Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Ciències socials bàsiques
Introducció a la ciència política  (3104G00074)
La política i els seus elements fonamentals. Estructures i actors de la política.
B 6 D 1
Economia política  (3104G00075)
Economia Política: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.
B 6 D 2
Introducció a la sociologia  (3104G00080)
LA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA; INDIVIDU I SOCIETAT: ELS PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ I INSTITUCIONALITZACIÓ; ESTRUCTURA I CANVIS SOCIALS; PROCESSOS SOCIALS CONTEMPORANIS
B 6 A 1
Mòdul: Ciències jurídiques bàsiques
Dret de la persona  (3104G00067)
La persona i el dret civil. La personalitat civil: la persona física i la persona jurídica. Vinculació de la persona al territori, veïnatge civil. La localització de la persona: el domicili, declaració d'absència i declaració de defunció. Les institucions de protecció de la persona per raó d'edat o incapacitat: la responsabilitat parental i els càrrecs tutelars. Els drets de la personalitat. A) Els drets de l'esfera corporal: disposició sobre el propi cos, en especial, els trasplantaments d'òrgans i teixits. B) L'autonomia de la persona, en especial en l'àmbit de la salut: les voluntats anticipades i l'internament involuntari de persones amb transtorns psíquics; el lliure desenvolupament de la personalitat, en especial, la llibertat de procrear. C) Els drets de l'esfera moral: el dret al nom; la tutela civil dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. D) El dret d'autodeterminació informàtica i la protecció civil de dades personals. Els drets subjectius: exercici, límits i extensió.
B 6 D 1
Introducció al dret processal  (3104G00077)
Introducció als conceptes bàsics de la disciplina. Jurisdicció, acció i procés. Estudi dels principis constitucionals que afectin els tres conceptes fonamentals. Estudi de les institucions judicials i les seves competències i funcions. Estudi dels principis del procés i del procediment. Estudi dels actes processals.
B 6 D 2
Teoria del dret  (3104G00079)
El dret com a fenomen social: tipus de sistemes normatius. Les funcions socials del dret: control social, seguretat i justícia. La norma jurídica: tipus de normes. El sistema jurídic. La dinàmica dels sistemes jurídics. Els conceptes jurídics fonamentals. La interpretació jurídica: problemes lingüístics i teories de la interpretació jurídica. L'aplicació del dret. Concepcions del dret.
B 6 D 1
Mòdul: Introducció al dret
Dret administratiu I  (3104G00064)
Concepte i aplicació del Dret Administratiu. L'ordenament jurídic administratiu. Estructura i característiques del dret administratiu. El reglament. El principi de legalitat en el si de l'Administració. L'atribució de potestats com a tècnica de control de la legalitat de l'actuació administrativa. La posició dels ciutadans respecte l'Administració Pública. La participació ciutadana en l'activitat administrativa.
B 6 D 2
Introducció al dret constitucional  (3104G00068)
Organització constitucional de l'Estat i del sistema de fonts.
B 6 D 1
Història del dret i de les institucions  (3104G00078)
Concepte històric de Dret. Història Constitucional. Codificació del dret penal, mercantil, processal i civil. Història de la previsió social i del Dret laboral. Formació de l'Administració contemporània.
B 6 D 2
Mòdul: Metodologia de l'anàlisi social
Metodologia de la investigació social  (3104G00082)
Procés d'investigació científica. Tècniques d'investigació quantitativa. Producció de dades i recerca de fonts estadístiques. Conceptes i mesures bàsiques de l'estadística descriptiva. Anàlisi exploratori de dades mitjançant ordinador amb SPSS. Confecció i anàlisi de taules estadístiques i gràfics. Proves d'hipòtesi. Interpretació de resultats.
B 6 A 2
Mòdul: Ciències Polítiques i Socials Bàsiques
Introducció a la ciència política  (3104G00074)
La política i els seus elements fonamentals. Estructures i actors de la política.
B 6 D 1
Introducció a la sociologia  (3104G00080)
LA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA; INDIVIDU I SOCIETAT: ELS PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ I INSTITUCIONALITZACIÓ; ESTRUCTURA I CANVIS SOCIALS; PROCESSOS SOCIALS CONTEMPORANIS
B 6 A 1
Mòdul: Metodologia de l'Anàlisi Social i Polític
Metodologia de la investigació social  (3104G00082)
Procés d'investigació científica. Tècniques d'investigació quantitativa. Producció de dades i recerca de fonts estadístiques. Conceptes i mesures bàsiques de l'estadística descriptiva. Anàlisi exploratori de dades mitjançant ordinador amb SPSS. Confecció i anàlisi de taules estadístiques i gràfics. Proves d'hipòtesi. Interpretació de resultats.
