Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2016-2017 - Grau en Comptabilitat i Finances


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Instruments d'anàlisi
Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació  (3107G00001)
Entendre la informàtica com un instrument necessari pel futur acadèmic i professional dels estudiants. En aquest sentit, s'introduiran idees bàsiques de la ofimàtica, eines de recerca d'informació i conceptes sobre el comerç electrònic per tal que l'alumne pugui aplicar-ho en les seves futures àrees acadèmiques i professionals.
B 6 AC 2 CA
CC 2 CA
Instruments d'economia aplicada (I)  (3107G00007)
100%
B 6 AC 1 CA-ES
CC 1 CA-ES
Matemàtiques empresarials  (3107G02001)
Càlcul diferencial i integral. Elements bàsics d'àlgebra lineal. Aplicacions a l'economia. Matemàtiques de les operacions financeres.
B 12 AC A CA
CC A CA
Mòdul: Fonaments d'anàlisi econòmica i empresarial
Fonaments de l'empresa  (3107G00010)
L'assignatura té com a finalitat donar una visió introductòria i integrada de l'empresa i de la creació de valor. Es conceptualitza a l'empresa com un sistema obert, i s'analitzen els subsistemes que la configuren: la direcció de l'empresa i les seves àrees funcionals.
B 6 AC 2 CA
CC 2 CA
Introducció a l'economia  (3107G00012)
90%
B 12 AC A CA
CC A CA
Història econòmica  (3107G02007)
Anàlisi de l’evolució de la vida econòmica i de les seves institucions, des del període de trànsit cap a l’economia capitalista, i especialment a l’època contemporània.
B 6 AC 1 CA
CC 1 CA
Mòdul: Comptabilitat
Introducció a la comptabilitat  (3107G02063)
L’assignatura d’introducció a la comptabilitat és el pilar fonamental d’un conjunt d’assignatures obligatòries que s’agrupen dins de l’àrea de la comptabilitat, aquestes són: la comptabilitat financera, la interpretació d’estats financers, la comptabilitat de costos i la comptabilitat avançada, a més de les diferents assignatures optatives que s’oferiran en els cursos següents. En totes aquestes altres assignatures es desenvolupa i s’aprofundeix en aspectes i matèries que ja es presenten en aquesta assignatura d’introducció. En aquesta matèria es pretén que l'estudiant es familiaritzi amb els coneixements comptables bàsics, la seva terminologia pròpia i específica, sigui capaç de desenvolupar el cicle comptable complert, i entendre cóm i perquè es realitzen els comptes anuals amb el coneixement teòric implícit que això comporta, segons la Teoria General de la Comptabilitat. Finalment, en aquest primer curs s'introduirà a l'estudiant a la normativa comptable actual, la qual posteriorment serà desenvolupada en l'assignatura de Comptabilitat Financera.
OB 12 AC A CA
CC A CA
Mòdul: Comptabilitat
Introducció a la comptabilitat  (3107G02063)
L’assignatura d’introducció a la comptabilitat és el pilar fonamental d’un conjunt d’assignatures obligatòries que s’agrupen dins de l’àrea de la comptabilitat, aquestes són: la comptabilitat financera, la interpretació d’estats financers, la comptabilitat de costos i la comptabilitat avançada, a més de les diferents assignatures optatives que s’oferiran en els cursos següents. En totes aquestes altres assignatures es desenvolupa i s’aprofundeix en aspectes i matèries que ja es presenten en aquesta assignatura d’introducció. En aquesta matèria es pretén que l'estudiant es familiaritzi amb els coneixements comptables bàsics, la seva terminologia pròpia i específica, sigui capaç de desenvolupar el cicle comptable complert, i entendre cóm i perquè es realitzen els comptes anuals amb el coneixement teòric implícit que això comporta, segons la Teoria General de la Comptabilitat. Finalment, en aquest primer curs s'introduirà a l'estudiant a la normativa comptable actual, la qual posteriorment serà desenvolupada en l'assignatura de Comptabilitat Financera.
OB 12 AC A CA
CC A CA

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Instruments d'anàlisi
Estadística  (3107G02002)
Estadística descriptiva univariant i bivariant. Intervals de confiança. Contrastos d'hipòtesi. Sèries temporals.
B 6 AC 1 CA
BC 1 CA
Matemàtiques financeres  (3107G02005)
Matemàtiques de les operacions financeres i tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs. Aplicacions.
OB 6 AC 1 CA
BC 1 CA
Mòdul: Fonaments d'anàlisi econòmica i empresarial
Economia de l'empresa  (3107G00011)
El disseny de l’assignatura té com a finalitat donar a l’estudiant una visió integrada sobre com el model de negoci, l’estructura organitzativa, els agents implicats i els sistemes d’incentius i mecanismes de control corporatiu de l’empresa interactuen i s’ajusten de manera dinàmica per permetre a l’empresa adaptar-se al seu entorn competitiu i aconseguir els objectius fixats, tant a curt com a llarg termini.
