Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2016-2017 - Doble Titulació Grau en Dret/ Grau en Comptabilitat i Finances


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Dret administratiu I  (3104G00064)
Concepte i aplicació del Dret Administratiu. L'ordenament jurídic administratiu. Estructura i característiques del dret administratiu. El reglament. El principi de legalitat en el si de l'Administració. L'atribució de potestats com a tècnica de control de la legalitat de l'actuació administrativa. La posició dels ciutadans respecte l'Administració Pública. La participació ciutadana en l'activitat administrativa.
B 6 A 2 CA
B 2 CA
C 2 CA
D 2 CA
Dret de la persona  (3104G00067)
La persona i el dret civil. La personalitat civil: la persona física i la persona jurídica. Vinculació de la persona al territori, veïnatge civil. La localització de la persona: el domicili, declaració d'absència i declaració de defunció. Les institucions de protecció de la persona per raó d'edat o incapacitat: la responsabilitat parental i els càrrecs tutelars. Els drets de la personalitat. A) Els drets de l'esfera corporal: disposició sobre el propi cos, en especial, els trasplantaments d'òrgans i teixits. B) L'autonomia de la persona, en especial en l'àmbit de la salut: les voluntats anticipades i l'internament involuntari de persones amb transtorns psíquics; el lliure desenvolupament de la personalitat, en especial, la llibertat de procrear. C) Els drets de l'esfera moral: el dret al nom; la tutela civil dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. D) El dret d'autodeterminació informàtica i la protecció civil de dades personals. Els drets subjectius: exercici, límits i extensió.
B 6 A 1 CA
B 1 CA
C 1 CA
D 1 CA
Introducció al dret constitucional  (3104G00068)
Organització constitucional de l'Estat. Concepte i funcions de la Constitució. Òrgans de l'Estat. Fonts del Dret. Justícia constitucional. La forma d'Estat.
B 6 A 1 CA
B 1 ES
C 1 CA
D 1 ES
Història del dret i de les institucions  (3104G00078)
Concepte històric de Dret. Formació del dret occidental. El dret de la Modernitat i postmodernitat.
B 6 A 2 CA
B 2 ES
C 2 CA
D 2 ES
Teoria del dret  (3104G00079)
El dret com a fenomen social: tipus de sistemes normatius. Les funcions socials del dret: control social, seguretat i justícia. La norma jurídica: tipus de normes. El sistema jurídic. La dinàmica dels sistemes jurídics. Els conceptes jurídics fonamentals. La interpretació jurídica: problemes lingüístics i teories de la interpretació jurídica. L'aplicació del dret. Concepcions del dret.
B 6 A 1 ES
B 1 ES
C 1 ES
D 1 ES
Fonaments de l'empresa  (3107G00010)
L'assignatura té com a finalitat donar una visió introductòria i integrada de l'empresa i de la creació de valor. Es conceptualitza a l'empresa com un sistema obert, i s'analitzen els subsistemes que la configuren: la direcció de l'empresa i les seves àrees funcionals.
B 6 AC 2 CA
CC 2 CA
Introducció a l'economia  (3107G00012)
90%
B 12 AC A CA
CC A CA
Matemàtiques empresarials  (3107G02001)
Càlcul diferencial i integral. Elements bàsics d'àlgebra lineal. Aplicacions a l'economia. Matemàtiques de les operacions financeres.
B 12 AC A CA
CC A CA
Història econòmica  (3107G02007)
Anàlisi de l’evolució de la vida econòmica i de les seves institucions, des del període de trànsit cap a l’economia capitalista, i especialment a l’època contemporània.
B 6 AC 1 CA
CC 1 CA

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Dret constitucional. Drets i llibertats  (3104G00069)
Concepte, naturalesa i estructura dels drets constitucionals. Sistema de garanties. Estudi dels diferents tipus de drets reconeguts per la Constitució de 1978.
OB 4 A 1 CA
B 1 CA
C 1 ES
Institucions de la Unió Europea  (3104G00073)
Evolució, estructura, institucions i objectius de la Unió Europea.
