Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2007-2008 - Administració i Direcció d'Empreses


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Dret de l'empresa (introducció al dret)  (3107AD0066)
L’ordenament jurídic. Institucions bàsiques de dret civil, dret mercantil, dret fiscal i dret laboral
T A 2
B 2
C 2
Història econòmica mundial  (3107AE0008)
Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part (1500-1914) s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani, i del que podríem anomenar la primera globalització econòmica mundial. A la segona s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX.
OB A A
B A
C A
Introducció a la comptabilitat  (3107AE0009)
Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa, i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.
T A A
B A
C A
Introducció a l'economia  (3107AE0010)
Introducció a l’economia i a l’anàlisi econòmica. Especialització, intercanvi i diner. Agents econòmics i mercats. Demanda i oferta. Mercat competitiu i competència imperfecta. Comptabilitat nacional. Models macroeconòmics bàsics. Política fiscal i monetària.
OB A A
B A
C A
Matemàtiques per a l'economia I  (3107AE0013)
Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Aplicacions a l’economia.
T A A
B A
C A
Sociologia  (3107AE0017)
Sociologia. Teoria sociològica. Institucions socials. Anàlisi de la societat. Estructures socials bàsiques i canvi social
OB A 1
B 1
C 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Comptabilitat general  (3107AE0001)
Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.
T A A
B A
C A
Economia mundial  (3107AE0005)
Descripció de l’economia espanyola i anàlisi dels sectors de l’economia mundial. Referència especial als aspectes sectorials i zones geogràfiques de l’economia espanyola. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica, sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i de la Unió Europea.
T A A
B A
C A
Història econòmica d'Espanya  (3107AE0007)
Evolución de la economia española y de sus instituciones, con especial referencia a las épocas moderna y contemporánea.
OB A 2
B 2
C 2
Introducció a l'estadística  (3107AE0011)
Estadística descriptiva. Probabilitat. Utilització de paquets economètrics per a ordinadors d’ús generalitzat.
T A A
B A
C A
Matemàtiques per a l'economia II  (3107AE0014)
Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Operacions financeres a partir de models matemàtics. Contrastació de sistemes financers. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Aplicacions a l’economia.
T A A
B A
C A

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Tercer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Economia de l'empresa I  (3107AE0003)
Relació entre l’empresa i el seu entorn econòmic. Àrees funcionals: producció, inversió, finançament i comercialització.
T A A
B A
C A
Economia espanyola i de Catalunya  (3107AE0004)
Descripció i anàlisi de l’economia espanyola i de l'economia catalana. Referència especial als aspectes sectorials i territorials de l’economia espanyola, dins del contexte de la Unió Europea. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica i sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i europea.
T A A
B A
C A
Estadística i introducció a l'econometria  (3107AE0006)
Estadística descriptiva. Probabilitat. Influència estadística. Models de regressió simple i de variables explicatives. Utilització de paquets economètrics per a ordinador d’ús generalitzat.
T A A
B A
C A
Sistemes fiscals  (3107AE0016)
Estructura i dinàmica dels sistemes fiscals en els països centralitzats i descentralitzats. Els processos de reformes fiscals i d’harmonització. El sistema fiscal espanyol: evolució històrica i estructura.
OB A 1
B 1
C 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Quart curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Comptabilitat general i analítica  (3107AD0001)
Comptabilitat, anàlisi, consolidació i auditoria comptable.
T A 1
Direcció comercial  (3107AD0002)
Màrqueting i planificació estratègica. Anàlisi dels mercats i del consumidor. Estratègia comercial. Estudi dels elements del Màrqueting mix: preus, distribució, comunicació i producte. Màrqueting de serveis.
T A A
Direcció financera  (3107AD0003)
Selecció de projectes d’inversió en condicions de certesa i incertesa. Model de cartera de projectes. Estructura de finançament: mitjans i polítiques. El cost de capital: combinació risc-rendibilitat.
T A A
Econometria  (3107AD0004)
Model de regressió múltiple: validesa de les estimacions i formulació dinàmica. Estadística multivariada
T A A
Dret laboral  (3107AD0007)
Elements de Dret del treball per a la gestió empresarial. L’ordenament laboral. Règim jurídic de la relació individual del treball: contractació, drets i obligacions, extinció del contracte.
OB A 1
Dret mercantil  (3107AD0008)
Visió general del dret mercantil, des de la regulació de la competència fins el dret concursal, passant per les marques, patents, societats i contractes.
