Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Infermeria


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Ciències bàsiques de la salut 1
Anatomofisiologia  (3106G01001)
L’atenció a les persones sanes o malaltes defineix la infermeria com a professió. Per poder dur a terme aquesta tasca és imprescindible conèixer l’estructura i el funcionament de l’organisme condicions normals. L’estructura, morfologia i el funcionament són la base del disseny del programa docent de l’assignatura Estructura i funció del cos humà Aquesta assignatura pretén aportar els coneixements de l’anatomia i fisiologia dels diferents aparells del cos humà i les implicacions d’aquests coneixements, en la valoració, en la planificació de l’atenció i en els procediments d’infermeria. Els continguts generals són: La cèl•lula i les seves funcions. El sistema esquelètic. El sistema nerviós. El sistema endocrí. El sistema cardiovascular. El sistema limfàtic. El sistema respiratori. El sistema digestiu. El sistema renal. El sistema reproductor. La sang i el sistema immunitari.
B 9 A A
B A
Mòdul: Ciències bàsiques de la salut 2
Nutrició, metabolisme i bioquímica  (3106G01003)
Conceptes de metabolisme, bioquímica dels nutrients, grups de nutrients, grups d'aliments. Requeriments alimentaris d'una persona sana. Estructura de pautes alimentàries saludables.
B 6 A A
B A
Bioestadística, Epidemiologia i Demografia.  (3106G01004)
Anàlisi estadística exploratoria de dades. Fonaments de probabilitat. Presa de decisions en l'àmbit de l'estadística clínica. Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut dels individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals identificant les possibles causes dels problemes de salut.
B 9 A A
B A
Mòdul: Ciències bàsiques de la salut 3
Psicologia de la salut i habilitats comunicatives  (3106G01005)
La relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d’acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament. Estratègies i habilitats per a una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com per a l'expressió de les seves preocupacions i interessos.
B 6 A A
B A
Mòdul: Ciències bàsiques
Sistemes d'Informació i llenguatge científic  (3106G01007)
Coneixement dels diferents sistemes d'informació, tecnologies, registres de les cures infermeres i comunicació en atenció a la salut, en el nostre entorn i en el d'altres comunitats i països. Utilització de les TIC en el treball en xarxa. Procés d'investigació. Accés a la informació per a la recerca, utilització de la llengua anglesa en la comunicació científica i el treball en xarxa per infermeria
B 6 A A
B A
Mòdul: Ciències de la infermeria 1
Bases conceptuals del coneixement Infermer  (3106G01010)
Història de la Infermeria. Tendències i Escoles del pensament en Infermeria. Metodologia Científica. Antropologia, salut i diversitat cultural. El cos humà i la salut: una visió des de la diversitat cultural. L'atenció sanitària en els processos de salut -malaltia orientada a diferents grups i minories ètniques. El pluralisme assistencial. L'Antropologia política de la Salut (desigualtats socials). Ètica del cuidar-se. Etica i valors.
OB 6 A 1
B 1
Atenció d'infermeria a la persona sana  (3106G01011)
CICLE VITAL: Valorar i identificar les necessitats humanes, conèixer i identificar els paràmetres biològics vitals. Estils de vida saludables. Atenció d'infermeria i recursos per mantenir la salut. Valoració física.Diagnòstics de Salut i Benestar. DONA: Característiques de les etapes del cicle reproductiu i climateri. INFANTESA I ADOLESCÈNCIA: Etapes. Característiques creixement i desenvolupament.Atenció d'infermeria dirigides al recent nascut, infantesa i adolescents sans. ANCIÀ: Aspectes demogràfics de l'envelliment. Antropologia de la vellesa. Procés d'envelliment biològic, psicològic i social. Recursos d'atenció a la gent gran. Atenció general a l'ancià. Diferències de gènere en el procés d'envelliment.
OB 12 A A
B A
Mòdul: Pràcticum 1 i 2
Tècniques i procediments. Pràcticum 1  (3106G01021)
Tècniques i procediments relacionats amb l'assignatura Atenció d'Infermeria a la persona sana on es realitzaran tècniques en relació a la persona adulta, dona, vell i nen. Pràcticum l'estudiant té l'oportunitat de posar en pràctica els coneixements i les habilitats adquirides i conèixer la realitat assitencial.
OB 6 A A
B A

