Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Comptabilitat i Finances


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Instruments d'anàlisi
Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació  (3107G00001)
Entendre la informàtica com un instrument necessari pel futur acadèmic i professional dels estudiants. En aquest sentit, s'introduiran idees bàsiques de la ofimàtica, eines de recerca d'informació i conceptes sobre el comerç electrònic per tal que l'alumne pugui aplicar-ho en les seves futures àrees acadèmiques i professionals.
B 6 AC 2
BC 2
CC 2
Instruments d'economia aplicada (I)  (3107G00007)
B 6 AC 1
BC 1
CC 1
DC 1
EC 1
FC 1
Matemàtiques empresarials  (3107G02001)
Càlcul diferencial i integral, àlgebra lineal. Matemàtiques de les operacions financeres
B 12 AC A
BC A
CC A
DC A
Mòdul: Fonaments d'anàlisi econòmica i empresarial
Fonaments de l'empresa  (3107G00010)
L'assignatura té com a finalitat donar una visió integrada dels conceptes d'empresa, dels tipus d'empresa, de l'anàlisi del benefici i dels elements que lo configuren, de les àrees funcionals de l'empresa, del procès directiu i dels métodes de l'anàlisi de les decisions.
B 6 AC 2
BC 2
CC 2
DC 2
Introducció a l'economia  (3107G00012)
I
B 12 AC A
BC A
CC A
DC A
Història econòmica  (3107G02007)
Anàlisi de l’evolució de la vida econòmica i de les seves institucions, des del període de trànsit cap a l’economia capitalista, i especialment a l’època contemporània.
B 6 AC 1
BC 1
CC 1
DC 1
Mòdul: Comptabilitat
Introducció a la comptabilitat  (3107G02063)
La metodologia docent que ens proposem portar a terme en aquest primer curs de comptabilitat és la de l’aprenentatge cooperatiu. L’assignatura d’introducció a la comptabilitat és el pilar fonamental d’un conjunt d’assignatures obligatòries que s’agrupen dins de l’àrea de la comptabilitat, aquestes són: la comptabilitat financera, la interpretació d’estats financers, la comptabilitat de costos i la comptabilitat avançada, a més de les diferents assignatures optatives que s’oferiran en els cursos següents. En totes aquestes altres assignatures es desenvolupa i s’aprofundeix en aspectes i matèries que ja es presenten en aquesta assignatura d’introducció. En aquesta matèria es pretén que l’estudiant es familiaritzi amb els coneixements comptables bàsics, la seva terminologia pròpia i específica, sigui capaç de desenvolupar el cicle comptable complert, i entendre cóm i perquè es realitzen els comptes anuals amb el coneixement teòric implícit que això comporta, segons la Teoria General de la Comptabilitat, per tant, en aquest primer curs no s’estudia la normativa comptable.
OB 12 A A
B A
C A
D A
Mòdul: Comptabilitat
Introducció a la comptabilitat  (3107G02063)
La metodologia docent que ens proposem portar a terme en aquest primer curs de comptabilitat és la de l’aprenentatge cooperatiu. L’assignatura d’introducció a la comptabilitat és el pilar fonamental d’un conjunt d’assignatures obligatòries que s’agrupen dins de l’àrea de la comptabilitat, aquestes són: la comptabilitat financera, la interpretació d’estats financers, la comptabilitat de costos i la comptabilitat avançada, a més de les diferents assignatures optatives que s’oferiran en els cursos següents. En totes aquestes altres assignatures es desenvolupa i s’aprofundeix en aspectes i matèries que ja es presenten en aquesta assignatura d’introducció. En aquesta matèria es pretén que l’estudiant es familiaritzi amb els coneixements comptables bàsics, la seva terminologia pròpia i específica, sigui capaç de desenvolupar el cicle comptable complert, i entendre cóm i perquè es realitzen els comptes anuals amb el coneixement teòric implícit que això comporta, segons la Teoria General de la Comptabilitat, per tant, en aquest primer curs no s’estudia la normativa comptable.
