Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Medicina


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Morfologia, estructura i funció del cos humà 1
Morfologia, estructura i funció del cos humà 1  (3109GM001)
Organització de l'ésser humà a nivell molecular. Biomolècules. Estructura i funcions de la cèl·lula eucariota. Metabolisme:regulació, integració metabòlica i comunicació cel·lular. Genoma humà: expressió i regulació gènica. Herencia.
B 15 A 1
B 1
C 1
D 1
Mòdul: Morfologia, estructura i funció del cos humà 2
Morfologia, estructura i funció del cos humà 2  (3109GM002)
Estudi de la morfologia, estructura i desenvolupament de l'aparell locomotor a nivell cel·lular, tissular, orgànic i de sistema.
B 15 A 2
B 2
C 2
D 2
Mòdul: Morfologia, estructura i funció del cos humà 3
Morfologia, estructura i funció del cos humà 3  (3109GM003)
Estudi del desenvolupament, morfologia, estructura i funció dels aparells cardiovascular, respiratori i digestiu a nivell cel·lular, tissular, orgànic i de sistemes.
B 15 A 2
B 2
C 2
D 2
Mòdul: Gestió de la informació. Organització sanitària
Gestió de la informació. Organització sanitària  (3109GM004)
Metodologia clínica. Tecnologies i fonts d'informació i documentacio clínica i biomèdica. Conceptes bàsics de bioestadística. Interpretació i valoració crítica dels continguts metodològics i estadístics d'un article científic. Conceptes bàsics d'Epidemiologia. Medicina basada en l'evidència.
B 10 A 2
B 2
C 2
D 2
E 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Morfologia, estructura i funció del cos humà 4
Morfologia, estructura i funció del cos humà 4  (3109GM005)
Creixement, maduració i envelliment dels diferents aparells i sistemes. Homeostasi. Adaptació a l'entorn.
B 10 A 1
B 1
C 1
D 1
Mòdul: Morfologia, estructura i funció del cos humà 5
Morfologia, estructura i funció del cos humà 5  (3109GM006)
Estudi de la morfologia, estrcutura, desenvolupament i funció del sistema nerviós central i òrgans dels sentits, a nivell cel·lular, tissular, orgànic i de sistemes.
B 12 A 1
B 1
C 1
D 1
Mòdul: Procediments diagnòstics i terapèutics 1
Procediments diagnòstics i terapèutics 1  (3109GM007)
Conèixer les indicacions de les proves bioquímiques, hematològiques, immunològiques, microbiològiques, anatomopatològics i d'imatge. Conèixer les característiques dels teixits en les diferents situacions de lesió, adaptació i mort cel•lular. Inflamació. Alteracions del creixement cel•lular. Conèixer els fonaments de la interacció de les radiacions amb l'organisme humà. Imatge radiològica. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Valorar les indicacions i contraindicacions dels estudis radiològics. Tenir la capacitat d'aplicar els criteris de protecció radiològica en els procediments diagnòstics i terapèutics amb radiacions ionitzants. Conèixer els principis i indicacions de la radioteràpia. Saber com obtenir i processar una mostra biològica per al seu estudi mitjançant els diferents procediments diagnòstics. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Inflamació, Conèixer els fonaments de la interacció de les radiacions amb l'organisme humà. Conèixer les indicacions principals de les tècniques electrofisiològiques (ECG, EEG, EMG, i altres). Saber interpretar els resultat
OB 18 A 2
B 2
C 2
D 2
Mòdul: Procediments diagnòstics i terapèutics 2
Procediments diagnòstics i terapèutics 2  (3109GM008)
Anatomia patològica dels diferents aparells i sistemes. Marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic.
