Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2009-2010 - Administració i Direcció d'Empreses


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Dret de l'empresa (introducció al dret)  (3107AD0066)
L’ordenament jurídic. Institucions bàsiques de dret civil, dret mercantil, dret fiscal i dret laboral
T A 2
B 2
C 2
Història econòmica mundial  (3107AE0008)
Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part (1500-1914) s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani, i del que podríem anomenar la primera globalització econòmica mundial. A la segona s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX.
OB A A
B A
C A
Introducció a la comptabilitat  (3107AE0009)
Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa, i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.
T A A
B A
C A
Introducció a l'economia  (3107AE0010)
Introducció a l’economia i a l’anàlisi econòmica. Especialització, intercanvi i diner. Agents econòmics i mercats. Demanda i oferta. Mercat competitiu i competència imperfecta. Comptabilitat nacional. Models macroeconòmics bàsics. Política fiscal i monetària.
OB A A
B A
C A
Matemàtiques per a l'economia I  (3107AE0013)
Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Aplicacions a l’economia.
T A A
B A
C A
Sociologia  (3107AE0017)
Sociologia. Teoria sociològica. Institucions socials. Anàlisi de la societat. Estructures socials bàsiques i canvi social
OB A 1
B 1
C 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Comptabilitat general  (3107AE0001)
Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.
T A A
B A
C A
Economia mundial  (3107AE0005)
Descripció de l’economia espanyola i anàlisi dels sectors de l’economia mundial. Referència especial als aspectes sectorials i zones geogràfiques de l’economia espanyola. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica, sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i de la Unió Europea.
T A A
B A
C A
Història econòmica d'Espanya  (3107AE0007)
Evolución de la economia española y de sus instituciones, con especial referencia a las épocas moderna y contemporánea.
OB A 2
B 2
C 2
Introducció a l'estadística  (3107AE0011)
Estadística descriptiva. Probabilitat. Utilització de paquets economètrics per a ordinadors d’ús generalitzat.
T A A
B A
C A
Matemàtiques per a l'economia II  (3107AE0014)
Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Operacions financeres a partir de models matemàtics. Contrastació de sistemes financers. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Aplicacions a l’economia.
T A A
B A
C A

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Tercer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Economia de l'empresa I  (3107AE0003)
Relació entre l’empresa i el seu entorn econòmic. Àrees funcionals: producció, inversió, finançament i comercialització.
T A A
B A
C A
Economia espanyola i de Catalunya  (3107AE0004)
Descripció i anàlisi de l’economia espanyola i de l'economia catalana. Referència especial als aspectes sectorials i territorials de l’economia espanyola, dins del contexte de la Unió Europea. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica i sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i europea.
T A A
B A
C A
Estadística i introducció a l'econometria  (3107AE0006)
Inferència estadística. Models de regressió simple i múltiple. Utilització de paquets economètrics per a ordinador d’ús generalitzat.
T A A
B A
C A
Sistemes fiscals  (3107AE0016)
Estructura i dinàmica dels sistemes fiscals en els països centralitzats i descentralitzats. Els processos de reformes fiscals i d’harmonització. El sistema fiscal espanyol: evolució històrica i estructura.
OB A 1
B 1
C 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Quart curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Comptabilitat general i analítica  (3107AD0001)
Comptabilitat, anàlisi, consolidació i auditoria comptable.
T A 1
Direcció comercial  (3107AD0002)
Màrqueting estrategic i tàctic. Direcció estratègica. Anàlisi dels mercats i del consumidor. Estratègia comercial. Estudi dels elements del Màrqueting mix: preus, distribució, comunicació i producte. Pla de Màrqueting.
T A A
Direcció financera  (3107AD0003)
Selecció de projectes d’inversió en condicions de certesa i incertesa. Model de cartera de projectes. Estructura de finançament: mitjans i polítiques. El cost de capital: combinació risc-rendibilitat.
T A A
Econometria  (3107AD0004)
Model de regressió múltiple: validesa de les estimacions i formulació dinàmica. Estadística multivariada
T A A
Dret laboral  (3107AD0007)
Elements de Dret del treball per a la gestió empresarial. L’ordenament laboral. Règim jurídic de la relació individual del treball: contractació, drets i obligacions, extinció del contracte. Relacions laborals col·lectives.
OB A 1
Dret mercantil  (3107AD0008)
Visió general del dret mercantil, des de la regulació de la competència fins el dret concursal, passant per les marques, patents, societats, etc.