OB 12 A A
B A
C A
D A

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Instruments d'anàlisi
Estadística  (3107G02002)
Estadística descriptiva univariant i bivariant. Probabilitat i variables aleatòries. Mostreig i estimació. Intervals de confiança. Contrastos d'hipòtesi.
B 6 AC 1
BC 1
Matemàtiques financeres  (3107G02005)
Matemàtiques de les operacions financeres i tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs. Aplicacions.
OB 6 AC 1
BC 1
Mòdul: Fonaments d'anàlisi econòmica i empresarial
Economia de l'empresa  (3107G00011)
El disseny de l’assignatura té com a finalitat donar a l’estudiant una visió integrada sobre com el model de negoci, l’estructura organitzativa, els agents implicats i els sistemes d’incentius i mecanismes de control corporatiu de l’empresa interactuen i s’ajusten de manera dinàmica per permetre a l’empresa adaptar-se al seu entorn competitiu i aconseguir els objectius fixats, tant a curt com a llarg termini. Aquesta assignatura té un grup amb docencia en anglès (el grup A, grau ADE/ECO).
B 6 AC 1
BC 1
DC 1
Economia espanyola i mundial  (3107G02009)
Anàlisi dels trets bàsics de les economies mundial i espanyola. Estudi de les relacions de l'economia espanyola amb les grans àrees econòmiques del món. Institucions més importants. Grup C és en anglès.
OB 6 AC 2
BC 2
Mòdul: Finances
Teoria econòmica financera  (3107G02011)
Estructura temporal dels tipus d'interès. Carteres eficients. Mercats eficients. Models de valoració d'actius financers.
OB 6 AC 2
BC 2
CC 2
Mòdul: Comptabilitat
Comptabilitat financera  (3107G02070)
El programa d'aquesta assignatura està constituït per 9 temes consecutius, és a dir, han estat ordenats de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal i com han estat programats. Per desenvolupar aquest programa es faran classes participatives tant des del punt de vista teòric com pràctic.
OB 6 A 1
B 1
Interpretació d'estats financers  (3107G02071)
Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.
OB 6 A 2
B 2
Mòdul: Comptabilitat
Comptabilitat financera  (3107G02070)
El programa d'aquesta assignatura està constituït per 9 temes consecutius, és a dir, han estat ordenats de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal i com han estat programats. Per desenvolupar aquest programa es faran classes participatives tant des del punt de vista teòric com pràctic.
OB 6 A 1
B 1
Interpretació d'estats financers  (3107G02071)
Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.
OB 6 A 2
B 2
Mòdul: Dret empresarial
Introducció al dret  (3107G00008)
B 6 AC 1
BC 1
Dret mercantil  (3107G00023)
OB 6 AC 2
BC 2
Mòdul: Altres àrees de gestió d'empresa
Gestió comercial  (3107G02025)
OB 6 AC 2
BC 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Tercer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Finances
Mercats financers  (3107G02013)
OB 6 AC 2
Mòdul: Comptabilitat
Comptabilitat de costos  (3107G02069)
El programa d'aquesta assignatura està constituït per quatre parts consecutives, és a dir, han estat ordenades de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal com han estat programats. Per desenvolupar aquest programa es faran classes participatives tant des del punt de vista teòric com pràctic.
OB 6 AC 2
Mòdul: Comptabilitat
Comptabilitat de costos  (3107G02069)
El programa d'aquesta assignatura està constituït per quatre parts consecutives, és a dir, han estat ordenades de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal com han estat programats. Per desenvolupar aquest programa es faran classes participatives tant des del punt de vista teòric com pràctic.
OB 6 AC 2
Mòdul: Altres àrees de gestió d'empresa
Gestió d’operacions i serveis  (3107G02026)
L’assignatura Gestió d’operacions i serveis té com a objectiu proporcionar a l’estudiant formació sobre els principis, mètodes i tècniques per a la presa de decisions a l’empresa dins l’àmbit productiu.
