Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Audiovisual i Multimèdia


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Fonaments de la comunicació
Història del pensament contemporani  (3157G01001)
Es proposa d'introduir els estudiants en els debats sociològics, històrics i filosòfics contemporanis, a partir de les preguntes sobre la identitat de l'home, sobre les possibilitats del llenguatge i sobre el paper de la cultura. A través de la resposta a aquests interrogants s'estudien alguns dels corrents filosòfics més destacables del segle XX i la seva expressió en els mitjans de comunicació.
B 4 A 1
B 1
C 1
Estètica i teoria de l'art  (3157G01002)
Es proposa d'introduir els estudiants en la comprensió i l'evolució dels principals corrents artístics dins de la dinàmica estètica del segle XX, conèixer els seus objectius i propostes. El contingut té un caràcter integrador i, alhora, transdisciplinari. S'encara l'obra d'art com a necessitat constructiva, comunicativa o interactiva d'una societat, d'un lloc i d'un temps concret, i s'estudia amb les aportacions de fonts sociopolítiques, literàries, filosòfiques, religioses, etc.
B 4 A 1
B 1
C 1
Sociologia i teoria de la comunicació  (3157G01003)
Es pretén situar la sociologia i la comunicació en el marc de les ciències socials i la sensibilització del saber sociològic. Es desenvolupen els continguts que permeten la comprensió i la reflexió de la realitat social i cultural i de la comunicació. Es parteix d'un tractament panoràmic, mitjançant el qual és possible marcar el camp específic de fenòmens socials, analitzar la problemàtica variada i assimilar els conceptes i la terminologia corresponent.
B 5 A 2
B 2
C 2
Fonaments del disseny  (3157G01004)
S'expliciten els vessants propis de tot disseny observables en productes i espais bidimensionals i tridimensionals, establint els continguts necessaris per introduir l'alumnat en la seva comprensió i expressió projectual. El contingut dóna a conèixer els mecanismes i les condicions del disseny dels espais, dels objectes i de les imatges gràfiques que ens envolten, aporta les eines per comprendre'ls i per abordar la concepció i pràctica projectual de manera introductòria.
B 3 A 2
B 2
C 2
Documentalisme  (3157G01005)
Conjunt d'operacions tècniques amb tendència a presentar el contingut d'un document en una forma diferent a la seva forma original, amb la finalitat de facilitar la consulta o localització en un estudi posterior. El procés de buscar informació inclou les accions de definició dels objectius d'investigació, identificació, localització, avaluació, organització i comunicació, amb la finalitat de presentar l'esmentada informació seleccionada i sistematitzada.
B 4 A 1
B 1
C 1
Mòdul: Llenguatges de la comunicació audiovisual
Llenguatge cinematogràfic  (3157G01006)
Cultura i cinema. Entendre la importància que ha tingut el cinema al llarg de la història cultural, social i política del segle XX i principis del XXI. Descobrir que moltes de les propostes audiovisuals actuals tenen els orígens en el passat cinematogràfic. Assimilar com les altres arts i els moviments socials i polítics han influït el cinema, i com el cinema, alhora, ha influït les altres arts i ha influït en la societat i en la política. Analitzar visualment i de manera narrativa els diferents períodes estilístics i les obres concretes dels cineastes més significatius. Sensibilització musical. La sensibilització musical permet enriquir l'experiència sonora a través de l'audició de la música cinematogràfica, experimentant la riquesa expressiva i les seves implicacions emocionals en relació amb determinats contexts culturals. S'exploren els rudiments del llenguatge audiovisual mitjançant l'aprenentatge dels elements narratius bàsics de la composició per al cinema.
B 9 A 2
B 2
C 2
Llenguatges contemporanis  (3157G01007)
Descripció de cultura audiovisual i multimèdia: actiu que testimonia l'existència d'una cultura efectiva, molt viva, hereva del desenvolupament i la normalització del fet comunicatiu de l'audiovisual i del multimèdia. Una cultura que ha modificat i alhora ha ampliat la preponderància del text amb l'impacte de l'adveniment de l'hipertext, la videoescriptura i el multimèdia. Una tipologia cultural que ve de lluny, dels orígens de la fotografia i del cinema. Cultura visual és un contingut de present, diacrònic i incremental.
