Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2011-2012 - Administració i Direcció d'Empreses


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Dret de l'empresa (introducció al dret)  (3107AD0066)
L’ordenament jurídic. Institucions bàsiques de dret civil, dret mercantil, dret fiscal i dret laboral
T A 2
Història econòmica mundial  (3107AE0008)
Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part (1500-1914) s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani, i del que podríem anomenar la primera globalització econòmica mundial. A la segona s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX.
OB A A
Matemàtiques per a l'economia I  (3107AE0013)
Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Aplicacions a l’economia.
T A A
Sociologia  (3107AE0017)
Sociologia. Teoria sociològica. Institucions socials. Anàlisi de la societat. Estructures socials bàsiques i canvi social
OB ER 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Comptabilitat general  (3107AE0001)
Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.
T A A
Economia mundial  (3107AE0005)
Descripció de l’economia espanyola i anàlisi dels sectors de l’economia mundial. Referència especial als aspectes sectorials i zones geogràfiques de l’economia espanyola. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica, sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i de la Unió Europea.
T A A
FJ 1
Història econòmica d'Espanya  (3107AE0007)
Evolución de la economia española y de sus instituciones, con especial referencia a las épocas moderna y contemporánea.
OB A 2
Matemàtiques per a l'economia II  (3107AE0014)
Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Operacions financeres a partir de models matemàtics. Contrastació de sistemes financers. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Aplicacions a l’economia.
T A A

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Tercer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Economia de l'empresa I  (3107AE0003)
El disseny de l’assignatura té com a finalitat donar a l’estudiant una visió integrada sobre com el model de negoci, l’estructura organitzativa, els agents implicats i els sistemes d’incentius i mecanismes de control corporatiu de l’empresa interactuen i s’ajusten de manera dinàmica per permetre a l’empresa adaptar-se al seu entorn competitiu i aconseguir els objectius fixats, tant a curt com a llarg termini. Aquesta assignatura té un grup amb docencia en anglès (el grup A, ADE-ECO).
T A A
B A
Economia espanyola i de Catalunya  (3107AE0004)
Descripció i anàlisi de l’economia espanyola i de l'economia catalana. Referència especial als aspectes sectorials i territorials de l’economia espanyola, dins del contexte de la Unió Europea. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica i sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i europea.
T A A
Estadística i introducció a l'econometria  (3107AE0006)
Inferència estadística. Models de regressió simple i múltiple. Utilització de paquets economètrics per a ordinador d’ús generalitzat.
T A A
Sistemes fiscals  (3107AE0016)
Estructura i dinàmica dels sistemes fiscals en els països centralitzats i descentralitzats. Els processos de reformes fiscals i d’harmonització. El sistema fiscal espanyol: evolució històrica i estructura.
OB A 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Quart curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Comptabilitat general i analítica  (3107AD0001)
Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.
T A 2
Direcció comercial  (3107AD0002)
Màrqueting estrategic i operatiu. Direcció estratègica comercial. Anàlisi del mercats i les persones i de les principals variables què cal tenir present en màrqueting: comercialització, marques, màrqueting digital,...
T A A
Direcció financera  (3107AD0003)
Selecció de projectes d’inversió en condicions de certesa i incertesa. Model de cartera de projectes. Estructura de finançament: mitjans i polítiques. El cost de capital: combinació risc-rendibilitat.
T A A
ER A
FJ 1
Econometria  (3107AD0004)
Extensions del model de regressió lineal: variables exògenes qualitatives, pertorbacions no esfèriques i models d'elecció binària. Models univariants de sèries temporals. Anàlisi multivariada: components principals i anàlisi de conglomerats.
T A A
Dret laboral  (3107AD0007)
Elements de Dret del treball per a la gestió empresarial. L’ordenament laboral. Règim jurídic de la relació individual del treball: contractació, drets i obligacions, extinció del contracte. Relacions laborals col·lectives.
OB A 1
Dret mercantil  (3107AD0008)
Visió general del dret mercantil, des de la regulació de la competència fins el dret concursal, passant per les marques, patents, societats, etc.
OB A 2
Direcció de recursos humans  (3107AD0009)
L'objecte de l'assignatura és proporcionar els coneixements i les eines per la direcció dels recursos humans en les empreses. Es fa èmfasi en el punt de vista econòmic tot i que també s'inclouen alguns aspectes de l'àmbit psicològic.
OB A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Cinquè curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Consolidació comptable  (3107AD0005)
Complementar la formació dels estudiants en matèria de comptabilitat, passant a analitzar les operacions que transcendeixen l'àmbit individual de l'empresa. Estudi de les operacions pròpies de la concentració empresarial i el seu registre comptable. Desenvolupament de les operacions del procés de consolidació comptable.
T A 1
ER 2
SO 1
Direcció estratègica i política d'empresa  (3107AD0006)
Decisions que defineixen l’estratègia d’una empresa: combinació, tecnologia, productes, mercats. Objectius a llarg termini i mitjans per a aconseguir-los.
