Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Turisme


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Fonaments i dimensions del turisme
Introducció al turisme  (3153G01043)
Assignatura que trabaja el alumno para conocer los conceptos y categorias del hecho turistico y hotelero
B 6 A 2
Dimensió econòmica del mercat turístic  (3153G01044)
Conocimiento y análisis de los contenidos básicos de la Economía que hacen referencia a la macro y microeconomía y su relación con el ámbito turístico y hotelero.
B 6 A 1
Dimensió sociocultural del turisme  (3153G01045)
Assignatura que subministra l'estudiant les nocions i mètodes psicosociològics i antropològics essencials per què pugui comprendre -i actuar funcionalment de manera conseqüent- en el context sociocultural on desenvolupi les seves tasques professionals, dins dels camps hoteler i turistic.
B 6 A 2
Dimensió territorial del turisme  (3153G01046)
Estudio del fenómeno turístico, tomando como punto de referéncia los diversos ámbitos territoriales donde el turismo se localiza. Se analizarán las características de la Tierra en su diversidad de territorios, paisajes y culturas, así como los distintos tipos de turismo que ofrece cada territorio de acuerdo con dichas características. Se analizarán también los mecanismos de ordenación y gestión turística en su dimensión territorial.
B 6 A 2
Dimensió jurídica del turisme  (3153G01047)
Materia que introdueix a l' estudiant en el coneixement del mon juridic i de manera especìfica en la normativa turìstica i hotelera.
B 6 A 2
Mòdul: Tècniques turístiques
Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme  (3153G01051)
Materia que introduce al estudiante en el conocimiento de los procedimientos de medida cuantitativa y cualitativa del hecho turistico y hotelero y restauración
B 6 A 2
Tècniques informàtiques i comunicatives  (3153G01052)
B 6 A 1
Mòdul: Llengües estrangeres aplicades al turisme
Anglès I  (3153G01053)
Matèria que té per objectiu el coneixement de la llengua anglesa a nivell intermig de la classificació de la Unió Europea.
OB 6 A 2
B 2
Mòdul: Operacions d'allotjaments i restauració
Operacions de Food and Beverage I  (3153G01048)
Primera parte de la materia que incluye el aprendizaje de las dós áreas que configuran los departamentos de producción (cocina-pasteleria) y venta (restaurante-bar) Esta parte se complementará con Operaciones de Food & B everage II y con el módulo de Inmersión Opeerativa de Food & Beverage
OB 6 A 2
Operacions de Front and Back Office  (3153G01049)
Aprendizaje de las técnicas de gestión operativa del departamento de alojamientos. Es ta materia se complementará con la Dirección de Alojamientos que se impartirá en el tercer curso.
OB 6 A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Tècniques financeres i comercials de l'empresa turística
Màrqueting turístic  (3153G01065)
Estudi de les tècniques de marketing
B 6 A 2
Comptabilitat d'empreses turístiques  (3153G01066)
Conocimiento de los hechos contables como instrumentos de gestión
B 6 A 2
Mòdul: Llengües estrangeres aplicades al turisme
Anglès II  (3153G01054)
2º curso de Ingles general
OB 6 A 2
Francès I  (3153G01055)
OB 6 A 2
Mòdul: Organització i gestió de l'empresa turística
Direcció de recursos humans  (3153G01059)
OB 4 A 2
Control de la gestió hotelera  (3153G01060)
Estudi de les tècniques de control de la gestió com a eina treball directiu
OB 4 A 2
Qualitat i control mediambiental  (3153G01061)
OB 4 A 2
Mòdul: Gestió d'allotjaments, intermediació i distribució turística
Operacions de Food and Beverage II  (3153G01062)
Matèria que complementa la asignatura de primer curs en relació al coneixement de les operacions i processos de servei de restaurant
B 4 A 2
Higiene alimentària i ergonomia: estratègies preventives i interventives  (3153G01063)
B 4 A 2
Intermediació i distribució  (3153G01064)
B 4 A 2
Mòdul: Immersió operativa en hostaleria
Sala  (3153G01073)
Aplicación práctica en el departamento de restaurante bar
OB 6 A 2
Cuina  (3153G01074)
OB 6 A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top