Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2016-2017 - Doble Titulació Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials/ Grau en Administració i Direcció d'Empreses


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Fonaments de matemàtiques 1  (3105G08001)
Funcions d'una variable. Equacions diferencials de primer i segon ordre. Mètodes numèrics. Aplicacions a l'enginyeria.
B 9 DT 1 CA
Fonaments de matemàtiques 2  (3105G08002)
L'objectiu principal de l'assignatura és que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de l'àlgebra lineal i les seves aplicacions a la geometria i a les equacions diferencials.
B 6 DT 2 CA
Fonaments de física 1  (3105G08003)
Mecànica clàssica. Ones. Mecànica de fluids. Termodinàmica.
B 6 DT 1 CA
Fonaments de física 2  (3105G08004)
Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Camps i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.
B 6 DT 2 CA
Informàtica  (3105G08049)
L'objectiu principal de l'assignatura és donar eines conceptuals d'informàtica i, especialment, de programació a estudiants d'enginyeries no informàtiques. Aprendre a dissenyar software.
B 6 DT 2 CA
Història econòmica  (3107G00005)
Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani i s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX. A la segona, s'estudiarà el desenvolupament del capitalisme a Espanya, amb especial atenció a les grans transformacions que tingueren lloc als segles XIX i XX.
B 12 A A CA
B A CA
C A CA
D A CA
Instruments d'economia aplicada (I)  (3107G00007)
100%
B 6 A 1 CA-ES
B 1 CA-ES
C 1 CA-ES
D 1 CA-ES
Fonaments de l'empresa  (3107G00010)
L'assignatura té com a finalitat donar una visió introductòria i integrada de l'empresa i de la creació de valor. Es conceptualitza a l'empresa com un sistema obert, i s'analitzen els subsistemes que la configuren: la direcció de l'empresa i les seves àrees funcionals.
B 6 A 2 CA
B 2 CA
C 2 CA
D 2 CA
Introducció a l'economia  (3107G00012)
90%
B 12 A A CA
B A CA
C A CA
D A CA

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Fonaments de química  (3105G08005)
Química inorgànica i orgànica aplicades. Dissolucions. Termoquímica. Equilibri químic. Reaccions en dissolució aquosa (àcid-base, precipitació i redox). Aplicacions industrials i mediambientals.
B 6 DT 1 CA
Termodinàmica  (3105G08008)
Coneixements de termodinàmica aplicada i de transmissió de calor. Principis bàsics i la seva aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria.
OB 5 DT 2 CA
Fonaments de control  (3105G08011)
- Proporcionar una base preliminar sobre el control de processos. - Analitzar els diferents tipus de sistemes de control - Capacitar a l’alumne per l'anàlisi de les característiques d'un sistema de control. - Inttroduir a l'alumne en el disseny de sistemes de control.
OB 3 DT 2 CA
Fonaments de mecànica  (3105G08012)
Fonaments d'estàtica, cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines.
OB 6 DT 1 CA
Teoria de màquines  (3105G08013)
Cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines.
OB 5 DT 2 CA
Estadística  (3105G08047)
Elements i tècniques de probabilitat i estadística aplicades a la descripció, modelatge, control i inferència en l'enginyeria
B 6 DT 1 CA
Expressió gràfica  (3105G08048)
Bases per la interpretació, redacció y validació de documentació tècnica en format gràfic. Introducció a les tècniques de disseny assistit per ordinador. L'expressió gràfica a l'enginyeria és un llenguatge gràfic basat en normes tècniques mundialment acceptades. El domini del llenguatge gràfic és important per compartir informació de projectes d'enginyeria entre professionals de diferents àmbits i nacionalitats. De la mateixa manera aquest llenguatge permet modelitzar i representar problemes tècnics d'una manera entenedora.
B 9 DT 1 CA
Fonaments de ciència de materials  (3105G08050)
Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polímers)
OB 6 DT 2 CA
Introducció al dret  (3107G00008)
100%
B 6 A 1 CA
B 1 CA
C 1 CA
Microeconomia  (3107G00013)
Teoria del consumidor i la demanda. Teoria de l'empresa i de l'oferta. Anàlisi de mercats de competència perfecta en equilibri parcial. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics. Noteu que el grup A s'imparteix íntegrament en anglès.
OB 6 A 1 EN
B 1 CA
C 1 CA
Macroeconomia  (3107G00014)
Conèixer els fonaments de l'anàlisi de les variables econòmiques agregades (un dels grups és en català i l'altre en anglès)
OB 6 A 2 EN
B 2 CA
C 2 CA
Economia internacional  (3107G00015)
Grup A docència en anglès
OB 6 A 2 EN
B 2 ES
C 2 ES
Economia industrial  (3107G00016)
Aquest curs repassa els principals temes en el camp de l'organització industrial amb un enfocament formal. Posem l'accent als mercats competitius, oligopólistics i monopolitzats. Ens centrem en l'estructura del mercat, la conducta de l'empresa, i el rendiment econòmic de les indústries. D'especial interès és el comportament estratègic de les empreses en la competència amb preus, quantitats o qualitats. Estudiem la fixació de preus i producció en oligopoli, la dissuasió estratègica d'entrada, les estratègies de localització, diferenciació de productes, publicitat, investigació i desenvolupament. També examinem els efectes de la conducta de les empreses sobre el Benestar general i els efectes de retroalimentació sobre l'estructura del mercat. A causa que el comportament de les empreses afecta directament al benestar d'una nació, la comprensió de l'organització industrial és també important per a l'anàlisi de les polítiques públiques. Noteu que el grup A s'imparteix íntegrament en anglès.
OB 6 A 2 EN
B 2 CA
C 2 CA

