Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Arquitectura


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Fonaments de física/estructures
Fonaments de física 1  (3105G01001)
Geometria de masses, estàtica, hidràulica i acústica.
B 6 A 1
Fonaments de física 2  (3105G01002)
Termologia, higrometria, electricitat i magnetisme, òptica i fotometria.
B 6 A 2
Mòdul: Fonaments de matemàtiques
Fonaments matemàtics 1  (3105G01004)
Lògica, teoria de conjunts, estructures algebraiques, espais vectorials, matrius, determinants i sistemes d'equacions.
B 6 A 1
Fonaments matemàtics 2  (3105G01005)
Estructures algebraiques, espais vectorials, matrius, determinants i sistemes d'equacions, interpolació polinòmica, integració numèrica, geometria mètrica i projectiva, geometria analítica i diferencial.
B 6 A 2
Mòdul: Expressió gràfica
Expressió gràfica 1  (3105G01006)
ExpressióGràfica I treballarà la Geometria Descriptiva com a matèria principal de l'assignatura. Pretén dins els estudis generals d’arquitectura ser l’eina bàsica que ha d’aprendre l’estudiant per tal d’assolir uns bons nivells de representació del seu treball dins l’àmbit arquitectònic. La geometria descriptiva tradicionalment ha ofert la possibilitat de resoldre la realitat tridimensional de les formes arquitectòniques per tal de transformar-les en imatges bidimensionals. Actualment la geometria descriptiva es troba amb dos fronts oberts, la qual cosa fa pocs anys no era així. La introducció en el món de l’arquitectura dels mitjans informàtic ha revolucionat la professió en tots els seus aspectes. En el nostre camp, el de la representació i resolució de les formes tridimensionals, s’ha vist com els programes de representació vectorials han millorat i facilitat la generació de formes tridimensionals. Per una altra banda, l’arquitecte, continua treballant els projectes en els seus inicis i gairebé en tot el procés amb el més tradicional dels sistemes de representació, el dibuix a mà alçada. La plasmació de les primeres idees a través d’esbossos i croquis són un mitja totalment vigent i encara sense substitut. Aquests primers dibuixos són necessaris per la definició de les formes i els espais que projectem. Per tant, en la situació actual de la nostra professió, els dos sistemes de representació s’han tornat complementaris. En aquest primer quadrimestre treballarem tota la vessant tradicional de la geometria descriptiva, però potenciant la reflexió i la resolució de formes i treballs a mà alçada. D’aquesta manera volem que la geometria descriptiva es transformi en un instrument totalment necessari per tal de projectar i de representar les formes desitjades, alhora que ha de ser la base de partida i pont entre el dibuix a mà alçada i els sistemes de representació informàtics. En una segona part que s’impartirà farem la introducció cap als sistemes de representació tridimensionals bàsics a través de mitjans informàtics. L’assignatura d'Expressió Gràfica I pretén que l’estudiant assoleixi els següents coneixements: - Coneixement dels sistemes de representació més usuals. - Lectura i visió espacial de formes bidimensionals i tridimensionals. - Resolució de problemes de geometria plana i espacial. Abatiments, canvis de pla, etc. - Dibuix a mà alçada per resoldre i representar gràficament formes i espais tridimensionals. - Representació en perspectiva cònica. - Resolució de cobertes - Traçat d’ombres en el dibuix d’arquitectura. - Exemples gràfics de treballs reals per relacionar les explicacions amb la realitat. L’assignatura s’imparteix en classes de teoria i classes gràfiques d’aplicació. Les classes gràfiques es basen exercicis vinculats a les explicacions teòriques, que permeten adquirir una formació gradual, alhora que defineixen el nivell de coneixements exigit a l’estudiant per aprovar l’assignatura.
B 6 A 1
B 1
Expressió gràfica 2  (3105G01007)
Materials i tecniques , sistemes de representació,sistemes d'acotació, pas a escala, dibuixa a ma alçada,dibuix intuitiu i croquització.
B 6 A 2
B 2
Mòdul: Construcció
Construcció 1  (3105G01011)
. Familiaritzar-se amb el món de la construcció. Coneixement del vocabulari. Coneixement dels materials bàsics. Introducció als elements i sistemes constructius. Introducció al procés constructiu i el seu anàlisi. Introducció a la normativa.
