Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2005-2006 - Administració i Direcció d'Empreses


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Dret de l'empresa (introducció al dret)  (3107AD0066)
L’ordenament jurídic. Institucions bàsiques de dret civil, dret mercantil, dret fiscal i dret laboral
T A 2
B 2
C 2
Història econòmica mundial  (3107AE0008)
Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part (1500-1914) s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani, i del que podríem anomenar la primera globalització econòmica mundial. A la segona s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX.
OB A A
B A
C A
Introducció a la comptabilitat  (3107AE0009)
Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa, i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.
T A A
B A
C A
Introducció a l'economia  (3107AE0010)
Introducció a l’economia i a l’anàlisi econòmica. Especialització, intercanvi i diner. Agents econòmics i mercats. Demanda i oferta. Mercat competitiu i competència imperfecta. Comptabilitat nacional. Models macroeconòmics bàsics. Política fiscal i monetària.
OB A A
B A
C A
Matemàtiques per a l'economia I  (3107AE0013)
Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Aplicacions a l’economia.
T A A
B A
C A
Sociologia  (3107AE0017)
Sociologia. Teoria sociològica. Institucions socials. Anàlisi de la societat. Estructures socials bàsiques i canvi social
OB A 1
B 1
C 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Comptabilitat general  (3107AE0001)
Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.
T A A
B A
C A
Economia mundial  (3107AE0005)
Descripció de l’economia espanyola i anàlisi dels sectors de l’economia mundial. Referència especial als aspectes sectorials i zones geogràfiques de l’economia espanyola. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica, sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i de la Unió Europea.
T A A
B A
C A
Història econòmica d'Espanya  (3107AE0007)
Evolución de la economia española y de sus instituciones, con especial referencia a las épocas moderna y contemporánea.
OB A 2
B 2
C 2
Introducció a l'estadística  (3107AE0011)
Estadística descriptiva. Probabilitat. Utilització de paquets economètrics per a ordinadors d’ús generalitzat.
T A A
B A
C A
Matemàtiques per a l'economia II  (3107AE0014)
Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Operacions financeres a partir de models matemàtics. Contrastació de sistemes financers. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Equacions diferencials. Aplicacions a l’economia.
T A A
B A
C A

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Tercer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Economia de l'empresa I  (3107AE0003)
Relació entre l’empresa i el seu entorn econòmic. Àrees funcionals: producció, inversió, finançament i comercialització.
T A A
B A
C A
Economia espanyola i de Catalunya  (3107AE0004)
Descripció i anàlisi de l’economia espanyola i de l'economia catalana. Referència especial als aspectes sectorials i territorials de l’economia espanyola, dins del contexte de la Unió Europea. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica i sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i europea.
T A A
B A
C A
Estadística i introducció a l'econometria  (3107AE0006)
Estadística descriptiva. Probabilitat. Inferència estadística. Models de regressió simple i de variables explicatives. Utilització de paquets economètrics per a ordinador d’ús generalitzat.
T A A
B A
C A
Sistemes fiscals  (3107AE0016)
Estructura i dinàmica dels sistemes fiscals en els països centralitzats i descentralitzats. Els processos de reformes fiscals i d’harmonització. El sistema fiscal espanyol: evolució històrica i estructura.
OB A 1
B 1
C 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Quart curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Comptabilitat general i analítica  (3107AD0001)
Comptabilitat, anàlisi, consolidació i auditoria comptable.
T A 1
Direcció comercial  (3107AD0002)
Màrqueting i planificació estratègica. Anàlisi dels mercats i del consumidor. Estratègia comercial. Estudi dels elements del Màrqueting mix: preus, distribució, comunicació i producte. Màrqueting de serveis.
T A A
Direcció financera  (3107AD0003)
Selecció de projectes d’inversió en condicions de certesa i incertesa. Model de cartera de projectes. Estructura de finançament: mitjans i polítiques. El cost de capital: combinació risc-rendibilitat.