B 3 A 2
B 2
C 2
Mòdul: Tecnologies de la comunicació I
Tecnologia audiovisual i del só  (3157G01008)
Enregistrament, codificació i transmissió de la imatge electrònica i del so. Aprenentatge tècnic i pràctic dels equips que s'utilitzen a la producció audiovisual.
OB 4 A 1
C 1
Operativa de càmera i il·luminació  (3157G01009)
La càmera videogràfica. L’enregistrament del so en directe. Iniciació a la il•luminació.
OB 4 A 1
B 1
C A
Disseny i creació de so digital  (3157G01010)
Tècniques de producció i edició de so en realització audiovisual i documents multimèdia. Enregistrament del so directe i integració amb documents multimèdia.
OB 5 A A
B A
C A
Teoria i tècnica del muntatge  (3157G01011)
Assolir i entendre les diferents eines tècniques i processos teòrics i pràctics de l'enregistrament, captura i edició d'un video per la seva posterior difusió en qualsevol format digital o analògic.
OB 5 A 1
B 1
C 1
Mòdul: Tallers
Fotografia  (3157G01012)
Assimilar i dominar la tècnica fotogràfica en diferents situacions lluminoses, i conèixer les possibilitats comunicatives i creatives de la fotografia.
OB 4 A 1
B 1
C 1
Informàtica  (3157G01013)
Acostament a l'ordinador entès com a terminal d'accés als sistemes de comunicació global i eina de treball, prenent consciencia, doncs, de la creixent necessitat de saber-nos moure en aquest espai tecnològic de canvis constants.
OB 3 A 2
B 2
C 2
Realització publicitària  (3157G01014)
Aquest taller està ideat des d'una voluntat de treballar en equip i, al mateix temps, de descobrir i potenciar les destreses tècniques i creatives individuals. Dins el grup, els alumnes assumeixen tasques i funcions individualitzades i segueixen una metodologia de treball que els ajuda a avançar al llarg del procés de realització d'un espot publicitari: des de la recerca d'una idea eficaç per tal de persuadir a l'espectador a qui va dirigit l'anunci, fins a la correcta edició de tot el material visual i sonor enregistrat.
OB 3 A 2
B 2
C 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Gestió i producció
Màrqueting  (3157G01015)
L' assignatura de marketing té dos objectius molt importants: El primer és que l' alumne i futur tècnic en projectes audiovisuals i multimèdia sigui capaç d'interpretar i confeccionar un pla de marketing per poder comercialitzar i vendre els seus projectes, productes i serveis audiovisuals. L' altre objectiu és que com a futur tècnic en comunicació també pugui donar valor afegit a la seva creativitat sabent interpretanr un estudi de mercat i el pla de marketing que una empresa hagi confeccionat per aconsseguir vendre els seus productes o la seva marca. Per aconseguir aquests dos objectius s'estudiaran matèries molt pràctiques i dinàmiques per tal d' explicar les tècniques més importants d' un estudi de mercat així com les estratègies a desenvolupar en un PLA DE MARKETING com són les orientades a producte, preu, distribució i comunicació. Com a valor afegit de l' assignatura es faran sessions pràctiques per coneixer les tècniques i comportaments que cal tenir alhora de fer una bona presentació en públic dels projectes, productes o serveis que els alumnes ofereixin, doncs per ser competitiu avui és bàsic a més de fer un bon producte o projecte SABER COMUNICAR-LO i VENDRE'L.
B 6 A 2
B 2
C 2
Dret i administració de l'empresa  (3157G01016)
Dret de l'audiovisual. Control del pla econòmic i financer. Procés de gestió empresarial.
