Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Fisioteràpia


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: ANATOMO-FISIOLOGIA
ANATOMIA  (3159G01001)
'APARELL LOCOMOTOR' BLOC 1: GENERALITATS DEL COS HUMÀ 1. Termes de direcció. 2. Posició anatòmica. 3. Direccions anatòmiques. 4. Eixos, plans i moviments. 5. Estructura de l'os. 6. Estructura del cartílag. 7. Estructura del lligament. 8. Estructura del múscul BLOC 2: Extremitat superior. 1. Osteologia de l'extremitat superior. 2. Artrologia de l'extremitat superior. 3. Miologia de l'extremitat superior. 4. Neurologia de l'extremitat superior. 5. Angiologia de l'extremitat superior. BLOC 3: Extremitat inferior. 1. Osteologia de l'extremitat inferior. 2. Artrologia de l'extremitat inferior. 3. Miologia de l'extremitat inferior. 4. Neurologia de l'extremitat inferior. 5. Angiologia de l'extremitat inferior. BLOC 4: Tronc. 1. Osteologia del tronc. 2. Artrologia del tronc. 3. Miologia del tronc. 4. Neurologia del tronc. 5. Angiologia del tronc. SISTÈMICA: 1. Estudi de l'anatomia i fisiologia del sistema nerviós. 2. Estudi de l'anatomia i fisiologia del sistema endocrí. 3. Estudi de l'anatomia i fisiologia dels òrgans dels sentits. 4. Estudi de l'anatomia i fisiologia de l'aparell circulatori. 5. Estudi de l'anatomia i fisiologia del sistema limfàtic i immunitari. 6. Estudi de l'anatomia i fisiologia de l'aparell respiratori. 7. Estudi de l'anatomia i fisiologia de l'aparell digestiu. 8. Estudi de l'anatomia i fisiologia del sistema renal i reproductor. 9. Estructura i funció del sistema tegumentari. 10. Osteologia, artrologia i miologia del cap i del coll. 11. Introducció a la investigació en anatomia i fisiologia. '
B 14 A A
FISIOLOGIA  (3159G01002)
Tema 1. Concepte i Objectius de la Fisiologia. Concepte d'homeòstasis. Permeabilitat i transport a través de les membranes cel•lulars. Comunicació cel•lular. Tema 2. El sistema Nerviós. 2.1 Sistema Nerviós Central i Perifèric. Conceptes generals. 2.2 La neurona. Potencial de membrana. Potencial d'acció. Propagació del potencial d'acció. Sinapsi. Neurotransmissors. 2.3 Òrgans dels sentits. Mecanismes sensorials: quimiorreceptors, mecanoreceptors, termoreceptors i fotoreceptors. Tema 3: El sistema musculoesquelètic: Fisiologia de la contracció muscular i formació del teixit ossi. 3.1 El múscul esquelètic. Fisiologia de la unió neuromuscular. Contracció isomètrica i isotònica. Concepte d'unitat motriu. Tipus de fibres musculars. 3.2 Control neuromotor. Reflexos motors medul•lars. Reflex miotátic. Reflex tendinós. Reflex flexor i extensor creuat. 3.3 L'os. Formació i reabsorció òssia: Osteoblasts i osteoclasts. Osteoporosi. Tema 4: El sistema endocrí. 4.1 Generalitats del sistema endocrí: glàndules endocrines i hormones. 4.2 Eix hipotàlem-hipòfisis. Control de la temperatura corporal i de la ingesta d'aigua i d'aliments. 4.3 Tiroide i paratiroide. L'activitat i funció tiroidal i paratiroidal. Regulació de la calcèmia. 4.4 Glàndules suprarenals. Hormones “d'estrès”: cortisol i adrenalina. Tema 5: La sang. 5.1 Generalitats. Formació de les cèl•lules sanguínies. Eritrocítics: metabolisme del ferro. Hemogrames. Grups sanguinis. 5.2 Hemostasia i Coagulació sanguínia. Tema 6: El sistema limfàtic: La limfa i òrgans limfàtics. Tema 7: El Sistema immunitari. 7.1 Immunitat cel•lular. 7.2 Immunitat humoral: Immunoglobulines. 7.3 Resposta immunològica primària i secundària: Vacunes. Tema 8: Sistema cardiovascular. 8.1 El múscul cardíac. Dinàmica cardíaca. Gènesi i propagació de l'impuls cardíac. L'electrocardiograma. 8.2 Hemodinàmica. Pressió arterial i la seva regulació. 8.3 Control cardiovascular pel siste
B 10 A 2
Mòdul: CIÈNCIES BÀSIQUES
BIOLOGIA  (3159G01003)
1. Concepte i origen de la vida. 2. La cèl•lula com a unitat estructural i funcional dels sistemes vius. 3. Estructura de la cèl•lula eucariòtica animal. 4. Relacions de la cèl•lula amb l'entorn: Comunicació intercel•lular. 5. Especialització cel•lular i organització en teixits. '
B 6 B 2
C 2
FÍSICA  (3159G01004)
1: INTRODUCCIÓ A LA FÍSICA. LA MECÀNICA DELS SÒLIDS. 2: LA MECÀNICA DELS FLUIDS. 3: ELS PRINCIPIS FÍSICS DELS CAMPS ELECTROMAGNÈTICS.
