Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Enginyeria Agroalimentària


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Matemàtiques
Matemàtiques 1  (3105G06001)
Nombres complexos. Àlgebra lineal. Models matricials.
B 6 A 1
Matemàtiques 2  (3105G06002)
Càlcul infinitesimal. Integració. Equacions diferencials. Mètodes numèrics.
B 6 A 2
Estadística i informàtica  (3105G06003)
Introducció al computador. Anàlisi i disseny de bases de dades i d'algorismes. Dades univariants i bivariants. Introducció a la distribució normal.
B 6 A 2
Mòdul: Física
Física 1  (3105G06004)
Amb aquesta assignatura es pretén familiaritzar l'alumne amb els conceptes fonamentals relacionats amb les lleis de la mecànica, resistència de materials, estàtica i dinàmica de fluids.
B 6 A 1
Física 2  (3105G06005)
Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Termodinàmica, Camps i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria
B 6 A 2
Mòdul: Química
Química  (3105G06053)
Per l'estudi de la Química en l'Enginyeria Agroalimentària, es desenvolupen temes de Química general aplicada, com ara les dissolucions (no electrolítiques i electrolítiques), la termoquímica, la cinètica química, l'equilibri en fase gasosa i les principals reaccions en dissolució aquosa (àcid-base, precipitació i oxidació-reducció). S’estudia també, la nomenclatura i la formulació de compostos orgànics així com la seva importància en el sector agroalimentari.
B 6 A 1
Mòdul: Expressió Gràfica
Expressió Gràfica  (3105G06054)
Tècniques de representació gràfica, concepció espacial, normalització, aplicacions assistides per ordinador
B 6 A 1
Mòdul: Empresa
Empresa  (3105G06055)
Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
B 6 A 2
Mòdul: Biologia
Biologia  (3105G06056)
Bases i fonaments de la biologia vegetal i animal en l'àmbit agroalimentari
B 6 A 1
Mòdul: Geologia
Geologia, edafologia i climatologia  (3105G06006)
Conceptes generals de Gelogia: minerals i roques. Processos geològics externs Conceptes generals de climatologia : els factors climàtics i la seva importància en l'agricultura. Edafologia: els sòls, les seves principals característiques i funcions.
B 6 A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top