Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Turisme


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Fonaments i dimensions del turisme
Introducció al turisme  (3152G01001)
L´assignatura està dedicada a donar a conèixer els principis, conceptes i terminologia bàsica sobre el món del turisme, la història del turisme tant nacional com internacional i els coneixements sobre les empreses i les activitats turístiques.
B 6 A 1
Dimensió socio-cultural del turisme  (3152G01002)
L’assignatura Dimensió sociocultural del turisme vol ser un apropament al turisme en dues vessants. Per una banda familiaritzar a l’estudiant amb els principals conceptes del turisme des de un visió sociològica. Per una altra banda, es persegueix que l’estudiant assoleixi els coneixements terminològics bàsics per treballar amb elements culturals dins de l’àmbit turístic.
B 6 A 1
Dimensió econòmica del mercat turístic  (3152G01003)
El professional del sector turístic ha de saber interpretar l’entorn general i els mecanismes que intervenen en l’activitat econòmica i el seu comportament davant els fets i els seus efectes. Per tot això l’alumne ha d’aconseguir: terminologia suficient per compendre els textos de la economia del sector turístic; com els subjectes de l’activitat turística que canalitzen els seus desitjos a través del mercat; la base de la competitivitat empresarial turística fonamentada en aconseguir processos productius més eficients i atractius; conèixer la situació i el comportament de l’activitat turística d’un territori; la creacció i distribució de la riquesa creada pel sector turístic; els diners i la problemàtica quan surgeix la inflació; objectius i mesures econòmiques que faciliten aconseguir els objectius; el turisme i el comportament de la balança de pagaments i el mercat de divises.
B 6 A 1
Dimensió territorial del turisme  (3152G01004)
Assignatura de geografia vinculada al turisme on s'analitza el desenvolupament dels diversos espais i els seus recursos en l'aprofitament de l'activitat turística.
B 6 A 2
Dimensió jurídica del turisme  (3152G01005)
Es pretén que l'alumne adquireixi coneixements bàsics sobre dret. S’explicarà la terminologia elemental i els conceptes i principis bàsics que l'han de servir als alumnes per comprendre el funcionament de les relacions jurídiques i la importància que tenen al món actual, als negocis en general i a l'àmbit del turisme en particular.
B 6 A 2
Mòdul: Tècniques financeres i comercials de l'empresa turística
Màrqueting turístic  (3152G01006)
Les tècniques de Màrqueting es converteixen en imprescindibles en un entorn cada vegada més competitiu i globalitzat per poder satisfer les necessitats dels consumidors de productes i serveis turístics. Aquesta assignatura introdueix a l’estudiant en la planificació i l’ús de les tècniques de Màrqueting
B 6 A 2
Comptabilitat d'empreses turístiques  (3152G01007)
L’assignatura pretén capacitar a l’alumne en el maneig de la tècnica comptable i com a conseqüència en la confecció dels comptes anuals per tal de que sigui autosuficient en la comptabilització dels fets econòmics que envolten a tot tipus d’empreses en general i en particular el tractament específic de les empreses del sector turístic.
B 6 A 1
Mòdul: Tècniques turístiques
Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme  (3152G01008)
En el nostre afany per donar resposta a moltes preguntes relacionades amb diversos fenòmens de la realitat que ens envolta, el què els éssers humans fem sovint és recollir i interpretar informació. En aquest sentit l’Estadística proporciona eines útils per organitzar, analitzar i interpretar informació. L’Estadística, gràcies a aquests eines, permet l'estudi d'agrupacions de dades sobre determinats fenòmens de la realitat o sobre determinades poblacions les caracteristiques de les quals volem conèixer. Aquest coneixement pot ser valuós en la mesura que ens pot ajudar a orientar en el procés de presa de decisions en diferents àmbits. Aquesta assignatura, proporciona eines bàsiques per recollir, ordenar, sintetitzar, analitzar i interpretar un conjunt de dades que ens permeti respondre a diferents tipus de preguntes que un professional del turisme pot arribar a plantejar-se en l’exercici de la seva vida professional. A més a més, els coneixements i competències que s’adquireixen en aquesta assignatura permeten: 1. Realitzar informes, un mínim de rigor, per comunicar adequàdament informació basada en un conjunt de dades presentades en taules i gràfiques. Molts informes requereixen una anàlisi estadística mínima, o al menys suposen la valoració adequada d’un conjunt de dades (recollides o obtingudes de fonts secundàries) abans d’obtenir conclusions. 2. Comprendre la literatura professional i especialitzada, ja que la major part dels articles, informes i treballs publicats contenen resultats obtinguts mitjançant anàlisis estadístiques. 3. Comprendre la lògica subjacent a la investigació científica en què es basen molts articles, informes i treballs publicats.
