Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Criminologia


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Dret
Introducció al dret constitucional  (3104G00068)
Organització constitucional de l'Estat i del sistema de fonts.
B 6 E 1
Introducció al dret processal  (3104G00077)
Introducció als conceptes bàsics de la disciplina. Jurisdicció, acció i procés. Estudi dels principis constitucionals que afectin els tres conceptes fonamentals. Estudi de les institucions judicials i les seves competències i funcions. Estudi dels principis del procés i del procediment. Estudi dels actes processals.
B 6 E 2
Teoria del dret  (3104G00079)
El dret com a fenomen social: tipus de sistemes normatius. Les funcions socials del dret: control social, seguretat i justícia. La norma jurídica: tipus de normes. El sistema jurídic. La dinàmica dels sistemes jurídics. Els conceptes jurídics fonamentals. La interpretació jurídica: problemes lingüístics i teories de la interpretació jurídica. L'aplicació del dret. Concepcions del dret.
B 6 E 1
Mòdul: Fonaments teòrics de la criminologia
Introducció a la criminologia  (3104G03006)
Què és la criminologia?. Els mètodes de la criminologia. Les teories criminològiques. Anàlisi de la criminalitat: Estudi d'un comportament delictiu concret de delinqüència comuna i de delinqüència de coll blanc. La prevenció del delicte en la comunitat i les polítiques de seguretat. Funcionament del sistema penal: el sistema policial, judicial, de les presons i de les penes no privatives de llibertat. La justícia restauradora. Política criminal: principis que l'haurien de guiar i estudi de casos.
B 6 B 1
Mòdul: Metodologia de la investigació
Metodologia de la investigació social  (3104G00082)
Procés d'investigació científica. Tècniques d'investigació quantitativa. Producció de dades i recerca de fonts estadístiques. Conceptes i mesures bàsiques de l'estadística descriptiva. Anàlisi exploratori de dades mitjançant ordinador amb SPSS. Confecció i anàlisi de taules estadístiques i gràfics. Proves d'hipòtesi. Interpretació de resultats.
B 6 B 2
Mòdul: Metodologia de la investigació
Metodologia de la investigació social  (3104G00082)
Procés d'investigació científica. Tècniques d'investigació quantitativa. Producció de dades i recerca de fonts estadístiques. Conceptes i mesures bàsiques de l'estadística descriptiva. Anàlisi exploratori de dades mitjançant ordinador amb SPSS. Confecció i anàlisi de taules estadístiques i gràfics. Proves d'hipòtesi. Interpretació de resultats.
B 6 B 2
Mòdul: Delicte i societat
Economia política  (3104G00075)
Economia Política: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.
B 6 E 2
Introducció a la sociologia  (3104G00080)
LA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA; INDIVIDU I SOCIETAT: ELS PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ I INSTITUCIONALITZACIÓ; ESTRUCTURA I CANVIS SOCIALS; PROCESSOS SOCIALS CONTEMPORANIS
B 6 B 1
Antropologia jurídica  (3104G03022)
Coneixements bàsics d'antropologia en la investigació, coneixement i explicació dels fenòmens jurídics. Estudi dels diversos models antropològics de societat, que sorgeixen com a resposta jurídica als seus problemes bàsics: subsistència, desigualtat, poder, família, religió, etc.
B 6 A 2
Mòdul: Ciència política i polítiques d'intervenció
Introducció a la ciència política  (3104G00074)
La política i els seus elements fonamentals. Estructures i actors de la política.
B 6 E 1
Mòdul: Psicologia i criminalitat
Introducció a la psicologia  (3104G03030)
1. Desenvolupament històric. Dimensions, escoles psicològiques i àmbits d'intervenció. 2. Bases biològiques del comportament humà: Filogènesi i Ontogènesi, Herència-medi i desenvolupament. 3. Processos psicològics bàsics: Atenció, Percepció, Memòria, Aprenentatge i Emoció. 4. Personalitat. 5. Pensament social. Actituds. Relacions interpersonals. 6. Identitat social. Manteniment, reproducció i canvi social. 7. Introducció a la psicologia dels grups.
B 6 A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Dret
Dret processal penal  (3104G03004)
El procés penal. Semblances i diferències entre el procés penal i el procés civil. Principals institucions del procés penal: objecte i parts en el procés penal. La dinàmica del procés penal: instrucció, fase intermèdia, judici oral, sentència i recursos i execució. Els processos penals ordinaris. Els processos penals especials. El procés penal com a garantia del jutjable. Garanties específiques del procés penal per a criminòlegs.
