Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2008-2009 - Ciències Empresarials


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Informàtica aplicada a la gestió de l'empresa  (3107EM0001)
Anàlisi dels sistemes d’informació a l’empresa. Estudi de models computeritzats de gestió d’empresa.
T A 2
B 2
C 2
D 2
Comptabilitat financera I  (3107EM0002)
Estructura dels comptes anuals, incloent-hi el flux de fons i el procés de comptabilització. Principis de valoració generalment acceptats. Inflació i comptabilitat. Comptabilitat de societats.
T A A
B A
C A
D A
Introducció al dret i dret mercantil  (3107EM0003)
Introducció al Dret i als elements de dret civil, mercantil i laboral. Fiscalitat de l’empresa.
T A A
B A
C A
D A
Economia política (introducció a l'economia i a l'empresa)  (3107EM0004)
Introducció als mecanismes bàsics de l’equilibri econòmic, tant en l’àmbit del mercat com del conjunt. Anàlisi econòmica de l’empresa i de la seva organització interna. Presa de decisions a l’empresa. Estudi de les àrees funcionals.
T A A
B A
C A
D A
Matemàtiques empresarials  (3107EM0005)
Àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Estadística: estadística descriptiva, distribucions unidimensionals i multidimensionals; regressió i correlació; números índexs i sèries cronològiques.
T A A
B A
C A
D A
Història econòmica mundial  (3107EM0013)
Anàlisi de l’evolució de la vida econòmica i de les seves institucions, des del període de trànsit cap a l’economia capitalista, i especialment a l’època contemporània.
OB A 1
B 1
C 1
D 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Estadística empresarial  (3107EM0006)
Àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Estadística: estadística descriptiva, distribucions uni i multidimensionals; regressió i correlació; números índexs i sèries cronològiques.
T A 1
B 1
C 1
Dret laboral  (3107EM0007)
Introducció al dret i elements de Dret civil, mercantil i laboral. Fiscalitat de l’empresa.
T A 2
B 2
C 2
Economia espanyola i mundial  (3107EM0008)
Anàlisi dels trets bàsics de les economies mundial i espanyola. Estudi de les relacions de l'economia espanyola amb les grans àrees econòmiques del món. Institucions més importants.
T A 2
B 2
C 2
Direcció comercial  (3107EM0009)
Gestió de les relacions amb els clients (CRM). Planificació estratègica. Anàlisi de l'entorn. Comportament del consumidor. Investigació comercial. Segmentació i posicionament. Polítiques de producte, preu, distribució i comunicació.
T A A
B A
C A
Direcció financera  (3107EM0010)
Avaluació de projectes d’inversió i criteris de selecció. Fonts de finançament, estructura financera i cost de capital.Introducció al mercat de capitals i a la valoració del títols
T A A
B A
C A
Empresa i fiscalitat  (3107EM0014)
Incidència de la fiscalitat en la creació de les empreses. La imposició sobre el benefici empresarial. La fiscalitat de les activitats i operacions agràries, industrials i mercantils. Formes de transmissió de la titularitat de les empreses i dels actius empresarials i la fiscalitat.
OB A 1
B 1
C 1
Comptabilitat financera II i anàlisi d'estats comptables  (3107EM0015)
Anàlisi i registre de processos comptables complexos. Comptabilització d’impostos directes i indirectes. Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques per a l’anàlisi.
OB A A
B A
C A