OB 3 A 1 CA
B 1 ES
C 1 CA
Introducció al dret processal  (3104G00077)
Introducció als conceptes bàsics de la disciplina. Jurisdicció, acció i procés. Estudi dels principis constitucionals que afectin els tres conceptes fonamentals. Estudi de les institucions judicials i les seves competències i funcions. Estudi dels principis del procés i del procediment. Estudi dels actes processals.
B 6 A 2 CA
B 2 CA
C 2 CA
D 2 CA
Dret dels contractes i de les obligacions  (3104G01005)
Les fonts de les obligacions. El contracte: el concepte i els elements essencials del contracte. La formació del contracte. Les condicions generals de la contractació. L'eficàcia i la ineficàcia contractual. La interpretació del contracte. El compliment i l'incompliment de les obligacions: mitjans de protecció del dret de crèdit. La modificació, la transmissió i l'extinció de les obligacions. Els contractes en especial: compravenda, arrendaments, contracte d'obra i contracte de servei, contractes de garantia. Altres contractes: mandat, societat civil, préstec, dipòsit, transacció, conveni arbitral, contractes aleatoris. L'enriquiment sense causa i la gestió de negocis aliens.
B 6 A 2 CA
B 2 CA
C 2 CA
D 2 CA
Dret del treball I  (3104G01010)
Estudi de la normativa relativa als drets i deures dels treballadors i dels empresaris en el marc de les seves relacions laborals, particularment, contractes de treball, condicions de treball i acomiadaments.
OB 4 A 2 CA
B 2 CA
C 2 ES
Fonaments del dret penal  (3104G01033)
Concepte i legitimació del dret penal. Principis constitucionals limitadors del dret penal. Principis de la criminalització. Principis de la responsabilitat penal. Principis de la sanció penal.
OB 3 A 1 ES
B 1 ES
C 1 ES
Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte)  (3104G01034)
Les bases de la responsabilitat penal: la Teoria General del Delicte. Els elements de la responsabilitat penal: tipicitat (aspecte objectiu i subjectiu de la responsabilitat penal), antijuricitat (causes de justificació del comportament) i culpabilitat (causes d'exclusió de la culpabilitat). Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
OB 5 A 2 ES
B 2 ES
C 2 ES
Instruments d'economia aplicada (I)  (3107G00007)
100%
B 6 AC 1 CA-ES
CC 1 CA-ES
Matemàtiques financeres  (3107G02005)
Matemàtiques de les operacions financeres i tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs. Aplicacions.
OB 6 AC 1 CA
BC 1 CA
Economia espanyola i mundial  (3107G02009)
OB 6 AC 2 CA
BC 2 CA
Introducció a la comptabilitat  (3107G02063)
L’assignatura d’introducció a la comptabilitat és el pilar fonamental d’un conjunt d’assignatures obligatòries que s’agrupen dins de l’àrea de la comptabilitat, aquestes són: la comptabilitat financera, la interpretació d’estats financers, la comptabilitat de costos i la comptabilitat avançada, a més de les diferents assignatures optatives que s’oferiran en els cursos següents. En totes aquestes altres assignatures es desenvolupa i s’aprofundeix en aspectes i matèries que ja es presenten en aquesta assignatura d’introducció. En aquesta matèria es pretén que l'estudiant es familiaritzi amb els coneixements comptables bàsics, la seva terminologia pròpia i específica, sigui capaç de desenvolupar el cicle comptable complert, i entendre cóm i perquè es realitzen els comptes anuals amb el coneixement teòric implícit que això comporta, segons la Teoria General de la Comptabilitat. Finalment, en aquest primer curs s'introduirà a l'estudiant a la normativa comptable actual, la qual posteriorment serà desenvolupada en l'assignatura de Comptabilitat Financera.
OB 12 AC A CA
CC A CA

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Tercer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya  (3104G00070)
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: naturalesa i funcions. Institucions, fonts, competències i recursos de la Generalitat. Relacions de la Generalitat amb l'Estat i la Unió Europea.