OB 6 A 1
Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte)  (3104G03005)
Les bases de la responsabilitat penal: la Teoria General del Delicte. Els elements de la responsabilitat penal: tipicitat (aspecte objectiu i subjectiu de la responsabitat penal), antijuricitat (causes de justificació del comportament) i culpabilitat (causes d'exclusió de la culpabilitat).
OB 6 A 2
Mòdul: Fonaments teòrics de la criminologia
Teories criminològiques  (3104G03007)
Breu història del coneixement criminològic. L'Escola Clàssica de Dret Penal. Les teories individualistes: les teories positivistes. Les teories socials: L'Escola de Chicago; la teoria de l'anomia; la teoria de l'etiquetatge; la teoria del control; la criminologia crítica; els plantejaments actuals i de futur de la criminologia
OB 9 A 1
Mòdul: Prevenció i gestió de conflictes
Mediació i resolució de conflictes socials  (3104G03008)
El conflicte social. Problemes i dificultats. Eines per a la intervenció en el conflicte social. Maneig de situacions d'escalada. Estabilització dels conflictes socials. Processos de generació de desescalada. La intervenció del mediador en el procés.
OB 6 A 2
Mòdul: Delicte i societat
Dret i societat  (3104G03020)
Trets generals de les diferents famílies de sistemes jurídics. La funció de la cultura jurídica en les pràctiques ordinàries i extraordinàries del dret. Poders socials i formes de control. Canvis socials emergents i dirigits. Conflictes entre la marginalitat i la centralitat de les idees jurídiques. Complexitat i coneixement jurídic.
OB 6 A 2
Mòdul: Ciència política i polítiques d'intervenció
Política criminal i control social  (3104G03025)
Origen del debat político-criminal. La seva relació amb el Dret Penal i la Criminologia. Models de política criminal existents al món occidental durant els segles XVIII, XIX, XX i XXI. La irrupció de la il•lustració. Els models humanitaristes. Els models democràtics. Crisi dels models tradicionals. Expansió del control penal i societat del risc. Model penal de la Seguretat i Dret Penal de l'enemic. Perspectives de futur per a un model de política criminal benestarista.
OB 6 A 1
Mòdul: Penologia (conseqüències del delicte)
Presons i dret penitenciari  (3104G03027)
La presó com a institució de control social: el paper de la presó en la societat contemporània. Dret Penitenciari: drets i obligacions dels interns.
OB 6 A 2
Penologia  (3104G03028)
Característiques generals del sistema de penes espanyol. Teories de la pena i models punitius en acció. Les penes privatives de llibertat; excloent la prisió. Les penes alternatives a la presó: fonaments i problemes; en particular, la multa, el treball en benefici de la comunitat, les penes privatives de drets, la substitució i la suspensió de la pena. Present i futur del sistema punitiu espanyol.
OB 6 A 2
Mòdul: Psicologia i criminalitat
Psicologia criminal  (3104G03031)
1. Relació psicologia-dret 2. Intervenció psicosocial en el camp criminològic 3. Institucions i organitzacions en la intervenció criminal: estructures i processos implicats 4. Presa de decisions individual (delinqüent, policía, jutge) i col•lectiva (tribunals i jurat) en contextos jurídic-penals. 5.Diferències individuals i violència. Trastorns psicològics. Psicopatia 6. Victimització 7.Psicología del testimoni. Avaluació psicològica.
OB 6 A 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Sense curs definit
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Ciència política i polítiques d'intervenció
Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea  (3104G03026)
Origen, evolució i estructura de la Unió Europea. El Tractat d'Amsterdam i el nou objectiu de l'espai de llibertat, seguretat i justícia. Les aportacions del Tractat de Niça i del Tractat de Lisboa. Competències de la UE i aplicació del Dret Comunitari. La protecció dels drets i les llibertats fonamentals. Els acords de Schengen: Frontex. La cooperació policial: Europol. La cooperació judicial penal: Eurojust. La lluita contra el terrorisme i el crim organitzat. Mutu reconeixement de proves entre EEMM. Cooperació entre EEMM per a l'assegurament i obtenció de proves i l'embargament de béns. L'exhortament europeu d'obtenció de proves. Execució de penes privatives de llibertat i de resolucions sancionatòries en l'EIX. Extradició i lliurament de persones entre EEMM. L''euroordre'. Resolució de conflictes de jurisdicció entre EEMM. El principi 'non bis in idem': la cosa jutjada penal en l'EIX. L'Estatut de la víctima en l'EIX. Les garanties de l'imputat en l'EIX.
OB 3 A 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top