B 6 A 2
Mòdul: Pensament i Filosofia Política
Teoria del dret  (3104G00079)
El dret com a fenomen social: tipus de sistemes normatius. Les funcions socials del dret: control social, seguretat i justícia. La norma jurídica: tipus de normes. El sistema jurídic. La dinàmica dels sistemes jurídics. Els conceptes jurídics fonamentals. La interpretació jurídica: problemes lingüístics i teories de la interpretació jurídica. L'aplicació del dret. Concepcions del dret.
B 6 D 1
Mòdul: Història Política i de l'Estat
Història del dret i de les institucions  (3104G00078)
Concepte històric de Dret. Història Constitucional. Codificació del dret penal, mercantil, processal i civil. Història de la previsió social i del Dret laboral. Formació de l'Administració contemporània.
B 6 D 2
Mòdul: Dret Públic
Dret administratiu I  (3104G00064)
Concepte i aplicació del Dret Administratiu. L'ordenament jurídic administratiu. Estructura i característiques del dret administratiu. El reglament. El principi de legalitat en el si de l'Administració. L'atribució de potestats com a tècnica de control de la legalitat de l'actuació administrativa. La posició dels ciutadans respecte l'Administració Pública. La participació ciutadana en l'activitat administrativa.
B 6 D 2
Introducció al dret constitucional  (3104G00068)
Organització constitucional de l'Estat i del sistema de fonts.
B 6 D 1
Mòdul: Economia i Hisenda Pública
Economia política  (3104G00075)
Economia Política: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.
B 6 D 2
Mòdul: Economia i Hisenda Pública
Economia política  (3104G00075)
Economia Política: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.
B 6 D 2
Mòdul: Comportament i procés polític
Dret de la persona  (3104G00067)
La persona i el dret civil. La personalitat civil: la persona física i la persona jurídica. Vinculació de la persona al territori, veïnatge civil. La localització de la persona: el domicili, declaració d'absència i declaració de defunció. Les institucions de protecció de la persona per raó d'edat o incapacitat: la responsabilitat parental i els càrrecs tutelars. Els drets de la personalitat. A) Els drets de l'esfera corporal: disposició sobre el propi cos, en especial, els trasplantaments d'òrgans i teixits. B) L'autonomia de la persona, en especial en l'àmbit de la salut: les voluntats anticipades i l'internament involuntari de persones amb transtorns psíquics; el lliure desenvolupament de la personalitat, en especial, la llibertat de procrear. C) Els drets de l'esfera moral: el dret al nom; la tutela civil dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. D) El dret d'autodeterminació informàtica i la protecció civil de dades personals. Els drets subjectius: exercici, límits i extensió.
B 6 D 1
Mòdul: Comportament i procés polític
Introducció al dret processal  (3104G00077)
Introducció als conceptes bàsics de la disciplina. Jurisdicció, acció i procés. Estudi dels principis constitucionals que afectin els tres conceptes fonamentals. Estudi de les institucions judicials i les seves competències i funcions. Estudi dels principis del procés i del procediment. Estudi dels actes processals.
B 6 D 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Dret Internacional públic i Comunitari europeu
Dret internacional públic I  (3104G00071)
La comunitat internacional i l'estatut jurídic dels subjectes. Creació i aplicació de les normes internacionals. Les competències. Responsabilitat internacional, solució pacífica de controvèrsies i conflictes internacionals.
OB 4 C 1
Institucions de la Unió Europea  (3104G00073)
Evolució, estructura, institucions i objectius de la Unió Europea.
OB 3 C 1
Mòdul: Història política i de l'estat
Història política, social i de l'estat contemporani  (3104G02013)
Estudi del procés de formació de l'Estat liberal del segle XIX i de la integració constitucional dels discursos polítics i els moviments socials vuitcentistes. Estudi del procés de transformació de l'Estat liberal en Estat social i democràtic de Dret durant el segle XX, i de la influència en el procés de discursos polítics i moviments socials.