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Tercer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Enginyeria de fluids  (3105G08007)
Processos fluidomecànics. Mecànica de fluids
OB 6 DT 1 CA
Teoria de circuits i fonaments d'electrònica  (3105G08009)
Fonaments de teoria de circuits i electrònica per resolució i disseny de circuits electrònics.
OB 5 DT 1 EN
Màquines elèctriques  (3105G08010)
Teoria de circuits aplicada a l'anàlisi de sistemes elèctrics trifàsics. Generalitats sobre màquines elèctriques estàtiques i rotatives. Transformadors.
OB 3 DT 2 CA
Elasticitat i resistència de materials  (3105G08014)
Elasticitat i resistència de materials
OB 6 DT 1 CA
Sistemes fluidomecànics  (3105G08019)
Màquines hidràuliques i de fluids. Projectes d'instal·lacions fluidomecàniques
OB 5 DT 2 CA-ES
Tecnologies de materials  (3105G08022)
Es tracta de conéixer les tècniques que s'utilitzen per donar forma (conformar) als metalls i modificar les seves propietats per mitjà de tractaments tèrmics. Estudiarem també els fonaments de la corrosió dels metalls.
OB 5 DT 2 CA
Informàtica i comunicacions  (3105G08026)
Arquitectura de computadors, micorprocessadors i microcontroladors a la indústria, sistemes operatius, xarxes d'ordinadors i internet
OB 4 DT 2 CA
Tecnologia de processos  (3105G08027)
Anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos industrials continus i discontinus. Balanços de matèria i d'energia. Càlcul d'unitats de procés (bescanviadors de calor, evaporadors, cristal·litzadors, filtres i centrifugadores).
OB 5 DT 2 CA
Ampliació de matemàtiques 1  (3105G08028)
Càlcul en varies variables i càlcul vectorial
OB 6 DT 2 CA
Sociologia  (3107G00006)
Continguts bàsics de la disciplina sociològica i eines de coneixement de l'entorn social
OB 6 A 1 CA
B 1 CA
C 1 CA
D 1 CA
Introducció a la comptabilitat  (3107G00009)
La metodologia docent que ens proposem portar a terme en aquest primer curs de comptabilitat és l’aplicació de l’aprenentatge basat en projectes (ABP), concretament basat en un projecte empresarial que inclou totes les assignatures obligatòries de comptabilitat pel grau d’ ADE, és a dir, l’aplicació d’una metodologia d’aprenentatge i elaboració per part dels estudiants d’un projecte que s’iniciarà en aquest curs i finalitzarà en el quart curs, per tant, avarca la titulació complerta. Es tracta d’un mètode d’aprenentatge basat en el principi d’utilitzar un projecte com a punt de partida per a l’adquisició e integració dels nous coneixements. Aquesta metodologia es tradueix en l’elaboració d’un projecte el més proper possible a una situació real, per a què s’introdueixi en un context empresarial i professional. Aquest treball inclou totes les assignatures obligatòries de comptabilitat per aquest grau, però degut a que pel seu contingut la seva àrea és la de la direcció financera, i també és igualment important per la direcció administrativa, la comercial i la de producció, també s’inclourà en algunes assignatures d’aquestes àrees de coneixement. Aquest mètode docent es basa en el model en el que els estudiants planifiquen, implementen i avaluen un projecte que te aplicació en el món real, més enllà de l’aula de classe. L’assignatura d’introducció a la comptabilitat és el pilar fonamental d’un conjunt d’assignatures obligatòries que s’agrupen dins de l’àrea de la comptabilitat, aquestes són: la comptabilitat financera, la interpretació d’estats financers i la comptabilitat de costos a més de les diferents assignatures optatives que s’oferiran en els cursos següents. En totes aquestes altres assignatures es desenvolupa i s’aprofundeix en aspectes i matèries que ja es presenten en aquesta assignatura d’introducció. En aquesta assignatura es pretén que l’estudiant es familiaritzi amb els coneixements comptables bàsics, la seva terminologia pròpia i específica, sigui capaç de desenvolupar el cicle comptable complert, i entendre cóm i perquè es realitzen els comptes anuals amb el coneixement teòric implícit que això comporta, segons la Teoria General de la Comptabilitat, per tant, en aquest primer curs no s’estudia la normativa comptable. Per poder assolir totes aquestes habilitats i pensant que els estudiants que inicien l'estudi d'ADE no tenen coneixements previs comptables se'ls hi demanarà, mitjançant equips de treball, la creació d’una empresa on aniran desenvolupant la seva activitat amb tota la complexitat comptable que comporta. Paral•lelament, aquesta adquisició de coneixements, segons el temari establert, s'anirà adquirint mitjançant l'ajut d'un material multimèdia elaborat específicament per a l'adquisició d'aquests coneixements de forma autònoma. Tanmateix el professor utilitzarà l'aprenentatge reflexiu per ajudar als estudiants a qüestionar-se i trobar per ells mateixos el camí per desenvolupar el projecte. Aquestes reflexions pretenen representar els desafiaments que es trobaran en la pràctica professional i que els ha de motivar per avançar en el seu propi coneixement.
OB 6 A 2 CA
B 2 CA
C 2 CA
Economia de l'empresa  (3107G00011)
El disseny de l’assignatura té com a finalitat donar a l’estudiant una visió integrada sobre com el model de negoci, l’estructura organitzativa, els agents implicats i els sistemes d’incentius i mecanismes de control corporatiu de l’empresa interactuen i s’ajusten de manera dinàmica per permetre a l’empresa adaptar-se al seu entorn competitiu i aconseguir els objectius fixats, tant a curt com a llarg termini.
B 6 A 1 EN
B 1 CA
C 1 CA
Econometria  (3107G01020)
Extensions del model de regressió lineal: variables exògenes qualitatives, pertorbacions no esfèriques i models d'elecció binària. Models univariants de sèries temporals. Pertorbacions no esfèriques: heteroscedasticitat.
OB 6 A 1 CA
B 1 CA
Direcció de recursos humans  (3107G01023)
L'assignatura pretén facilitar la comprensió del comportament de les persones en les organitzacions i donar pautes per a l'acompanyament del desenvolupament del seu potencial personal i professional.
OB 6 A 1 CA
B 1 CA