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Tercer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Comptabilitat de costos  (3107EM0011)
Introducció en l'àmbit de la comptabilitat interna; descripció del procés de càlcul de costos mitjançant els diferents models doctrinals fins arribar al càlcul del resultat intern; coneixement de diferents eines de gestió pràctiques per al desenvolupament d'una comptabilitat de costos en una unitat econòmica.
T A A
B A
C A
Organització i administració d'empreses  (3107EM0012)
L'assignatura d'OAE té com a objectiu proporcionar a l'estudiant formació sobre els principis, mètodes i tècniques per a la presa de decisions a l'empresa. Es posa especial èmfasi en la formulació de l'estratègia, el disseny organitzatiu, el control de gestió i la direcció d'operacions. Aquesta assignatura construeix sobre els coneixements obtinguts en les altres assignatures del pla d´estudis, especialment la Direcció Financera, la Direcció Comercial, la Comptabilitat i també la Sociologia de l´empresa.
T A A
B A
C A
Sociologia de l'empresa  (3107EM0016)
L’empresa com a institució social i econòmica. Diferents formes d’organització del treball. Incidències de la tecnologia en les relacions socials del treball. Els rols socials a l’empresa. Gestió dels recursos humans.
OB A 1
B 1
C 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Sense curs definit
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Les obligacions formals de l'empresa: possibilitats de tracte  (3100001103)
Descripció de les obligacions formals de l'empresa i possibilitats d'utilització dels recursos informàtics en el seu compliment i en la realització de consultes davant l'administració
LL A 2
Auditoria  (3107EM0017)
Normes tècniques d’auditoria, planificació i execució de la funció d’auditor. Informe d’auditoria, regulació legal.
OP A 1
Comptabilitat de les operacions financeres  (3107EM0020)
Registre comptable d'operacions específiques per a cada tipus de societat, especialment societats mercantils. Emissió d'obligacions. Fusions i escissions d'empreses.
OP A 2
Anàlisi estratègica aplicada a l'empresa  (3107EM0021)
Aprofundiment en els diferents aspectes de la formulació de l'estratègia empresarial, especialment des d'una òptica financera.
OP A 1
Mercats financers  (3107EM0022)
Activitat financera internacional. Finançament del comerç internacional. Mercats de capitals,mercats monetaris, derivats i divises. Determinació del tipus de canvi i risc. Institucions financeres.
OP A 1
B 2
Investigació comercial  (3107EM0026)
Organització i objectius de la investigació comercial. Bases de dades. Tècniques d'investigació de mercats. Aplicació de la informació comercial a les decisions de màrqueting.
OP A 1
Distribució comercial  (3107EM0027)
El màrqueting i la seva relació amb diferents estratègies de comercialització: fonaments de la comercialització moderna, el retail màrqueting, el brand managemernt en el nou context comercial actual i el màrqueting on line i el seu encaix en l'empresa. Combinació de conceptes clau i exemples pràctics i d'empreses.
OP A 2
Política de comunicació comercial  (3107EM0028)
Venda directa. Publicitat. Promoció de vendes. Merchandising i altres estratègies de venda. Relacions públiques de l'empresa.
OP A 1
Tècniques de comerç exterior  (3107EM0029)
Tècniques bàsiques de comerç exterior. Regulació. Contractació. Instruments de foment de l’exportació. Pagaments internacionals. Marketing Internacional.
OP A 2
Mètodes matemàtics aplicats a l'economia  (3107EM0030)
Tècniques de càlcul per a l’economia en processos d’equilibri estàtic i dinàmic. Aplicacions.
OP A 1
Tècniques de finançament  (3107EM0031)
Tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs i d’emprèstits. Aplicacions.
OP A 2
Aplicacions empresarials d'eines estadístiques  (3107EM0034)
Aprofundiment dels procediments de la inferència estadística clàssica
OP A 1
Economia de Catalunya  (3107EM0036)
Anàlisi del funcionament de l'economia catalana des d'una perspectiva històrica, sectorial territorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyoles i de la Unió Europea.
OP A 2
Tècniques de l'anàlisi econòmica  (3107EM0038)
Estudi de les tècniques de l'anàlisi i dels indicadors més utilitzats en la investigació de l'economia.
OP A 1
Sociologia del consum  (3107EM0042)
Bases socials del consum. Del consum de masses al consum segmentat. Tipologies de consumidors. Desigualtats socials i consum. Noves formes de consum; oci i turisme.
OP A 1
Dret de societats  (3107EM0043)
Dret aplicable a les societats mercantils i, en especial, a les anònimes i limitades, amb particular atenció al a jurisprudència i resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat.
OP A 2
Dret de la seguretat social  (3107EM0044)
La protecció social. La Seguretat Social Pública. Marc de previsió social lliure i voluntària.
OP A 1
Microeconomia  (3107EM0047)
Teoria de l’elecció del consumidor. Consum i demanda. Producció i oferta. Decisions empresarials en mercats competitius i monopolítics.
OP A 1
B 1
Macroeconomia  (3107EM0048)
Comptabilitat nacional. Model de determinació de la renda en una economia tancada. Economies obertes. Anàlisi dels instruments de política econòmica.
OP A 2
B 2
Història econòmica d'Espanya  (3107EM0050)
Evolución de la economia española y de sus instituciones, con especial referencia a las épocas moderna y contemporánea.
OP A 2
ER 2
Fiscalitat de les operacions empresarials  (3107EM0053)
OP A 2
Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades  (3107EM0055)
OP A 1
B 2
C 2
Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades  (3107EM0056)
OP A 1
B A
C A

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top