OB 4 A 2 CA
B 2 CA
C 2 CA
Dret internacional públic I  (3104G00071)
La comunitat internacional i l'estatut jurídic dels subjectes. Creació i aplicació de les normes internacionals. Les competències. Responsabilitat internacional, solució pacífica de controvèrsies i conflictes internacionals.
OB 4 A 1 CA
B 1 ES
C 1 CA
Dret de la responsabilitat civil  (3104G01006)
Els sistemes de responsabilitat civil. La responsabilitat contractual i extracontractual. La responsabilitat per culpa i la responsabilitat objectiva. Els pressuposts de la responsabilitat civil. Els sistemes especials de responsabilitat civil.
OB 3 A 1 CA
B 1 CA
C 1 CA
Dret del treball II  (3104G01011)
Part I: Dret Sindical I.1. Sindicats i Dret de Llibertat Sindical; I.2 Representació i participació dels treballadors en l'empresa; I.3 Conflictes laborals: el Dret de vaga; Part II. Administració laboral; Part III. Dret Processal L
OB 3 A 1 CA
B 1 CA
Dret mercantil I  (3104G01023)
Estudi de la empresa com a categoria fonamental del Dret mercantil; del Dret que té per objecte el régim de la publicitat registral mercantil, de la comptabilitat mercantil i de la compètecia i de la propietat industrial.
OB 6 A 1 CA
B 1 CA
C 1 CA
Dret de societats  (3104G01026)
Estudi del Dret de les agrupacions voluntàries de persones de caràcter privat creades per mitjà d'un negoci jurídic mercantil per a la consecució d'un fi comú. Societats personalistes i societats de capital.
OB 3 A 2 CA
B 2 CA
C 2 CA
Dret processal civil I  (3104G01037)
El procés civil. Principals institucions del procés civil. Parts. La dinàmica del procés civil en primera instància. Recursos en matèria civil. Processos declaratius ordinaris: el judici ordinari i el judici verbal.
OB 5 A 1 ES
B 1 CA
C 1 ES
Economia de l'empresa  (3107G00011)
El disseny de l’assignatura té com a finalitat donar a l’estudiant una visió integrada sobre com el model de negoci, l’estructura organitzativa, els agents implicats i els sistemes d’incentius i mecanismes de control corporatiu de l’empresa interactuen i s’ajusten de manera dinàmica per permetre a l’empresa adaptar-se al seu entorn competitiu i aconseguir els objectius fixats, tant a curt com a llarg termini.
B 6 AC 1 CA
BC 1 CA
Estadística  (3107G02002)
Estadística descriptiva univariant i bivariant. Intervals de confiança. Contrastos d'hipòtesi. Sèries temporals.
B 6 AC 1 CA
BC 1 CA
Teoria econòmica financera  (3107G02011)
Estructura temporal dels tipus d'interès. Carteres eficients. Mercats eficients. Models de valoració d'actius financers.
OB 6 AC 2 CA
BC 2 CA
Gestió comercial  (3107G02025)
OB 6 AC 2 CA
BC 2 CA
Comptabilitat financera  (3107G02070)
L’objectiu principal d’aquest curs és el d’aprofundir en el coneixement del Pla General de Comptabilitat i, per això, es requereix haver assolit prèviament coneixements introductoris de comptabilitat i de matemàtica financera. Es desenvolupen els diferents apartats del programa fent referència explícitament al Marc Conceptual i a les Normes de Valoració del PGC. En cadascun dels apartats del temari es realitzen casos pràctics per fer entenedors els conceptes teòrics.
OB 6 AC 1 CA
BC 1 CA
Interpretació d'estats financers  (3107G02071)
Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.
OB 6 AC 2 CA
BC 2 CA

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Quart curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Dret administratiu II  (3104G00065)
1. L'actuació administrativa: l'acte administratiu i el procediment administratiu. 2. Les garanties front l'actuació administrativa. 3. L'activitat d'ordenació, control i inspecció. L'autorització administrativa. 4. Les sancions administratives.
