Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Enginyeria Química


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Fonaments de matemàtiques
Fonaments de matemàtiques 2  (3105G00003)
L'objectiu principal de l'assignatura és que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de l'àlgebra i la geometria, i fer una petita introducció a la geometria diferencial. En particular és farà èmfasi en exemples amb aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.
B 6 A 2
C 2
Fonaments de matemàtiques 1  (3105G00004)
Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals del càlcul diferencial i integral i de la teoria bàsica de les equacions diferencials així com de les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.
B 9 A 1
C 1
Mòdul: Fonaments de física
Fonaments de física 1  (3105G00001)
Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de la Mecànica i la Termodinàmica, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.
B 6 A 1
C 1
Fonaments de física 2  (3105G00002)
Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Camps i Ones i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.
B 6 A 2
C 2
Mòdul: Expressió gràfica
Expressió gràfica  (3105G00005)
abc
B 7 A 1
C 1
Mòdul: Fonaments de química
Fonaments de química  (3105G00006)
Estudi dels fonaments químics de l'enginyeria, per a la qual cosa s'aborden temes de química general aplicada, com ara les dissolucions (no electrolítiques i electrolítiques), la termoquímica i les principals reaccions en dissolució aquosa (àcid-base i oxidació-reducció). Al llarg de tots els capítols, s’estudiaran diferents tècniques d’anàlisi química de substàncies orgàniques i inorgàniques. També s’abordarà l’estudi d’operacions bàsiques industrials rellevants (destil•lació, extracció, cristal•lització i electrodeposició). S’estudiaran la nomenclatura i la formulació de compostos inorgànics i orgànics.
B 6 A 2
C 2
Mòdul: Informàtica
Informàtica  (3105G00007)
 
B 8 A 1
C 1
Mòdul: Fonaments de mecànica i resistència de materials
Fonaments de mecànica  (3105G00011)
Fonaments d'estàtica, cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines
OB 6 A 2
C 2
Mòdul: Fonaments de ciència de materials
Fonaments de ciència de materials  (3105G00013)
Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polímers)
OB 6 A 2
C 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Estadística
Estadística  (3105G00015)
Elements i tècniques de probabilitat i estadística en l'enginyeria
B 6 A 1
Mòdul: Organització i gestió d'empreses
Organització i gestió d'empreses  (3105G00008)
Aquesta assignatura té com a objectiu oferir un coneixement pràctic i construir la base per a majors coneixements en l'àmbit de la Organització i la Gestió d'Empreses. Els continguts es centren especialment en l'estudi del concepte d'empresa i el seu entorn. També s'estudien els subsistemes d'administració, financer, comercial i d'operacions.
B 6 A 2
Mòdul: Mecànica de fluids i termotècnia
Enginyeria fluïdomecànica  (3105G00009)
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA: Mecànica de fluids. Sistemes fluidomecànics i la seva anàlisi. GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA, ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA, ELÈCTRICA: Mecànica de fluids. Sistemes, màquines fluidomecàniques i la seva anàlisi. Càcul de conductes, canals i sistemes de fluids.
OB 6 A 1
Termotècnia aplicada  (3105G00010)
Fundamentos térmicos y termodinámicos. Transmission de calor. Instalaciones de transferencia de energía a traves de fluidos. Cálculo de instalaciones de climatización y frigoríficas
OB 6 A 1
Mòdul: Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics
Tecnologia elèctrica  (3105G00016)
Càlcul d'intensitats i dimensionat de les línies elèctriques. Funcionament de les màquines elèctriques més utilitzades. Esquemes i aparellatge elèctric.
OB 6 A 1
Mòdul: Fonaments de mecànica i resistència de materials
Resistència de materials  (3105G00012)
Introducció al comportament resistent de materials i estructures.
OB 6 A 2
Mòdul: Ampliació de química
Ampliació de química orgànica  (3105G05021)
Estudi dels compostos del carboni. Síntesi orgànica. Química dels productes naturals.
OB 6 A 1
Química física  (3105G05022)
Termodinàmica i cinètica química. Equilibris físics i químics. Electroquímica. Química de superfícies.
OB 6 A 2
Mòdul: Anàlisi química en processos i productes
Anàlisi química  (3105G05023)
Equilibri químic.Metodologia de l'anàlisi química.Mètodes volumètrics i gravimètrics.Avaluació de la qualitat
OB 6 A 2
Experimentació en química I  (3105G05025)
Laboratori integrat sobre mètodes analítics. Caracterització físico-química. Sìntesi de substàncies orgàniques i inorgàniques.
OB 6 A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top