OB 6 A 1
Mòdul: Ciències polítiques i socials bàsiques
Fonaments d'anàlisi política  (3104G02015)
Elements, tècniques i comunicació de l'anàlisi política. Enfocaments de la ciència política. Ideologies polítiques contemporànies. La cultura política. Tècniques d'anàlisi política. Comunicació i màrqueting polític.
OB 6 A 2
Filosofia política i jurídica  (3104G02016)
Dret i política: diferències i interconnexions. Principals concepcions en filosofia política. Disseny institucional: problemes filosòfico-polítics i filosòfico-jurídics.
OB 4 A 2
Dret i societat  (3104G02017)
Trets generals de les diferents famílies de sistemes jurídics. La funció de la cultura jurídica en les pràctiques ordinàries i extraordinàries del dret. Poders socials i formes de control. Canvis socials emergents i dirigits. Conflictes entre la marginalitat i la centralitat de les idees jurídiques. Complexitat i coneixement jurídic.
OB 5 A 2
Mòdul: Dret públic
Dret constitucional. Drets i llibertats  (3104G00069)
Els drets constitucionals. Tipologia. Sistema de garanties.
OB 4 C 1
Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya  (3104G00070)
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya i les seves institucions.
OB 4 C 2
Mòdul: Dret de la hisenda pública, financer i tributari
Dret de la hisenda pública  (3104G02024)
Activitat financera pública. Ingressos i despeses públiques. Tipologia d'ingressos. Pressupost: institució jurídica i rellevància política. Dret de les despeses públiques. La hisenda general. Les hisendes estatal, autonòmica i local
OB 6 A 2
Mòdul: Política comparada, espanyola i catalana
Política comparada  (3104G02029)
Elements i criteris de la comparació política. El mètode comparatiu. Estudis d'àrea. El canvi polític. Tipologies de sistemes polítics. Globalització i crisi de l'Estat.
OB 5 A 2
Mòdul: Ciència i organització administrativa
Organització administrativa  (3104G02035)
La teoria de l'organització aplicada a l'Administració pública. L'organització de les Administracions públiques, els principis constitucionals i l'aplicació del Dret administratiu. Els òrgans administratius. Les Administracions públiques territorials. Les Administracions públiques no territorials; especial referència a l'organització de les universitats públiques.
OB 5 A 1
Ciència de l'administració  (3104G02036)
La Ciència de l'Administració com a disciplina jurídica. El marc legal de la Ciència de l'Administració. Els orígens i evolució històrica-jurídica de la ciència de l'Administració. L'Administració pública en la seva dinàmica interna. Aspectes jurídics de l'estructura de les Administracions públiques. L'Administració pública i la seva actuació. Els diferents nivells de govern i Administració a Espanya. La gestió pública.
OB 4 A 1
Mòdul: Metodologia de l'anàlisi social
Introducció a l'estadística i metodologia de la investigació social  (3104G02039)
Producció de dades quantitatives. Treballar les dades amb paquets estadístics de software: PASW (SPSS). Conceptes i eïnes bàsiques d'anàlisi bivariat i multivariat: les taules de contingència i les regressions lineals. Anàlisi i interpretació dels resultats. Construcció de taules estadístiques i gràfics
OB 4 A 1
Mòdul: Ciències Polítiques i Socials Bàsiques
Fonaments d'anàlisi política  (3104G02015)
Elements, tècniques i comunicació de l'anàlisi política. Enfocaments de la ciència política. Ideologies polítiques contemporànies. La cultura política. Tècniques d'anàlisi política. Comunicació i màrqueting polític.
OB 6 A 2
Dret i societat  (3104G02017)
Trets generals de les diferents famílies de sistemes jurídics. La funció de la cultura jurídica en les pràctiques ordinàries i extraordinàries del dret. Poders socials i formes de control. Canvis socials emergents i dirigits. Conflictes entre la marginalitat i la centralitat de les idees jurídiques. Complexitat i coneixement jurídic.
OB 5 A 2
Mòdul: Metodologia de l'Anàlisi Social i Polític
Introducció a l'estadística i metodologia de la investigació social  (3104G02039)
Producció de dades quantitatives. Treballar les dades amb paquets estadístics de software: PASW (SPSS). Conceptes i eïnes bàsiques d'anàlisi bivariat i multivariat: les taules de contingència i les regressions lineals. Anàlisi i interpretació dels resultats. Construcció de taules estadístiques i gràfics
OB 4 A 1
Mòdul: Pensament i Filosofia Política
Filosofia política i jurídica  (3104G02016)
Dret i política: diferències i interconnexions. Principals concepcions en filosofia política. Disseny institucional: problemes filosòfico-polítics i filosòfico-jurídics.