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Ciències bàsiques de la salut 1
Fisiopatologia  (3106G01002)
Processos fisiopatològics, manifestacions i factors de risc determinants de l'estat de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
B 6 A A
B A
Mòdul: Ciències bàsiques de la salut 3
Psicologia aplicada a les alteracions de salut  (3106G01006)
Respostes psicosocials de les persones davant de les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el sofriment). Accions per proporcionar ajuda en les mateixes. Problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere. Prevenció, detecció precoç, assistència, rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència.
B 6 A A
B A
Mòdul: Ciències bàsiques
Farmacologia clínica i terapeútica  (3106G01008)
Conceptes bàsics de Farmacologia. La farmacovigilancia. Relació benefici/risc/cost. Estudis d'utilització de medicaments. Medicaments genèrics. Farmacocinètica i farmacodinamia. Les interaccions farmacològiques. Els principals fàrmacs dels diferents grups terapèutics, dosi, vies d'administració, farmacocinètica i farmacodinamia, efectes adversos, interaccions i principals precaucions. Promoció de l'ús racional dels medicaments.
B 6 A A
B A
Actuació en urgències i emergències  (3106G01009)
Conceptes d'urgència i emergència, Sistema integral d'urgències, Organització general de les urgències. Transport sanitari i fisiopatología del transport. Valoració inicial del pacient urgent. Atenció d'infermeria a múltiples víctimes, Suport vital bàsic i avançat. Urgències mèdiques. Hemorràgies i xoc. Traumatismes greus. Lesions òssies, articulars i musculars. Ferides, mossegades i picades. Urgències relacionades amb el fred i el calor. Lesions per agents físics, Intoxicacions.
B 6 A A
B A
Mòdul: Ciències de la infermeria 2
Infermeria comunitària I  (3106G01012)
Factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn. Atenció a les persones, integrants d'una comunitat, en situacions de salut i malaltia. Influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Educació i suport a la salut i benestar al membre d'una comunitat. Capacitat de la persona en relació amb la gestió de la pròpia salut.Tendències actuals de la infermeria comunitària
OB 6 A A
B A
Ètica i legislació en l'atenció d'infermeria  (3106G01013)
Introducció a l'ètica i bioètica. Lleis sanitàries vigents. Drets i Deures de l'usuari en els serveis de Salut. Dret a la informació i el consentiment informat. Aspectes legals de l'exercici professional. Responsabilitat ètica i legal dels professionals sanitaris. Ètica professional d'infermeria. Codis deontològics. Comitès de Bioètica.
OB 5 A A
B A
Infermeria clínica de l'adult 1  (3106G01014)
Manifestacions de les alteracions de Salut:pacient quirúrgic, malalties infeccioses, neoplasies, musculoesquelètiques, digestives, nefrorològiques, cardiovasculars, respiratòries, endocrines. Alteracions de les necessitats bàsiques en les alteracions de salut. Cures d'infermeria clínica en aquestes situacions de malaltia. Control del dolor. La relació entre nivells assistencials. Relació terapèutica amb la persona i família i/o assistent. Problemes nutricionals de major prevalença. Recomanacions dietètiques adequades.
OB 10 A A
B A
Mòdul: Tècniques i procediments
Tècniques i procediments 2  (3106G01028)
Pràctiques i procediments en laboratoris de simulació en relació als continguts d'Infermeria Clínica I i Psicologia aplicada a les alteracions de Salut
OB 4 A A
B A
Mòdul: Pràcticum 1 i 2
Pràcticum 2  (3106G01022)
Pràctiques professionals en forma de rotatori clínic en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític així com l'atenció als problemes de salut més prevalents en les àrees de medicina, cirurgia, obstetrícia, ginecologia, pediatria, psiquiatria, malalt crític, urgències, geriatria i atenció comunitària. I que permetin integrar a la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria basats en principis i valors associats a les competències.
OB 11 A A
B A

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top