OB A 2
Direcció de recursos humans  (3107AD0009)
L'objecte de l'assignatura és proporcionar els coneixements i les eines per la direcció dels recursos humans en les empreses. Es fa èmfasi en el punt de vista econòmic tot i que també s'inclouen alguns aspectes de l'àmbit psicològic.
OB A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Cinquè curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Consolidació comptable  (3107AD0005)
Comptabilitat, anàlisi, consolidació i auditoria comptable.
T A 1
Direcció estratègica i política d'empresa  (3107AD0006)
Decisions que defineixen l’estratègia d’una empresa: combinació, tecnologia, productes, mercats. Objectius a llarg termini i mitjans per a aconseguir-los.
T A A
Direcció de producció i operacions  (3107AD0010)
Direcció de la producció. Articles. Rutes de fabricació i càrrega de centres de treball. Distribució a planta. Pla mestre de producció (MPS). Mètodes de resolució del pla mestre. Sistemes de planificació (MRP, JIT). Programació a Curt Termini (SFC). Gestió de l'estoc. . Gestió de projectes.
OB A 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Sense curs definit
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Les obligacions formals de l'empresa: possibilitats de tracte  (3100001103)
Descripció de les obligacions formals de l'empresa i possibilitats d'utilització dels recursos informàtics en el seu compliment i en la realització de consultes davant l'administració
LL A 2
Política econòmica  (3107AD0011)
Anàlisi macroeconòmica dels objectius i instruments de la política econòmica internacional.
OP A 2
ER 2
Teoria financera  (3107AD0013)
Anàlisi del mercat de capital i gestió de carteres. Fonaments teòrics i aplicacions pràctiques. Futurs, opcions i gestió de la renda fixa.
OP ER 2
Jocs i informació  (3107AD0017)
OP ER 2
Mercats turístics  (3107AD0018)
Competència en els mercats turístics: diferenciació, fixació de preus i relacions verticals.
OP A 1
Empresa pública  (3107AD0020)
Les classes s´impartiran en català, tot i que les lectures recomanades poden ser en castellà.
OP A 2
Investigació de mercats  (3107AD0024)
Metodologia d’enquesta: mostreig, disseny de qüestionaris i recollida de dades. Tècniques qualitatives, models estadístics i econòmics per a la presa de decisió en màrqueting.
OP ER 2
Auditoria  (3107AD0026)
Auditoria externa: auditoria del control intern, auditoria de flux d'operacions. El resultat de l'auditoria: l'informe. Altres tipus d'auditories.
OP A 1
Comptabilitat pública  (3107AD0027)
El pressupost i la seva estructura. Operacions d’execució pressupostària. Comptabilització de les operacions de les entitats públiques. Estats comptables de les entitats públiques.
OP A 1
Models de gestió sota incertesa  (3107AD0030)
OP ER 2
Història industrial  (3107AD0033)
OP A 1
Història econòmica de Catalunya  (3107AD0034)
Bases del creixement econòmic. Canvi institucional, industrialització i desenvolupament de l'economia catalana en el món contemporani.
OP A 2
Dret bancari  (3107AD0036)
Revisió de la configuració dels contractes bancaris (compte corrent, préstec, leasing, crèdit, descompte, dipòsit, etc.) amb especial atenció a la pràctica bancària i a la seva interpretació judicial.
OP ER 2
Institucions de la Unió Europea i polítiques comunitàries  (3107AD0037)
L'objectiu fonamental de l'assignatura és proporcionar als alumnes les nocions teòriques i les eines metodològiques essencials que els permetin conèixer, entendre i valorar les característiques i el funcionament institucional de la Unió Europea (UE) i de les principals accions i polítiques públiques que porta a terme. Des d'una perspectiva més àmplia, l'assignatura també pretén situar el paper que desenvolupa la UE dintre del procés històric general de la integra ció europea.
OP A 2
Mètodes matemàtics per a l'economia  (3107AD0038)
Sistemes dinàmics discrets i continus. Aplicacions a l’economia.
OP A 2
ER 2
Matemàtica de les operacions financeres  (3107AD0040)
Tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs i emprèstits. Aplicacions.
OP A 1
Estructures organitzatives  (3107AD0041)
Anàlisi dels diferents elements que componen les dimensions claus de les estructures organitzatives. Disseny organitzatiu. Els processos de comunicació, presa de decisions i socialització. L'empresa com a organització humana.
