Consell Social

EPP2/09

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, EPP2/09, de 15 de juliol de 2009

PLA DE SUBVENCIÓ CONDICIONADA A OBJECTIUS (PERÍODE 2009-2011) DEL COST DEL LLOGUER DELS ESPAIS DELS GRUPS DE RECERCA DE LA UDG INSTAL·LATS A L’EDIFICI JAUME CASADEMONT DEL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC

Exposició de motius: La Universitat de Girona manifesta en l’eix 3 del seu Pla estratègic 2008-13 la voluntat d’impulsar polítiques que potenciïn l’efectivitat de l’activitat investigadora i de transferència” i en l’eix 4, indica que cal “dotar-nos de l’organització, els procediments, les infraestructures i els equipament necessaris per a una recerca de qualitat”. Encara més, la línia estratègica 5.1 parla de “projectar el Parc Científic i Tecnològic com a entorn d’innovació i com a espai d’interacció de la comunitat universitària i l’entorn socioeconòmic”. En resposta a aquests objectius estratègics, els desplegament previst pel període 2008-09 en plans sectorials, preveia, en la seva actuació 1.3 (Suport a la transferència del coneixement), la necessitat de “concretar un sistema de lloguers al PCiT per als grups instal·lats al Parc”.

Atès doncs que la UdG assumeix la importància de les activitats de transferència de tecnologia, i que el Parc Científic i Tecnològic és un entorn adequat per impulsar aquestes activitats, es presenta la proposta de pla de subvenció, condicionada a objectius, del cost del lloguer dels espais dels grups de recerca de la UdG instal·lats a l’edifici Jaume Casademont del Parc Científic i Tecnològic, com a estímul a les esmentades activitats de transferència de tecnologia.

En virtut de tot allò exposat, i vist l’informe favorable de la Comissió de Recerca de la UdG efectuat en sessió 9/09 de 19 de juny de 2009.

S’APROVA:

El pla de subvenció condicionada a objectius (pel període 2009-2011), del cost del lloguer dels espais dels grups de recerca de la UdG instal·lats a l’edifici Jaume Casademont del PCiT.

  1. La UdG subvencionarà temporalment la totalitat del cost del lloguer dels espais que ocupen els grups de recerca a l’edifici Jaume Casademont.
  2. La durada d’aquesta subvenció s’estableix en tres anys (2009-2010-2011).
  3. Els destinataris seran els grups de recerca que actualment estan a l’edifici Jaume Casademont (nou grups de la xarxa X-IT, actualment Tecnio, i els grups que van rebre ajuts en convocatòries del Pla Nacional de I+R+I (2004-2007) per actuacions realitzades en Parcs Científics i Tecnològics).
  4. La continuació de la subvenció més enllà del 2011 estarà condicionada en primer lloc a la renovació d’aquest Pla. En aquest cas, caldrà que els grups de recerca compleixin les dues condicions següents:
  • Mantenir l’acreditació TECNIO d’ACCIÓ (o els requeriments equivalents: facturació anual superior a  400.000 euros, amb un mínim de 200.000 euros en transferència i 100.000 en projectes de recerca)
  • Generar cànon (el percentatge que reverteix cap el pressupost de la UdG) suficient per doblar el cost dels  espais que s’ocupen.
  1. El mateix tracte de subvenció, i amb les mateixes condicions, s’aplicarà per a qualsevol grup de recerca de la UdG que sol·liciti a la Fundació del Parc Científic i Tecnològic de la UdG ocupar espais de l’edifici Jaume Casademont i que li sigui aprovada la seva sol·licitud.
  2. L’efectiva subvenció està condicionada a les disponibilitats pressupostàries i a la seva consignació al pressupost de la UdG, un cop signat el Conveni que reguli les relacions entre la UdG i el Parc.
CONVOCATÒRIA 2009-2010 DE LES BEQUES DE TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ (BTI)

Exposició de motius: La Universitat de Girona manifesta en l’eix 3 del seu Pla estratègic 2008-13 la voluntat d’impulsar polítiques que potenciïn l’efectivitat de l’activitat investigadora i de transferència”, amb l’objectiu de portar a terme accions encaminades a incrementar la transferència del coneixement i la innovació amb empreses, especialment en la preparació de projectes precompetitius entre Universitat i Empresa.

Atès doncs, que la UdG assumeix la importància de les activitats de transferència de coneixement i innovació, es presenta la convocatòria 2009-10 de Becaris de Transferència i Innovació (BTI), amb la voluntat de potenciar i incrementar el ventall d’activitats concretes de relació amb les empreses i institucions, així com generar perfils universitaris orientats a la problemàtica de la transferència i la innovació.

