Consell Social

PG3/09

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Comissió de Programació i Gestió; PG3/09, de 17 de juliol de 2009

CONSTITUCIÓ DE LA UdG A LA FUNCACIÓ PRIVADA UdG MEDICINA

Exposició de motius: atès que la UdG imparteix els estudis oficials de Medicina des del curs 2008-2009 (ORDRE IUE/86/2009, de 19 de febrer, per la qual es crea la Facultat de Medicina i s’implanten els estudis de grau en Medicina a la Universitat de Girona).

Atès que la UdG té com a objectiu esdevenir una universitat competitiva i referent nacional i internacional en l’àmbit de la docència i de la recerca biomèdica i que, en paral·lel al desenvolupament i potenciació del projecte docent amb la introducció dels estudis de Medicina i la creació de la Facultat de Medicina es vol potenciar la recerca en aquest àmbit.

Atès que per acord del Consell de Govern de la UdG, en la sessió 5/09, de 28 de maig, es va aprovar la creació del Departament de Ciències Mèdiques.

Vistos els Estatuts de la Fundació Privada UdG Medicina i atès l’àmbit d’activitat de la Fundació que, sempre amb caràcter de subsidiarietat respecte dels altres òrgans o agents de la pròpia universitat, preveu l’impuls i el desenvolupament d’actuacions de valor afegit respecte de les funcions pròpies d’aquests òrgans.

Vist que l’objecte de la Fundació Privada UdG Medicina és impulsar Girona com a nucli de referència en biomedicina a través de les sinergies generades per l’ús compartit d’espais i l’intercanvi d’idees i coneixements en docència, recerca i innovació.

I vistes les funcions especificades a l’article 5.2 dels Estatuts de la Fundació Privada UdG Medicina.

Marc legal: Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, article 88.e Resolució de 17 de juny de 2004, sobre l’aprovació del reglament d’organització i funcionament del Consell Social, article 8.5.

S’APROVA:

La constitució de la Fundació Privada UdG Medicina, d’acord amb els Estatuts que s’annexen a l’acta com a annex núm. 1.