Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Dret


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Dret administratiu
Dret administratiu I  (3104G00064)
Concepte i aplicació del Dret Administratiu. L'ordenament jurídic administratiu. Estructura i característiques del dret administratiu. El reglament. El principi de legalitat en el si de l'Administració. L'atribució de potestats com a tècnica de control de la legalitat de l'actuació administrativa. La posició dels ciutadans respecte l'Administració Pública. La participació ciutadana en l'activitat administrativa.
B 6 A 2
B 2
C 2
Mòdul: Dret civil I
Dret de la persona  (3104G00067)
La persona i el dret civil. La personalitat civil: la persona física i la persona jurídica. Vinculació de la persona al territori, veïnatge civil. La localització de la persona: el domicili, declaració d'absència i declaració de defunció. Les institucions de protecció de la persona per raó d'edat o incapacitat: la responsabilitat parental i els càrrecs tutelars. Els drets de la personalitat. A) Els drets de l'esfera corporal: disposició sobre el propi cos, en especial, els trasplantaments d'òrgans i teixits. B) L'autonomia de la persona, en especial en l'àmbit de la salut: les voluntats anticipades i l'internament involuntari de persones amb transtorns psíquics; el lliure desenvolupament de la personalitat, en especial, la llibertat de procrear. C) Els drets de l'esfera moral: el dret al nom; la tutela civil dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. D) El dret d'autodeterminació informàtica i la protecció civil de dades personals. Els drets subjectius: exercici, límits i extensió.
B 6 A 1
B 1
C 1
Dret dels contractes i de les obligacions  (3104G01005)
Les fonts de les obligacions. El contracte: el concepte i els elements essencials del contracte. La formació del contracte. Les condicions generals de la contractació. L'eficàcia i la ineficàcia contractual. La interpretació del contracte. El compliment i l'incompliment de les obligacions: mitjans de protecció del dret de crèdit. La modificació, la transmissió i l'extinció de les obligacions. Els contractes en especial: compravenda, arrendaments, contracte d'obra i contracte de servei, contractes de garantia. Altres contractes: mandat, societat civil, préstec, dipòsit, transacció, conveni arbitral, contractes aleatoris. L'enriquiment sense causa i la gestió de negocis aliens.
B 6 A 2
B 2
C 2
Mòdul: Dret constitucional i règim de la llibertat religiosa
Introducció al dret constitucional  (3104G00068)
Organització constitucional de l'Estat i del sistema de fonts.
B 6 A 1
B 1
C 1
Mòdul: Ciència política i economia
Introducció a la ciència política  (3104G00074)
La política i els seus elements fonamentals. Estructures i actors de la política.
B 6 A 1
B 1
C 1
Economia política  (3104G00075)
Economia Política: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.
B 6 A 2
B 2
C 2
Mòdul: Dret processal
Introducció al dret processal  (3104G00077)
Introducció als conceptes bàsics de la disciplina. Jurisdicció, acció i procés. Estudi dels principis constitucionals que afectin els tres conceptes fonamentals. Estudi de les institucions judicials i les seves competències i funcions. Estudi dels principis del procés i del procediment. Estudi dels actes processals.
B 6 A 2
B 2
C 2
Mòdul: Història de la ciència jurídica
Història del dret i de les institucions  (3104G00078)
Concepte històric de Dret. Història Constitucional. Codificació del dret penal, mercantil, processal i civil. Història de la previsió social i del Dret laboral. Formació de l'Administració contemporània.
B 6 A 2
B 2
C 2
Dret romà  (3104G01040)
Origen i evolució de les institucions jurídiques privades en la tradició europea i occidental. Fonts del Dret a Roma. Dret jurisprudencial a Roma
B 6 A 1
B 1
C 1
Mòdul: Filosofia del dret
Teoria del dret  (3104G00079)
El dret com a fenomen social: tipus de sistemes normatius. Les funcions socials del dret: control social, seguretat i justícia. La norma jurídica: tipus de normes. El sistema jurídic. La dinàmica dels sistemes jurídics. Els conceptes jurídics fonamentals. La interpretació jurídica: problemes lingüístics i teories de la interpretació jurídica. L'aplicació del dret. Concepcions del dret.
