Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2009-2010 - Economia


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Història econòmica mundial  (3107AE0008)
Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part (1500-1914) s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani, i del que podríem anomenar la primera globalització econòmica mundial. A la segona s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX.
T A A
B A
C A
Introducció a la comptabilitat  (3107AE0009)
Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa, i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.
T A A
B A
C A
Introducció a l'economia  (3107AE0010)
Introducció a l’economia i a l’anàlisi econòmica. Especialització, intercanvi i diner. Agents econòmics i mercats. Demanda i oferta. Mercat competitiu i competència imperfecta. Comptabilitat nacional. Models macroeconòmics bàsics. Política fiscal i monetària.
OB A A
B A
C A
Matemàtiques per a l'economia I  (3107AE0013)
Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Aplicacions a l’economia.
T A A
B A
C A
Sociologia  (3107AE0017)
Sociologia. Teoria sociològica. Institucions socials. Anàlisi de la societat. Estructures socials bàsiques i canvi social
OB A 1
B 1
C 1
Introducció al dret  (3107EC0052)
L’ordenament jurídic. Institucions de dret públic i de dret privat. Bases constitucionals del sistema econòmic
T A 2
B 2
C 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Comptabilitat general  (3107AE0001)
Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.
T A A
B A
C A
Economia mundial  (3107AE0005)
Descripció de l’economia espanyola i anàlisi dels sectors de l’economia mundial. Referència especial als aspectes sectorials i zones geogràfiques de l’economia espanyola. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica, sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i de la Unió Europea.
T A A
B A
C A
Història econòmica d'Espanya  (3107AE0007)
Evolución de la economia española y de sus instituciones, con especial referencia a las épocas moderna y contemporánea.
T A 2
B 2
C 2
Introducció a l'estadística  (3107AE0011)
Estadística descriptiva. Probabilitat. Utilització de paquets economètrics per a ordinadors d’ús generalitzat.
T A A
B A
C A
Matemàtiques per a l'economia II  (3107AE0014)
Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Operacions financeres a partir de models matemàtics. Contrastació de sistemes financers. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Aplicacions a l’economia.
T A A
B A
C A
Microeconomia I  (3107AE0015)
Teoria dels preus del consum i de la producció. L’equilibri competitiu. Mercats no competitius. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics.
T A A
B A
C A

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Tercer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Economia de l'empresa I  (3107AE0003)
Relació entre l’empresa i el seu entorn econòmic. Àrees funcionals: producció, inversió, finançament i comercialització.
OB A A
B A
C A
Economia espanyola i de Catalunya  (3107AE0004)
Descripció i anàlisi de l’economia espanyola i de l'economia catalana. Referència especial als aspectes sectorials i territorials de l’economia espanyola, dins del contexte de la Unió Europea. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica i sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i europea.
T A A
B A
C A
Estadística i introducció a l'econometria  (3107AE0006)
Inferència estadística. Models de regressió simple i múltiple. Utilització de paquets economètrics per a ordinador d’ús generalitzat.
T A A
B A
C A
Macroeconomia I  (3107AE0012)
Model de determinació de la renda en una economia tancada. El diner. Inflació i atur. Creixement. Economies obertes. Anàlisi dels instruments de la política econòmica.
T A A
B A
C A
Sistemes fiscals  (3107AE0016)
Estructura i dinàmica dels sistemes fiscals en els països centralitzats i descentralitzats. Els processos de reformes fiscals i d’harmonització. El sistema fiscal espanyol: evolució històrica i estructura.
OB A 1
B 1
C 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Quart curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Econometria  (3107EC0001)
Model de regressió múltiple: validesa de les estimacions i la seva formulació dinàmica. Model d’equacions simultànies.
T A A
Economia aplicada  (3107EC0002)
Actuacions instrumentals i sectorials. Estudi dels objectius de la política econòmica. Organismes internacionals.
T A A
Macroeconomia II  (3107EC0003)
Estudi avançat dels fonaments microeconòmics de les funcions agregades que descriuen el comportament dels mercats en els models macroeconòmics. Models dinàmics. Creixement. Teoria monetària.
T A A
Microeconomia II  (3107EC0004)
Teoria de la demanda i de la producció per a l’estudi de les aplicacions economètriques i l’anàlisi de l’equilibri general. Aplicacions de la teoria del benestar. Construcció de models.
T A A
Economia de l'empresa II  (3107EC0005)
L’empresa i el seu entorn econòmic. Àrees funcionals: producció, inversió, finançament i comercialització.
T A A