B 3 A 1
B 1
C 1
Creació d'empreses  (3157G01017)
Processos de la creació d' empreses : La Idea, el Projecte, La Viabilitat del projecte. El plà d' empresa. Factors que porten a l' èxit o al fracàs de les noves empreses. El Punt d' equilibri i el finançament de la nova empresa. L' objectiu d' aquesta assignatura és el d' estudiar el procés de creació d' una empresa a partir d' un projecte inicial que l' alumne aporta en base a una necessitat detectada en el mercat (des de la seva fase inicial a la seva constitució legal). Per tot això, caldrà analitzar i desenvolupar el projecte i confeccionar EL PLA D' EMPRESA o de NEGOCI del projecte que inclou des de la seva diagnosi inicial, un estudi de mercat, un pla de viabilitat econòmic i un pla de marketing del mateix així com totes les fases relatives a la constitució i llançament d' aquesta futura nova empresa sempre i quan l' estudi de viabilitat sigui positiu. Tot això es complementarà amb una formació als alumnes en temes importants de nivell econòmic que complementen la formació a nivell empresarial com ara les característiques d' un empresari i les diferents tipologies d' empresa i formes d' expansió empresarial que més funciones actualment com poden ser les franquícies.
B 3 A 1
B 1
C 1
Producció audiovisual  (3157G01018)
Els continguts docents vinculats amb la producció estan encarats a l'obtenció de recursos humans, tècnics i econòmics. Aquesta secció ofereix els coneixements i tasques que s'han d'aplicar per dur a terme projectes audiovisuals des d'una perspectiva estratègica, administrativa i financera. Així mateix facilita conèixer el procés de producció en el context industrial, comercial i dels mecanismes legislatius.
B 6 A 2
Mòdul: Disseny de continguts I
Disseny de continguts I  (3157G01047)
Teoria i anàlisi de la imatge
B 10 A 2
B 2
Mòdul: Creativitat
Metodologies creatives  (3157G01019)
Procés creatiu en l'ésser humà. característiques de la persona creativa i creadora. La ritualització i el clima creatiu. El procés creatiu. Les fases del procés creatiu. Potenciació de la imaginació i eliminació d'impediments a la creativitat. Estudi i anàlisi de diversos models computacionals de raonament. Estímuls i bloqueig de la creativitat.
OB 3 A 1
C 1
Tècniques creatives  (3157G01020)
Repertori de tècniques. Resolució de problemes i tècniques d'ideació. Tècniques d'aplicació grupal i individual.
OB 5 A A
B A
C A
Tallers de generació d'idees i desenvolupament  (3157G01022)
Ideació per al desenvolupament del guió de ficció. Experimentació material i expressió gràfica. Creativitat publicitària. Tallers d'ideació de noves tendències.
OB 9 A A
C A
Mòdul: Disseny gràfic
Tractament digital de la imatge  (3157G01023)
Conèixer i desenvolupar els elements que fonamenten el procés de creació de disseny gràfic en els seus diferents àmbits d'aplicació, a partir de destacar el seu paper instrumental en el marc del programari.
OB 3 A 1
B 1
Plataformes de dibuix vectorial  (3157G01024)
Estudi dels recursos i les tècniques de treball més freqüents en l'elaboració del disseny gràfic. Aplicació informàtica als processos de representació d'objectes. Introducció a les tècniques d'estudi de l'arquitectura de la lletra i de la composició tipogràfica.
OB 3 A 1
B 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Tercer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Creativitat
Execució creativa  (3157G01021)
Desenvolupament de l'execució. Aprendre a mirar. Percepció. El descobriment, la invenció, la creació i, per tant, la innovació. Tractament didàctic dels errors. Avaluació de la creativitat.
OB 3 A A
C A
Mòdul: Disseny gràfic
Autoedició  (3157G01025)
S'elaboren dissenys de productes gràfics i es preparen originals per seguir el procés, fins a la impressió definitiva. Introducció al procés de composició de pàgines, de llibres o altres publicacions mitjançant programari i maquinari d'autoedició. Permet que el que es veu durant l'edició es correspongui més o menys acuradament amb el resultat final, imprès o en pantalla.
OB 3 A 2
B 2
Expressió gràfica  (3157G01026)
Desenvolupament de polítiques d'innovació i de comunicació de l'empresa en l'àmbit de la identitat corporativa. Tècniques per dissenyar solucions gràfiques d'estil propi o per desenvolupar, a partir dels requisits de mercat o les demandes de tercers, mitjançant l'aplicació del briefing.
OB 3 A 2
B 2
C 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top