OB 6 AC 2
SO 1
Gestió de recursos humans  (3107G02027)
L'empresa com a institució social i econòmica. Gestió dels recursos humans.
OB 6 AC 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Quart curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Finances
Planificació financera  (3107G02014)
Diagnòstic i planificació financera a curt i llarg termini a l’empresa. Elaboració del pla financer.
OB 6 AC 1
Mòdul: Comptabilitat
Comptabilitat avançada  (3107G00027)
Complementar la formació dels estudiants en matèria de comptabilitat, passant a analitzar les operacions que trascendeixen l'àmbit individual de l'empresa. Estudi de les operacions pròpies de la concentració empresarial i el seu registre comptable. Desenvolupament de les operacions pròpies del procés de consolidació comptable.
OB 6 AC 1
Mòdul: Altres àrees de gestió d'empresa
Organització i administració d’empreses  (3107G02028)
L'assignatura d'Organització i administració d'empreses té com a objectiu proporcionar a l'estudiant formació sobre l'anàlisi i la formulació de l'estratègia de les organitzacions, siguin empreses o institucions d'un altre tipus. Es posa un èmfasi especial en l'anàlisi de l'entorn, l'anàlisi interna i el desenvolupament dels recursos i capacitats de les organitzacions. Aquesta assignatura construeix sobre els coneixements obtinguts en assignaturs precedents com les relatives a comptabilitat, finances, comercial, recursos humans i operacions.
OB 6 AC 2
B 2
SO 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Sense curs definit
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Itineraris d'optativitat
Fiscalitat sobre les operacions empresarials  (3107G00021)
Fiscalitat de les operacions empresarials. Aplicación práctica al sector turístico.
OP 6 A 2
Auditoria  (3107G00025)
Normes tècniques d'auditoria, planificació i execució de la funció d'auditor. Informe d'auditoria, regulació legal.
OP 6 A 2
Comptabilitat i fiscalitat  (3107G00029)
OP 6 A 1
Comerç exterior  (3107G00034)
OP 6 A 1
Anàlisi estratègica aplicada a l’empresa  (3107G00036)
Aprofundiment en els diferents aspectes de la formulació de l'estratègia empresarial, especialment des d'una òptica financera.
OP 6 A 1
SO 1
Història econòmica d'Espanya  (3107G00045)
OP 6 A 2
Sociologia del consum  (3107G00056)
Bases socials del consum. Del consum de masses al consum segmentat. Teoria sociològica i consum. El consum a la societat de la informació. Tipologies de consumidors. Desigualtats socials i consum. Les corporacions vs l'individu i les associacions de consumidors. Identitats, estils de vida i diferents formes de consum
OP 6 A 1
Matemàtica actuarial  (3107G00060)
OP 6 A 2
Seguretat social  (3107G02034)
OP 6 A 2
Dret de societats  (3107G02035)
Dret aplicable a les societats mercantils i, en especial, a les anònimes i limitades, amb particular atenció al a jurisprudència i resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat.
OP 6 A 1
Mètodes matemàtics per a l'economia  (3107G02045)
Tècniques de càlcul per a l’economia en processos d’equilibri estàtic i dinàmic. Aplicacions.
OP 6 A 1
Decisions estratègiques i mercats  (3107G02048)
Teoria de l’elecció del consumidor. Consum i demanda. Producció i oferta. Decisions empresarials en mercats competitius i monopolítics.
OP 6 A 1
Entorn macroeconòmic del sistema financer  (3107G02049)
OP 6 A 2
Pràctiques d'empresa  (3107G02058)
OP 12 A 2
B 2
Mòdul: Menció en Comptabilitat i Auditoria
Auditoria  (3107G00025)
Normes tècniques d'auditoria, planificació i execució de la funció d'auditor. Informe d'auditoria, regulació legal.
OP 6 A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top