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Quart curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Optatives (perfil ADE)
Direcció comercial  (3107G01022)
L'assignatura té com a objectiu principal desenvolupar les capacitats dels estudiants en l'elaboració d'un pla de màrqueting basat en el context d'una empresa i un entorn de mercat real.
OP 6 A 2 CA-ES
B 2 CA-ES
Direcció financera I  (3107G01024)
L'assignatura té com a finalitat donar a l'alumne una visió integrada sobre els tipus d'actius i principis de valoració, la funció dels mercats financers, la rendibilitat i el risc: Selecció de carteres i teoría del Mercat de capitals i la eficiencia dels mercats financers.
OP 6 A 1 CA
B 1 CA
Direcció financera II  (3107G01025)
El disseny de l'assignatura té com a objectiu proporcionar una visió general de la funció financera de l'empresa, de l'avaluació de projectes d'inversió i dels criteris de decisió, de les fonts de finançament i de l'estructura financera de l'empresa.
OP 6 A 2 CA
B 2 CA
Empresa i sector públic  (3107G01028)
impuestos, incidencia impositiva, subsidios, costes no salariales, modelización de la empresa y el sector público, modelos de equilibrio parcial, modelos de equilibrio general.
OP 6 A 1 EN-CA
B 1 EN
Comptabilitat financera  (3107G01102)
L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir la normativa comptable i mercantil als coneixements previs que ja posseeixen els estudiants, adquirits en l'assignatura Introducció a la comptabilitat, així com l'estudi, anàlisi i registre d'operacions complexes. El programa està constituït per 6 temes consecutius, ordenats de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal com han estat programats.
OP 6 A 1 CA
B 1 CA
Interpretació d'estats financers  (3107G01103)
Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.
OP 6 A 2 CA
B 2 CA
Mòdul: Sense mòdul definit
Tecnologies de fabricació  (3105G08015)
Processos i sistemes de fabricació. Disseny i assaig de màquines. Tècniques de medició i control de qualitat
OB 5 DT 1 CA
Enginyeria tèrmica  (3105G08018)
Aplicacions d'enginyería tèrmica. Equips i generadors tèrmics. Calor i fred industrial.
OB 6 DT 2 CA
Introducció a les estructures  (3105G08020)
Introducció a les estructures
OB 5 DT 2 CA
Elements de màquines  (3105G08021)
Disseny de màquines.
OB 5 DT 1 EN
Sistemes electrònics i automàtics  (3105G08023)
Control i modelització de sistemes d'esdeveniments discrets. Control de sistemes en temps discret
OB 9 DT 2 CA
Electrotècnia i accionaments elèctrics  (3105G08024)
Màquines elèctriques rotatives i introducció al seu control. Aparellatge elèctric. Automatismes.
OB 5 DT 1 CA
Regulació automàtica  (3105G08025)
-Anàlisi de sistemes de control. -Disseny de controladors.
OB 5 DT 1 CA

