Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Turisme


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Fonaments i dimensions del turisme
Introducció al turisme  (3108G01001)
En la primera part, s’introdueixen els conceptes bàsics del turisme, els organismes nacionals i internacionals, les principals magnituds del turisme internacional i es realitza un breu recorregut per la història del turisme. En segon lloc, es farà un recorregut per les principals empreses turístiques i la seva organització. Una vegada centrat el turisme, s’analitzen els principals tipus de turisme i la seva organització funcional (econòmica, territorial i cultural); cada model turístic serà presentat de forma genèrica i a partir d’un cas concret: el turisme litoral, el turisme natural, el turisme cultural, el turisme en els espais perifèrics i les noves formes de turisme.
B 6 A 1
Dimensió socio-cultural del turisme  (3108G01002)
Presentació de les principals teories del turisme. Relacions entre hostes i amfitrions. Anàlisi dels principals impactes socials i culturals de l'activitat turística. Tipologies de turistes. Anàlisi de l'experiència turística.
B 6 A 1
B 1
Dimensió econòmica del mercat turístic  (3108G01003)
Estructura del mercat turístic i anàlisi de la seva dimensió econòmica. Reconeixement dels principals agents que participen en l'activitat turística, principals mercats nacionals i internacionals, dinàmiques dels fluixos turístics. Anàlisi dels principals impactes econòmics de l'activitat turística.
B 6 A 1
B 1
Dimensió territorial del turisme  (3108G01004)
Presentació de la dimensió espacial del turisme i dels recursos potencials per al desenvolupament de l'activitat turística en l'espai. L'espai com a base de l'oferta turística. Nuclis emissors i receptors. Anàlisi dels principals impactes mediambientals de l'activitat turística.
B 6 A 2
B 2
Dimensió jurídica del turisme  (3108G01005)
Introducció al Dret turístic. La normativa turística i els contractes turístics. Les administracions públiques i la seva activitat turística. Organització i competències de l'administració turística.
B 6 A 2
B 2
Mòdul: Tècniques financeres i comercials de l'empresa turística
Màrqueting turístic  (3108G01006)
Aproximació als elements bàsics del màrqueting aplicat al sector turístic. Definició dels conceptes bàsics, els instruments elementals de la disciplina i el conjunt de tècniques del màrqueting operacional: creació de productes turístics, determinació de preus, comunicació i distribució.
B 6 A 2
B 2
Comptabilitat d'empreses turístiques  (3108G01007)
Tècnica i procés comptable bàsic en les empreses del sector turístic. Determinació de costos i la seva utilitat a la presa de decisions. Comptabilitat dels impostos directes i indirectes. Fonts de finançament de l'empresa turística.
B 6 A 1
B 1
Mòdul: Tècniques turístiques
Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme  (3108G01008)
Tècniques qualitatives i quantitatives en el procés d'investigació turística. Conceptes fonamentals. Estadística descriptiva i inferència uni i bivariable. Metodologia de qüestionaris. Les sèries temporals.
B 6 A 1
B 1
Tècniques informàtiques i comunicatives  (3108G01009)
Tècniques bàsiques d'expressió oral i escrita. La informació turística. Noves tecnologies de la informació i les comunicacions aplicades al turisme.
B 6 A 2
B 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Destinacions turístiques
Tipologies i estratègies de destinacions turístiques  (3108G01018)
OB 6 A 1
B 1
Patrimoni de les destinacions  (3108G01073)
Després d'una introducció al concepte de patrimoni i a la problemàtica de seva gestió i els conflictes que es poden generar quan aquest és utilitzat amb finalitats turístiques; l'assignatura proposa un recorregut per les principals destinacions turístiques internacionals. L'objectiu és que els estudiants coneguin els principals recursos patrimonials d'aquestes destinacions.
OB 4 A 2
B 2
Ordenació i planificació del territori  (3108G01074)
Introducció, des d’una perspectiva turística, a l'estudi teòric i anàlisi pràctic dels sistemes i instruments d'intervenció espacial a diferents escales, i regulació jurídica dels diferents instruments d'ordenació i planificació. Descripció de les principals modalitats d’espais turístics i als seus mètodes de gestió i ordenació.