B 6 A 1
B 1
C 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Dret civil I
Dret de la responsabilitat civil  (3104G01006)
Els sistemes de responsabilitat civil. La responsabilitat contractual i extracontractual. La responsabilitat per culpa i la responsabilitat objectiva. Els pressuposts de la responsabilitat civil. Els sistemes especials de responsabilitat civil.
OB 3 A 1
B 1
Mòdul: Dret civil II
Dret de propietat i drets reals  (3104G01007)
El dret real i la relació jurídic real. La classificació dels drets reals. El naixement del dret real. La teoria del títol i la manera, la traditio i les adquisicions a non domino. La possessió. La usucapió. L'extinció i pèrdua del dret real. El dret de propietat: estructura, extensió, límits i protecció. Les propietats especials en general. Els drets reals limitats d'ús i gaudi. Els drets reals d'adquisició preferent. Els drets reals de garantia. Introducció al Registre de la Propietat i al Dret hipotecari.
OB 5 A 2
B 2
Mòdul: Dret del treball i de la seguretat social
Dret del treball I  (3104G01010)
Estudi de la normativa relativa als drets i deures dels treballadors i dels empresaris en el marc de les seves relacions laborals, particularment, contractes de treball, condicions de treball i acomiadaments.
OB 4 A 2
B 2
Mòdul: Dret constitucional i règim de la llibertat religiosa
Dret constitucional. Drets i llibertats  (3104G00069)
Els drets constitucionals. Tipologia. Sistema de garanties.
OB 4 A 1
B 1
Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya  (3104G00070)
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya i les seves institucions.
OB 4 A 2
B 2
Mòdul: Dret financer i tributari
Despesa pública i recursos per al seu finançament  (3104G01017)
L'activitat financera pública. Ingressos i despeses públiques. Principis constitucionals financers. Distribució del poder financer. El pressupost. Els recursos financers i els ingressos públics: classes i règim.
OB 4 A 2
B 2
Mòdul: Dret mercantil i internacional privat
Dret mercantil I  (3104G01023)
Estudi de la empresa com a categoria fonamental del Dret mercantil; del Dret que té per objecte el régim de la publicitat registral mercantil, de la comptabilitat mercantil i de la compètecia i de la propietat industrial.
OB 6 A 1
B 1
Dret de societats  (3104G01026)
Estudi del Dret de les agrupacions de persones de caràcter privat creades per mitjà d'un negoci jurídic mercantil per a la consecució d'un final comú. Societats personalistes i societats de capital.
OB 3 A 2
B 2
Mòdul: Dret internacional públic i relacions internacionals
Dret internacional públic I  (3104G00071)
La comunitat internacional i l'estatut jurídic dels subjectes. Creació i aplicació de les normes internacionals. Les competències. Responsabilitat internacional, solució pacífica de controvèrsies i conflictes internacionals.
OB 4 A 1
B 1
Institucions de la Unió Europea  (3104G00073)
Evolució, estructura, institucions i objectius de la Unió Europea.
OB 3 A 1
B 1
Mòdul: Dret penal
Fonaments del dret penal  (3104G01033)
Concepte i legitimació del dret penal. Principis constitucionals limitadors del dret penal. Principis de la criminalització. Principis de la responsabilitat penal. Principis de la sanció penal.
OB 3 A 1
B 1
Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte)  (3104G01034)
Les bases de la responsabilitat penal: la Teoria General del Delicte. Els elements de la responsabilitat penal: tipicitat (aspecte objectiu i subjectiu de la responsabilitat penal), antijuricitat (causes de justificació del comportament) i culpabilitat (causes d'exclusió de la culpabilitat).
OB 5 A 2
B 2
Mòdul: Dret processal
Dret processal civil I  (3104G01037)
El procés civil. Principals institucions del procés civil. Parts. La dinàmica del procés civil en primera instància. Recursos en matèria civil. Processos declaratius ordinaris: el judici ordinari i el judici verbal.
OB 5 A 1
B 1
Dret processal civil II  (3104G01038)
Procés d'execució. Mesures cautelars. Processos especials de declaració. Tutela especial del crèdit
OB 3 A 2
B 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top