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Cinquè curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Direcció estratègica  (3107G01026)
La direcció estratègica de l'empresa es refereix a la formulació i implantació de l'estratègia a llarg termini de l'empresa, per tal d'aconseguir els objectius i propòsits de l'organització. Per a això, cal definir el camp d'actuació o els negocis, i la forma d'actuar per mitjà d'un model de negoci. La direcció estratègica és responsable de gestionar les prioritats i els recursos per a aconseguir l'avantatge competitiu en el mercat, comprometent a tots els nivells de l’organització i definint la naturalesa de les contribucions i beneficis de cadascun dels grups d'interès.
OB 6 A 1 CA
B 1 CA
Pla d’empresa i emprenedoria  (3107G01027)
S’examinen els elements bàsics en els quals es basa la planificació i de quina manera aquesta pot utilitzar-se com a estratègica i competitiva. Aquesta assignatura és una continuació de l'assignatura Direcció Estratègica i presta especial atenció al procés d’elaboració del pla d’empresa i els canvis que l’emprenedoria, la tecnologia i la innovació en les diferents àrees provoquen en l’avaluació de les alternatives estratègiques a implementar i els seus plans operatius. Així mateix l’avaluació de les decisions estratègiques es quantificarà en valor d’empresa, prestant una especial atenció a els compromisos de fondos, a l’estructura financera, a l'organització de l’empresa i als factors fonamentals per a la seva organització previsional, així com els comptes de detall previsionals que clarifiquen la distribució dels recursos econòmics d’inversió i el seu finançament.
OB 6 A 1 CA
B 1 CA
Treball de fi de grau  (3107G01098)
El Treball Final de Grau té com a objectiu que escrigui i defineixi un assaig sobre algun tema de l'àmbit del coneixement del Grau.
TFG 12 A 2 CA-ES
Comptabilitat de costos  (3107G01101)
El programa d'aquesta assignatura està constituït per set temes ordenats de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal com han estat programats. Per desenvolupar aquest programa es faran classes participatives tant des del punt de vista teòric com pràctic.
OB 6 A 1 CA
B 1 CA

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Sense curs definit
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Optatives
Pràctiques d'empresa  (3107G01094)
Les pràctiques a empreses són Claus per a desenvolupar les competències personals i professionals necessàries en un entorn laboral.
OP 12 C 2 CA

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top