B 6 AC 1 CA
BC 1 CA
Economia espanyola i mundial  (3107G02009)
OB 6 AC 2 CA
BC 2 CA
Mòdul: Finances
Teoria econòmica financera  (3107G02011)
Estructura temporal dels tipus d'interès. Carteres eficients. Mercats eficients. Models de valoració d'actius financers.
OB 6 AC 2 CA
BC 2 CA
Mòdul: Comptabilitat
Comptabilitat financera  (3107G02070)
L’objectiu principal d’aquest curs és el d’aprofundir en el coneixement del Pla General de Comptabilitat i, per això, es requereix haver assolit prèviament coneixements introductoris de comptabilitat i de matemàtica financera. Es desenvolupen els diferents apartats del programa fent referència explícitament al Marc Conceptual i a les Normes de Valoració del PGC. En cadascun dels apartats del temari es realitzen casos pràctics per fer entenedors els conceptes teòrics.
OB 6 AC 1 CA
BC 1 CA
Interpretació d'estats financers  (3107G02071)
Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.
OB 6 AC 2 CA
BC 2 CA
Mòdul: Comptabilitat
Comptabilitat financera  (3107G02070)
L’objectiu principal d’aquest curs és el d’aprofundir en el coneixement del Pla General de Comptabilitat i, per això, es requereix haver assolit prèviament coneixements introductoris de comptabilitat i de matemàtica financera. Es desenvolupen els diferents apartats del programa fent referència explícitament al Marc Conceptual i a les Normes de Valoració del PGC. En cadascun dels apartats del temari es realitzen casos pràctics per fer entenedors els conceptes teòrics.
OB 6 AC 1 CA
BC 1 CA
Interpretació d'estats financers  (3107G02071)
Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.
OB 6 AC 2 CA
BC 2 CA
Mòdul: Dret empresarial
Introducció al dret  (3107G00008)
100%
B 6 AC 1 CA
BC 1 CA
Dret mercantil  (3107G00023)
Visió general del dret mercantil, des de la regulació de la competència fins el dret concursal, passant per les marques, patents, societats, etc.
OB 6 AC 2 CA
BC 2 CA
Mòdul: Altres àrees de gestió d'empresa
Gestió comercial  (3107G02025)
OB 6 AC 2 CA
BC 2 CA

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Tercer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Finances
Gestió financera I  (3107G02012)
Estudi i análisi dels diferents tipus d'actius i mercats financers. Fonaments de la valoració d'actius i l'anàlisi de la rendibilitat i el risc amb un enfocament eminentment aplicat a la gestió.
OB 6 AC 1 CA
BC 1 CA
Mercats financers  (3107G02013)
Descripció del sistema financer i dels diferents mercats que existeixen. Análisi dels principals intermediaris, agents, instruments que participen en aquests mercats.
OB 6 AC 2 CA
BC 2 CA
Gestió financera II  (3107G02015)
El·laboració i valoració de projectes d'inversió. Descripció i anàlisi de les fonts de finançament i el·laboració de projectes de finançament. Anàlisi de criteris de selecció d'inversió en contextes de certesa i risc. Estudi i anàlisi de l'estructura financera de l'empresa.
OB 6 AC 2 CA
BC 2 CA
Mòdul: Comptabilitat
Comptabilitat de costos  (3107G02069)
L'objectiu bàsic de l'assignatura és conèixer els procediments utilitzats per les empreses per calcular els costos dels productes o serveis, i les eines per prendre decisions a partir de les dades citades.
OB 6 AC 2 CA
BC 2 CA
Mòdul: Comptabilitat
Comptabilitat de costos  (3107G02069)
L'objectiu bàsic de l'assignatura és conèixer els procediments utilitzats per les empreses per calcular els costos dels productes o serveis, i les eines per prendre decisions a partir de les dades citades.
OB 6 AC 2 CA
BC 2 CA
Mòdul: Dret empresarial
Dret laboral  (3107G02023)
Estudi de la normativa relativa als drets i deures dels treballadors i dels empresaris en el marc de les seves relacions laborals, particularment, contractes de treball, condicions de treball i acomiadaments. L'assignatura també analitza les relacions col·lectives de treball entre representants dels treballadors a les empreses i la patronal, o dit d'una altra manera, l'estudi de la legislació sindical. En aquest àmbit s'estudien els convenis col·lectius, la participació dels treballadors a l'empresa i el dret de vaga.
OB 6 AC 1 CA
BC 1 CA
Fiscalitat de l'empresa  (3107G02024)
Anàlisi de la imposició sobre els beneficis empresarials i les operacions efectuades per les empreses.