OB 15 A 2
B 2
C 2
D 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Tercer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Anàlisi crítica i investigació. Medicina preventiva
Anàlisi crítica i investigació. Medicina preventiva  (3109GM009)
Medicina Social, Habilitats de Comunicació i Iniciació a la Recerca. Conèixer els principis i aplicar els mètodes propis de la medicina preventiva i la salut pública. Reconèixer els determinants de salut de la població. Factors de risc i prevenció de la malaltia. Indicadors sanitaris. Planificació, programació i avaluació de programes de salut. Prevenció i protecció davant de malalties, lesions i accidents. Vacunes. Conèixer la planificació i administració sanitària a nivell mundial, europeu, espanyol i autonòmic. Conèixer la història de la salut i la malaltia. Conèixer l'existència i principis de les medicines alternatives. Comprendre i interpretar críticament textos científics. Conèixer i manejar els principis de la medicina basada en la (millor) evidència. Conèixer els aspectes de la comunicació amb pacients, familiars i el seu entorn social: Models de relació clínica, entrevista, comunicació verbal, no verbal i interferències. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals. Realitzar una exposició en públic, oral i escrita, de treballs científics i / o informes professionals.
OB 10 A 2
B 2
C 2
D 2
Mòdul: Procediments diagnòstics i terapèutics 3
Procediments diagnòstics i terapèutics 3  (3109GM010)
El mòdul es divideix en tres grans blocs estructurals: hematologia, bases de l’oncologia i immunologia clínica, on les sessions d’aprenentatge basat en problemes estan estructurades segons els objectius d’aprenentatge concrets de cada bloc.
OB 15 A A
B A
C A
D A
Mòdul: Procediments diagnòstics i terapèutics 4
Procediments diagnòstics i terapèutics 4  (3109GM011)
Conèixer les principals tècniques de diagnòstic microbiològic i parasitològic i interpretar els resultats. Conèixer els principis generals de l'anestèsia i reanimació. Nutrició i dietoteràpia. Conèixer la fisiopatologia de les ferides (incloent cremades, congelacions i altres tipus de ferides). Cicatrització. Hemorràgia quirúrgica i profilaxi tromboembòlica. Conèixer les indicacions quirúrgiques generals, el risc preoperatori i les complicacions postoperatòries. Transfusions i trasplantaments. Conèixer els fonaments de la rehabilitació, de la promoció de l'autonomia personal, de l'adaptació funcional de / a l'entorn, i d'altres procediments físics en la morbilitat, per a la millora de la qualitat de vida. Manejar les tècniques de desinfecció i esterilització. Practicar procediments quirúrgics elementals: neteja, hemostàsia i sutura de ferides. Conèixer els fonaments de la microbiologia i la parasitologia. Valorar la relació risc / benefici dels procediments diagnòstics i terapèutics.
OB 15 A 2
B 2
C 2
D 2
Mòdul: Patologia humana 1
Patologia humana 1  (3109GM012)
Formació Clínica Humana. Conèixer la malaltia tumoral, el seu diagnòstic i maneig. Conèixer els principals agents infecciosos i els seus mecanismes d'acció. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del sistema immune. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Medicina pal•liativa. Malalties de transmissió sexual. Saber fer maniobres de suport vital bàsic i avançat.
OB 15 A 2
B 2
C 2
D 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Sense curs definit
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Optativitat
Intervenció en addiccions  (3109GM027)
Factors biològics, psicològics i psicosocials associats a les conductes addictives. El model transteòric de canvi aplicat a l'adquisició i a l'abandonament de les addiccions. Intervencions per a la prevenció de les conductes addictives. Intervencions per l'abandonament de les conductes addictives
OP 5 A 2
Telemedicina: tecnologies d'internet per a la salut  (3109GM030)
Telemedicina: tecnologies d'Internet per a la salut
OP 5 A 2
Urgències mèdiques. Coneixement i entorn  (3109GM036)
Urgències mèdiques, coneixement i entorn
OP 5 A 2
Anatomia funcional i biomecànica  (3109GM050)
Anàlisi del cos humà segons els òrgans. Funcionalitat del cos. Biomecànica òssia i muscular
OP 5 A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top