OB 6 A 1
B 1
Gestió pública de les destinacions  (3108G01075)
Estudi del repartiment de matèries i competències entre les administracions públiques en matèria turística en relació a les diferents destinacions, la seva actuació i la gestió dels seus recursos. Anàlisi de la gestió econòmica de les administracions en matèria turística.
OB 4 A 2
B 2
Polítiques de promoció i informació de les destinacions  (3108G01076)
Principals elements que composen la promoció turística d'una destinació. Definició de tipologies d'informació turística com element orientatiu o promocional. Noves tecnologies aplicades a la promoció turística.
OB 4 A 2
B 2
Mòdul: Organització i gestió de l'empresa turística
Gestió econòmica i control d'empreses turístiques  (3108G01077)
La comptabilitat de gestió com a element important en el control i en la presa de decisions empresarials, i com a instrument de mesura i avaluació de les decisions. L'estructura d'un sistema d'acumulació i repartiment de costos. Costos rellevants per a la presa de decisions.
OB 6 A 1
B 1
Organització d'empreses turístiques  (3108G01078)
Anàlisi de les estructures organitzatives i dels recursos humans a les empreses turístiques
OB 6 A 1
B 1
Mòdul: Gestió d'allotjaments, intermediació i distribució turística
Gestió d'allotjaments i restauració  (3108G01079)
Planificació, organització i avaluació dels serveis de les diverses empreses d'allotjament i restauració
B 6 A 2
B 2
Gestió d'intermediació, transport i distribució  (3108G01080)
B 6 A 2
B 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Sense curs definit
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Llengües estrangeres aplicades al turisme
Alemany inicial  (3108G01010)
<i>„Alemanya, un mercat emissor clau per Catalunya“</i> (Informació: Gencat 2009) La carrera en Turisme us dóna una gran oportunitat per aprendre noves llengües durant la vostra època formativa, uns coneixements imprescindibles per “prendre el pols” al vostre futur públic i un punt a favor important al vostre CV: L’alemany és la llengua nativa més parlada a la UE, amb més de 100 milions de parlants a Alemanya, Àustria i Suïssa. <u>OBJECTIU:</u> "Alemany Inicial" és una introducció participativa a la llengua i cultura alemanya, amb un enfocament comunicatiu, pràctic i directe, fins a assolir el nivell A1 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües. Aquest curs és el primer mòdul de quatre possibles, que forma part de l’estructura global del projecte "Alemany per al Turisme" del Grau en Turisme de la Universitat de Girona. <u>MÈTODE:</u> Apreneu la llengua utilitzant-la en situacions comunicatives, tretes de la vida diària i del món del turisme, i practiqueu l’alemany amb exercicis variats i propers a la llengua viva i actual. Apreneu a redactar petits textos d’una gran varietat i us ajudem a activar tots els vostres recursos lingüístics de llengües ja conegudes per la comprensió oral i escrita. Les estructures gramaticals són introduïdes en petits passos que permeten un progrés suau i constant.
OB 6 B A
Alemany bàsic  (3108G01011)
<i>"Alemanya. Amb més d’1,4 milions de turistes i més de 15.000 pernoctacions a l’any, és el tercer mercat emissor cap a Catalunya. ... Per als alemanys, l’Estat espanyol és la seva primera destinació, i acostumen a fer una estada a Catalunya de gairebé 11 dies." </i> (Informació: Gencat). L'<b>objectiu</b> del curs "Alemany bàsic" és que l'alumne arribi al nivell A2 (Marc Europeu Comú de Referència). Amb el <b>mètode</b> que s’aplica, apreneu la llengua utilitzant-la en situacions comunicatives, tretes de la vida diària i del món del turisme. Es dóna especial èmfasi a l'expressió oral. També redacteu petits textos d’una gran varietat i us entreneu per activar la capacitat plurilingüe i pluricultural per la comprensió oral i escrita. Les estructures gramaticals són introduïdes en petits passos que permeten un progrés suau i constant. Se us ensenyen eines i estratègies perquè apreneu de manera autònoma i autodirigida.
