Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Turisme


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Fonaments i dimensions del turisme
Introducció al turisme  (3154G01001)
L'assignatura introdueix a l'alumnat en el coneixement de l'estructura del mercat turistic tant en els àmbits legals, organitzatius i estructurals com, també, en el coenixement dels agents que intervenen en el procés de producció, distribució i comercialització dels productes i serveis turístics així com els organitzadors professionals nacionals i internacionals en els diversos àmbits.
B 6 A 2
Dimensió socio-cultural del turisme  (3154G01002)
Presentació de les principals teories del turisme. Anàlisi sociocultural dels principals impactes socials i culturals de l´activitat turística. Tipologies turístiques. Anàlisi de l´experiència turística.
B 6 A 2
Dimensió econòmica del mercat turístic  (3154G01003)
Estructura del mercat turístic i anàlisi de la dimensió econòmica. Reconeixement dels principals agents que participen a l´activitat turística, principals mercats nacionals i internacionals, dinàmiques dels principals fluxes turístics. Anàlisi dels principals impactes econòmics de l´activitat turística.
B 6 A 2
Dimensió territorial del turisme  (3154G01004)
Presentació de la dimensió espacial del turisme i dels recursos potencials per al desenvolupament de l´activtat turística en l´espai. L´espai com a base de l´oferta turística. Nuclis emissors i receptors. Anàlisi dels principals impactes medioambientals de l´activitat turística.
B 6 A 2
Dimensió jurídica del turisme  (3154G01005)
Presentació de les principals lleis relacionades amb la dimensió turística des d´una perspectiva multidisciplinar. Introducció al llenguatge específic de la dimensió jurídica en el turisme. Familiarització amb actes jurídics.
B 6 A 2
Mòdul: Tècniques financeres i comercials de l'empresa turística
Màrqueting turístic  (3154G01006)
Aproximació als elements bàsics del màrqueting aplicat al sector del turisme. Definició dels conceptes bàsics, els instruments elementals de la disciplina i el conjunt de tècniques del màrqueting operacional: creació de productes turístics, determinació de preus, comunicació i distribució.
B 6 A 2
Comptabilitat d'empreses turístiques  (3154G01007)
Tècniques i procés comptable bàsic en les empreses del sector turístic. Determinació de costos i la seva utilitat en la pressa de decisions. Comptabilitat dels impostos directes i indirectes. Fonts de finançament de l´empresa turística.
B 6 A 2
Mòdul: Tècniques turístiques
Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme  (3154G01008)
Tècniques qualitatives i quantitatives en el procés d'investigació turística. Conceptes fonamentals. Estadística descriptiva i inferència uni i bivariable. Metodologia de qüestionaris. Les sèries temporals.
B 6 A 2
Tècniques informàtiques i comunicatives  (3154G01009)
Tècniques bàsiques d´expressió oral i escrita. La informació turística. Les noves tecnologies de la informació i les comunicacions aplicades al turisme.
B 6 A 2
Mòdul: Requeriment tercera llengua
Anglès I  (3154G01010)
Perfeccionament i intensificació de l´anglès, augmentant el nivell de coneixement respecte al nivell d´entrada de l´assignatura
OB 3 A A

