Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2014-2015 - Doble Titulació Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials/ Grau en Administració i Direcció d'Empreses


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Fonaments de matemàtiques 1  (3105G08001)
Funcions d'una variable. Equacions diferencials de primer i segon ordre. Mètodes numèrics. Aplicacions a l'enginyeria.
B 9 DT 1 CA
Fonaments de matemàtiques 2  (3105G08002)
L'objectiu principal de l'assignatura és que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de l'àlgebra lineal i les seves aplicacions a la geometria i a les equacions diferencials.
B 6 DT 2 CA
Fonaments de física 1  (3105G08003)
Mecànica clàssica. Ones. Mecànica de fluids. Termodinàmica.
B 6 DT 1 CA
Fonaments de física 2  (3105G08004)
Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Camps i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.
B 6 DT 2 CA
Informàtica  (3105G08049)
L'objectiu principal de l'assignatura és donar eines conceptuals d'informàtica i, especialment, de programació a estudiants d'enginyeries no informàtiques. Aprendre a programar.
B 6 DT 2 CA
Història econòmica  (3107G00005)
Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani i s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX. A la segona, s'estudiarà el desenvolupament del capitalisme a Espanya, amb especial atenció a les grans transformacions que tingueren lloc als segles XIX i XX.
B 12 B A CA
Instruments d'economia aplicada (I)  (3107G00007)
B 6 A 1 CA-ES
B 1 CA-ES
Fonaments de l'empresa  (3107G00010)
L'assignatura té com a finalitat donar una visió introductòria i integrada de l'empresa i de la creació de valor. Es conceptualitza a l'empresa com un sistema obert, i s'analitzen els subsistemes que la configuren: la direcció de l'empresa i les seves àrees funcionals.
B 6 B 2 ES
Introducció a l'economia  (3107G00012)
90%
B 12 B A CA

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Fonaments de química  (3105G08005)
Química inorgànica i orgànica aplicades. Dissolucions. Termoquímica. Equilibri químic. Reaccions en dissolució aquosa (àcid-base, precipitació i redox). Aplicacions industrials i mediambientals.
B 6 DT 1 CA
Termodinàmica  (3105G08008)
Coneixements de termodinàmica aplicada i de transmissió de calor. Principis bàsics i la seva aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria.
OB 5 DT 2 CA
Fonaments de control  (3105G08011)
- Proporcionar una base preliminar sobre el control de processos. - Analitzar els diferents tipus de sistemes de control - Capacitar a l’alumne per l'anàlisi de les característiques d'un sistema de control. - Inttroduir a l'alumne en el disseny de sistemes de control.
OB 3 DT 2 CA
Fonaments de mecànica  (3105G08012)
Fonaments d'estàtica, cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines.
OB 6 DT 1 CA
Teoria de màquines  (3105G08013)
Cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines.
OB 5 DT 2 CA
Estadística  (3105G08047)
Elements i tècniques de probabilitat i estadística aplicades a la descripció, modelatge, control i inferència en l'enginyeria
B 6 DT 1 CA
Expressió gràfica  (3105G08048)
Bases per la interpretació, redacció y validació de documentació tècnica en format gràfic. Introducció a les tècniques de disseny assistit per ordinador. L'expressió gràfica a l'enginyeria és un llenguatge gràfic basat en normes tècniques mundialment acceptades. El domini del llenguatge gràfic és important per compartir informació de projectes d'enginyeria entre professionals de diferents àmbits i nacionalitats. De la mateixa manera aquest llenguatge permet modelitzar i representar problemes tècnics d'una manera entenedora.
B 9 DT 1 CA
Fonaments de ciència de materials  (3105G08050)
Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polímers)
OB 6 DT 2 CA
Introducció al dret  (3107G00008)
100%
B 6 B 1 CA
Microeconomia  (3107G00013)
Teoria del consumidor i la demanda. Teoria de l'empresa i de l'oferta. Anàlisi de mercats de competència perfecta en equilibri parcial. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics. Noteu que el grup B s'imparteix íntegrament en anglès.
OB 6 A 1 EN
B 1 CA
Macroeconomia  (3107G00014)
Conèixer els fonaments de l'anàlisi de les variables econòmiques agregades (un dels grups és en català i l'altre en anglès)
OB 6 A 2 EN
B 2 CA
Economia internacional  (3107G00015)
Grup A docència en anglès
OB 6 A 2 EN
B 2 CA
Economia industrial  (3107G00016)
Aquest curs repassa els principals temes en el camp de l'organització industrial amb un enfocament formal. Posem l'accent als mercats competitius, oligopólistics i monopolitzats. Ens centrem en l'estructura del mercat, la conducta de l'empresa, i el rendiment econòmic de les indústries. D'especial interès és el comportament estratègic de les empreses en la competència amb preus, quantitats o qualitats. Estudiem la fixació de preus i producció en oligopoli, la dissuasió estratègica d'entrada, les estratègies de localització, diferenciació de productes, publicitat, investigació i desenvolupament. També examinem els efectes de la conducta de les empreses sobre el Benestar general i els efectes de retroalimentació sobre l'estructura del mercat. A causa que el comportament de les empreses afecta directament al benestar d'una nació, la comprensió de l'organització industrial és també important per a l'anàlisi de les polítiques públiques. Noteu que el grup A s'imparteix íntegrament en anglès.
OB 6 A 2 EN
B 2 CA

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top