OB A 2
Direcció de recursos humans  (3107AD0009)
L'objecte de l'assignatura és proporcionar els coneixements i les eines per la direcció dels recursos humans en les empreses. Es fa èmfasi en el punt de vista econòmic però s'inclouen també alguns temes que n'estudien la vessant psicològica. Les dues primeres parts del curs, l'enfocament serà acadèmic. La darrera part del curs serà més propera a la realitat empresarial.
OB A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Cinquè curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Consolidació comptable  (3107AD0005)
Comptabilitat, anàlisi, consolidació i auditoria comptable.
T A 1
Direcció estratègica i política d'empresa  (3107AD0006)
Decisions que defineixen l’estratègia d’una empresa: combinació, tecnologia, productes, mercats. Objectius a llarg termini i mitjans per a aconseguir-los.
T A A
Direcció de producció i operacions  (3107AD0010)
Direcció de la producció. Articles. Rutes de fabricació i càrrega de centres de treball. Distribució a planta. Pla mestre de producció (MPS). Mètodes de resolució del pla mestre. Sistemes de planificació (MRP, JIT). Programació a Curt Termini (SFC). Gestió de l'estoc. . Gestió de projectes.
OB A 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Sense curs definit
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Les obligacions formals de l'empresa: possibilitats de tracte  (3100001103)
Descripció de les obligacions formals de l'empresa i possibilitats d'utilització dels recursos informàtics en el seu compliment i en la realització de consultes davant l'administració
LL A 2
Anàlisi i interpretació de textos econòmics I  (3100001641)
Orientacions bàsiques sobre la manera de treballar els textos d'economia i empresa (comprensió, argumentació, síntesi). És una assignatura introductòria per als estudiants de primer curs dels estudis de Ciències Empresarials, Economia i Administració i Direcció d'Empreses. Els dies de classe i horaris d'aquesta assignatura els podeu trobar a l'adreça següent: http://www.udg.edu/fcee/Estudis/HorarisAITE0607.htm
LL E 1
F 1
G 1
H 1
Política econòmica  (3107AD0011)
Anàlisi macroeconòmica dels objectius i instruments de la política econòmica internacional.
OP ER 2
SO 1
Economia industrial  (3107AD0014)
Organització interna de l’empresa. Models d’agència. Fusions i adquisicions. Modelització via a la teoria de jocs. Diferenciació de productes. Decisions d’entrada i competència potencial. Temes de política industrial: Liberalització, privatització i defensa de la competència.
OP ER 2
Mercats turístics  (3107AD0018)
Competència en els mercats turístics: diferenciació, fixació de preus i relacions verticals.
OP A 1
Empresa pública  (3107AD0020)
El papel del Estado y de la producción pública en las economías mixtas.
OP A 2
ER 2
Investigació de mercats  (3107AD0024)
Metodologia d’enquesta: mostreig, disseny de qüestionaris i recollida de dades. Tècniques qualitatives, models estadístics i econòmics per a la presa de decisió en màrqueting.
OP ER 2
SO 1
Auditoria  (3107AD0026)
Auditoria externa: auditoria del control intern, auditoria de flux d’operacions. El resultat de l’auditoria: l’informe. Auditoria dels comptes consolidats. Altres tipus d’auditoria.
OP A 2
Comptabilitat pública  (3107AD0027)
El pressupost i la seva estructura. Operacions d’execució pressupostària. Comptabilització de les operacions de les entitats públiques. Estats comptables de les entitats públiques.
OP A 1
Història econòmica de Catalunya  (3107AD0034)
Bases del creixement econòmic. Canvi institucional, industrialització i desenvolupament de l'economia catalana en el món contemporani.
OP A 1
Institucions de la Unió Europea i polítiques comunitàries  (3107AD0037)
L'objectiu fonamental de l'assignatura és proporcionar als alumnes les nocions teòriques i les eines metodològiques essencials que els permetin conèixer, entendre i valorar les característiques i el funcionament institucional de la Unió Europea (UE) i de les principals accions i polítiques públiques que porta a terme. Des d'una perspectiva més àmplia, l'assignatura també pretén situar el paper que desenvolupa la UE dintre del procés històric general de la integra ció europea.
OP A 2
Mètodes matemàtics per a l'economia  (3107AD0038)
Sistemes dinàmics discrets i continus. Aplicacions a l’economia.
OP A 1
Matemàtica de les operacions financeres  (3107AD0040)
Tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs i emprèstits. Aplicacions.