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Requeriment tercera llengua
Anglès II  (3154G01011)
OB 6 A A
Mòdul: Destinacions turístiques
Destinacions turístiques  (3154G01023)
Identificar les principals destinacions turístiques segons la tipologia a la que pertanyen, remarcant els seus valors diferencials que les fan singulars. Analitzar l'infuència i l'impacte del turisme en la configuració espaial i urbanística de les destinacions. Estudiar les característiques específiques de la demanda aplicada a les diferents modalitats de destinacions, aixi com la consequent evolució i adaptació de l'oferta. Avaluar la sostenibilitat del desenvolupament turístic amb un sentit crític.
OB 6 A 2
Planificació territorial i polítiques turístiques  (3154G01025)
L´assignatura preten explicar, en primer lloc, el procediment habitual per realitzar una planificació d´un territori com a destinació turística, els elements a considerar, les fases del plantejament, i els efectes esperats. En segon lloc, tracta d´introduir l´alumnat en els aspectes relacionats amb les diferents polítiques turístiques impulsades des de les administracions públiques, amb especial referència a les polítiques turístiques de l´Estat espanyol, i de Catalunya en particular.
OB 6 A 2
Geografia turística mundial  (3154G01026)
Estudi de les principals destinacions turístiques mundials i de les àrees de potencial desenvolupament turístic per assolir la capacitat d´identificar-les, i també identificar els seus principals reclams i recursos turístics. Bases culturals que conformen les principals cultures mundials per entendre-les i veure la seva diversificació i com han evolucionat amb el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme.
OB 6 A 2
B 2
Màrqueting de les destinacions turístiques  (3154G01027)
L´objectiu d´aquesta assignatura és proveir els estudiants amb un marc general dels principis del màrqueting de destinacions turístiques. El turisme no existeix en el buit: només pot funcionar si comparteix, coopera i dialoga de manera efectiva amb molts altres sectors de l´economia i la societat. Per a assolir l´èxit, el màrqueting de destinacions hauria de trobar l´equilibri entre els objectius estratègics de tots els participants i la sostenibilitat dels recursos locals. Les destinacions necessiten diferenciar els seus productes i desenvolupar aliances estratègiques entre els sectors públic i privat per tal de co-ordinar l´entrega del producte / destinació. El màrqueting de destinacions hauria de conduir a la optimització dels impactes del turisme i la consecució dels objectius estratègics dels participants.
OB 6 A 2
B 2
Mòdul: Organització i gestió de l'empresa turística
Gestió economicofinancera a les empreses turístiques  (3154G01028)
L´asssignatura tracta d´aprofundir en el món comptable de les empreses turístiques des del punt de vista de les diferentse interaccions.
OB 6 A 2
B 2
Organització d'empreses hoteleres i d'intermediació  (3154G01029)
El temari d'aquesta assignatura es introductori dels diferents problemes en l'organitzacio de les empreses turistiques. Esta agrupat en les apartats mes rellevants: recursos humans, valoracio, etc. L'objectiu fonamental es estudiar l'empresa amb un punt de vista teoric que complementi el que ja s'ha estudiat en el temari de Gestio económica-financera de les empreses turistiques.
OB 6 A 2
Mòdul: Gestió d'allotjaments, intermediació i distribució turística
Gestió d'empreses d'allotjaments i de restauració  (3154G01030)
Organització de la gestió d'operacions en empreses d'allotjament. Organització de la gestió d'operacions en empreses de restauració. Claus pràctiques de gestió d'empreses d'allotjament i restauració.
B 6 A 2
B 2
Gestió d'empreses d'intermediació  (3154G01031)
Els cinc mòduls formatius, pretenen oferir una visió global, clara i detallada de tots els aspectes que conformen l’actual intermediació i, de la mateixa manera, el canvi fins a la desintermediació. Estudi dels conceptes (mòdul 1), els de gestió de la producció de serveis i viatges (mòdul 2), la estructura i organització del sector de les agències de viatges (mòdul 3), la distribució electrònica (mòdul 4) i aspectes relatius al marketing actual -relacional i electrònic- (mòdul 5).
B 6 A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Sense curs definit
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Requeriment quarta llengua
Francès I  (3154G01013)
Introducció i aprofundiment del nivell de coneixements de la llengua francesa dins de l'àmbit turístic.
OB 3 A A
Francès II  (3154G01014)
Completar la preparació del Nivell A2 i arribar al Nivell B1.
OB 6 A A
Mòdul: Requeriment quarta llengua
Alemany I  (3154G01018)
L'assignatura "Alemany com a segona llengua" es desenvoluparà en tres cursos/anys acadèmics. La llengua s´entendrà i s´ensenyarà en la seva globalitat: és a dir, des de la dimensió discursiva del llenguatge. Les tasques que es duran a terme tindran com a objectiu fonamental que l´alumne desenvolupi una consciència língüística i d´aprenentatge: Partint d´un enfoc intercultural cognitiu-socioconstructivista, i d´una metodologia principalment inductiva, s´intentarà que l´alumne activi totes les seves estratègies per a entendre textos autèntics globalment i per a descobrir de forma autònoma (individualment o en cooperació amb els seus companys/es) quins recursos lingüístics serveixen per a construir cada discurs, prenent com a criteris bàsics el grau d´adequació a la situació comunicativa i la comprensibilitat. Pel que fa a les situacions de treball, predominaran les tasques orientades a la resolució de problemes en grups, per tal que l´alumne reflexioni sobre la llengua i el seu procés d´aprenentatge a través de la interacció amb els altres, sens prejudici de recòrrer –quan s´escaigui- al treball individual, en parelles o en ple. Partint de la base que l´alumne assistirà regularment a classe, es durà terme una avaluació continuada, sistemàtica, personal, qualitativa i quantitativa, que permeti a l´alumne/a arribar a assolir el grau de “usuari elemental de la llengua”, segons l´escala de nivells del Marc Europeu Comú de Referència (Nivell A2+.)
OB 3 A A
Alemany II  (3154G01019)
L'assignatura "Alemany com a segona llengua" es desenvoluparà en tres cursos/anys acadèmics. La llengua s´entendrà i s´ensenyarà en la seva globalitat: és a dir, des de la dimensió discursiva del llenguatge. Les tasques que es duran a terme tindran com a objectiu fonamental que l´alumne desenvolupi una consciència língüística i d´aprenentatge: Partint d´un enfoc intercultural cognitiu-socioconstructivista, i d´una metodologia principalment inductiva, s´intentarà que l´alumne activi totes les seves estratègies per a entendre textos autèntics globalment i per a descobrir de forma autònoma (individualment o en cooperació amb els seus companys/es) quins recursos lingüístics serveixen per a construir cada discurs, prenent com a criteris bàsics el grau d´adequació a la situació comunicativa i la comprensibilitat. Pel que fa a les situacions de treball, predominaran les tasques orientades a la resolució de problemes en grups, per tal que l´alumne reflexioni sobre la llengua i el seu procés d´aprenentatge a través de la interacció amb els altres, sens prejudici de recòrrer –quan s´escaigui- al treball individual, en parelles o en ple. Partint de la base que l´alumne assistirà regularment a classe, es durà terme una avaluació continuada, sistemàtica, personal, qualitativa i quantitativa, que permeti a l´alumne/a arribar a assolir el grau de “usuari elemental de la llengua”, segons l´escala de nivells del Marc Europeu Comú de Referència (Nivell A2+.)
OB 6 A A

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top