Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Comunicació
Comunicació  (3108GP001)
. Estructura dels mitjans de comunicació i dels seus principals formats. . Explicació i aplicació de les modalitats periodístiques que narren i relaten els fets d'actualitat. . Explicació i aplicació de les modalitats periodístiques que expliquen i argumenten l'actualitat. . Processos informatius i comunicatius, així com dels principals corrents i teories que els formalitzen i critiquen des d'un punt de vista conceptual, metodològic i de recerca. . Pràctica dels recursos expressius orals i escrits aplicats a la publicitat i les relacions públiques
B 20 A A
Mòdul: Expressió gràfica
Expressió gràfica  (3108GP002)
Mitjans, suports i eines per al dibuix. Principis bàsics del disseny i la comunicació gràfica. Tècniques tradicionals de representació gràfica i diferents programes informàtics de disseny gràfic (tractament d'imatges, dibuix i composició) utilitzats pels professionals de la publicitat i les relacions públiques.
B 10 A A
Mòdul: Ètica i comunicació persuasiva
Ètica i comunicació persuasiva  (3108GP003)
Aquesta matèria es proposa com a objectiu la introducció dels estudiants en els rudiments elementals del pensament crític (Critical Thinking) i l’ètica. Amb una metodologia basada en les dinàmiques de grup, les exposicions orals i el treball en equip, ens endinsarem en l’anàlisi del llenguatge públic, en els seus raonaments implícits, la seva estructura i els seus valors normatius. Així doncs, les categories teòriques del temari s’aplicaran a algunes de les diverses formes de discurs que tenen lloc socialment: els articles de premsa, els missatges publicitaris, la propaganda política o els girs i tòpics que abunden en el llenguatge natural. Totes aquestes formes de discurs s’analitzaran des de la perspectiva de la filosofia de la moral. Un dels objectius essencials de l’assignatura, doncs, serà reflexionar, mitjançant casos pràctics, sobre l’ètica o les ètiques que comporta l’ús públic de la paraula. Impulsarem un debat sobre les tècniques de persuasió i els mecanismes de producció social d’interpretacions de la realitat, la qual cosa mai no es pot dissociar dels principis i valors que aquestes tècniques i interpretacions posen en joc.
B 10 A A
Mòdul: Dret i comunicació
Dret i comunicació  (3108GP004)
Introduir als estudiants al aspectes que relacionen el conflicte, la comunicació i el Dret.
B 10 A A
Mòdul: Màrketing empresarial i investigació de mercats
Màrqueting empresarial i investigació de mercats  (3108GP005)
• Introducció a l'empresa com a institució social i a les seves formes organitzatives. • Estudi de la cultura empresarial i la identitat social corporativa. • Estudi teòric i pràctic de l'estratègia de màrqueting. • Introducció al màrqueting empresarial. • Màrqueting estratègic: anàlisi comercial, posicionament i segmentació. • Màrqueting operatiu: les variables comercials. • El pla de màrqueting: planificació i gestió. • Fonts d'informació i documentació. • Teoria i pràctica de la investigació comercial i publicitària. Disseny de la investigació. • Metodologies d'investigació qualitatives i quantitatives i anàlisi de resultats.
B 10 A A

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Fonaments de la publicitat i les relacions públiques
Fonaments de la publicitat i les relacions públiques  (3108GP006)
• Teoria i pràctica de la publicitat i les relacions públiques, els seus processos, estructures organitzatives i evolució diacrònica. • Estudi i anàlisi de la naturalesa i interrelacions entre els subjectes de la comunicació persuasiva (comercial i institucional): empreses, institucions, agències de publicitat, consultores de relacions públiques, mitjans, suports i públics. • Teoria i pràctica de la gestió i direcció de projectes publicitaris. • Teoria i pràctica de la gestió i direcció de projectes de relacions públiques corporatives. • Fonaments de les estratègies de publicitat i relacions públiques de productes i serveis. • Teoria i pràctica de la gestió i direcció de projectes publicitaris i de relacions públiques de productes i serveis.
OB 30 A 1
Mòdul: Comunicació audiovisual i hipermèdia
Comunicació audiovisual i hipermèdia 1  (3108GP007)
• Metodologies d'anàlisi dels missatges audiovisuals. • Fonaments de la narrativa audiovisual • Teories del relat audiovisual, la dramatúrgia i la posada en escena. * Disseny dels aspectes formals i estètics en mitjans audiovisuals * El procés audiovisual: cinema i vídeo. * Les aplicacions creatives bàsiques sobre escenografia, il luminació, direcció de fotografia i direcció d'actors. * Edició i postproducció audiovisual i hipermèdia. * Publicitat, relacions públiques i estratègies creatives.
OB 30 A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Tercer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Creativitat i innovació en publicitat i relacions públiques
Creativitat i innovació en publicitat i relacions públiques  (3108GP008)
• Teoria i pràctica dels elements, formes i processos dels discursos publicitaris. • Mètodes del pensament creador i de la seva aplicació en el procés de comunicació, especialment publicitària i de relacions públiques. • Processos d'elaboració i anàlisi dels missatges publicitaris i dels seus codis. • Estratègies i processos encaminats a la creació, producció i realització de missatges publicitaris en els diferents suports i mitjans de comunicació. • El sistema de treball dels departaments creatius: redacció, direcció d'art i producció. • La informació escrita, audiovisual i digital com a marc de referència
OB 12 A 1
Mòdul: Planificació de mitjans i suports publicitaris
Planificació de mitjans i suports publicitaris  (3108GP009)
• Anàlisi i selecció de mitjans i suports. • Tècniques de planificació de mitjans. • Tècniques de compra i negociació d'espais. • Anàlisi i investigació d'audiències. • Metodologia d'avaluació de l'eficàcia de la planificació.
OB 12 A 1
Mòdul: Estratègies i tècniques de les relacions públiques
Estratègies de les relacions públiques  (3108GP010)
Aquesta matèria ofereix una introducció a les estratègies de comunicació oral i escrita. A partir d’un marc de documentació teòrica s’abordaran de manera pràctica els processos compositius del discurs oral i escrit. El control sobre els elements del discurs té com a objectiu la conquesta de les habilitats expressives i comunicatives necessàries per a una correcta elaboració, transmissió, recepció i interpretació d’un missatge. En aquesta assignatura s’exposaran i es treballaran tècniques per equilibrar sis components bàsics en tota comunicació eficaç: generació d’idees, planificació, cohesió del discurs, elocució, habilitat retòrica i exposició pública.
OB 30 A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top