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Cinquè curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Economia del sector públic  (3107EC0006)
Justificación de la intervención del sector público en una economía de mercado. Consecución de los ingresos necesarios para financiar esta actividad de la manera más adecuada.
T A A
Economia internacional  (3107EC0007)
Política del comerç internacional. El nou proteccionisme. Interrelació i coordinació de polítiques macroeconòmiques. Mobilitat internacional del capital i globalització dels mercats financers. Estructuració en blocs econòmics. Problemes de deute exterior.
OB A 2
Economia industrial  (3107EC0008)
L'organització industrial o també economia industrial estudia per què i com competeixen les empreses en el mercat. El marc teòric sumeix la competencia perfecta i la teoria de jocs.
OB A 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Sense curs definit
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Les obligacions formals de l'empresa: possibilitats de tracte  (3100001103)
Descripció de les obligacions formals de l'empresa i possibilitats d'utilització dels recursos informàtics en el seu compliment i en la realització de consultes davant l'administració
LL A 2
Microeconomia I  (3107AS0003)
Teoria dels preus del consum i de la producció. L’equilibri competitiu. Mercats no competitius. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics.
OP C A
Macroeconomia I  (3107AS0004)
OP C A
Economia del turisme  (3107EC0013)
Anàlisi micro i macroeconòmica del lleure i del turisme: demanda, oferta, inversió, impacte econòmic i mediambiental
OP A 1
Desenvolupament i creixement econòmic  (3107EC0015)
Desenvolupament versus creixement. Teories del desenvolupament econòmic. Desenvolupament i sostenibilitat. Models de creixement econòmic. Convergència versus divergència.
OP ER 2
Economia del treball  (3107EC0016)
El desempleo en gran parte de las economías Europeas aumentó a una tasa constante durante los años 80 y 90. Paralelamente, la desigualdad salarial entre los mejores y peores pagados en el mercado de trabajo se mantenía constante. Durante este período Estados Unidos presentaba una suerte inversa: aumento de la desigualdad manteniendo un desempleo moderado. El principal objetivo de este curso es entender estos hechos, con la ayuda de la evidencia empírica y un profundo conocimiento del funcionamiento del mercado de trabajo. ¿Hasta que punto están relacionados? El curso empezará introduciendo los conceptos básicos del mercado de trabajo: oferta y demanda de trabajo, determinación salarial, etc. En una segunda parte, el curso hará un especial énfasis en el análisis de las instituciones del mercado de trabajo, y en cómo éstas influencian el devenir del desempleo y la determinación salarial.
OP A 1
Economia de l'empresa pública  (3107EC0018)
Titularitat i/o gestió públiques. Criteris de gestió. Mesures d'eficàcia. Processos de privatització. Privatització versus lliberalització.
OP A 2
ER 2
Economia del medi ambient  (3107EC0019)
Externalitats i teoremes del benestar. Externalitats ambientals. Crítiques a l’enfocament de les externalitats. Instruments econòmics de la política del medi ambient: fonaments, comparació i aplicacions. Tècniques de mediació de beneficis i costos ambientals.
OP A 2
Economia de la informació  (3107EC0023)
Les asimetries informatives tenen importants conseqüències per al funcionament de les institucions econòmiques. En el curs, examinarem els temes principals en dos contexts: un context d'interacció estratègica entre individus (jocs), i un altre context en què els individus interactuen via mercats. Acabem el curs amb una introducció a la teoria de subhastes.
OP A 2
Mercats monetaris  (3107EC0026)
OP ER 2
Mètodes matemàtics per a l'economia  (3107EC0027)
Sistemes dinàmics discrets i continus. Aplicacions a l'economia.
OP A 2
Matemàtica actuarial  (3107EC0028)
Mètodes i tècniques d’investigació d’operacions econòmiques. Components de risc i càlcul de probabilitats. Aplicacions en economia.
OP SD 1
Matemàtica de les operacions financeres  (3107EC0029)
Tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs i emprèstits. Aplicacions.
OP A 1
Comptabilitat pública  (3107EC0030)
OP A 1
Polítiques comercials  (3107EC0031)
En aquesta assignatura s'analitza la presa de decisions estratègiques en producte, preu, distribució i comunicació.
OP A 1
Mercats financers  (3107EC0033)
Activitat financera internacional. Finançament del comerç internacional. Mercats de capitals, derivats i divises. Determinació del tipus de canvi i risc. Institucions financeres.
OP A 1
Història econòmica de Catalunya  (3107EC0037)
Bases del creixement econòmic. Canvi institucional, industrialització i desenvolupament de l'economia catalana en el món contemporani.
OP A 2
Estructura social  (3107EC0040)
A l’assignatura es procurarà un coneixement i maneig del concepte d’estructura social i els principals conceptes associats: desigualtat social, classe social, estratificació, canvis en l’estructura, agència humana, movilitat social... Es procurarà, així mateix, el coneixement de les principales teories sociològiques i autors/es que han tractat aquest tema. Acompanyant les teories hi haurà un recorregut a les transformacions que ha tingut l’estructura social al llarg de la història, així com un aprenentatge als indicadors i estadístiques que ens parlen de l’estructura social. Finalment, hi ha una sèrie de temes que conformen algunes de les principals variables que incideixen en què una persona estigui en un lloc o altre de l’estructura, o tingui més possibilitats o menys de moure-s’hi.
OP A 1
Sociologia del treball  (3107EC0041)
OP A 2
ER 2
Dret mercantil  (3107EC0043)
Plantejament i nocions sobre el dret de propietat industrial. Dret de societats i dret de la insolvència empresarial.
OP A 2
Institucions de la Unió Europea i polítiques comunitàries  (3107EC0045)
L'objectiu fonamental de l'assignatura és proporcionar als alumnes les nocions teòriques i les eines metodològiques essencials que els permetin conèixer, entendre i valorar les característiques i el funcionament institucional de la Unió Europea (UE) i de les principals accions i polítiques públiques que porta a terme. Des d'una perspectiva més àmplia, l'assignatura també pretén situar el paper que desenvolupa la UE dintre del procés històric general de la integració europea.
OP A 2
ER 2
Informàtica per a l'economia  (3107EC0047)
OP ER 2
Empreses digitals i entorn econòmic  (3107EC0048)
OP ER 2
Política econòmica  (3107EC0050)
Anàlisi macroeconòmica dels objectius i instruments de la política econòmica internacional.
OP A 2
Anglès per a l'economia  (3107EC0051)
OP ER 2
Treballs acadèmicament dirigits  (3107EC0053)
OP A A
Pràctiques en empreses, institucions públiques i privades  (3107EC0056)
OP A 1
B 2
C 2
Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades  (3107EC0057)
OP A 1
B A
C A

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top