En virtut de tot allò exposat, i vist l’informe favorable de la Comissió de Recerca de la UdG efectuat en sessió 9/09 de 19 de juny de 2009.

S’APROVA:

La convocatòria 2009-2010 de Becaris de Transferència i Innovació (BTI).

 

 

PROPOSTA DE COL·LABORACIÓ DEL CONSELL SOCIAL EN LA PROJECCIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS DE RECERCA (STR) DE LA UDG

Atès que entre les funcions que la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya atorga als consells socials hi consten les següents:

a) Promoure la participació de la societat en l’activitat de la universitat, especialment en el seu finançament, i fomentar les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial.

b) Estimular la inversió en recerca de les empreses i llur col·laboració en la recerca universitària

Atès que els Serveis Tècnics de Recerca de la Universitat de Girona (STR), que compten ja amb prop de quinze anys d'existència, han anat incorporant les infraestructures científiques més avançades de la UdG i el personal tècnic qualificat per operar-les, i que aquesta evolució ha derivat en uns serveis amb un conjunt d'equipaments d'elevades prestacions, especialment dotats per a l'anàlisi química, la caracterització de materials, la biologia molecular o l'observació microscòpica en general.

Atès que amb el seu trasllat al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, darrerament acomplert, els STR pretenen obrir una nova etapa que fomenti i enforteixi els vincles amb l’entorn per apropar a la societat en general i al sector productiu en particular els mitjans tècnics que poden afavorir-ne la progressió.

Atès que la inauguració dels nous espais dels STR al Parc Científic i Tecnològic representa un acte simbòlic de presentació i de posar a disposició del territori tot l'equipament especialitzat que els STR contenen.

Atès que el director dels STR ha demanat la col·laboració del Consell Social en la projecció dels Serveis.

Atès que al pressupost del Consell Social per a l’exercici de 2009 hi consta una partida genèrica destinada a fomentar l’emprenedoria i la transferència.

S’APROVA

Col·laborar en la projecció dels Serveis Tècnics de Recerca (STR) de la UdG mitjançant:

- La publicació d’anuncis als diaris El Punt i Diari de Girona de la inauguració dels nous espais dels Serveis Tècnics de Recerca de la UdG al Parc Científic i Tecnològic per un import de 674,4 €.

- La impressió de fitxes per a les dinou unitats i tècniques que integren el dossier de difusió dels Serveis Tècnics de Recerca de la UdG per un import de 1.222,74 €.

- La difusió des del Consell Social de l’acte d’inauguració dels nous espais dels Serveis Tècnics de Recerca de la UdG al Parc Científic i Tecnològic entre membres, exmembres i col·laboradors del Consell Social i entre les organitzacions empresarials i els col·legis professionals de la demarcació de Girona.

 

 
PROPOSTA DE DESPESA PLURIANUAL RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINS, VIALS I ZONES EXTERIORS DELS CAMPUS BARRI VELL, CENTRE I MONTILIVI DE LA UDG

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la prestació del servei de manteniment de jardins, vials i zones exteriors dels Campus Barri Vell, Centre i Montilivi de la Universitat de Girona (CPA 2008 81.30.10 / CPV 77311000-3), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació: cent cinquanta-quatre mil vuit-cents quaranta euros (154.840,00 €).

La distribució anual és la següent:

Import de cada anualitat:                           

                               Base imposable                            IVA                    import total

Any 2009......................... 6.520,63 €.......................... 1.043,30 €................. 7.563,93 €

Any 2010........................ 66.741,38 €........................ 10.678,62 €............... 77.420,00 €

Any 2011........................ 60.220,75 €.......................... 9.635,32 €............... 69.856,07 €

Aplicació pressupostària: 227.07

Unitat de despesa: 11.18.007

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

 

 

PROPOSTA DE DESPESA PLURIANUAL RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DELS EDIFICIS I ESPAIS DE LA UDG

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització del servei de manteniment preventiu de les instal·lacions elèctriques dels edificis i espais de la Universitat de Girona (CPA 2008 33.14.11 / CPV 50710000-5), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació: dinou mil nou-cents cinquanta-set euros d’acord amb la distribució següent:

Import de cada anualitat:                       

                            Base imposable                            IVA                  import total

Any 2009....................... 8.609,91 €........................ 1.377,59 €............... 9.987,50 € (*)

Any 2010....................... 8.609,91 €........................ 1.377,59 €............... 9.987,50 €

(*) L’import de l’exercici 2009 és igual al del 2010 malgrat que el període contractat no és un any complet. Això és degut a que els treballs consisteixen en una revisió anual.