OP ER 2
Sociologia de les relacions laborals  (3107AD0042)
L’assignatura pretén dotar a l’alumnat de teories, coneixements i instruments per analitzar des de la sociologia les relacions laborals en la societat de la informació. Es tracta de poder situar els diferents actors en l’àmbit laboral, així com aquelles estratègies d’organització, conflicte, diàleg i comunicació entre els diferents actors que hi ha hagut al llarg de la història i sobre els quals s’ha fet més èmfasi des de les diferents teories. Amb tot, es pretén que l’alumnat aprengui capacitats per al coneixement i anàlisi de les relacions socials en què està inmersa la persona a la feina, a l’empresa, en l’àmbit laboral en totes les seves dimensions.
OP A 1
Sociologia del consum  (3107AD0043)
Bases socials del consum. Del consum de masses al consum segmentat. Tipologies de consumidors. Desigualtats socials i consum. Noves formes de consum: oci i turisme.
OP ER 2
Mercats financers  (3107AD0044)
Activitat financera internacional. Finançament del comerç internacional. Mercats de capitals, derivats i divises. Determinació del tipus de canvi. Institucions financeres.
OP A 1
ER 2
Creació d'empreses  (3107AD0045)
Procés de creació d’una empresa. Pla d’empresa. Finançament i viabilitat. Problemàtica.
OP A 2
Mercats i organitzacions  (3107AD0046)
Organitzacions econòmiques i mercats. Contractes i teoria de l’agència. Política de remuneració. Estructura financera i problemes d’agència.
OP A 2
Política de preus  (3107AD0047)
Fixació de preus i política de producte. Segmentació de mercats i discriminació de preus. Subhastes.
OP A 2
Comerç exterior  (3107AD0049)
Desenvolupament del comerç exterior. Regulació. Instruments de foments de l'exportació. Pagaments internacionals.
OP ER 2
Anàlisi estratègica sectorial  (3107AD0050)
Fonaments de diferents tècniques de suport al procés de decisional de l’empresa. Estudi sectorial de l’estratègia empresarial. Anàlisi de l’entorn. Competitivitat i estratègia.
OP A 1
Direcció de vendes  (3107AD0053)
OP ER 2
Direcció de producte  (3107AD0054)
OP ER 2
Control de gestió  (3107AD0055)
El control de la gestió des d'una perspectiva integral. Quadres de comandament, indicadors de resultats. Vinculació entre estratègia i control de gestió. Els temes de control pressupostari propis del control de gestió es tracten en una altra matèria optativa (Control econòmico-financer).
OP ER 2
Anàlisi i diagnòstic de pimes  (3107AD0056)
Elements bàsics per a l’anàlisi i diagnòstic de PIMES. Factors principals a valorar. Diagnòstics de competitivitat.
OP A 1
Comerç electrònic i empreses virtuals  (3107AD0058)
OP A 1
Fiscalitat aplicada a les activitats i operacions empresarials  (3107AD0059)
Anàlisi de la fiscalitat en relació a la imposició sobre les activitats empresarials i professionals.
OP A 2
Control economicofinancer de l'empresa  (3107AD0060)
Elaboració de plans econòmics i financers. Sistemes de control. Anàlisi de desviacions. Disseny de sistemes d’incentius.
OP A 1
Política financera de l'empresa  (3107AD0061)
Principals instruments de política financera: política d'endeutament i política de dividends. Mètodes de valoració de l'empresa.
OP A 2
Política de comunicació comercial  (3107AD0062)
OP ER 2
Dret laboral col·lectiu i de la protecció social  (3107AD0063)
Règim jurídic de les relacions col·lectives de treball a l’empresa. Regulació de la seguretat i salut en el treball. Elements de Dret de la Seguretat Social per a la gestió empresarial.
OP A 1
Treballs acadèmicament dirigits i integrats en el pla d'estudis  (3107AD0068)
OP A 2
Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades  (3107AD0069)
OP A 1
B 2
C 2
ER 2
Pràctiques en empreses, institucions públiques i privades  (3107AD0070)
OP A 1
B A
C A
ER A
Macroeconomia I  (3107AE0012)
Model de determinació de la renda en una economia tancada. El diner. Inflació i atur. Creixement. Economies obertes. Anàlisi dels instruments de la política econòmica.
T A A
B A
C A
Microeconomia I  (3107AE0015)
Teoria dels preus del consum i de la producció. L’equilibri competitiu. Mercats no competitius. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics.
T A A
B A
C A
Introducció a l'econometria  (3107AS0001)
Models de regressió simple i múltiple. Utilització de paquets economètrics per a ordinador d’ús generalitzat.
OB A 2
Matemàtiques per a economistes  (3107AS0002)
Elements bàsics d'àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Equacions diferencials. Aplicacions a l'economia.
OB A 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top