Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Enginyeria Informàtica


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Matemàtiques
Àlgebra  (3105G07001)
Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment del àlgebra i els màtodes numèrics de l'àgebra
B 6 A 1
B 1
Càlcul  (3105G07002)
Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment del càlcul diferencial i integral i mètodes numèrics i optimització
B 6 A 1
B 1
Lògica i matemàtica discreta  (3105G07003)
Lògica de proposicions i de predicats. Teoria de conjunts i combinatòria. Grafs.
B 9 A 2
B 2
Mòdul: Informàtica
Metodologia i tecnologia de la programació I  (3105G07004)
Anàlisi, disseny, i implementació d'algorismes. Estructuració de dades. Introducció als fitxers i bases de dades. Eficiència.
B 9 A 1
B 1
Estructura i tecnologia de computadors I  (3105G07005)
Unitats funcionals del Computador: sistema de memòria, processador i sistema d'E/S. Representació de la Informació. Electrònica i Sistemes digitals Combinacionals i Seqüencials. Esquema de funcionament d'un Computador i Introducció al Disseny de Computadors. Llenguatges màquina i assemblador.
B 9 A 1
B 1
Mòdul: Física
Física i electrònica  (3105G07006)
Electromagnetisme i matèria. Circuits elèctrics en règim permanent i transitori. Suport físic de les comunicacions. Components electrònics. Amplificador operacional. Instrumentació electrònica. Tractament digital del senyal.
B 9 A 2
B 2
Mòdul: Programació
Metodologia i tecnologia de la programació II  (3105G07009)
Disseny recursiu. Estructures dinàmiques lineals. Introducció a la programació orientada a objectes.
OB 6 A 2
B 2
Mòdul: Computadors
Estructura i tecnologia de computadors II  (3105G07016)
Arquitectura d'una CPU comercial, llenguatge assemblador, i introducció als sistemes operatius
OB 6 A 2
B 2
Mòdul: Prerequisits Estadística
Càlcul  (3105G07002)
Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment del càlcul diferencial i integral i mètodes numèrics i optimització
B 6 A 1
B 1
Metodologia i tecnologia de la programació II  (3105G07009)
Disseny recursiu. Estructures dinàmiques lineals. Introducció a la programació orientada a objectes.
OB 6 A 2
B 2
Mòdul: Prerequisits Estructures de dades i algorítmica
Metodologia i tecnologia de la programació II  (3105G07009)
Disseny recursiu. Estructures dinàmiques lineals. Introducció a la programació orientada a objectes.
OB 6 A 2
B 2
Mòdul: Prerequisits Sistemes digitals
Estructura i tecnologia de computadors I  (3105G07005)
Unitats funcionals del Computador: sistema de memòria, processador i sistema d'E/S. Representació de la Informació. Electrònica i Sistemes digitals Combinacionals i Seqüencials. Esquema de funcionament d'un Computador i Introducció al Disseny de Computadors. Llenguatges màquina i assemblador.
B 9 A 1
B 1
Mòdul: Prerequisits Enginyeria del software
Metodologia i tecnologia de la programació I  (3105G07004)
Anàlisi, disseny, i implementació d'algorismes. Estructuració de dades. Introducció als fitxers i bases de dades. Eficiència.
B 9 A 1
B 1
Mòdul: Prerequisits Computadors
Estructura i tecnologia de computadors II  (3105G07016)
Arquitectura d'una CPU comercial, llenguatge assemblador, i introducció als sistemes operatius
OB 6 A 2
B 2
Mòdul: Prerequisits fonaments de computació
Lògica i matemàtica discreta  (3105G07003)
Lògica de proposicions i de predicats. Teoria de conjunts i combinatòria. Grafs.
B 9 A 2
B 2
Metodologia i tecnologia de la programació II  (3105G07009)
Disseny recursiu. Estructures dinàmiques lineals. Introducció a la programació orientada a objectes.
OB 6 A 2
B 2
Mòdul: Prerequisits Paradigmes i llenguatges de programació
Lògica i matemàtica discreta  (3105G07003)
Lògica de proposicions i de predicats. Teoria de conjunts i combinatòria. Grafs.
B 9 A 2
B 2
Mòdul: Prerequisits Intel·ligència artificial
Lògica i matemàtica discreta  (3105G07003)
Lògica de proposicions i de predicats. Teoria de conjunts i combinatòria. Grafs.
B 9 A 2
B 2
Mòdul: Prerequisits Optimització
Àlgebra  (3105G07001)
Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment del àlgebra i els màtodes numèrics de l'àgebra
B 6 A 1
B 1
Mòdul: Prerequisits Computació numèrica i simulació
Àlgebra  (3105G07001)
Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment del àlgebra i els màtodes numèrics de l'àgebra
B 6 A 1
B 1
Càlcul  (3105G07002)
Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment del càlcul diferencial i integral i mètodes numèrics i optimització
B 6 A 1
B 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top