OB 6 A 2
Mòdul: Projectes
Projectes 1  (3105G01034)
LLINDAR ARQUITECTÒNIC. Anàlisi d'obres d'arquitectura moderna i contemporània. Anàlisi, estudi i discussió crítica de programes funcionals d'habitatge i edificis públics. Estudi de les condicions de l'entorn.
OB 6 A 1
Projectes 2  (3105G01035)
Introducció a l’habitatge: la casa aïllada. Elements bàsics que intervenen a l'hora de projectar en arquitectura. Reflexionar sobre la idea d'"habitar" de forma crítica i responsable.
OB 6 A 2
Mòdul: Urbanisme
Urbanística 1  (3105G01046)
Introducció a l’urbanisme: la descripció com pas previ al projecte. Assentaments urbans. Assentaments residencials del segle XIX i XX. Morfologia urbana.
OB 6 A 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Fonaments de física/estructures
Introducció a les estructures  (3105G01003)
Tensions i deformacions en sòlids elàstics. Plasticitat, esforços i desplaçaments, inestabilitat. Capacitat resistent.
B 6 A 2
Mòdul: Expressió gràfica
Expressió gràfica 3  (3105G01008)
Sistemes de representació, topografia, cartografia i representació del terreny i les operacions sobre ell. Teoria del color i de la forma. Representació i anàlisi de l'arquitectura.
B 6 A 1
Expressió gràfica 4  (3105G01009)
Sistemes de representació, ideació gràfica, dibuix per ordinador en dues i tres dimensions
B 6 A 2
Informàtica aplicada  (3105G01010)
Informàtica aplicada. Coneixement de les eines informàtiques aplicades: dibuix, càlcul, aplicacions.
B 6 A 1
Mòdul: Construcció
Construcció 2  (3105G01012)
. Familiaritzar-se amb el món de la construcció. Coneixement del sòl. Coneixement dels materials estructurals. Coneixement dels elements i sistemes constructius : Fonaments / Estructura / Acabats / Serveis. Introducció a la interacció d’elements / sistemes constructius. Introducció al procés constructiu. Fases : Gestió prèvia / Projecte. Introducció a la normativa.
OB 6 A 1
Construcció 3  (3105G01013)
. Familiaritzar-se amb el món de la construcció. Coneixement dels materials relacionats amb el confort. Coneixement dels elements i sistemes constructius : Evolvent / Compartimentació. Introducció a la interacció d’elements / sistemes constructius. Introducció a l’anàlisi del procés constructiu. Introducció a la normativa.
OB 6 A 2
Mòdul: Composició
Fonaments d'art  (3105G01026)
OBJECTIU: La finalitat del curs es conèixer els principals estils i corrents artístics desenvolupats en la cultura occidental METODE DE TREBALL: Cada tema s’iniciarà i es finalitzarà amb el comentari d’un edifici arquitectònic que servirà per identificar les peculiaritats del llenguatge artístic de cada època. Després el desenvolupament dels temes es farà: definint les característiques teòriques de cada període artístic (forma, espai i temps), analitzant exemples d’obres d’art concretes (dibuix, pintura i escultura), i realitzant activitats practiques (línia, color i volum).
OB 6 A 2
Mòdul: Projectes
Projectes 3  (3105G01036)
Anàlisi d'obres d'arquitectura moderna i contemporània. Anàlisi, estudi i discussió crítica de programes funcionals d'habitatge i edificis públics. Estudi de les condicions de l'entorn. L'arquitectura i les idees. Arquitectura i tecnologia. Desenvolupament de projectes arquitectònics.
OB 6 A 1
Projectes 4  (3105G01037)
Anàlisi d'obres d'arquitectura moderna i contemporània. Anàlisi, estudi i discussió crítica de programes funcionals d'habitatge i edificis públics. Estudi de les condicions de l'entorn. L'arquitectura i les idees. Arquitectura i tecnologia. Desenvolupament de projectes arquitectònics.
OB 6 A 2
Mòdul: Urbanisme
Urbanística 2  (3105G01047)
Medi ambient, paisatge i impacte ambiental. Densitat urbana i creixement residencial extensiu. Espai urbà i viari. Projecte, imatge i paisatge urbans.
OB 6 A 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top