T A A
Econometria  (3107AD0004)
Model de regressió múltiple: validesa de les estimacions i formulació dinàmica. Model d’equacions simultànies. Estadística multivariada
T A A
Dret laboral  (3107AD0007)
Elements de Dret del treball per a la gestió empresarial. L’ordenament laboral. Règim jurídic de la relació individual del treball: contractació, drets i obligacions, extinció del contracte.
OB A 1
Dret mercantil  (3107AD0008)
Visió general del dret mercantil, des de la regulació de la competència fins el dret concursal, passant per les marques, patents, societats i contractes.
OB A 2
Direcció de recursos humans  (3107AD0009)
Polítiques de recursos humans a l’empresa. Congruència entre capacitats, habilitat i aptituds i la seva aplicació en el procés de treball. Valoració del rendiment. Adaptació dels recursos humans als canvis en l’organització del treball. Gestió de competències i la seva aplicació a les polítiques de gestió integral dels recursos humans.
OB A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Cinquè curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Consolidació comptable  (3107AD0005)
Comptabilitat, anàlisi, consolidació i auditoria comptable.
T A 1
Direcció estratègica i política d'empresa  (3107AD0006)
Decisions que defineixen l’estratègia d’una empresa: combinació, tecnologia, productes, mercats. Objectius a llarg termini i mitjans per a aconseguir-los.
T A A
Direcció de producció i operacions  (3107AD0010)
Direcció de la producció. Articles. Rutes de fabricació i càrrega de centres de treball. Distribució a planta. Pla mestre de producció (MPS). Mètodes de resolució del pla mestre. Sistemes de planificació (MRP, JIT). Programació a Curt Termini (SFC). Gestió de l'estoc. . Gestió de projectes.
OB A 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Sense curs definit
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Anàlisi i interpretació de textos econòmics I  (3100001641)
Orientacions bàsiques sobre la manera de treballar els textos d'economia (comprensió, argumentació, síntesi, etc). És una assignatura introductòria per als estudiants que comencen els estudis de Ciències Empresarials, Economia i Administració i Direcció d'Empreses.
LL E 1
F 1
G 1
H 1
Política econòmica  (3107AD0011)
Anàlisi macroeconòmica dels objectius i instruments de la política econòmica internacional.
OP A 1
Mercats turístics  (3107AD0018)
Competència en els mercats turístics: diferenciació, fixació de preus i relacions verticals.
OP A 1
Empresa pública  (3107AD0020)
El papel del Estado y de la producción pública en las economías mixtas.
OP A 2
Auditoria  (3107AD0026)
Auditoria externa: auditoria del control intern, auditoria de flux d’operacions. El resultat de l’auditoria: l’informe. Auditoria dels comptes consolidats. Altres tipus d’auditoria.
OP A 1
Comptabilitat i fiscalitat  (3107AD0028)
Anàlisi de les relacions entre fiscalitat i comptabilitat d'empreses. Adequació dels principis comptables a la realitat fiscal. Determinació del resultat econòmic com antecedents a l'impost sobre beneficis: especial èmfasi en l'efecte impositiu.
OP A 1
Història econòmica de Catalunya  (3107AD0034)
Bases del creixement econòmic. Canvi institucional, industrialització i desenvolupament de l'economia catalana en el món contemporani.
OP A 2
Mètodes matemàtics per a l'economia  (3107AD0038)
Sistemes dinàmics discrets i continus. Aplicacions a l’economia.
OP A 1
Matemàtica actuarial  (3107AD0039)
Mètodes i tècniques d'investigació d'operacions econòmiques. Components de risc i càlcul de probabilitats. Aplicacions en economia.
OP A 2
Sociologia de les relacions laborals  (3107AD0042)
Els actors socials del treball: patronal, estat i sindicats. Història de les relacions laborals a Espanya i Catalunya. Concertació social, negociació col·lectiva i conflictivitat laboral. Relacions laborals a Europa.