Aplicació pressupostària: 227.02

Unitat de despesa: 11.18.007

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

 

PROPOSTA DE DESPESA PLURIANUAL RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DEL LLOGUER EN RÈGIM DE RÈNTING MÉS EL MANTENIMENT D’UNA MÀQUINA FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA PER A LA BIBLIOTECA DEL CAMPUS MONTILIVI

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització del lloguer en règim de rènting més el manteniment d’una màquina fotocopiadora / impressora per a la Biblioteca del Campus Montilivi (CPA 2008 82.19.11 / CPV 79520000-5, 50313000-2), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació:

Lloguer en règim de rènting.- Vint-i-quatre mil tres-cents seixanta-nou euros (24.369,00 €), distribuïts de la següent manera:

Import de cada anualitat:                       

                                                       Base imposable                   IVA                  import total

Any 2009............................................... 2.100,78 €.................. 336,12 €............ 2.436,90 €

Any 2010............................................... 4.201,56 €.................. 672,24 €............ 4.873,80 €

Any 2011............................................... 4.201,56 €.................. 672,24 €............ 4.873,80 €

Any 2012............................................... 4.201,56 €.................. 672,24 €............ 4.873,80 €

Any 2013............................................... 4.201,56 €.................. 672,24 €............ 4.873,80 €

Any 2014............................................... 2.100,78 €.................. 336,12 €............ 2.436,90 €

Manteniment i consum de fotocòpies.- 0,8642 € per bloc de 100 fotocòpies, IVA inclòs (100 fotocòpies = 1 click).

Aplicació pressupostària: 205.00 i 227.09

Unitat de despesa: 11.23.010

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

 

PROPOSTA DE DESPESA PLURIANUAL RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ I GESTIÓ DE L’ÀREA ECONÒMICA DE LA UDG

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització de la prestació del servei de desenvolupament evolutiu dels sistemes d’informació i gestió de l’àrea econòmica de la Universitat de Girona (CPA 2008 62.01 / CPV 72212100-0), a càrrec dels pressupostos 2009 i 2010, d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació: trenta-quatre mil cent quatre euros (34.104 €),

equivalent a 600 hores de treball, d’acord amb el següent desglossament:

Base imposable: 29.400 €

16 % IVA: 4.704 €

Preu hora: cinquanta-sis euros amb vuitanta-quatre cèntims (56,84 €) d’acord amb el següent desglossament:

Base imposable: 49 €

16 % IVA: 7,84 €

Import de cada anualitat:                       

Exercici 2009: 14.210 € (IVA inclòs)

Exercici 2010: 19.894 € (IVA inclòs)

Aplicació pressupostària: 227.06

Unitat de despesa:

       Unitat de despesa                       Import

             11.01.023                             17.052 €

             21.02.007                             17.052 €

 

PROPOSTA DE DESPESA PLURIANUAL RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT CONTRA INTRUSIÓ, DETECCIÓ D’INCENDIS I FUITES DE GAS DELS EDIFICIS DELS CAMPUS BARRI VELL, CENTRE I MONTILIVI DE LA UDG

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització del servei de manteniment de les instal·lacions de seguretat contra intrusió, detecció d’incendis i fuites de gas dels edificis dels Campus Barri Vell, Centre i Montilivi de la Universitat de Girona (CPA 2008 33.13.19 / CPV 50610000-4), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació: seixanta-nou mil cinc-cents cinquanta-vuit euros (69.558,00 €), d’acord amb el següent desglossament:

Base imposable: 59.963,79 €

16 % IVA: 9.594,21 €

Import de cada anualitat:                       

·         1 d’octubre de 2009 al 31 de desembre de 2009: 15.135,82 € (IVA inclòs)

·         1 de gener de 2010 al 31 de desembre de 2010: 34.779,00 € (IVA inclòs)

·         1 de gener de 2011 al 30 de setembre de 2011: 19.643,18 € (IVA inclòs)

Aplicació pressupostària: 227.07

Unitat de despesa: 11.18.007

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

 

PROPOSTA DE DESPESA PLURIANUAL RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT D’UNA MÀQUINA FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA DEL GABINET DE PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització del manteniment d’una màquina fotocopiadora / impressora del Gabinet de Planificació i Avaluació (CPA 2008 82.19.11 / CPV 50313000-2), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació: Atès que el cost del servei de manteniment que es contractarà per 3 anys oscil·larà en funció del consum que es realitzi, no es pot determinar un cost tancat per a cada anualitat però si establir el preu a satisfer per còpia efectuada:

Manteniment i consum de fotocòpies:

Per cada fotocòpia en blanc i negre, IVA no inclòs, 0,013313 €

Per cada fotocòpia en color, IVA no inclòs, 0,1 €

Aplicació pressupostària: 227.09

Unitat de despesa: 11.01.000

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

 

 

PROPOSTA DE DESPESA PLURIANUAL RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA ORDINÀRIA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DE LA UDG

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització del servei de neteja ordinària dels edificis i dependències de la Universitat de Girona (CPA 2008 81.21.10 / CPV 90911200-8), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació:

Import net: cinc milions nou-cents quatre mil dos-cents quaranta-vuit euros amb vint-i-vuit cèntims (5.904.248,28 €).

IVA 16 %: nou-cents quaranta-quatre mil sis-cents setanta-nou euros amb setanta-dos cèntims (944.679,72 €).

Import total: Sis milions vuit-cents quaranta-vuit mil nou-cents vint-i-vuit euros (6.848.928,00 €).

La distribució anual és la següent:

                                                    Base imposable                      IVA            import total

Any 2010: 15/01/10 a 31/12/10......... 1.408.968,10 €........ 225.434,90 €........ 1.634.403,00 €

Any 2011: 01/01/11 a 31/12/11......... 1.476.062,07 €........ 236.169,93 €........ 1.712.232,00 €

Any 2012: 01/01/12 a 31/12/12......... 1.476.062,07 €........ 236.169,93 €........ 1.712.232,00 €

Any 2013: 01/01/13 a 31/12/13......... 1.476.062,07 €........ 236.169,93 €........ 1.712.232,00 €

Any 2014: 01/01/14 a 14/01/14.............. 67.093,97 €.......... 10.735,03 €............. 77.829,00 €

Aplicació pressupostària: 227.00

Unitat de despesa: 11.18.007

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

 

Propostes d’exempció de lloguer en concepte d’utilització d’espais

S’APROVEN:

Les exempcions de pagament de les tarifes en concepte d’utilització d’espais de:

-  Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per al curs d’especialització “Estadística Espacial y Sistemas de Información geogràfica (SIG) en Ciencias de Salud”.

-  Facultat d’Educació i Psicologia per part de l’IES de la Bisbal per a la realització de la prova de selecció del projecte ESTALMAT (Projecte d’estímul del talent matemàtic precoç).

-  Facultat d’Educació i Psicologia per part del Sindicat USTEC-STEs (assemblea informativa oberta a tot el professorat de les comarques de Girona, per informar de les destinacions d’estiu 2009).

 

PROPOSTA DE DESPESA PLURIANUAL RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LES DIFERENTS D’ASSEGURANCES DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA: CONTRA TOT RISC DE PÈRDUES O DANYS MATERIALS I EQUIPS ELECTRÒNICS, DE RESPONSABILITAT CIVIL, DE VEHICLES, D’ASSISTÈNCIA EN VIATGE I D’ACCIDENTS (BECARIS, ESTUDIANTS)

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la contractació de la prestació del servei de les diferents d’assegurances de la Universitat de Girona: contra tot risc de pèrdues o danys materials i equips electrònics, de responsabilitat civil, de vehicles, d’assistència en viatge i d’accidents (becaris, estudiants), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació (*): Tres-cents setanta mil euros (370.000,00 €) per al lot 1 distribuïts de la següent manera:

Lot 1.- Immobles, equips electrònics, responsabilitat civil i flota de vehicles: Noranta-dos mil cinc-cents euros (92.500 €) anuals amb els següents sublímits:

Immobles i equips electrònics........... 65.000,00 €

Responsabilitat civil........................... 19.500,00 €

Flota..................................................... 8.000,00 €

Pel que fa als lots 2 i 3, no es pot quantificar el muntant total atès que està subjecte a les variacions d’assegurats (altes i baixes), necessitats que aniran sorgint durant el termini de vigència de les pòlisses que se subscriguin. No obstant això es fixa el límit següent:

Lot 2.- Accidents de becaris i d’estudiants::

Accidents dels estudiants......................... 10,50 € per persona i curs acadèmic

Accidents dels becaris............................... 0,70 € per persona i dia assegurat

Lot 3.- Assistència en viatge: 3,00 € per persona i dia assegurat.

(*) La revisió de preus que s’estableix arribat el moment està subjecte a la variació del risc assegurat (altes i baixes) i a l’índex de sinistralitat ocorregut, sempre mantenint les taxes inicials de l’adjudicació que se’n derivi.

Aplicació pressupostària: 224.00

Unitat de despesa: 11.23.007

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.