OB 6 AC 1 CA-ES
BC 1 CA-ES
Mòdul: Altres àrees de gestió d'empresa
Gestió d’operacions i serveis  (3107G02026)
L’assignatura Gestió d’operacions i serveis té com a objectiu proporcionar a l’estudiant formació sobre els principis, mètodes i tècniques per a la presa de decisions a l’empresa dins l’àmbit productiu.
OB 6 AC 1 CA
BC 1 CA
Gestió de recursos humans  (3107G02027)
L'empresa com a institució social i econòmica. Gestió dels recursos humans.
OB 6 AC 1 CA
BC 1 CA

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Quart curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Finances
Planificació financera  (3107G02014)
Gestió de tresoreria. Gestió del circulant. Fonts de finançament a curt termini. Anàlisi, diagnóstic i elaboració de plans financers.
OB 6 AC 1 CA
BC 1 CA
Mòdul: Comptabilitat
Comptabilitat avançada  (3107G00027)
Complementar la formació dels estudiants en matèria de comptabilitat, passant a analitzar les operacions que trascendeixen l'àmbit individual de l'empresa. Estudi de les operacions pròpies de la concentració empresarial i el seu registre comptable. Desenvolupament de les operacions pròpies del procés de consolidació comptable.
OB 6 AC 1 CA
BC 1 CA
Mòdul: Altres àrees de gestió d'empresa
Organització i administració d’empreses  (3107G02028)
L'assignatura d'Organització i administració d'empreses té com a objectiu proporcionar a l'estudiant formació sobre l'anàlisi i la formulació de l'estratègia de les organitzacions, siguin empreses o institucions d'un altre tipus. Es posa un èmfasi especial en l'anàlisi de l'entorn, l'anàlisi interna i el desenvolupament dels recursos i capacitats de les organitzacions. Aquesta assignatura construeix sobre els coneixements obtinguts en assignatures precedents com les relatives a comptabilitat, finances, comercial, recursos humans i operacions.
OB 6 AC 1 CA-ES
BC 1 CA-ES
Mòdul: Avaluació global de competències de la titutació
Treball fi de grau  (3107G02064)
El Treball Final de Grau té com a objectiu que escrigui i defineixi un assaig sobre algun tema de l'àmbit del coneixement del Grau
OB 12 AC 2 CA-ES
CE 1 CA-ES

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Sense curs definit
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Itineraris d'optativitat
Anglès per a l'economia  (3107G00020)
L'objectiu d'aquesta assignatura és reforçar el nivell d'àngles dels estudiants, en especial, l'àngles aplicat al mon econòmic i empresarial.
OP 6 ER 2 EN
Fiscalitat sobre les operacions empresarials  (3107G00021)
Fiscalitat sobre les operacions empresarials. Models i impresos i fiscalitat de les PIMES.
OP 6 ER 2 EN
Empresa familiar  (3107G00024)
L'assignatura d'empresa familiar té l'objectiu de formar a l'estudiant sobre les característiques, la importància, els punts forts i febles de l'empresa familiar. Així mateix, pretén que utilizin eines de l'anàlisi econòmica per tal d'entendre la seva naturalesa i els mecanismes que permeten aprofitar les fortaleses i disminuir les febleses o controlar-ne l'impacte. D'aquesta manera l'estudiant estarà més preparat per a contribuir a la gestió d'una empresa familiar.
OP 6 A 1 CA
Auditoria  (3107G00025)
Normes tècniques d’auditoria, planificació i execució de la funció d’auditor. Informe d’auditoria, regulació legal.
OP 6 A 2 CA
Comptabilitat pública  (3107G00026)
Aquesta assignatura intenta analitzar les eines comptables utilitzades per l'administració pública en general, fent especial èmfasi en les administracions locals que són les més properes a la ciutadania.
OP 6 A 2 EN
Normativa comptable internacional  (3107G00028)
La metodologia que ens proposem portar a terme en aquesta assignatura és la de l'aprenentatge col·laboratiu. Els estudiants hauran de desenvolupar un cas (l'estudi d'una norma concreta) en grup i exposar-lo a classe. Es valorarà l'elaboració del treball, la seva exposició i la interacció entre la resta de grups de la classe.
OP 6 A 2 CA
Comptabilitat i fiscalitat  (3107G00029)
L'objectiu general d'aquest curs és que l'estudiant es familiaritzi amb la fiscalitat d'una companyia mercantil i que, un cop superat el curs, comprengui la relació entre fiscalitat i comptabilitat, conegui el sistema fiscal vigent i les obligacions fiscal de l'empresa, sàpiga calcular i registrar els diferents impostos, domini les diferents liquidacions tributàries que ha de presentar, fent èmfasi especial en l'Impost de societats i l'Impost Sobre el Valor Afegit.