OP A 2
Estructures organitzatives  (3107AD0041)
Anàlisi dels diferents elements que componen les dimensions claus de les estructures organitzatives. Disseny organitzatiu. Els processos de comunicació, presa de decisions i socialització. L'empresa com a organització humana.
OP ER 2
Sociologia de les relacions laborals  (3107AD0042)
El treball com a base de les relacions laborals. Principals transformacions en el treball. Els actors socials del treball: patronal, estat i sindicats. Concertació social, negociació col·lectiva i conflictivitat laboral. Relacions laborals a Catalunya, Espanya i Europa.
OP A 1
Sociologia del consum  (3107AD0043)
Bases socials del consum. Del consum de masses al consum segmentat. Tipologies de consumidors. Desigualtats socials i consum. Noves formes de consum: oci i turisme.
OP ER 2
Mercats financers  (3107AD0044)
Activitat financera internacional. Finançament del comerç internacional. Mercats de capitals, derivats i divises. Determinació del tipus de canvi. Institucions financeres.
OP A 2
ER 2
Creació d'empreses  (3107AD0045)
Procés de creació d’una empresa. Pla d’empresa. Finançament i viabilitat. Problemàtica.
OP A 1
Mercats i organitzacions  (3107AD0046)
Organitzacions econòmiques i mercats. Contractes i teoria de l’agència. Política de remuneració. Estructura financera i problemes d’agència.
OP A 2
Política de preus  (3107AD0047)
Fixació de preus i política de producte. Segmentació de mercat i discriminació de preus. Subhastes.
OP A 2
Simulació de gestió  (3107AD0048)
Presa de decisions en l'empresa i anàlisi dels resultats. Simulació a partir de paquets informàtics i casos pràctics.
OP ER 2
Comerç exterior  (3107AD0049)
Desenvolupament del comerç exterior. Regulació. Instruments de foments de l'exportació. Pagaments internacionals.
OP ER 2
Anàlisi estratègica sectorial  (3107AD0050)
Fonaments de diferents tècniques de suport al procés de decisional de l’empresa. Estudi sectorial de l’estratègia empresarial. Anàlisi de l’entorn. Competitivitat i estratègia.
OP A 1
Direcció de producte  (3107AD0054)
OP ER 2
Control de gestió  (3107AD0055)
El control de la gestió des d'una perspectiva integral. Quadres de comandament, indicadors de resultats. Vinculació entre estratègia i control de gestió. Els temes de control pressupostari propis del control de gestió es tracten en una altra matèria optativa (Control econòmico-financer).
OP ER 2
Anàlisi i diagnòstic de pimes  (3107AD0056)
Elements bàsics per a l’anàlisi i diagnòstic de PIMES. Factors principals a valorar. Diagnòstics de competitivitat.
OP A 2
Comerç electrònic i empreses virtuals  (3107AD0058)
OP A 1
Fiscalitat aplicada a les activitats i operacions empresarials  (3107AD0059)
La imposició sobre el benefici empresarial dels empresaris individuals i de les societats. La fiscalitat de les activitats i operacions agràries, industrials i mercantils.
OP A 2
Control economicofinancer de l'empresa  (3107AD0060)
Elaboració de plans econòmics i financers. Sistemes de control. Anàlisi de desviacions. Disseny de sistemes d’incentius.
OP A 1
Política financera de l'empresa  (3107AD0061)
Principals instruments de política financera: política d'endeutament i política de dividends. Mètodes de valoració de l'empresa.
OP A 1
Dret laboral col·lectiu i de la protecció social  (3107AD0063)
Règim jurídic de les relacions col·lectives de treball a l’empresa. Elements bàsics de Dret de la Seguretat Social per a la gestió empresarial.
OP A 2
Treballs acadèmicament dirigits i integrats en el pla d'estudis  (3107AD0068)
OP A 2
Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades  (3107AD0069)
OP A 1
B 2
C 2
Pràctiques en empreses, institucions públiques i privades  (3107AD0070)
OP A 1
B A
C A
Macroeconomia I  (3107AE0012)
Model de determinació de la renda en una economia tancada. El diner. Inflació i atur. Creixement. Economies obertes. Anàlisi dels instruments de la política econòmica.
T A A
B A
C A
Microeconomia I  (3107AE0015)
Teoria dels preus del consum i de la producció. L’equilibri competitiu. Mercats no competitius. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics.
T A A
B A
C A
Introducció a l'econometria  (3107AS0001)
OB A 2
Matemàtiques per a economistes  (3107AS0002)
Elements bàsics d'àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Equacions diferencials. Aplicacions a l'economia.
OB A 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top