OB 4 A 1 CA
B 1 CA
Dret internacional públic II  (3104G00072)
Relacions diplomàtiques i consulars. Competències territorials, personals, marítimes i aèries dels Estats. Arranjament pacífic de controvèrsies i formes polítiques i jurisdiccionals. Prohibició de l'ús de la força armada i les seves excepcions. El dret internacional humanitari. Protecció internacional dels drets humans.
OB 3 A 1 CA
B 1 ES
Dret penal. Part especial  (3104G00076)
Estudi de les figures delictives bàsiques: 1. Delictes contra els béns jurídics personals (delictes contra la vida, integritat física, llibertat, llibertat sexual). 2. Delictes contra la propietat. 3. Delictes contra béns jurídics col•lectius (salut pública, seguretat del tràfic, medi ambient).
OB 6 A 1 CA-ES
B 1 ES
Dret de propietat i drets reals  (3104G01007)
El dret real i la relació jurídic real. La classificació dels drets reals. El naixement del dret real. La teoria del títol i el mode, la traditio i les adquisicions a non domino. La possessió. La usucapió. L'extinció i pèrdua del dret real. El dret de propietat: estructura, extensió, límits i protecció. Les propietats especials en general. Els drets reals limitats d'ús i gaudi. Els drets reals d'adquisició preferent. Els drets reals de garantia. Introducció al Registre de la Propietat i al Dret hipotecari.
OB 5 A 2 CA
B 2 CA
C 2 CA
Despesa pública i recursos per al seu finançament  (3104G01017)
L'activitat financera pública. Ingressos i despeses públiques. Principis constitucionals financers. Distribució del poder financer. El pressupost. Els recursos financers i els ingressos públics: classes i règim.
OB 4 A 2 ES
B 2 ES
C 2 ES
Dret tributari  (3104G01018)
Els tributs: característiques, classes i elements. Ordenació material dels tributs. Els procediments tributaris.
OB 5 A 1 CA
B 1 CA
Sistema tributari espanyol I  (3104G01019)
Impostos directes. Impostos sobre la renda. Impostos patrimonials.
OB 4 A 2 CA
B 2 CA
Dret internacional privat I  (3104G01021)
Dret procesal civil internacional. Dret patrimonial. Dret de família. Dret de successions
OB 4 A 2 ES
B 2 ES
Dret processal civil II  (3104G01038)
Procés d'execució. Mesures cautelars. Processos especials de declaració. Tutela especial del crèdit
OB 3 A 2 CA
B 2 CA
C 2 ES
Gestió financera I  (3107G02012)
Estudi i análisi dels diferents tipus d'actius i mercats financers. Fonaments de la valoració d'actius i l'anàlisi de la rendibilitat i el risc amb un enfocament eminentment aplicat a la gestió.
OB 6 AC 1 CA
BC 1 CA
Gestió d’operacions i serveis  (3107G02026)
L’assignatura Gestió d’operacions i serveis té com a objectiu proporcionar a l’estudiant formació sobre els principis, mètodes i tècniques per a la presa de decisions a l’empresa dins l’àmbit productiu.
OB 6 AC 1 CA
BC 1 CA
Gestió de recursos humans  (3107G02027)
L'empresa com a institució social i econòmica. Gestió dels recursos humans.
OB 6 AC 1 CA
BC 1 CA

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Cinquè curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Dret administratiu III  (3104G00066)
Els contractes del sector públic. Formes d'activitat administrativa: policia administrativa; foment; prestació de servei públic; noves formes d'activitat administrativa. L'expropiació forçosa. Els béns públics.
OB 4 A 2 CA-ES
B 2 CA-ES
Dret de família  (3104G01008)
Dret de família, amb especial referència a les institucions de Dret civil de Catalunya. La família i les relacions familiars. El sistema matrimonial espanyol: requisits, celebració i efectes del matrimoni. Nul•litat, separació i dissolució del matrimoni. Els règims econòmics del matrimoni. La filiació i les relacions de filiació.