OP 6 A 2 CA
B 2 CA
Metodologia d'enquestes  (3107G00033)
Aquesta assignatura explica el procés complet de disseny i anàlisi d'una enquesta. Està pensada per a estudiants que hagin d'usar enquestes en els seus TFG i en la seva pràctica professional (per exemple en departaments de màrqueting i recursos humans d'empreses o en centres d'estudis públics o privats), i simplement per a qui vulgui tenir un ull crític en la lectura d'informes d'enquestes fetes per altres. CONTINGUT: Metodologia d'enquestes: disseny dels qüestionaris, selecció dels enquestats, recollida i anàlisi de les dades, fiabilitat i validesa.
OP 6 A 1 CA
Comerç exterior  (3107G00034)
OP 6 ER 2 EN-CA
Gestió de PIME  (3107G00035)
Aprofundiment en els diferents aspectes de la formulació de l'estratègia empresarial.
OP 6 A 1 CA
Sociologia de les relacions laborals  (3107G00055)
L'assignatura pretén dotar a l'alumnat de teories, coneixements i instruments per analitzar el funcionament la societat de la informació des de la sociologia de les relacions laborals. Es tracta de poder situar els diferents actors en l'àmbit laboral, així com aquelles estratègies d'organització, conflicte, diàleg i comunicació que hi ha hagut entre ells al llarg de la història recent i sobre els quals s'ha fet més èmfasi des de la teoria social. Amb tot, es pretén que l'alumnat aprengui capacitats per al coneixement i l'anàlisi de les relacions socials i laborals en què està immersa la persona a la feina, a l'empresa, en l'àmbit laboral en totes les seves dimensions.
OP 6 ER 2 EN
Sociologia del consum  (3107G00056)
Bases socials del consum. Del consum de masses al consum segmentat. Teoria sociològica i consum. El consum a la societat de la informació. Tipologies de consumidors. Desigualtats socials i consum. Les corporacions vs l'individu i les associacions de consumidors. Identitats, estils de vida i diferents formes de consum
OP 6 A 1 CA
Matemàtica actuarial  (3107G00060)
OP 6 A 2 CA
Estratègies d'innovació  (3107G00065)
L'objectiu d'aquest curs no és donar un receptari d'estratègies, sinó proporcionar a l'estudiant instruments analítics per tal de poder avaluar la viabilitat de les mateixes, tot això il•lustrat amb exemples recents d'estratègies, tant fallides com exitoses.
OP 6 ER 2 EN
Creació d'empreses  (3107G00066)
Tècniques de creativitat, generació i validació d'idees. Valoració d'oportunitats. Disseny i validació de models de negoci. Pla d'empresa. Serveis i eines de suport a la creació d'empreses.
OP 6 A 1 CA
Instruments derivats: futurs i opcions  (3107G02032)
Derivats
OP 6 A 1 CA
Dret de societats  (3107G02035)
Dret aplicable a les societats mercantils i, en especial, a les anònimes i limitades, amb particular atenció al a jurisprudència i resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat.
OP 6 A 1 CA-ES
Comunicació financera  (3107G02042)
OP 6 A 2 CA
Mètodes matemàtics per a l'economia  (3107G02045)
Tècniques de càlcul per a l’economia en processos d’equilibri estàtic i dinàmic. Aplicacions.
OP 6 A 1 CA
ER 2
Habilitats directives  (3107G02056)
L'assignatura proporciona els coneixements teòrics i les habilitats bàsiques per a comprendre el rol de la direcció d'organitzacions i facilita la integració i el desenvolupament de les actituds i aptituds necessàries per al lideratge.
OP 6 A 1 CA
Pràctiques d'empresa  (3107G02058)
Les pràctiques a empreses són claus per a desenvolupar les competències personals i professionals necessàries en un entorn laboral.
OP 12 A 1 CA
B 2 CA
C 2 CA
Estratègies de negoci digital  (3107G02072)
L'objectiu d'aquest curs és ensenyar als estudiants els conceptes econòmics fonamentals que caracteritzen l'economia digital. Analitzarem diversos mercats amb aquestes característiques i aprendrem sobre les amenaces i oportunitats per a les empreses d'aquestes indústries.
OP 6 A 2 CA
Tècniques de previsió empresarial  (3107G02073)
Es pretén introduir els estudiants en l’àmbit de la predicció financera i empresarial i que coneguin els problemes més habituals i les tècniques estadístiques utilitzades per a la seva resolució.
OP 6 A 2 CA
Mòdul: Menció en Comptabilitat i Auditoria
Auditoria  (3107G00025)
Normes tècniques d’auditoria, planificació i execució de la funció d’auditor. Informe d’auditoria, regulació legal.
OP 6 A 2 CA
Mòdul: Menció en Banca i Finances
Comunicació financera  (3107G02042)
OP 6 A 2 CA

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top