B 6 A 1
Tècniques informàtiques i comunicatives  (3152G01009)
L’assignatura de Tècniques informàtiques i comunicatives té com a objectiu que l’estudiant assoleixi el domini de les tècniques informàtiques fonamentals i la capacitat d’expressar-se tant oralment com per escrit de forma eficient i eficaç
B 6 A 2
Mòdul: Llengües estrangeres+Requeriment llengües
Anglès I  (3152G01010)
OB 3 A 2
B 2
Francès I  (3152G01013)
Aquest curs és el primer any d'un programa de 3 anys que permetrà a l'alumne a superar els nivells A1, A2 i B1 corresponents als objectius del Marc comú europeu de referència per a les llengües. Al final d'aquest primer any els alumnes hauran de ser capaços de: - Reconeixer les diferents funcions dels elements de les frases francesa. - Expresar-se amb un nivell suficient de correcció en la pronunciació i l'entonació. - Entendre missatge curts com anuncis en llocs públics o trucades telefòniques en un entorn professional. - Mantenir una conversació relacionada amb situacions bàsiques de la vida quotidiana. - Redactar texts curts i senzills en francès (postals, descripcions...) - Emplenar formularis que preguntin per informació personal. - Utilitzar el francès com a llengua d'intercanvi en l'entorn de classe.
OB 3 A 2
B 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Llengües estrangeres+Requeriment llengües
Anglès II  (3152G01011)
OB 6 A 2
B 2
Francès II  (3152G01014)
Le cours de Français II doit permettre à l’étudiant d’atteindre le niveau A2 et par conséquent ce cours permettra de : - Approfondir les connaissances linguistiques, phonétiques et lexicales de la langue française qui on été acquises en Français I. - Développer les compétences communicatives appliquées au milieu professionnel du tourisme. - Approfondir les compétences de production et compréhension orale afin d’être capable de converser professionnellement en langue française. - Développer les connaissances terminologiques du milieu du tourisme. - Connaître les réalités sociales et culturelles des entreprises touristiques. - Acquérir les compétences en compréhension écrite de manière à pouvoir comprendre des textes et des documents professionnels. À la fin du cours de français II, l’étudiant devra être capable de : - Comprendre les idées principales d’un discours clair et tiré de documents oraux qui traite d’activités et de thèmes reliés au milieu du tourisme : l’entreprise, les transports ou encore l’animation touristique. - Comprendre des textes et des documents dans un langage habituel et quotidien en lien avec les professions touristiques. - Participer activement et oralement en français à des échanges sur des thèmes personnels et professionnels. - Décrire et argumenter sur un thème en lien avec le monde du tourisme.
OB 3 A 2
B 2
Alemany I  (3152G01018)
Perfeccionament i intensificació de l’alemany per un adequat desenvolupament professional, augmentant un nivell de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura. Així doncs, l’alumne ha d’assolir un grau de correcció en la pronunciació suficient per no dificultar la comunicació. L’alumne ha de poder tenir una mínima conversació amb turistes alemanys en àrees com recepció d’hotel , en un restaurant, oficines d’informació ( aeroports, llocs d’interès turístics .... )
OB 3 A 2
B 2
Mòdul: Destinacions turístiques
Tipologies i estratègies de destinacions turístiques  (3152G01022)
L’objectiu de l’assignatura és triple. Per una banda, conèixer els principals recursos turístics de les destinacions més importants. Per un altre analitzar les diferents estratègies, a partir d’estudi de casos. Ensems comparar com les destinacions turístiques es posicionen en el mercat.