B 6 A 2
B 2
BIOQUÍMICA  (3159G01005)
BLOC 1: BIOMOLÉCULAS. 1. Composició elemental dels éssers vivos. 2. Els glúcidos. 3. Els nucleótidos.4. Els lípidos. 5. Els aminoàcids i les proteïnes. BLOC 2: METABOLISMO1. Metabolisme i rutes metabólicas2. La glucólisis. 3. El cicle de Krebs. 4. Transport electrònic i fosforilació oxidativa. 5. Metabolisme dels glúcidos. 6. Metabolisme dels lípidos. 7. Metabolisme dels aminoàcids i nucleòtids.
B 6 A 2
B 2
Mòdul: M3+Requeriment 3a llengua
LLENGUA MODERNA  (3159G01030)
Els continguts van dirigits que l'alumne sigui capaç de llegir comprensivament i escriure texts del propi àmbit de coneixement a llengua anglesa.
B 6 A 2
B 2
Mòdul: FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA  (3159G01031)
Identificar el concepte, evolució i fonaments de la fisioteràpia en els seus aspectes científics i professionals. Comprendre la teoria general del funcionament, la discapacitat i la salut i la seva classificació internacional, així com els models d'intervenció en fisioteràpia i la seva pràctica assistencial. Conèixer i aplicar les bases teòriques i el desenvolupament dels mètodes i procediments fisioterapèutics.
OB 6 A 2
Mòdul: VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA
VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA  (3159G01032)
Els continguts van dirigits a tenir la capacitat de valorar des de la perspectiva de la fisioteràpia, l'estat funcional del pacient/usuari, considerant els aspectes físics, psicològics i socials del mateix. Comprendre i aplicar els mètodes i procediments manuals i instrumentals de valoració en Fisioteràpia i Rehabilitació Física, així com l'avaluació científica de la seva utilitat i efectivitat.
OB 6 A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: CIÈNCIES SOCIALS
PSICOLOGIA  (3159G01006)
1. Introducció a la psicologia. 2. Psicologia evolutiva. 3. Funcions psíquiques. 4. El procés d'internament: actuacions davant del dol i grans discapacitats.5. L'estrès. 6. Psicologia social. 7. Treball interdisciplinari. 8. Introducció a la Psicopatologia.
B 6 A 2
ANTROPOLOGIA  (3159G01007)
Concepte antropològic de salut. Etnomedicina
B 6 A 2
B 2
Mòdul: PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA
MASSOTERAPIA  (3159G01008)
Fonaments de fisioteràpia, cinesioteràpia, massoteràpia, electroteràpia, vibroteràpia, termoteràpia i crioteràpia, fototeràpia, hidroteràpia: valoracions, test i comprovacions funcionals en els seus fonaments, modalitats i tècniques. Tècniques i mètodes específics d'actuacions fisioteràpiques i la seva aplicació a les diferents patologies i per a la conservació de la salut
OB 6 A 2
B 2
APLICACIÓ D'AGENTS FÍSICS  (3159G01009)
Electroteràpia, Magnetoterapia, Hidroteràpia, Balneoteràpia, Climatoterapia, Talassoteràpia, Termoteràpia, Crioterapia, Vibroterapia, Fototeràpia, Presoterapia.