OB 4 A 2
Mòdul: Història Política i de l'Estat
Història política, social i de l'estat contemporani  (3104G02013)
Estudi del procés de formació de l'Estat liberal del segle XIX i de la integració constitucional dels discursos polítics i els moviments socials vuitcentistes. Estudi del procés de transformació de l'Estat liberal en Estat social i democràtic de Dret durant el segle XX, i de la influència en el procés de discursos polítics i moviments socials.
OB 6 A 1
Mòdul: Dret Públic
Dret constitucional. Drets i llibertats  (3104G00069)
Els drets constitucionals. Tipologia. Sistema de garanties.
OB 4 C 1
Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya  (3104G00070)
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya i les seves institucions.
OB 4 C 2
Mòdul: Política comparada, Espanyola i Catalana
Política comparada  (3104G02029)
Elements i criteris de la comparació política. El mètode comparatiu. Estudis d'àrea. El canvi polític. Tipologies de sistemes polítics. Globalització i crisi de l'Estat.
OB 5 A 2
Mòdul: Ciència de l'Administració
Organització administrativa  (3104G02035)
La teoria de l'organització aplicada a l'Administració pública. L'organització de les Administracions públiques, els principis constitucionals i l'aplicació del Dret administratiu. Els òrgans administratius. Les Administracions públiques territorials. Les Administracions públiques no territorials; especial referència a l'organització de les universitats públiques.
OB 5 A 1
Ciència de l'administració  (3104G02036)
La Ciència de l'Administració com a disciplina jurídica. El marc legal de la Ciència de l'Administració. Els orígens i evolució històrica-jurídica de la ciència de l'Administració. L'Administració pública en la seva dinàmica interna. Aspectes jurídics de l'estructura de les Administracions públiques. L'Administració pública i la seva actuació. Els diferents nivells de govern i Administració a Espanya. La gestió pública.
OB 4 A 1
Mòdul: Relacions Internacionals
Dret internacional públic I  (3104G00071)
La comunitat internacional i l'estatut jurídic dels subjectes. Creació i aplicació de les normes internacionals. Les competències. Responsabilitat internacional, solució pacífica de controvèrsies i conflictes internacionals.
OB 4 C 1
Institucions de la Unió Europea  (3104G00073)
Evolució, estructura, institucions i objectius de la Unió Europea.
OB 3 C 1
Mòdul: Economia i Hisenda Pública
Dret de la hisenda pública  (3104G02024)
Activitat financera pública. Ingressos i despeses públiques. Tipologia d'ingressos. Pressupost: institució jurídica i rellevància política. Dret de les despeses públiques. La hisenda general. Les hisendes estatal, autonòmica i local
OB 6 A 2
Mòdul: Política comparada, Espanyola i Catalana
Política comparada  (3104G02029)
Elements i criteris de la comparació política. El mètode comparatiu. Estudis d'àrea. El canvi polític. Tipologies de sistemes polítics. Globalització i crisi de l'Estat.
OB 5 A 2
Mòdul: Ciència de l'Administració
Organització administrativa  (3104G02035)
La teoria de l'organització aplicada a l'Administració pública. L'organització de les Administracions públiques, els principis constitucionals i l'aplicació del Dret administratiu. Els òrgans administratius. Les Administracions públiques territorials. Les Administracions públiques no territorials; especial referència a l'organització de les universitats públiques.
OB 5 A 1
Ciència de l'administració  (3104G02036)
La Ciència de l'Administració com a disciplina jurídica. El marc legal de la Ciència de l'Administració. Els orígens i evolució històrica-jurídica de la ciència de l'Administració. L'Administració pública en la seva dinàmica interna. Aspectes jurídics de l'estructura de les Administracions públiques. L'Administració pública i la seva actuació. Els diferents nivells de govern i Administració a Espanya. La gestió pública.
OB 4 A 1
Mòdul: Relacions Internacionals
Dret internacional públic I  (3104G00071)
La comunitat internacional i l'estatut jurídic dels subjectes. Creació i aplicació de les normes internacionals. Les competències. Responsabilitat internacional, solució pacífica de controvèrsies i conflictes internacionals.
OB 4 C 1
Institucions de la Unió Europea  (3104G00073)
Evolució, estructura, institucions i objectius de la Unió Europea.
OB 3 C 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top