OB 3 A 2 CA
B 2 CA
Dret de successions  (3104G01009)
Dret de successions, amb especial referència a les institucions de Dret civil de Catalunya. La successió. L'obertura de la successió. Els títols successoris. La capacitat per succeir. El dret d'acréixer. El procés d'adquisició de l'herència. Acceptació i repudiació de l'herència. La comunitat hereditària. La partició hereditària i la col•lació. La successió testamentària. Els heretaments. La successió intestada. Les limitacions a la llibertat de disposar a causa de mort: les llegítimes i la quarta vidual.
OB 4 A 1 CA
B 1 CA
Dret de la seguretat social  (3104G01012)
I. El procés de formació històrica de la Seguretat Social i la seva constitucionalizació; II. El sistema de Seguretat Social: estructura; finançament i gestió. III. L'accció protectora del Sistema Sistema de Seguretat Social: situacions de necessitat protegides i prestacions; IV. El sistema de la dependència.
OB 4 A 2 CA
Sistema tributari espanyol II  (3104G01020)
Impostos indirectes. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Impost sobre el Valor Afegit. Impostos Especials. Impostos Duaners. Sistemes tributaris autonòmic i local.
OB 4 A 1 CA
B 1 CA
Dret internacional privat II  (3104G01022)
Tècniques de conflictes de lleis. Dret patrimonial. Dret de família. Dret de successions
OB 4 A 1 ES
B 1 ES
Dret mercantil II  (3104G01024)
Estudi del Dret que té per objecte el regim dels títols valors, el comerç i el concurs de creditors
OB 4 A 1 CA
B 1 CA
Dret mercantil III  (3104G01025)
Estudi del Dret del mercat del crèdit, del dret dels mercats de valors i del Dret de les assegurances privades
OB 4 A 2 CA-ES
B 2 CA-ES
Dret de la Unió Europea  (3104G01030)
Característiques de l'ordenament de la UE. Els principis que regeixen l'aplicació del dret europeu. La garantia judicial dels drets: recursos.
OB 4 A 1 CA
B 1 ES
Dret processal penal  (3104G01039)
El procés penal. Objecte del procés penal. Parts en el procés penal. La dinàmica del procés penal: instrucció, fase intermèdia, judici oral, sentència i recursos i execució. Els processos penals ordinaris. Els processos penals especials.
OB 4 A 1 CA
B 1 CA
Mercats financers  (3107G02013)
Descripció del sistema financer i dels diferents mercats que existeixen. Análisi dels principals intermediaris, agents, instruments que participen en aquests mercats.
OB 6 AC 2 CA
BC 2 CA
Organització i administració d’empreses  (3107G02028)
L'assignatura d'Organització i administració d'empreses té com a objectiu proporcionar a l'estudiant formació sobre l'anàlisi i la formulació de l'estratègia de les organitzacions, siguin empreses o institucions d'un altre tipus. Es posa un èmfasi especial en l'anàlisi de l'entorn, l'anàlisi interna i el desenvolupament dels recursos i capacitats de les organitzacions. Aquesta assignatura construeix sobre els coneixements obtinguts en assignatures precedents com les relatives a comptabilitat, finances, comercial, recursos humans i operacions.
OB 6 AC 1 CA-ES
BC 1 CA-ES

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Sisè curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Dret eclesiàstic de l'estat  (3104G01016)
La llibertat de consciència i la llibertat religiosa en el Dret espanyol i comparat. Reflexos jurídics: ensenyament, matrimoni, assistència religiosa, objecció de consciència... Règim jurídic de les relacions entre poders públics i confessions religioses.
OB 4 A 1 ES
B 1 CA-ES
Filosofia del dret  (3104G01043)
Problemes filosòfics del dret.
OB 4 A 1 ES
B 1 ES
Treball fi de grau  (3107G02064)
El Treball Final de Grau té com a objectiu que escrigui i defineixi un assaig sobre algun tema de l'àmbit del coneixement del Grau
TFG 12 AC 2 CA-ES
CE 1 CA-ES

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top