OB 6 A 2
B 2
Mòdul: BIOMECÀNICA
BIOMECÀNICA  (3159G01033)
1- LA MECÀNICA APLICADA AL COS 2- BIOMECÀNICA DE LA MARXA 3- LA BIOMECÀNICA TISSULAR 4- LA BIOMECÀNICA ARTICULAR
OB 6 A 2
Mòdul: CINESITERÀPIA
CINESITERÀPIA  (3159G01034)
Fonaments de fisioteràpia, cinesioteràpia, massoteràpia, electroteràpia, vibroteràpia, termoteràpia i crioteràpia, fototeràpia, hidroteràpia: valoracions, test i comprovacions funcionals en els seus fonaments, modalitats i tècniques. Tècniques i mètodes específics d'actuacions fisioteràpiques i la seva aplicació a les diferents patologies i per a la conservació de la salut
OB 6 A 2
B 2
Mòdul: MÉTODES ESPECIFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR  (3159G01010)
1. TRAUMATOLOGIA. Generalitats. Tipus de lesió . Abordatge del pacient traumàtic. Fisioteràpia en les lesions òssies, articulars i musculars. Abordatge de fisioteràpia en el pacient gran cremat. 2. ORTOPÈDIA. Pacient amputat. Deformacions. 3. REUMATOLOGIA. Generalitats. Tipus de lesió. Abordatge del pacient reumàtic. Fisioteràpia en patologies mecàniques. Fisioteràpia en patologies degeneratives. Fisioteràpia en patologia metabòlica. Síndrome miofascial
OB 5 A 2
TERÀPIA MANUAL  (3159G01011)
Coneixements i bases del tractament osteopàtic estructural des de la vertent fisioteràpica
OB 4 A 2
B 2
CADENES MUSCULARS  (3159G01012)
1. Introducció a La Postura: 2. Les cadenes musculars. Visió global de l'individu. 3. Les cadenes musculars segons Léopold Busquet. 4. El sistema antigravitatori i l'autoelongació axial activa. 5. El Diafragma. 6. Les cadenes musculars segons Godelieve Struyf-Denys. 6.1. Les cadenes predominants en l'eix vertical 6.2. Les cadenes predominants en l'eix horitzontal. 7. Exploració del pacient segons el concepte de les cadenes musculars. 8. Tractament segons el concepte de cadenes musculars.
OB 3 A 2
B 2
Mòdul: AFECCIONS MÉDICO QUIRÚRGUIQUES I
AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUES  (3159G01016)
Assignatura orientada al estudiant de fisioteràpia i que vol ésser una guia clínica pel fisioterapeuta que li cal detectar la possible existència de patologies sistèmiques davant símptomes musculoesqueléticos
OB 4 A 2
PATOLOGIA TRAUMATOLÓGICA  (3159G01017)
Patologies de l'aparell locomotor, estudiant etiologia, diagnòstic i tractament de les mateixes. En l'apartat tractament es farà especial referència al tractament quirúrgic.
OB 4 A 2
ATENCIÓ SANITÀRIA BÀSICA  (3159G01018)
1. LA MEDICINA D'EMERGÈNCIES EXTRAHOSPITALÀRIA A CATALUNYA. GENERALITATS. 2. GENERALITATS EN L'ATENCIÓ A LES EMERGÈNCIES. 3. ATENCIÓ AL PACIENT AMB PATOLOGIA MÈDICA. 4. ATENCIÓ AL PACIENT AMB PATOLOGIA TRAUMÀTICA.
OB 4 A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Quart curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: PRACTICUM II
PRACTICUM II  (3159G01039)
El pràcticum pretén establir l'intercanvi entre el coneixement teòric, observació i presa de decisions necessàries per exercir la fisioteràpia.
PE 30 A A
Mòdul: TREBALL FI DE GRAU
TREBALL FI DE GRAU  (3159G01041)
Elaboració i defensa davant d'un tribunal, d'un treball original dins del context de la fisioteràpia
TFG 12 A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top