Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Turisme


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Fonaments i dimensions del turisme
Introducció al turisme  (3156G01001)
B 6 A 2
B 2
Dimensió socio-cultural del turisme  (3156G01002)
L’assignatura de Dimensió sociocultural del turisme es planteja com aplicació pràctica dels aspectes teòrics fonamentals dels estudis de sociologia del turisme, tot treballant les motivacions dels turistes com eix clau per entendre l’evolució del turisme des del fordisme fins el neofordisme, la varietat de tipologies dels turistes i les diversos impactes socioculturals
B 6 A 2
B 1
Dimensió econòmica del mercat turístic  (3156G01003)
Introducció a l'economia de les empreses turistiques
B 6 A 2
B 2
Dimensió territorial del turisme  (3156G01004)
Presentació de la dimensió espacal del turisme i dels recursos potencials per al desenvolupament de l' activitat turística a l'espai. El territori com a base de l' oferta turística. Núclis emissors i receptors. Anàlisi dels principals impactes mediambientals de l' activitat turística
B 6 A 2
B 2
Dimensió jurídica del turisme  (3156G01005)
Introducció al Dret Turistic. Normativa turistica i contractes turistics. Administracions públiques i l'activitat turistica. Organització i compètencies de l'administració turística. Introducció al Dret Laboral.
B 6 A 2
B 2
Mòdul: Tècniques financeres i comercials de l'empresa turística
Màrqueting turístic  (3156G01006)
Idioma principal utilitzat a classe
B 6 A 2
B 2
Comptabilitat d'empreses turístiques  (3156G01007)
COMPTABILITAT D'EMPRESES TURISTIQUES
B 6 A 2
B 2
Mòdul: Tècniques turístiques
Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme  (3156G01008)
Principals tècniques d'investigació quantitativa i qualitativa d'aplicació en el mercat turístic. Explotació de dades i anàlisi de resultats.
B 6 A 2
B 1
Tècniques informàtiques i comunicatives  (3156G01009)
Estudi i desenvolupament de l'expressió oral i escrita, la comunicació empresarial i les noves tecnologies de la informació i la comunicació en el turisme.
B 6 A 2
B 2
Mòdul: Requeriment tercera llengua
Anglès I  (3156G01010)
OB 6 A 2
B 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Requeriment tercera llengua
Anglès II  (3156G01011)
OB 6 A 2
B 2
Mòdul: Requeriment quarta llengua
Francès I  (3156G01013)
OB 6 A 2
B 2
Mòdul: Requeriment quarta llengua
Alemany I  (3156G01018)
catalán
OB 6 A 2
B 2
Mòdul: Destinacions turístiques
Destinacions turístiques  (3156G01020)
L'assignatura de Destinacions turístiques vol ser una aproximació a les diferents modalitats i estratègies que es plantejen a les diverses destinacions, tot centrar-nos-en les destinacions no europees
OB 6 A 2
B 2
Planificació i gestió d'informació de destinacions  (3156G01022)
El principal objectiu de l’assignatura és que l’alumne aprengui a planificar i a gestionar la informació vinculada a les destinacions turístiques, ja sigui aquesta de tipus merament informatiu, de divulgació o de promoció, amb un especial èmfasi en les realitats diferencials del nostre país i contemplant les implicacions ètiques i de respecte al medi ambient que es deriven de la pràctica turística.
OB 6 A 2
B 2
Geografia turística mundial  (3156G01023)
L'assignatura de Geografia turística es centra en treballar els principals aspectes de la geografia turística a Europa, apuntant u apartat per Espanya i Catalunya
OB 6 A 2
B 2
Màrqueting estratègic de destinacions  (3156G01024)
OB 6 A 2
B 2
Mòdul: Organització i gestió de l'empresa turística
Gestió d'empreses turístiques  (3156G01025)
GESTIÓ D'EMPRESES TURISTQUES
OB 6 A 2
B 2
Organització d'empreses turístiques  (3156G01026)
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES TURISTIQUES
OB 6 A 2
B 1
Mòdul: Gestió d'allotjaments, intermediació i distribució turística
Gestió d'empreses d'allotjament i de restauració  (3156G01027)
Principis de la gestió, distribució i procediments operatius propis de les empreses d'allotjament i restauració. Coneixement del marc legal que regula les empreses turístiques d'allotjament, restauració. Planificació d’allotjaments i l’us de les TIC en els àmbits esmentats
B 6 A 2
B 2
Gestió d'intermediació i distribució turística  (3156G01028)
L'assignatura explica els diversos aspectes involucrats en la gestió de les empreses d'intermediació i distribució turística.
B 6 A 2
B 2
Mòdul: Sense mòdul definit
Alemany I  (3156G01018)
catalán
OB 6 A 2
B 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top