Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2011-2012 - Ciències Empresarials


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Informàtica aplicada a la gestió de l'empresa  (3107EM0001)
Anàlisi dels sistemes d’informació a l’empresa. Estudi de models computeritzats de gestió d’empresa.
T A 2
Comptabilitat financera I  (3107EM0002)
Estructura dels comptes anuals, incloent-hi el flux de fons i el procés de comptabilització. Principis de valoració generalment acceptats. Inflació i comptabilitat. Comptabilitat de societats.
T A A
Introducció al dret i dret mercantil  (3107EM0003)
Introducció al Dret i als elements de dret civil, mercantil i laboral. Fiscalitat de l’empresa.
T A A
FJ 1
Economia política (introducció a l'economia i a l'empresa)  (3107EM0004)
Introducció als mecanismes bàsics de l’equilibri econòmic, tant en l’àmbit del mercat com del conjunt. Anàlisi econòmica de l’empresa i de la seva organització interna. Presa de decisions a l’empresa. Estudi de les àrees funcionals.
T A A
Matemàtiques empresarials  (3107EM0005)
Àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Estadística: estadística descriptiva, distribucions unidimensionals i multidimensionals; regressió i correlació; números índexs i sèries cronològiques.
T A A
FJ 1
Història econòmica mundial  (3107EM0013)
Anàlisi de l’evolució de la vida econòmica i de les seves institucions, des del període de trànsit cap a l’economia capitalista, i especialment a l’època contemporània.
OB A 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Estadística empresarial  (3107EM0006)
Àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Estadística: estadística descriptiva, distribucions uni i multidimensionals; regressió i correlació; números índexs i sèries cronològiques.
T A 1
Dret laboral  (3107EM0007)
Introducció al dret i elements de Dret civil, mercantil i laboral. Fiscalitat de l’empresa.
T A 1
Economia espanyola i mundial  (3107EM0008)
Anàlisi dels trets bàsics de les economies mundial i espanyola. Estudi de les relacions de l'economia espanyola amb les grans àrees econòmiques del món. Institucions més importants.
T A 2
Direcció comercial  (3107EM0009)
Gestió de les relacions amb els clients (CRM). Planificació estratègica. Anàlisi de l'entorn. Comportament del consumidor. Investigació comercial. Segmentació i posicionament. Polítiques de producte, preu, distribució i comunicació.
T A A
FJ 1
Direcció financera  (3107EM0010)
Avaluació de projectes d’inversió i criteris de selecció. Fonts de finançament, estructura financera i cost de capital.Introducció al mercat de capitals i a la valoració del títols
T A A
ER A
FJ 1
Empresa i fiscalitat  (3107EM0014)
Incidència de la fiscalitat en la creació de les empreses. La imposició sobre el benefici empresarial. La fiscalitat de les activitats i operacions agràries, industrials i mercantils. Formes de transmissió de la titularitat de les empreses i dels actius empresarials i la fiscalitat.
OB A 1
Comptabilitat financera II i anàlisi d'estats comptables  (3107EM0015)
Anàlisi i registre de processos comptables complexos. Comptabilització d’impostos directes i indirectes. Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques per a l’anàlisi.
OB A A
FJ 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Tercer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Comptabilitat de costos  (3107EM0011)
Introducció en l'àmbit de la comptabilitat interna; descripció del procés de càlcul de costos mitjançant els diferents models doctrinals fins arribar al càlcul del resultat intern; coneixement de diferents eines de gestió pràctiques per al desenvolupament d'una comptabilitat de costos en una unitat econòmica.
T A A
Organització i administració d'empreses  (3107EM0012)
L'assignatura d'OAE té com a objectiu proporcionar a l'estudiant formació sobre els principis, mètodes i tècniques per a la presa de decisions a l'empresa. Es posa especial èmfasi en la formulació de l'estratègia, el disseny organitzatiu, el control de gestió i la direcció d'operacions. Aquesta assignatura construeix sobre els coneixements obtinguts en les altres assignatures del pla d´estudis, especialment la Direcció Financera, la Direcció Comercial, la Comptabilitat i també la Sociologia de l´empresa.
T A A
ER A
FJ 1
Sociologia de l'empresa  (3107EM0016)
L'empresa com a institució social i econòmica. Gestió dels recursos humans.
OB A 1
ER 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Sense curs definit
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Auditoria  (3107EM0017)
Normes tècniques d’auditoria, planificació i execució de la funció d’auditor. Informe d’auditoria, regulació legal.
OP A 2
Comptabilitat de les operacions financeres  (3107EM0020)
Registre comptable d'operacions específiques per a cada tipus de societat, especialment societats mercantils. Emissió d'obligacions. Fusions i escissions d'empreses.
OP A 2
ER 2
Anàlisi estratègica aplicada a l'empresa  (3107EM0021)
Aprofundiment en els diferents aspectes de la formulació de l'estratègia empresarial, especialment des d'una òptica financera.
OP A 2
ER 2
Tècniques de gestió economicofinanceres de l'empresa  (3107EM0024)
Coneiximents i tècniques necessaris per a una òptima gestió de les operacions empresarials amb la finalitat de maximitzar el seu valor
OP A 1
Mètodes matemàtics aplicats a l'economia  (3107EM0030)
Tècniques de càlcul per a l’economia en processos d’equilibri estàtic i dinàmic. Aplicacions.
OP A 1
ER 2
Tècniques de finançament  (3107EM0031)
Tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs i d’emprèstits. Aplicacions.
OP A 2
Aplicacions empresarials d'eines estadístiques  (3107EM0034)
Correspon amb l'assignatura de grau "Metodologia d'Enquestes": disseny dels qüestionaris, selecció dels enquestats, recollida i anàlisi de les dades, fiabilitat i validesa.
OP A 2
ER 2
Sociologia de les relacions laborals  (3107EM0040)
L'assignatura pretén dotar a l'alumnat de teories, coneixements i instruments per analitzar el funcionament la societat de la informació des de la sociologia de les relacions laborals. Es tracta de poder situar els diferents actors en l'àmbit laboral, així com aquelles estratègies d'organització, conflicte, diàleg i comunicació que hi ha hagut entre ells al llarg de la història recent i sobre els quals s'ha fet més èmfasi des de la teoria social. Amb tot, es pretén que l'alumnat aprengui capacitats per al coneixement i l'anàlisi de les relacions socials i laborals en què està immersa la persona a la feina, a l'empresa, en l'àmbit laboral en totes les seves dimensions.
OP A 1
Dret de la seguretat social  (3107EM0044)
La protecció social. La Seguretat Social Pública. Marc de previsió social lliure i voluntària.
OP A 2
Microeconomia  (3107EM0047)
Teoria de l’elecció del consumidor. Consum i demanda. Producció i oferta. Decisions empresarials en mercats competitius i monopolítics.
OP A 1
Macroeconomia  (3107EM0048)
Comptabilitat nacional. Model de determinació de la renda en una economia tancada. Economies obertes. Anàlisi dels instruments de política econòmica.
OP A 1
Història econòmica d'Espanya  (3107EM0050)
Evolución de la economia española y de sus instituciones, con especial referencia a las épocas moderna y contemporánea.
OP A 1
Fiscalitat de les operacions empresarials  (3107EM0053)
Fiscalitat de les operacions empresarials. Aplicació pràctica al sector turístic.
OP A 2
Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades  (3107EM0055)
OP A 2
Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades  (3107EM0056)
OP A 1
B A
C A

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top