Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2007-2008 - Ciències Empresarials


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Informàtica aplicada a la gestió de l'empresa  (3107EM0001)
Anàlisi dels sistemes d’informació a l’empresa. Estudi de models computeritzats de gestió d’empresa.
T A 2
B 2
C 2
D 2
Comptabilitat financera I  (3107EM0002)
Estructura dels comptes anuals, incloent-hi el flux de fons i el procés de comptabilització. Principis de valoració generalment acceptats. Inflació i comptabilitat. Comptabilitat de societats.
T A A
B A
C A
D A
Introducció al dret i dret mercantil  (3107EM0003)
Introducció al Dret i als elements de dret civil, mercantil i laboral. Fiscalitat de l’empresa.
T A A
B A
C A
D A
Economia política (introducció a l'economia i a l'empresa)  (3107EM0004)
Introducció als mecanismes bàsics de l’equilibri econòmic, tant en l’àmbit del mercat com del conjunt. Anàlisi econòmica de l’empresa i de la seva organització interna. Presa de decisions a l’empresa. Estudi de les àrees funcionals.
T A A
B A
C A
D A
Matemàtiques empresarials  (3107EM0005)
Àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Estadística: estadística descriptiva, distribucions unidimensionals i multidimensionals; regressió i correlació; números índexs i sèries cronològiques.
T A A
B A
C A
D A
Història econòmica mundial  (3107EM0013)
Anàlisi de l’evolució de la vida econòmica i de les seves institucions, des del període de trànsit cap a l’economia capitalista, i especialment a l’època contemporània.
OB A 1
B 1
C 1
D 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Estadística empresarial  (3107EM0006)
Àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Estadística: estadística descriptiva, distribucions uni i multidimensionals; regressió i correlació; números índexs i sèries cronològiques.
T A 1
B 1
C 1
Dret laboral  (3107EM0007)
Introducció al dret i elements de Dret civil, mercantil i laboral. Fiscalitat de l’empresa.
T A 2
B 2
C 2
Economia espanyola i mundial  (3107EM0008)
Anàlisi dels trets bàsics de les economies mundial i espanyola. Estudi de les relacions de l'economia espanyola amb les grans àrees econòmiques del món. Institucions més importants.
T A 2
B 2
C 2
Direcció comercial  (3107EM0009)
Gestió de les relacions amb els clients (CRM). Planificació estratègica. Anàlisi de l'entorn. Comportament del consumidor. Investigació comercial. Segmentació i posicionament. Polítiques de producte, preu, distribució i comunicació.
T A A
B A
C A
Direcció financera  (3107EM0010)
Avaluació de projectes d’inversió i criteris de selecció. Fonts de finançament, estructura financera i cost de capital.Introducció al mercat de capitals i a la valoració del títols
T A A
B A
C A
Empresa i fiscalitat  (3107EM0014)
Incidència de la fiscalitat en la creació de les empreses. La imposició sobre el benefici empresarial. La fiscalitat de les activitats i operacions agràries, industrials i mercantils. Formes de transmissió de la titularitat de les empreses i dels actius empresarials i la fiscalitat.
OB A 1
B 1
C 1
Comptabilitat financera II i anàlisi d'estats comptables  (3107EM0015)
Anàlisi i registre de processos comptables complexos. Comptabilització d’impostos directes i indirectes. Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques per a l’anàlisi.
OB A A
B A
C A

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Tercer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Comptabilitat de costos  (3107EM0011)
Introducció en l'àmbit de la comptabilitat interna; descripció del procés de càlcul de costos mitjançant els diferents models doctrinals fins arribar al càlcul del resultat intern; coneixement de diferents eines de gestió pràctiques per al desenvolupament d'una comptabilitat de costos en una unitat econòmica.
