) i propera unitat que s’obrirà l’any 2011 per contenir les inversions derivades del Pla Plurianual d’Inversions d’aquella anualitat.

 

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

 

 

 

EXEMPCIONS DEL PAGAMENT DE LLOGUER D’ESPAIS

Atesa la delegació de funcions del Ple del Consell Social a les seves comissions, aprovada en sessió 1nc/04, amb data 28 de maig de 2004 (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre de 2009).

S’APROVEN:

Les exempcions de pagament de les tarifes en concepte d’utilització d’espais de:

- Facultat d’Educació i Psicologia: una aula per a realitzar el Master en Avaluació i Tractament de Trastorns Psicològics, dirigit per la professora Montserrat Planes, durant el curs 2009-2010.

- Facultat d’Educació i Psicologia: una aula per a realitzar el Curs d’especialització en Trastorns de conducta i discapacitat”, dirigit per la professora Natàlia Díaz, durant el curs 2009-2010.

- Facultat d’Educació i Psicologia: una aula per a realitzar el Diploma de Postgrau en Especialista Universitari: Intervenció Psicomotriu en l’àmbit Educatiu.

- Facultat d’Educació i Psicologia: 3 aules per el 16 de març, que el Grup IFAM ha demanat per realitzar uns grups de discussió amb agents socials de la província de Girona, sobre la temàtica dels fills i filles de famílies immigrants.

- Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, la sala de Graus, el 20 de març per a la celebració de la sessió digital GA-DAY.

- Facultat de Dret: una aula per a realitzar el Màster en Gestió i Dret Local”, dirigit pel Dr. Joan Manel Trayter.

- Facultat de Lletres: l’aulari de la Facultat per a realitzar el Màster en Comunicació i Crítica de l’Art, dirigit pel professor Francesc Xavier Antich.

 

 

 

 

PROPOSTA DE DESPESA PLURIANUAL RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE L’EDIFICI EMILI GRAHIT 77, PER A UBICAR-HI LA FACULTAT DE MEDICINA DE LA UdG

Exposició de motius:

Vista la conveniència de procedir a la contractació dels serveis de direcció de les obres de reforma de l’edifici Emili Grahit 77 per a ubicar-hi la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona (CPA 2008 71.11.22 / CPV 71221000-3), a càrrec dels pressupostos 2010 i 2011.

Atesa la delegació de funcions del Ple del Consell Social a les seves comissions, aprovada en sessió 1nc/04, amb data 28 de maig de 2004 (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre de 2009).

 

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, dels serveis de direcció de les obres de reforma de l’edifici Emili Grahit 77 per a ubicar-hi la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona (CPA 2008 71.11.22 / CPV 71221000-3), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació: seixanta-nou mil cinc-cents quaranta-dos euros (69.542,00 €), distribuïdes de la següent manera:

Import de cada anualitat:                       

                             Base imposable                           IVA                 import total

Any 2010..................... 44.965,52 ........................ 7.194,48 ............. 52.160,00

Any 2011..................... 14.984,49 ........................ 2.397,51 ............. 17.382,00

Aplicació pressupostària: 620.00

Unitat de despesa: 11.01.630 (Pla Plurianual d’Inversions, anualitat 2010) i propera unitat que s’obrirà l’any 2011 per contenir les inversions derivades del Pla Plurianual d’Inversions d’aquella anualitat.

 

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.