T A A
ER A
FJ 1
SO 1
Direcció de producció i operacions  (3107AD0010)
L’assignatura Direcció d’operacions i logística té com a objectiu proporcionar a l’estudiant formació sobre els principis, mètodes i tècniques per a la presa de decisions a l’empresa dins l’àmbit del sistema de producció i distribució.
OB A 2
ER 2
SO 1
T 2
U 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Sense curs definit
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
MICROECONOMETRIA  (3107AD0022)
Correspon amb l'assignatura de grau "Metodologia d'Enquestes": disseny dels qüestionaris, selecció dels enquestats, recollida i anàlisi de les dades, fiabilitat i validesa.
OP A 2
ER 2
Investigació de mercats  (3107AD0024)
Metodologia d’investigació: tècniques qualitatives, recollida i análisis de dades, per a la presa de decisió en màrqueting.
OP A 2
ER 2
Auditoria  (3107AD0026)
Auditoria externa: auditoria del control intern, auditoria de flux d'operacions. El resultat de l'auditoria: l'informe. Altres tipus d'auditories.
OP A 2
Mètodes matemàtics per a l'economia  (3107AD0038)
Tècniques de càlcul per a l’economia en processos d’equilibri estàtic i dinàmic. Aplicacions.
OP A 1
Matemàtica actuarial  (3107AD0039)
Mètodes i tècniques d'investigació d'operacions econòmiques. Components de risc i càlcul de probabilitats. Aplicacions en economia.
OP A 2
ER 2
Matemàtica de les operacions financeres  (3107AD0040)
Tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs i emprèstits. Aplicacions.
OP A 1
Sociologia de les relacions laborals  (3107AD0042)
L'assignatura pretén dotar a l'alumnat de teories, coneixements i instruments per analitzar el funcionament la societat de la informació des de la sociologia de les relacions laborals. Es tracta de poder situar els diferents actors en l'àmbit laboral, així com aquelles estratègies d'organització, conflicte, diàleg i comunicació que hi ha hagut entre ells al llarg de la història recent i sobre els quals s'ha fet més èmfasi des de la teoria social. Amb tot, es pretén que l'alumnat aprengui capacitats per al coneixement i l'anàlisi de les relacions socials i laborals en què està immersa la persona a la feina, a l'empresa, en l'àmbit laboral en totes les seves dimensions.
OP A 1
ER 2
Mercats financers  (3107AD0044)
Activitat financera internacional. Finançament del comerç internacional. Mercats de capitals, derivats i divises. Determinació del tipus de canvi. Institucions financeres.
OP ER 2
Creació d'empreses  (3107AD0045)
Procés de creació d’una empresa. Pla d’empresa. Finançament i viabilitat. Problemàtica.
OP ER 2
SO 1
Mercats i organitzacions  (3107AD0046)
Organitzacions econòmiques i mercats. Contractes i teoria de l’agència. Política de remuneració. Estructura financera i problemes d’agència.
OP ER 2
Política de preus  (3107AD0047)
Fixació de preus i política de producte. Segmentació de mercat i discriminació de preus. Subhastes.
OP ER 2
Comerç exterior  (3107AD0049)
Desenvolupament del comerç exterior. Regulació. Instruments de foments de l'exportació. Pagaments internacionals.
OP ER 2
Anàlisi i diagnòstic de pimes  (3107AD0056)
Aprofundiment en els diferents aspectes de la formulació de l'estratègia empresarial, especialment des d'una òptica financera.
OP A 2
ER 2
Fiscalitat aplicada a les activitats i operacions empresarials  (3107AD0059)
Anàlisi de la fiscalitat en relació a la imposició sobre les activitats empresarials i professionals.
OP A 2
ER 2
Política financera de l'empresa  (3107AD0061)
Principals instruments de política financera: política d'endeutament i política de dividends. Mètodes de valoració de l'empresa.
OP A 2
ER 2
Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades  (3107AD0069)
OP A 1
B 2
C 2
Pràctiques en empreses, institucions públiques i privades  (3107AD0070)
OP A 1
B A
C A
Macroeconomia I  (3107AE0012)
Model de determinació de la renda en una economia tancada. El diner. Inflació i atur. Creixement. Economies obertes. Anàlisi dels instruments de la política econòmica.
T A A
B A
Microeconomia I  (3107AE0015)
Teoria dels preus del consum i de la producció. L’equilibri competitiu. Mercats no competitius. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics.
T A A
Introducció a l'econometria  (3107AS0001)
Models de regressió simple i múltiple. Utilització de paquets economètrics per a ordinador d’ús generalitzat.
OB A 2
Matemàtiques per a economistes  (3107AS0002)
Elements bàsics d'àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Equacions diferencials. Aplicacions a l'economia.
OB A 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top