T A A
B A
C A
Organització i administració d'empreses  (3107EM0012)
L'assignatura d'OAE té com a objectiu proporcionar a l'estudiant formació sobre els principis, mètodes i tècniques per a la presa de decisions a l'empresa. Es posa especial èmfasi en la formulació de l'estratègia, el disseny organitzatiu, el control de gestió i la direcció d'operacions. Aquesta assignatura construeix sobre els coneixements obtinguts en les altres assignatures del pla d´estudis, especialment la Direcció Financera, la Direcció Comercial, la Comptabilitat i també la Sociologia de l´empresa.
T A A
B A
C A
Sociologia de l'empresa  (3107EM0016)
L’empresa com a institució social i econòmica. Diferents formes d’organització del treball. Incidències de la tecnologia en les relacions socials del treball. Els rols socials a l’empresa. Gestió dels recursos humans.
OB A 1
B 1
C 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Sense curs definit
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Les obligacions formals de l'empresa: possibilitats de tracte  (3100001103)
Descripció de les obligacions formals de l'empresa i possibilitats d'utilització dels recursos informàtics en el seu compliment i en la realització de consultes davant l'administració
LL A 2
Anàlisi i interpretació de textos econòmics I  (3100001641)
Orientacions bàsiques sobre la manera de treballar els textos d'economia i empresa (comprensió, argumentació, síntesi). És una assignatura introductòria per als estudiants de primer curs dels estudis de Ciències Empresarials, Economia i Administració i Direcció d'Empreses. Els dies de classe i horaris d'aquesta assignatura els podeu trobar a l'adreça següent: http://www.udg.edu/fcee/Estudis/HorarisAITE0607.htm
LL A 1
B 1
C 1
D 1
Auditoria  (3107EM0017)
Normes tècniques d’auditoria, planificació i execució de la funció d’auditor. Informe d’auditoria, regulació legal.
OP A 2
Comptabilitat de les operacions financeres  (3107EM0020)
Registre comptable d'operacions específiques per a cada tipus de societat, especialment societats mercantils. Emissió d'obligacions. Fusions i escissions d'empreses.
OP A 1
Anàlisi estratègica aplicada a l'empresa  (3107EM0021)
Aprofundiment en els diferents aspectes de la formulació de l'estratègia empresarial, especialment des d'una òptica financera.
OP A 1
Tècniques de gestió economicofinanceres de l'empresa  (3107EM0024)
Conocimientos y técnicas necesarias para una óptima gestión de las operaciones de la empresa que permitan maximizar su valor.
OP A 2
Banca i assegurances  (3107EM0025)
Sistema financer espanyol. Gestió bancària. El finançament de les empreses i les possibilitats d’inversió mitjançant el sistema bancari. Introducció al mercat assegurador.
OP A 1
B 2
Investigació comercial  (3107EM0026)
Sistema d'informació de màrqueting. Tècniques d'investigació de mercats. Aplicació de la informació comercial a les decisions de màrqueting.
OP ER 2
Distribució comercial  (3107EM0027)
El màrqueting i la seva relació amb diferents estratègies de comercialització: fonaments de la comercialització moderna, el retail màrqueting, el trade màrqueting i el brand managemernt en el nou context comercial actual. Combinació de conceptes clau, exemples empresarials i presència de directius convidats.
OP A 2
Tècniques de comerç exterior  (3107EM0029)
Tècniques bàsiques de comerç exterior. Regulació. Instruments de foment de l’exportació. Pagaments internacionals.
OP A 1
Mètodes matemàtics aplicats a l'economia  (3107EM0030)
Tècniques de càlcul per a l’economia en processos d’equilibri estàtic i dinàmic. Aplicacions.
OP A 1
Tècniques de finançament  (3107EM0031)
Tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs i d’emprèstits. Aplicacions.
OP A 2
Aplicacions empresarials d'eines estadístiques  (3107EM0034)
Aprofondiment dels procediments de la inferència estadística clàssica
OP A 1
Política econòmica  (3107EM0035)
Anàlisi dels objectius i dels instruments de la política econòmica. Estudi de l’evolució de la política econòmica comunitària i espanyola: industrial, de serveis, agrària, financera, regional.
