Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Arquitectura Tècnica


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Fonaments de matemàtiques
Fonaments de matemàtiques 1  (3105G02001)
Àlgebra lineal. Geometria analítica i diferencial.
B 6 A 1
B 1
Fonaments de matemàtiques 2  (3105G02002)
Càlcul numèric i infinitessimal. Tècniques i mètodes probabilístics i d'anàlisi estadística
B 6 A 2
B 2
Mòdul: Fonaments de física
Fonaments de física 1  (3105G02003)
Amb aquesta assignatura es preten que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de la Mecànica, Termodinàmica, Mecànica de Fluids, i Electromagnetisme així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.
B 6 A 1
B 1
Fonaments de física 2  (3105G02004)
Estàtica general. Acústica.
B 6 A 2
B 2
Mòdul: Expressió gràfica arquitectònica
Dibuix 1  (3105G02005)
Croquització d'elements arquitectònics simples, d'espais arquitectònics i de conjunts arquitectònics complexos.
B 6 A 2
B 2
C 2
Geometria descriptiva  (3105G02007)
Geometria Descriptiva 1. Representació dièdrica-axonomètrica. 2. Pendents, cobertes i terrenys. 3. Perspectiva cònica. 4. Representació de les ombres arquitectòniques.
B 6 A 1
B 1
C 1
D 1
Mòdul: Química i geologia
Química dels materials  (3105G02008)
1 a- Propietats generals dels materials de construcció. 2 - Assaigs. 3 - Algomerants i Aglomerats. 4 - Conglomerants i Conglomerats. 5 - Morters. 6 - Formigó
B 6 A 1
B 1
Geotècnia  (3105G02009)
1 a- Àrids. 2 a- Terres. 2 b- Geologia bàsica. 2 c- Estudis geotècnics. 3 a- Impacte ambiental. 3 b- Cicle de vida útil dels materials. 3c-Reciclatge. 3 d- Gestió de residus.
B 6 A 2
B 2
Mòdul: Tècniques i tecnologia de l'edificació 1
Construcció 1  (3105G02013)
Els elements constructius. Generalitats: components i fases del procés edificatori. Anàlisi d'un procés constructiu genèric. Replanteig d'una edificació. Normativa general apicable. Loe i Codi tècnic, aplicació a una fonamentació superficial.
OB 6 A 1
B 1
Construcció 2  (3105G02014)
Elements constructius. Terra. Embassaments. Fonamentacions especials. Estructura, escales, arcs i voltes, obra de fàbrica, cobertes, envans, revestiments, fusteria, pintura i vidres, instal•lacions: conceptes bàsics.
OB 6 A 2
B 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Dret i empresa
Dret  (3105G02010)
Legislació general i aplicada al sector. Gestió urbanística
B 6 A 1
Empresa  (3105G02011)
Economia general i aplicada al sector. Organització d'empreses
B 6 A 2
Mòdul: Expressió gràfica
Dibuix 2  (3105G02006)
Anàlisi d'un edifici a través la representació gràfica a mà alçada. Des de la seva implantació en el territori (E.1/10000) fins a la definició constructiva màxima (E.1/1). Utilitzant totes les escales intermitges segons normativa Din per aconseguir la representació real d'un projecte construit.
OB 6 A 1
B 1
C 1
Topografia i replantejos  (3105G02012)
Estudi dels sistemes de representació de terrenys i altres elements sobre un pla. Sistemes per mesurar distàncies i angles. Instruments topogràfics. Planimetria, altimetria i taquimetria. Aplicacions de la topografia i replantejaments.
OB 6 A 2
B 2
Mòdul: Tècniques i tecnologia de l'edificació 1
Construcció 3  (3105G02015)
Sistemes constructius. Estructures de formigó. Estructures metàl•liques. Estructures de fusta. Estructures mixtes. Cobertes.
OB 6 A 1
B 1
Construcció 4  (3105G02016)
Sistemes constructius. Tancaments. Façanes. Revestiments. Fusteria. Paviments.
OB 3 A 2
B 2
Història de la construcció  (3105G02019)
La construcció a la prehistòria. La construcció a l'antiguitat: les civilitzacions orientals i occidentals. La construcció a l'Edat Mitja. La construcció a l'Edat Moderna. La construcció després de la revolució científica i industrial.
OB 3 A 2
Mòdul: Tècniques i tecnologia de l'edificació 2
Materials 1  (3105G02021)
Elaboració, propietats, tipologia, adequació a la construcció, usos, etc., dels materials següents: 1- Ceràmiques, 2- Materials orgànics, 3- Resines sintètiques.
OB 6 A 1
B 1
Materials 2  (3105G02022)
Elaboració, propietats, tipologia, adequació a la construcció, usos, etc., dels materials següents: 1- Pintures, 2- Vidres, 3- Metalls.
OB 6 A 2
B 2
Mòdul: Estructures i instal·lacions
Instal·lacions 1  (3105G02024)
Implantació de serveis en xarxes urbanes. Abastament d'aigua. Aigua freda sanitària (AFS). Aigua calenta sanitària (ACS). Sanejament. Petita depuració. Gas.
OB 6 A 1
B 1
Estructures 1  (3105G02026)
Introducció al comportament resistent de materials i estructures.
OB 6 A 2
B 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Quart curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Projecte fi de grau
Projecte fi de grau  (3105G02047)
Exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i de les competències adquirides.
OB 12 RE 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top