OB 6 A 1
Ordenació i planificació del territori  (3152G01024)
La ordenació del territori té com a objectiu orientar la localització de la població, de les activitats econòmiques i la infraestructura física harmonitzant els criteris de creixement econòmic, de desenvolupament social i de conservació del medi ambient, basat en el coneixement i les potencialitats i restriccions específiques de cada àmbit geogràfic. En aquesta assignatura s’abordarà aquesta disciplina des del punt de vista turístic.
OB 6 A 2
Geografia turística mundial  (3152G01025)
L’objectiu central d’aquesta assignatura és triple. En primer lloc, pretén oferir a l’estudiant una visió globalitzadora del fenomen turístic, dels factores que el condicionen, i de les conseqüències socials, econòmiques, culturals i ambientals que el mateix provoca en els diferents territoris en els que es desenvolupa. En segon lloc, vol aproximar-nos a la construcció històrica de la indústria turística i als seus trets característics des del punt de vista socioeconòmic i des del punt de vista dels seus protagonistes socials. I, en tercer lloc, ambiciona oferir a l’estudiant aquells instruments teòrics i pràctics que els hi permetin analitzar la realitat turística d’un espai concret, des d’una triple perspectiva: les seves possibilitats d’expansió i la seva capacitat d’incidència sobre el desenvolupament d’aquest espai, les necessitats d’infraestructures públiques i privades, i el paper de les administracions en el seu impuls i control.
OB 6 A 1
Màrqueting de destinacions turístiques  (3152G01026)
Les tècniques de Màrqueting es converteixen en imprescindibles en un entorn cada vegada més competitiu i globalitzat per poder satisfer les necessitats dels consumidors de productes i serveis turístics. Aquesta assignatura introdueix a l’estudiant en la planificació i l’ús de les tècniques de Màrqueting aplicades a les destinacions turístiques, on conflueixen un ampli ventall d’atractius i serveis gestionats tant per empreses públiques com per empreses privades. Per tant l’objectiu principal es aportar als estudiants les habilitats, els valors i els coneixements adequats per desenvolupar tasques de planificació, comercialització i promoció dels llocs turístics tenint en compte tots els agents que intervenen.
OB 6 A 2
Mòdul: Organització i gestió de l'empresa turística
Gestió economicofinancera a les empreses turístiques  (3152G01027)
Conèixer els fonaments de l’empresa turística. Aplicació dels principis bàsics de la gestió i organització de les àrees funcionals de les empreses turístiques.
OB 6 A 2
Organització d'empreses turístiques  (3152G01028)
Els coneixements d’organització i gestió d’empreses ens permetrà assolir cert nivell de coneixements tècnics per poder desenvolupar tasques d’anàlisis i gestió dins d’una organització turística. Ens aportarà metodologia d’anàlisis i l’hora de pendre decicions favorables així com arribar a compendre l’estructura organitzativa d’una empresa i les relaccions entre els seus elements
OB 6 A 1
Mòdul: Gestió d'allotjaments, intermediació i distribució turística
Gestió i processos operatius de les empreses d'allotjaments  (3152G01029)
Principis de la gestió, distribució i procediments operatius propis de les empreses d'allotjament i restauració. Coneixement del marc legal que regula les empreses turístiques d'allotjament, restauració. Planificació d’allotjaments i l’us de les TIC en els àmbits esmentats
B 6 A 1
Gestió i processos operatius de les empreses d'intermediació turística  (3152G01030)
L’Estudiant adquirirà els coneixements bàsics d’organització i gestió d’una Agència de Viatges. Rebrà informació sobre sistemes de reserves i altres eines que s’utilitzen dins d’una AGV també rebrà informació sobre els sistemes de qualitat de servei que s’utilitzen per atendre als clients coneixerà tipologies de clients d´AGV i la forma d’atendre aquest públic.
B 6 A 2
Mòdul: Sense mòdul definit
Alemany I  (3152G01018)
Perfeccionament i intensificació de l’alemany per un adequat desenvolupament professional, augmentant un nivell de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura. Així doncs, l’alumne ha d’assolir un grau de correcció en la pronunciació suficient per no dificultar la comunicació. L’alumne ha de poder tenir una mínima conversació amb turistes alemanys en àrees com recepció d’hotel , en un restaurant, oficines d’informació ( aeroports, llocs d’interès turístics .... )
OB 3 A 2
B 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top