OP A 2
Relacions econòmiques internacionals  (3107EM0037)
Anàlisi de les relacions econòmiques internacionals: causes, mecanismes i conseqüències. Estudi de fenòmens actuals: integració econòmica, globalització, anàlisi conjuntural.
OP A 2
Sociologia de les relacions laborals  (3107EM0040)
Anàlisis de les relacions laborals a partir del significat del treball en la vida social, personal i familiar dels individus, fent especial referència als principals actors socials del mercat laboral
OP A 1
Sociologia del consum  (3107EM0042)
Bases socials del consum. Del consum de masses al consum segmentat. Tipologies de consumidors. Desigualtats socials i consum. Noves formes de consum; oci i turisme.
OP ER 2
Dret de societats  (3107EM0043)
Dret aplicable a les societats mercantils i, en especial, a les anònimes i limitades, amb particular atenció al a jurisprudència i resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat.
OP A 2
Dret de la seguretat social  (3107EM0044)
La protecció social. La Seguretat Social Pública. Marc de previsió social lliure i voluntària.
OP A 1
Microeconomia  (3107EM0047)
Teoria de l’elecció del consumidor. Consum i demanda. Producció i oferta. Decisions empresarials en mercats competitius i monopolítics.
OP A 1
B 1
Macroeconomia  (3107EM0048)
Comptabilitat nacional. Model de determinació de la renda en una economia tancada. Economies obertes. Anàlisi dels instruments de política econòmica.
OP A 2
B 2
Història econòmica d'Espanya  (3107EM0050)
L'assignatura presenta els trets bàsics del desenvolupament econòmic espanyol al llarg dels segles XVI a XX. El primer tema fa una presentació molt estilitzada de l'economia espanyola entre el 1500 i el 2000 a partir de les principals macromagnituds econòmiques. Els temes 2 i 3 estudien l'expansió i la crisi de l'Imperi dels Habsburg (1500-1714). El tema 4 tracta sobre les contradiccions de la darrera etapa de creixement econòmic sota l'ordre senyorial i absolutista (1700-1808). El segle XIX, tema 5, arrenca amb les transformacions polítiques i econòmiques desencadenades per la Revolució liberal. El tema 6 analitza el creixement dels diferents sectors de l'economia espanyola durant l'etapa 1830-1890. El tema 7 dóna l'entrada al segle XX amb les repercusions de la crisi finisecular sobre el sector agrari i els canvis estructurals posteriors a la Primera Guerra Mundial. El tema 8 aborda la cessua traumàtica que suposaria la Guerra Civil, l'autarquia econòmica del primer "franquisme" i la industrialització accelerada sota la dictadura de l'etapa 1951-1976. El curs clou amb la "transició política", la construcció de l'estat del benestar i la integració d'Espanya en la Comunitat Europea.
OP A 2
Comerç electrònic  (3107EM0052)
1. Proporcionar coneixement de l’estat actual del comerç electrònic així com els factors que han originat el seu espectacular creixement a nivell global, europeu i espanyol. 2. Estudi dels principals actors que participen en el Comerç Electrònic (empreses, consumidors, administració i intermediaris). 3. Anàlisi i estudi d’estratègies de negoci per tal d’entrar en el món del Comerç Electrònic. 4. Proporcionar coneixement sobre les eines telemàtiques bàsiques aplicades al món del Comerç Electrònic (intranets, extranets, disseny de pàgines web). 5. Proporcionar coneixements sobre la fiscalitat i aspectes legals del comerç electrònic
OP A 2
Fiscalitat de les operacions empresarials  (3107EM0053)
OP A 2
Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades  (3107EM0055)
OP A 1
B 2
C 2
ER 2
Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades  (3107EM0056)
OP A 1
B A
C A

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top