OB 6 A 1
B A
Anglès avançat 1  (3108G01014)
Objectius: Anglès Específic de Turisme. Nivell B2.1 segons el Marc Europeu de Llengües. Un curs que dóna a l’estudiant l’oportunitat de adquerir coneixements i competències lingüístiques per preparar-se pel món professional del sector turístic.
OB 6 B A
D A
Francès inicial  (3108G01021)
Es farà ús de les 4 competències (comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita). D’una banda, pel que fa a les expressions oral i escrita, l’estudiant aprendrà a expressar-se oralment en situacions lligades al món del turisme així com en situacions de la vida quotidiana. També sabrà redactar postals, cartes amicals, textos descriptius, etc. D’altra banda, al nivell de les comprensions oral i escrita, l’estudiant assolirà els coneixements necessaris per entendre converses senzilles tant del món turístic com de la vida quotidiana així com textos publicitaris, anuncis, cartes, descripcions, etc.
OB 6 B A
D A
Francès bàsic  (3108G01022)
Es farà ús de les 4 competències (comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita). D’una banda, per que fa a les expressions oral i escrita, l’estudiant podrà participar en dialogs d'informació i d'explicació sobre productes i allotjaments turístics etc. També serà capaç de presentar un producte turístic. Sabrà com reclamar de manera senzilla i explicar fets passats. Redactarà cartes formals i podrà començar a organitzar les seves idees utilitzant alguns connectors. D’altra banda, pel que fa a les comprensions oral i escrita, l’estudiant serà capaç d’entendre un document àudio i vídeo semi autèntic en temes generals i relatius al món turístic.
OB 6 A 1
B A
Mòdul: Requeriment tercera llengua
Anglès avançat 2  (3108G01015)
Anglès Específic de Turisme. Nivell B2.2 segons el Marc Europeu de Llengües. Curs basat en temes turístics i aprenentatge per tasques. Extensió del llenguatge clau i habilitats comunicatives necessàries per treballar en el sector turístic.
OB 6 A 1
B A
C 1
D A
Anglès domini funcional efectiu 2  (3108G01020)
Un curs d'anglès per Turisme al nivell C1. Treballarem amb sis texts literaris i set pel.licules en modules alternants que formaran la base per activitats de lectura, parlar, escritura, audició, i treball sobre la llengua.
OB 6 B A
Mòdul: Requeriment quarta llengua
Alemany llindar 1  (3108G01012)
<i>Al voltant del 21% de turistes d’Espanya provenen d’un país de parla alemanya (18% provenen d’Alemanya i un 3% d’Àustria).</i> (Informació: Instituto de Estudios Turísticos 2008) Durant aquest curs es perfecciona l'idioma, amb especial aplicació al sector turístic. L'objectiu primordial és que l’estudiant sigui un usuari independent de la llengua (nivell B1.1. del MER), assolint uns coneixements d'expressió i comprensió oral i escrita satisfactoris per tal de poder actuar en situacions reals a l’àmbit personal o laboral en les quals es pot trobar el futur professional del sector. Continuem activant i aprofitant els vostres coneixements de llengües, d’una banda. D’altra banda, volem familiaritzar-vos amb mètodes, estratègies i recursos que us facilitin l’aprenentatge de l’alemany i us donin els mitjans per poder ampliar els vostres coneixements més enllà de la classe. Exploreu pàgines web autèntiques, algunes adaptades a aprenents de la llengua.
OB 6 B A
Francès llindar  (3108G01023)
Intensificació i perfeccionament de la llengua francesa , amb especial aplicació al sector turístic . L'estudiant de Francès de nivell llindar haurà assolit un nivell d'usuari independent (B1) per poder continuar desenvolupant tasques de comunicació de certa complexitat en el àmbit turístic.
OB 6 A 1
B A
D A
Francès avançat 1  (3108G01024)
Perfeccionament de la llengua francesa, amb aplicació al sector turístic . L' estudiant de francès de nivell avançat haurà assolit un nivell independent (B2.1) per poder continuar desenvolupant tasques de comunicació complexes dignes d' un nivell avançat.
OB 6 B A

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top