OP A 2
Mercats financers  (3107AD0044)
Activitat financera internacional. Finançament del comerç internacional. Mercats de capitals, derivats i divises. Determinació del tipus de canvi i risc. Institucions financeres.
OP A 1
Creació d'empreses  (3107AD0045)
Procés de creació d’una empresa. Pla d’empresa. Finançament i viabilitat. Problemàtica.
OP A 1
Mercats i organitzacions  (3107AD0046)
Organitzacions econòmiques i mercats. Contractes i teoria de l’agència. Política de remuneració. Estructura financera i problemes d’agència.
OP A 2
Política de preus  (3107AD0047)
Fixació de preus i política de producte. Segmentació de mercat i discriminació de preus. Subhastes.
OP A 2
Anàlisi estratègica sectorial  (3107AD0050)
Fonaments de diferents tècniques de suport al procés de decisional de l’empresa. Estudi sectorial de l’estratègia empresarial. Anàlisi de l’entorn. Competitivitat i estratègia.
OP A 1
Estratègies integrals de qualitat  (3107AD0052)
Control de qualitat, Assegurament de la qualitat i gestió de la qualitat total. -Sistemes de gestió ambiental. Normatives internacionals de gestió de la qualitat i de gestió del medi ambient. Organització de la prevenció de riscos laborals a les empreses. Directives i problemàtica. Gestió integral de la qualitat, la prevenció i el medi ambient.
OP A 2
Anàlisi i diagnòstic de pimes  (3107AD0056)
Elements bàsics per a l’anàlisi i diagnòstic de PIMES. Factors principals a valorar. Diagnòstics de competitivitat.
OP A 2
Fiscalitat aplicada a les activitats i operacions empresarials  (3107AD0059)
La imposició sobre el benefici empresarial dels empresaris individuals i de les societats. La fiscalitat de les activitats i operacions agràries, industrials i mercantils.
OP A 2
Control economicofinancer de l'empresa  (3107AD0060)
Elaboració de plans econòmics i financers. Sistemes de control. Anàlisi de desviacions. Disseny de sistemes d’incentius.
OP A 1
Política financera de l'empresa  (3107AD0061)
Principals instruments de política financera: política d'endeutament i política de dividends. Mètodes de valoració de l'empresa.
OP A 2
Dret laboral col·lectiu i de la protecció social  (3107AD0063)
Règim jurídic de les relacions col·lectives de treball a l’empresa. Regulació de la seguretat i salut en el treball. Elements de Dret de la Seguretat Social per a la gestió empresarial.
OP A 2
Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades  (3107AD0069)
OP A 2
Pràctiques en empreses, institucions públiques i privades  (3107AD0070)
OP B A
Macroeconomia I  (3107AE0012)
Model de determinació de la renda en una economia tancada. El diner. Inflació i atur. Creixement. Economies obertes. Anàlisi dels instruments de la política econòmica.
T A A
B A
C A
Microeconomia I  (3107AE0015)
Teoria dels preus del consum i de la producció. L’equilibri competitiu. Mercats no competitius. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics.
T A A
B A
C A
Introducció a l'econometria  (3107AS0001)
models de regressió simple i de variables explicatives. Utilització de paquets economètrics per a ordinador d'ús generalitzat
OB A 2
Matemàtiques per a economistes  (3107AS0002)
Elements bàsics d'àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Equacions diferencials. Aplicacions a l'economia.
OB A 1
Temes d'actualitat econòmica  (3107LE0001)
L’objectiu d’aquesta assignatura de lliure elecció és el de promoure la reflexió per part de l’estudiant d’un seguit de temes que ocupen l’actualitat econòmica (que surten a la premsa) o que són qüestions que preocupen els economistes que analitzen la realitat. L’assignatura està adreçada a estudiants dels cursos tercer, quart i cinquè de les llicenciatures d’ADE i d'Economia
LL A 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top